Verordening peuterwerk Heemstede 2015

Geldend van 05-02-2015 t/m 01-04-2016

Intitulé

Verordening peuterwerk Heemstede 2015

De raad van de gemeente Heemstede;

gelezen het voorstel van het college van 23 december 2014;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening peuterwerk Heemstede 2015

Artikel 1. Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a)

  Adviestabel VNG ouderbijdrage peuterwerk: De Vereniging van Nederlandse Gemeenten publiceert jaarlijks een tabel die gebruikt kan worden om voor de gesubsidieerde peuterspeelzalen een inkomens-afhankelijke tariefstelling vast te stellen.

 • b)

  Ambitieniveau 2: De werkzaamheden worden uitgevoerd in een groep van maximaal 16 peuters door tenminste 2 gekwalificeerde beroepskrachten in termen van de voor de sector geldende CAO.

 • c)

  Burgerservicenummer (BSN): het unieke persoonsnummer van iedere burger die ingeschreven staat in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA).

 • d)

  College: burgemeester en wethouders van Heemstede.

 • e)

  Gefiscaliseerde peuterplaats: anders dan bij een gesubsidieerde peuterplaats betalen ouders een bijdrage aan de aanbieder, die met de jaarlijkse aangifte bij de belastingdienst naar inkomen wordt vastgesteld.

 • f)

  Ouderbijdrage: de bijdrage per maand per peuter die de instelling vraagt aan ouders/verzorgers gedurende de periode dat gebruik wordt gemaakt van het peuterspeelzaalwerk.

 • g)

  Overdrachtsprotocol: In het kader van de doorgaande leerlijn wordt in Heemstede gebruik gemaakt van een overdrachtsprotocol van de peuterspeelzaal naar primair onderwijs.

 • h)

  Peuters: kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 4 jaar.

 • i)

  Peuters met een taalachterstand: peuters die geen of weinig taalaanbod in het Nederlands in hun omgeving krijgen.

 • j)

  Peuterspeelzaalwerk: een geheel van samenhangende voorzieningen met als doelstelling het bevorderen van de sociale, creatieve en educatieve ontplooiing en de motorische ontwikkeling van peuters, onder meer door spel en omgang met leeftijdgenootjes.

 • k)

  Peuterspeelzaal: een voorziening waar peuterspeelzaalwerk plaatsvindt.

 • l)

  Peuterplaats: een rekeneenheid die overeenkomt met een peuterbezoek van minimaal 3 uur per dagdeel per week aan de peuterspeelzaal, gedurende 40 weken per jaar.

 • m)

  Peutergroep: een groep bestaande uit maximaal 16 kinderen in een peuterspeelzaal die voor een deel door subsidie, ouderbijdrage en via de Wet Kinderopvang wordt gefinancierd.

 • n)

  Subsidie: de aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten.

 • o)

  Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies krachtens een bepaald wettelijk voorschrift.

Artikel 2. Algemene bepaling

Op aanvragen voor een subsidie in het kader van deze verordening is het gestelde in de Algemene subsidieverordening Heemstede van toepassing.

Artikel 3. Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond ten behoeve van de verstrekking van subsidies op grond van deze verordening bedraagt vanaf 2015 € 112.000.

 • 2. Het plafond genoemd in het eerste lid wordt jaarlijks geïndexeerd met het percentage dat voor de gemeentebegroting wordt gehanteerd.

Artikel 4. Te subsidiëren instellingen en aanvullende voorwaarden

 • 1. Voor subsidie komen in aanmerking instellingen in Heemstede die zich bezighouden met peuterspeelzaalwerk en als zodanig door het college zijn aangewezen.

 • 2. Een instelling komt voor subsidie in aanmerking onder voorwaarde dat gefiscaliseerde peuterplaatsen worden aangeboden, zoals in artikel 1, onder e, is bedoeld.

 • 3. Instellingen passen voor de berekening van de ouderbijdrage de Adviestabel VNG ouderbijdrage peuterwerk toe.

 • 4. Subsidie wordt alleen verleend indien er wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • a)

   de peuterspeelzaal is gevestigd in of nabij een basisschool in de gemeente Heemstede;

  • b)

   de peuterspeelzaal voldoet aan ambitieniveau 2;

  • c)

   de peuterspeelzaal is toegankelijk voor alle peuters uit de gemeente en vormt geen belemmering voor de vrije schoolkeuze van ouders na de peuterperiode;

  • d)

   de peuterspeelzaal maakt actief gebruik van het overdrachtsprotocol tussen peuterspeelzaal/kinderopvang en het basisonderwijs;

  • e)

   de peuterspeelzaal verleent haar medewerking aan samenwerkingsactiviteiten die voortvloeien uit het lokaal beleid gericht op jonge kinderen waaronder o.a. de samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin.

  • f)

   de peuterspeelzaal houdt een registratie bij van:

   • deelnemende peuters en de daarbij behorende N.A.W. gegevens alsmede het BSN;

   • de hoeveelheid dagdelen waarop deze peuters gebruik hebben gemaakt van het aanbod;

   • de inkomensverklaringen (een door de gemeente verstrekt formulier) van ouders die gebruik maken van gesubsidieerde peuterplaatsen;

   • de registratie is zodanig ingericht dat gegevens indien daartoe door de gemeente Heemstede wordt verzocht op actuele maandelijkse basis kunnen worden verstrekt en controles door of in opdracht van de gemeente Heemstede na voorafgaande aankondiging mogelijk zijn;

  • g)

   een groep bestaat uit maximaal 16 kinderen.

Artikel 5. Grondslag en wijze van berekening van de subsidie

 • 1. Een instelling kan per peuterplaats een subsidie aanvragen van maximaal € 481.

 • 2. Het bedrag per peuterplaats wordt jaarlijks geïndexeerd met het percentage dat voor de gemeentebegroting wordt gehanteerd.

 • 3. Een instelling komt voor maximaal twee dagdelen per peuter in aanmerking voor subsidie.

Artikel 6. Aanvullende subsidie voor peuters met risico op taal-en/of ontwikkelingsachterstand

 • 1. Een peuterspeelzaal komt uitsluitend voor peuters die door het Centrum voor Jeugd en Gezin schriftelijk zijn doorverwezen, in aanmerking voor aanvullende subsidie van € 550 per peuter.

 • 2. Het bedrag per peuterplaats wordt jaarlijks geïndexeerd met het percentage dat voor de gemeentebegroting wordt gehanteerd.

 • 3. De subsidie genoemd in het eerste lid is gemaximeerd op drie peuters per jaar per peuterspeelzaal.

 • 4. Peuters met een doorverwijzing bezoeken de peuterspeelzaal minimaal 10 uur per week.

 • 5. De subsidie wordt achteraf beschikbaar gesteld op basis van de werkelijke plaatsingen.

Artikel 7. Beschikbaarstelling tekortsubsidie

 • 1. Jaarlijks is 20% van het bedrag genoemd in artikel 3, lid 1 gereserveerd voor peuterspeelzalen met een exploitatietekort.

 • 2. Het budget, zoals bedoeld in lid 1 wordt procentueel verdeeld naar rato van de bedragen die de peuterspeelzalen aan kortingen hebben gegeven aan ouders die in aanmerking komen voor gesubsidieerde peuterplaatsen.

 • 3. De tekortsubsidie wordt verstrekt voor zover het dient om het exploitatietekort te compenseren.

Artikel 8 Intrekken oude verordening

De “Verordening peuterwerk Heemstede 2013” vastgesteld op 18 december 2013, wordt ingetrokken.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening peuterwerk Heemstede 2015.

Ondertekening

Vastgesteld bij raadsbesluit van 29 januari 2015

Toelichting Verordening peuterwerk Heemstede 2015