Uitvoeringsbesluit nuggers Maastricht-Heuvelland 2015

Geldend van 01-01-2015 t/m 30-06-2016

Intitulé

Uitvoeringsbesluit nuggers Maastricht-Heuvelland 2015

Uitvoeringsbesluit nuggers Maastricht-Heuvelland 2015

Artikel 1. Begripsomschrijving

1.

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan onder:

a.

belanghebbende: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken;

b.

Pw: Participatiewet;

c.

Anw: Algemene nabestaanden wet;

d.

wet: de Pw;

e.

uitkering: een periodieke uitkering voor levensonderhoud op grond van de wet;

f.

nugger: niet uitkeringsgerechtigde;

g.

Anw-er: personen met een uitkering op basis van de Anw;

h.

college: het college van burgemeester en wethouders;

i.

prb: persoonsgebonden re-integratiebudget

2.

Voor zover niet anders is bepaald, worden begrippen in dit uitvoeringsbesluit gebruikt in dezelfde betekenis als in de wet.

Artikel 2. Voorwaarden

Om voor ondersteuning in aanmerking te komen, geldt voor nuggers en Anw-ers dat:

a.

zij minimaal 16 uur per week beschikbaar zijn voor arbeid én een arbeidsvermogen hebben van 80-100%;

b.

zij zich melden op eigen initiatief (zelfmelder);

c.

het gezinsinkomen (huishoudnorm) niet meer bedraagt dan 200% van het wettelijk minimumloon dan wel binnen afzienbare tijd terugval in de uitkering plaats vindt;

d.

het vermogen niet meer dan € 50.000,- bedraagt;

e.

jongeren die aanspraak maken op ondersteuning sluitend worden opgepakt en ook door het expertteam kunnen worden aangemeld;

f.

dat de overeenkomst ‘deelname nugger-traject’ door de deelnemer wordt ondertekend.

Artikel 3. Ondersteuning

a.

Elke burger behorende tot de doelgroep nugger / Anw-er, die aanspraak maakt op re-integratie in het kader van de wet, krijgt ondersteuning van de gemeente. Deze ondersteuning wordt geboden middels het casemanagement nugger / Anw.

b.

De ondersteuning van jongeren zonder startkwalificatie is vooral gericht op terugleiden naar school.

Artikel 4. Voorzieningen

Het college beoordeelt of inzet van een voorziening noodzakelijk wordt geacht. Hierbij geldt het uitgangspunt dat inzet van de voorziening gericht is op succesvolle plaatsing op de arbeidsmarkt. De volgende voorzieningen staan ter beschikking:

a.

quickscan;

b.

prb gericht op arbeidsinschakeling;

c.

detacheringsbaan (uitsluitend voor jongeren);

d.

uitstroomsubsidie (uitsluitend voor jongeren);

e.

groeibaan in het kader van leer-werktrajecten (uitsluitend voor jongeren);

f.

onbetaald werk (stage / proefplaatsingen);

g.

belastbaarheidsonderzoek;

h.

scholing.

Artikel 5. Financiering

Aan de inzet van de voorziening is een budgetplafond gekoppeld. Dit budgetplafond wordt jaarlijks door het college vastgesteld.

Artikel 6. Onvoldoende meewerken

Indien cliënt onvoldoende meewerkt, wordt het traject gestopt en kan terugvordering van de gemaakte kosten plaatsvinden middels een civielrechtelijke procedure.

Artikel 7. Onvoorziene omstandigheden

In gevallen, de uitvoering van dit uitvoeringsbesluit betreffende, waarin dit uitvoeringsbesluit niet voorziet, beslist het college.

Artikel 8. Hardheidsclausule

Het college kan in geval van onbillijkheid of klaarblijkelijke hardheid afwijken van de in dit uitvoeringsbesluit opgenomen bepalingen.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Het Uitvoeringsbesluit nuggers 2012 wordt ingetrokken, met dien verstande dat dit besluit van toepassing blijft op situaties van voor 1 januari 2015.Hierbij is de datum van de start van de werkzaamheden of activiteit doorslaggevend.

Artikel 10. Citeertitel

Dit uitvoeringsbesluit kan worden aangehaald als: Uitvoeringsbesluit nuggers Maastricht-Heuvelland 2015.