Besluit internetadres provinciaal blad en elekronische kennisgevingen Zuid-Holland (Besluit internetadres provinciaal blad en elekronische kennisgevingen Zuid-Holland)

Geldend van 21-11-2014 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2014

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 7 oktober 2014 (Prov. Blad 2014, nr. 3131)

Gelet op

artikel 2, eerste lid, van het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden, en

artikel 1, tweede lid, van de Verordening elektronische kennisgeving Zuid-Holland;

Besluiten:

Artikel 1 Internetadres provinciaal blad

Het provinciaal blad wordt geplaatst op het internetadres www.officiëlebekendmakingen.nl.

Artikel 2 Internetadres elektronische kennisgevingen DCMR Milieudienst Rijnmond namens provincie Zuid-Holland

De elektronische kennisgevingen als bedoeld in artikel 1 van de Verordening elektronische kennisgeving Zuid-Holland worden door de omgevingsdienst DCMR Milieudienst Rijnmond binnen de hun opgedragen taken namens Gedeputeerde Staten en in voorkomend geval Provinciale Staten geplaatst op het internetadres www.dcmr.nl.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het besluit wordt geplaatst. Artikel 1 werkt terug tot en met 1 januari 2014.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit internetadres provinciaal blad en elektronische kennisgevingen Zuid-Holland.

Ondertekening

Den Haag, 7 oktober 2014
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
Drs. J. SMIT, voorzitter
Mw. drs.. J.A.M. HILGERSOM, secretaris