Verordening winkeltijden Dordrecht

Geldend van 27-03-2018 t/m heden

Intitulé

Verordening winkeltijden Dordrecht

De raad van de gemeente Dordrecht;

gezien het advies van het college van Burgemeester en Wethouders van 9 september 2014, kenmerk SO/1277788;

Gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet, de Gemeentewet en het Vrijstellingenbesluit;

b e s l u i t:

 

 • 1.

  in te stemmen met de nota van beantwoording zienswijzen;

 • 2.

  kennis te nemen van de resultaten van het onderzoek dat is uitgevoerd door het Onderzoekcentrum Drechtsteden;

 • 3.

  vast te stellen de navolgende;

 

Verordening winkeltijden Dordrecht

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet van 1 juli 2013;

 • b.

  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders.

Hoofdstuk 2 ALGEMENE VRIJSTELLINGEN

Artikel 2 Algemene vrijstelling van het verbod zoals opgenomen in artikel 2 lid 1 onder a van de wet tussen 12.00 en 18.00 uur
 • 1.

  De raad verleent vrijstelling van het verbod zoals opgenomen in artikel 2 lid 1 onder a van de wet tussen 12.00 en 18.00 uur.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde vrijstelling geldt niet voor de zondag, die valt op

  • a.

   Eerste Paasdag,

  • b.

   Eerste Pinksterdag,

  • c.

   Eerste Kerstdag

  • d.

   Tweede Kerstdag

  • e.

   Nieuwjaarsdag

Artikel 3 Algemene vrijstelling van het verbod zoals opgenomen in artikel 2 lid 1 onder b van de wet

De raad verleent vrijstelling van het verbod zoals opgenomen in artikel 2 lid 1 onder b van de wet tussen 12.00 en 18.00 uur voor tweede Paasdag, tweede Kerstdag, tweede Pinksterdag en Hemelvaartsdag.

Hoofdstuk 3 BIJZONDERE VRIJSTELLINGEN

Artikel 4 Bijzondere vrijstellingen
 • 1.

  Bezienswaardigheden

  In afwijking van het bepaalde in hoofdstuk 2 van deze verordening verleent de raad vrijstelling van de verboden genoemd in artikel 2, lid 1 sub a en b en lid 2 van de wet voor:

  • a.

   de Grote Kerk en Grote Kerkstoren,

  • b.

   de Augustijnenkerk,

  • c.

   het Hofcomplex,

  • d.

   het kantoor van de VVV-Intree,

  • e.

   Villa Augustus,

  • f.

   het Weizigt Natuur- en Milieucentrum,

  • g.

   de Watertoren Dubbeldam,

  • h.

   de Sterrenwacht Mercurius en

  • i.

   het Bezoekerscentrum Natuur- en Recreatie de Hollandse Biesbosch.

 • 2.

  Kampeerterreinen

  In afwijking van het bepaalde in hoofdstuk 2 van deze verordening verleent de raad vrijstelling van de verboden, genoemd in artikel 2 lid 1 sub a en b van de wet voor op kampeerterreinen gelegen winkels.

 • 3.

  Bakkers

  Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 2 van deze verordening verleent de raad vrijstelling van de verboden genoemd in artikel 2, lid 1 sub a en b en lid 2 van de wet tussen 08.00 uur en 12.00 uur voor bakkers, zijnde degenen die tijdens normale bedrijfsvoering in hoofdzaak brood en banket verkopen.

 • 4.

  Bepaalde winkels

  • a.

   Bezienswaardigheden, toeristische attractie

   In afwijking van het bepaalde in hoofdstuk 2 van deze verordening verleent de raad vrijstelling van de verboden, genoemd in artikel 2, lid 1 sub a en b van de wet voor:

   • -

    winkels in musea;

   • -

    winkels, waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en/of, door middel van een automaat, tabak en tabaksprodukten, middelen ter voorkoming van zwangerschap en damesverband plegen te worden verkocht;

   • -

    winkels voor de verhuring van beelddragers mits in die winkel geen andere goederen te koop worden aangeboden of verkocht dan beelddragers, alsmede tijdschriften en catalogi, die betrekking hebben op het te huur aangeboden assortiment.

  • b.

   Openstelling anders dan voor verkoop

   In afwijking van het bepaalde in hoofdstuk 2 van deze verordening verleent de raad vrijstelling van de verboden, genoemd in artikel 2, lid 1 sub a en b van de wet voor

   • -

    winkels, waarin zich een restaurant of lunchgedeelte van een winkel bevindt, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het bezoeken van het restaurant of de lunchroom;

   • -

    winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk fietsen en bromfietsen worden verkocht en verhuurd, voor zover het laten betreden van de winkel uitsluitend ten behoeve van de verhuur noodzakelijk is voor het huren van fietsen en bromfietsen.

  • c.

   Straatverkoop van bepaalde goedere

   In aanvulling op het bepaalde in hoofdstuk 2 van deze verordening verleent de raad vrijstelling van het verbod, genoemd in artikel 2, lid 2 van de wet voor het te koop aanbieden en de verkoop van de voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken.

 • 5.

  Begraafplaatsen

  Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 2 van deze verordening verleent de raad vrijstelling van het verbod, genoemd in artikel 2, lid 2 van de wet voor de verkoop van bloemen en planten die plaatsvindt binnen 100 meter van de publieksingang van een begraafplaats, gedurende de openingstijden van die begraafplaats.

 • 6.

  Sportcomplexen

  In afwijking van het bepaalde in hoofdstuk 2 van deze verordening verleent de raad vrijstelling van de verboden, genoemd in artikel 2, lid 1 sub a en b van de wet voor winkels in of op het terrein van sportcomplexen, waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen worden verkocht, die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten, gedurende de openstellingsuren van die sportcomplexen.

 • 7.

  Seniorencomplexen en verpleeghuizen

  In afwijking van het bepaalde in hoofdstuk 2 van deze verordening verleent de raad vrijstelling van de verboden, genoemd in artikel 2, lid 1 sub a en b en lid 2 van de wet voor winkels in of op het terrein van seniorencomplexen en verpleeghuizen, waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten worden verkocht.

 • 8.

  Ramadan

  Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 2 van deze verordening verleent de raad vrijstelling van de verboden, genoemd in artikel 2, lid 1 sub a en b van de wet, gedurende de Ramadan vanaf twee uur voor zonsondergang tot zonsondergang voor winkels, waar brood en gebak wordt verkocht dat is bestemd voor hen die zich aan de Ramadan houden, mits in die winkel dat brood en gebak ook worden verkocht buiten de periode van de Ramadan.

 • 9.

  Bijzondere vrijstellingen; culturele evenementen

  • 1.

   De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van gebouwen, waar voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard plaatsvinden, en waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen die rechtstreeks verband houden met aldaar te houden voorstellingen, uitvoeringen en evenementen plegen te worden verkocht, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan.

  • 2.

   De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van het ter gelegenheid van voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met die voorstellingen, uitvoeringen of evenementen, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan.

 • 10.

  Bijzondere vrijstellingen; Kunstrondje Dordt

  In afwijking van het bepaalde in hoofdstuk 2 van deze verordening verleent de raad vrijstelling van de verboden, genoemd in artikel 2 lid 1 sub a en b van de wet voor winkels die aan het Kunstrondje Dordt deelnemen. Deze uitzondering geldt enkel voor winkels dieaangesloten zijn bij de Dordtse Vereniging van Kunst- en Antiekhandelaren.

Hoofdstuk 4 ONTHEFFINGENSTELSEL

Artikel 5 Ontheffing voor afzonderlijke activiteiten

Het college kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 lid 2 en artikel 3 lid 2 bedoelde verboden ten behoeve van bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard.

Artikel 6 Beslistermijn
 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag om een ontheffing zoals bedoeld in deze verordening binnen acht weken na ontvangst van het verzoek.

 • 2.

  Het college kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 7 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  in verband met de bescherming van het belang of de belangen waarvoor de ontheffing is vereist, veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder dit aanvraagt.

Artikel 8 Toezichthouders
 • 1.

  Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de buitengewoon opsporings­ambtenaren van de gemeente Dordrecht.

 • 2.

  Voorts zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening belast de bij besluit van het college aan te wijzen personen.

Hoofdstuk 5 SLOTBEPALINGEN

Artikel 9 Intrekking oude verordening en overgangsrecht
 • 1.

  De Verordening winkeltijden Dordrecht laatstelijk vastgesteld op 26 november 2013 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Een krachtens de Verordening winkeltijden Dordrecht verleende ontheffing en vrijstelling geldt als ontheffing of vrijstelling verleend krachtens deze verordening. Het college kan deze ambtshalve vervangen door een ontheffing of vrijstelling krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening winkeltijden Dordrecht maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Dordrecht

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 23 september 2014.
De griffier, De voorzitter,
M. van Hall A.A.M. Brok

ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING

op de Verordening winkeltijden Dordrecht

Artikel 1. Begripsbepalingen

Voor de definitie van winkel wordt verwezen naar artikel 1 van de Winkeltijdenwet. Daarin is een winkel gedefinieerd als: een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, waarin goederen aan particulieren plegen te worden verkocht.

Art. 2 lid 1 sub b van de Winkeltijdenwet geeft aan welke dagen in de wet worden beschouwd als feestdagen.

Daarnaast noemt artikel 2, eerste lid onder b van de Winkeltijdenwet nog drie dagen waarop de winkels gesloten moeten zijn vanaf 19.00 uur: Goede Vrijdag, 4 mei (Dodenherdenking) en 24 december (Kerstavond). 

 

Artikel 2. Algemene vrijstelling van het verbod zoals opgenomen in artikel 2 lid 1 onder a van de wet tussen 12.00 en 18.00 uur

In artikel 2 lid 1 onder a wordt in de Winkeltijdenwet gesteld dat het verboden is een winkel voor het publiek geopend te hebben op zondag. De gemeenteraad verleent echter vrijstelling van dit verbod tussen 12.00 en 18.00 uur. Deze vrijstelling wordt niet verleend voor de zondag die valt op eerste Paasdag, eerste Pinksterdag, eerste Kerstdag, tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag. De tweede Kerstdag is daarbij uitgezonderd omdat deze een vrijstelling kent op basis van artikel 3 van de Verordening.  

 

Artikel 3. Algemene vrijstelling van het verbond zoals opgenomen in artikel 2 lid 1 onder b van de wet

In artikel 2 lid 1 onder b van de Winkeltijdenwet wordt gesteld dat het verboden is een winkel geopend te hebben op Nieuwjaarsdag, op Goede Vrijdag na 19 uur, op tweede Paasdag, op Hemelvaartsdag, op tweede Pinksterdag, op 24 december na 19 uur, op eerste en tweede Kerstdag en op 4 mei na 19 uur. Met artikel 3 in de Verordening verleent de gemeenteraad vrijstelling van het verbod op tweede Paasdag, tweede Kerstdag, tweede Pinksterdag en Hemelvaartsdag tussen 12.00 uur en 18.00 uur. 

 

Artikel 4: Bijzondere vrijstellingen

Gelet op de artikelen 5 en 8 van de “Winkeltijdenwet 1996” werd op 21 mei 1996 een algemene maatregel van bestuur vastgesteld. Dit “Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet” bood landelijke vrijstellingen van de verboden van de Winkeltijdenwet zoals deze gold voor inwerkingtreding van de wet. 

De inwerkingtreding van de Winkeltijdenwet op 1 juli 2013 heeft ook gevolgen gehad voor het Vrijstellingenbesluit op het verbod om op zon- en feestdagen open te zijn. Die vervielen van rechtswege. Het ging ondermeer om snackbars, ijscomannen, videotheken, (bloemen)winkels bij begraafplaatsen en in bejaardenoorden, evenals openstelling bij bijzondere gelegenheden van religieuze aard. 

De vervangende vrijstelling konden vervolgens wel op grond van de Winkeltijdenwet in de gemeentelijke verordening worden opgenomen. De artikelen in de reparatieverordening van de VNG zijn integraal opgenomen in de gewijzigde Verordening Winkeltijden Dordrecht (eerste wijziging). In december 2013 heeft de raad conform besloten.  

Naast de relevante vrijstellingen uit de reparatieverordening van de VNG zijn ook de vrijstellingen uit de oude Verordening Winkeltijden Dordrecht opgenomen in deze nieuwe verordening. Deze vrijstellingen vielen in de oude verordening onder het artikel “Bijzondere Vrijstellingen”.  

Afwijkend bij de Algemene Vrijstellingen zijn bakkers; zij hebben een bijzondere vrijstelling van 08.00 uur tot 12.00 uur. Vanaf 12.00 uur tot 18.00 uur geldt de Algemene Vrijstelling.

 

Artikel 5: Ontheffing voor afzonderlijke activiteiten

Dit artikel behoeft geen nadere uitleg.  

Artikel 6: Beslistermijn

Dit artikel behoeft geen nadere uitleg. 

Artikel 7: Intrekken of wijziging van de ontheffing

Dit artikel behoeft geen nadere uitleg.

Artikel 8: Intrekken oude verordening en overgangsrecht

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.  

Artikel 9: Inwerkingtreding en citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.