Beleidsregel subsidiering evenementen

Geldend van 25-07-2014 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel subsidiering evenementen

beleidsregel

“SUBSIDIERING EVENEMENTEN”

HOOFDSTUK 1

Evenementen maken Heerlen als stad aantrekkelijk voor de eigen inwoners en voor mensen van buiten. Mensen vinden het prettig te wonen of te verblijven in een stad waarin iets te beleven valt. Professionele ondernemers maar ook tal van enthousiaste amateurs vragen ieder voor zich en op eigen wijze aandacht voor het bijzondere van hun evenementen. Verspreid over het jaar vinden zij vooral plaats in het centrum, maar daarnaast ook in de diverse wijken van de stad. Zij verlevendigen het stadsbeeld en vertolken tegelijkertijd een artistieke, sportieve of andersoortige boodschap.

De gemeente Heerlen kan een evenementenorganisatie eventueel ondersteunen met een subsidie. Het evenement waarvoor subsidie wordt aangevraagd dient gecategoriseerd te kunnen worden in een van de vier typen evenementen zoals omschreven in het evenementenbeleid van de gemeente Heerlen, te weten gangbaar, buitengewoon, onderscheidend of beeldbepalend. Daartoe zijn basiscriteria opgesteld. Indien een evenement hieraan voldoet wordt er aan de hand van inhoudelijke criteria getoetst of het evenement in aanmerking komt voor subsidie.

Artikel 1

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van Heerlen;

 • b.

  een (meerdaags) evenement: een openbaar toegankelijke en unieke vertoning of gebeurtenis van tijdelijke aard die is georganiseerd met een sociaal, educatief, cultureel, sportief of recreatief karakter, gericht op een relatief groot publiek.

 • c.

  een subsidie: een overige subsidie als bedoeld in artikel 4, eerste lid, sub III van de Algemene subsidieverordening Heerlen.

 • d.

  een gangbaar evenement: een evenement met een overwegend lokaal publieksbereik dat tenminste 500 bezoekers trekt.

 • e.

  een buitengewoon evenement: een evenement met een regionaal publiekbereik van tenminste 2.000 bezoekers en de daarbij behorende regionale uitstraling.

 • f.

  een onderscheidend evenement: een evenement met een regionaal publieksbereik dat de identiteit van de stad versterkt en dat ten minste 10.000 bezoekers trekt.

 • g.

  een beeldbepalend evenement: een door het college als zodanig benoemd imagoversterkend regio-overstijgend en door het college als zodanig benoemd topevenement met een navenant publieksbereik van ten minste 30.000 bezoekers en een economische spin-off voor Heerlen.

Artikel 2

Criteria voor subsidieverlening

 • 1.

  Het college verleent een subsidie voor evenementen met inachtneming van het bepaalde in deze beleidsregels.

 • 2.

  Het evenement, waarvoor subsidie wordt gevraagd, sluit aan bij de doelstellingen en beleidslijnen van de gemeente Heerlen zoals omschreven en vastgesteld in het Evenementenbeleid Heerlen:…een voortdurende belevenis.

 • 3.

  De aanvraag heeft betrekking op een evenement dat in Heerlen zal plaatsvinden.

 • 4.

  De aanvrager dient met de aanvraag een onderbouwd programmavoorstel en een begroting in.

 • 5.

  Het evenement, waarvoor subsidie wordt gevraagd, is op de Heerlense evenementenkalender geplaatst.

 • 6.

  De aanvrager beschikt over een evenementenvergunning voor het te organiseren evenement.

Artikel 3

Basiscriteria voor categorisatie evenementen

 • 1.

  categorie gangbaar:

  • -

   De organisatie is een privaatrechtelijke rechtspersoon en beschikt over kennis en ervaring op het gebied van projectorganisatie (incl. vrijwilligers) en financiën.

  • -

   Minimaal 50% van de ex btw-financiering van het evenement is afkomstig van andere bronnen dan uit de gemeentelijke subsidie.

  • -

   De organisatie heeft geen winstoogmerk.

  • -

   Het evenement dient minimaal (objectief vast te stellen) 500 bezoekers aan te trekken.

 • 2.

  categorie buitengewoon:

  • -

   De organisatie is een privaatrechtelijke rechtspersoon en beschikt over een gedegen en aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van projectorganisatie (incl. vrijwilligers), promotie, publiekswerving, sponsoring, veiligheid en financiën. Minimaal 60% van de ex btw-financiering van het evenement is afkomstig van andere bronnen dan de gemeentelijke subsidie.

  • -

   De organisatie heeft geen winstoogmerk.

  • -

   Het evenement dient minimaal 2.000 bezoekers aan te trekken.

  • -

   Lokale mediabelangstelling is aantoonbaar aanwezig. Regionale mediabelangstelling is een pre.

 • 3.

  categorie onderscheidend:

  • -

   De organisatie is een privaatrechtelijke rechtspersoon en beschikt over een gedegen en aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van projectorganisatie (incl. vrijwilligers), promotie, publiekswerving, sponsoring, veiligheid en financiën.

  • -

   Minimaal 60% van de ex btw-financiering van het evenement is afkomstig van andere bronnen dan de gemeentelijke subsidie.

  • -

   De organisatie heeft geen winstoogmerk.

  • -

   Het evenement dient minimaal 10.000 bezoekers aan te trekken.

  • -

   Regionale mediabelangstelling is aantoonbaar aanwezig. Landelijke mediabelangstelling is een pre.

 • 4.

  categorie beeldbepalend:

  • -

   De organisatie is een privaatrechtelijke rechtspersoon en beschikt over een gedegen en aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van productontwikkeling (aanwezige artistieke en/of inhoudelijke kwaliteit), projectorganisatie (incl. vrijwilligers), promotie & marketing, publiekswerving, logistiek, sponsoring en fondswerving, veiligheid en financiën.

  • -

   Minimaal 70% van de ex btw-financiering van het evenement is afkomstig van andere bronnen dan de gemeentelijke subsidie.

  • -

   De organisatie heeft geen winstoogmerk.

  • -

   Het evenement dient minimaal 30.000 bezoekers aan te trekken. Minimaal 25% van de bezoekers moet van buiten Parkstad komen.

  • -

   Landelijke en regionale mediabelangstelling is aantoonbaar aanwezig.

Artikel 4

Overige criteria voor subsidieverlening

Onverminderd het bepaalde in artikel 2, betrekt het college bij de beslissing op de subsidieaanvraag de volgende belangen:

 • 1.

  De mate waarin een evenement een bijdrage levert aan een positieve profilering en het verbeteren van de aantrekkingskracht van Heerlen.

 • 2.

  Het stimuleren van een evenwichtige evenementenagenda en aanbod aan evenementen.

 • 3.

  Het verhogen van cultuur- en sportparticipatie in Heerlen.

 • 4.

  De mate waarin evenementen een onderscheidend karakter hebben ten opzichte van andere evenementen in de regio.

 • 5.

  De mate waarin een evenement lokale, (boven)regionale of (inter)nationale uitstraling heeft.

 • 6.

  De mate waarin er bij de organisatie van een evenement samenwerking wordt gezocht met andere (euregionale) organisaties/instanties.

 • 7.

  De mate waarin een evenement aansluit op de hoofdlijnen van relevant gemeentelijk beleid.

 • 8.

  De mate waarin een evenement economische spin-off genereert.

 • 9.

  De mate waarin een evenement vernieuwend is of vernieuwende onderdelen heeft in vergelijking met voorgaande edities.

 • 10.

  De mate waarin een evenement aansluit bij de identiteit van de gemeente Heerlen.

 • 11.

  De mate waarin evenementen aansluiten bij de ambities van de gemeente Heerlen op het gebied van evenementen, te weten het versterken van de kwaliteit, participeren en stadspromotie.

Artikel 5

Subsidiesoort

Een subsidie conform hoofdstuk 1, artikel 4.1 sub III van de Algemene subsidieverordening Heerlen.

Artikel 6

Hoogte van de subsidie

a.De subsidie aan een organisatie wordt als volgt bepaald:

voor een gangbaar evenement een bedrag van maximaal € 2.000 per jaar met dien verstande dat minimaal 50% van de ex btw-financiering van het evenement afkomstig is uit andere bronnen dan de gemeentelijke subsidie.

 • b.

  Voor een buitengewoon evenement een bedrag van maximaal € 10.000,- per jaar met dien verstande dat minimaal 60% van de ex btw-financiering van het evenement afkomstig is uit andere bronnen dan de gemeentelijke subsidie.

 • c.

  voor een onderscheidend evenement een bedrag van maximaal € 40.000 per jaar met dien verstande dat minimaal 60% van de ex btw-financiering van het evenement afkomstig is uit andere bronnen dan de gemeentelijke subsidie.

 • d.

  voor een beeldbepalend evenement een bedrag van maximaal € 220.000 per jaar met dien verstande dat minimaal 70% van de ex btw-financiering van het evenement afkomstig is uit andere bronnen dan de gemeentelijke subsidie.

Artikel 7

Subsidieplafond

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks een subsidieplafond vast.

 • 2.

  Aanvragen voor een evenement worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

Artikel 8

Overige bepalingen

Een evenement ten behoeve waarvan voor de eerste maal subsidie wordt aangevraagd, wordt voor de toepassing van deze regeling niet aangemerkt als beeldbepalend of onderscheidend.

Artikel 9

Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de Algemene subsidieverordening Heerlen en de Algemene wet bestuursrecht, wordt een aanvraag geweigerd indien het verzoek om een evenementenvergunning op grond van de Algemene Plaatselijk Verordening van de gemeente Heerlen is afgewezen.

Artikel 10

Inwerkingtreding

1.Deze regeling treedt in werking de dag na publicatie in het Elektronisch Gemeenteblad van de gemeente Heerlen.

Aldus besloten tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Heerlen van .

gemeentesecretaris, burgemeester,

Toelichting op de Beleidsregel subsidiëring evenementen

Wettelijk kader

De Algemene subsidieverordening Heerlen fungeert als ‘kapstokverordening’ waarop alle subsidieregels in de Gemeente Heerlen worden gebaseerd. Bij de vaststelling van de verordening is afgesproken dat voor de concrete subsidieverstrekking beleidsregels worden vastgesteld op basis waarvan gesubsidieerd wordt. In de beleidsregels staan de inhoudelijke en financiële criteria per doelgroep of beleidsterrein gepreciseerd. Met deze werkwijze wordt beoogd het subsidieproces te structureren.

Beleidskader

Evenementen hebben een sociaal maatschappelijk en een economisch belang. De gemeente Heerlen wil met evenementen de dynamiek van de stad versterken en Heerlen aantrekkelijk maken voor haar inwoners en bezoekers. De identiteit en het imago van Heerlen worden weerspiegeld in de diverse evenementen. De Beleidsregel subsidiering evenementen vervangt de in 2008 vastgestelde Beleidsregels subsidiëring evenementen. De aanleiding voor de wijziging is het aflopen van de oude regeling en de actualisatie van de Nota evenementenbeleid Heerlen, van ambitie naar uitvoering.

Toelichting op artikel 1

Binnen het begrip evenement kunnen de sub d tot en met g genoemde vier niveaus onderscheiden worden. De eisen waaraan de organisatie van een evenement moet voldoen zijn in de nota Evenementenbeleid Heerlen 2014-2017 …een voortdurende belevenis beschreven.

Toelichting op artikel 2

 • 1.

  N.v.t.

 • 2.

  Het evenementenbeleid is zowel facetbeleid alsook instrumenteel beleid ten behoeve van het realiseren van doelstellingen op andere beleidsterreinen. Dat betekent dat evenementen niet alleen moeten passen binnen het vigerende evenementenbeleid maar ook moet aansluiten bij het lokale beleid op het gebied van economie, cultuur, sport, recreatie en toerisme en communicatie. De volgende beleidskaders zijn daarbij leidend.

  • -

   de Stadsvisie en de Integrale Centrumvisie;

  • -

   het programma Economische Stimulering en het Meerjarig Bestuurlijk Programma (MBP).

  • -

   de Culturele Agenda Heerlen 2013-2016, Strategische Beleidsnota Cultuur;

  • -

   de Visienota Sport en Bewegen.

 • 3.

  De aanvraag heeft betrekking op een evenement dat in Heerlen zal plaatsvinden.

De gemeente Heerlen subsidieert een organisatie indien de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd een gemeentelijk belang dienen en de burgers van de stad ten goede komen.

4.De aanvrager dient met de aanvraag een onderbouwd programmavoorstel en begroting in.

De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een gedegen beschrijving van het evenement, een plan van aanpak, een gespecificeerde begroting en, indien hiervan sprake is, een beschrijving van de organisaties en bedrijven waarmee wordt samengewerkt.

5.Het evenement, waarvoor subsidie wordt aangevraagd, is op de Heerlense evenementenkalender geplaatst.

Wil een organisatie in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van de gemeente dan moet het evenement op de evenementenkalender komen te staan. Een evenement moet zowel wat locatie als tijdstip en duur van het evenement betreft in het jaarprogramma passen. Bij de plaatsing wordt een rangorde gehanteerd waarbij een beeldbepalend voor een onderscheidend evenement en een onderscheidend voor een gangbaar evenement gaat. Het college kan vrijstelling van de plaatsing op de evenementenkalender verlenen voor zover de plaatsing in verband met de locatie of de aard van het evenement niet relevant is.

6.N.v.t.

Toelichting op artikel 4

1.De mate waarin een evenement een bijdrage levert aan een positieve profilering en het verbeteren van de aantrekkingskracht van de gemeente Heerlen.

Evenementen zijn een uitstekend instrument om onze stad op een positieve manier te promoten. In het nieuwe evenementenbeleid is de aandacht voor deze functie dan ook speciaal uitgelicht. Indien evenementen financieel door de gemeente Heerlen ondersteund worden dienen zij deze functie serieus te nemen en zich in te zetten om Heerlen op een positieve manier onder de aandacht te brengen. Naast de intrinsieke kwaliteit van een festival of evenement die hiervoor zorg draagt kan dient dit te geschieden door het gebruiken van communicatiemiddelen.

2.Het stimuleren van een evenwichtige evenementenagenda en aanbod aan evenementen.

Een spreiding van evenementen over het hele jaar heen wordt nagestreefd. Er wordt daarbij de kanttekening gemaakt dat een concentratie van evenementen in de zomermaanden realistisch is. Een goede verdeling van evenementen over de verschillende wijken en stadsdelen van Heerlen wordt gestimuleerd. Tot slot wordt er een divers aanbod aan evenementen nagestreefd.

3.Het verhogen van cultuur- en sporteducatie in Heerlen.

Onder het motto “Meer Heerlenaren doen mee” streeft de gemeente Heerlen ernaar om zoveel mogelijk mensen bij activiteiten in de stad te betrekken. Evenementen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen door mensen kennis te laten maken met sport of cultuur.

4.De mate waarin evenementen een onderscheidend karakter hebben ten opzichte van andere evenementen in de regio.

Een evenement met een uniek karakter in de regio heeft de voorkeur. Een evenement waarvan er in de nabije omgeving geen vergelijkbare bestaat kan rekenen op een groter draagvlak en is van grotere waarde voor de promotie van de stad.

5.De mate waarin een evenement lokale, (boven)regionale of (inter)nationale uitstraling heeft.

Bij een beeldbepalend evenement is landelijke en regionale mediabelangstelling aanwezig. Bij een onderscheidend evenement is regionale mediabelangstelling aanwezig en landelijke mediabelangstelling een pre. Bij buitengewone evenementen is lokale mediabelangstelling aantoonbaar aanwezig en regionale mediabelangstelling een pre.

6. De mate waarin er bij de organisatie ven een evenement samenwerking wordt gezocht met andere (eu)regionale organisaties/instanties.

Er vindt bij voorkeur en indien mogelijk samenwerking plaats met het culturele veld in Heerlen of daarbuiten. Slimme allianties kunnen leiden tot zowel een financiële als inhoudelijke meerwaarde.

7.De mate waarin een evenement aansluit op de hoofdlijnen van relevant gemeentelijk beleid.

Evenementen dienen te passen binnen het vigerende beleid van de gemeente Heerlen op het gebied van economie, sport, recreatie & toerisme en communicatie.

8.De mate waarin een evenement economische spin-off genereert.

Economische spin-off wordt gemeten in inkomsten voor de lokale horeca, lokale creatieve industrie en het lokale mkb.

9.De mate waarin een evenement vernieuwend is of vernieuwende onderdelen heeft in vergelijking met voorgaande edities.

Evenementenorganisaties dienen rekening te houden met veranderende ontwikkelingen in de maatschappij. Deze veranderingen kunnen leiden tot een vraag naar andersoortige evenementen.

10.De mate waarin een evenement aansluit bij de identiteit van de gemeente Heerlen.

De identiteit van Heerlen kan onder andere herleidt worden uit haar geschiedenis, fysieke omgeving en demografische kenmerken. Het is zaak om als evenement hier zo veel mogelijk bij aan te sluiten.

11. De mate waarin evenementen aansluiten bij de ambities van Heerlen op het gebied van evenementen, te weten het versterken van de kwaliteit, participeren en stadspromotie.

Toelichting op artikel 5

Een subsidie voor evenementen, niet zijnde een budgetsubsidie of waarderingssubsidie, is een specifieke vorm van een overige subsidie die wordt verstrekt met het oog op een bepaald doel. Het doel is in dit geval de organisatie van een evenement te ondersteunen.

Toelichting op artikel 6

Een evenementen kan nooit meer subsidie ontvangen dan de vastgestelde subsidieplafonds per categorie.

Toelichting op artikel 7

Het subsidieplafond wordt jaarlijks door de gemeenteraad van de gemeente Heerlen vastgesteld. Een subsidieplafond leidt tot weigering van een subsidie voor het gedeelte dat boven het subsidieplafond uitstijgt.

Toelichting op artikel 8

Aanvragen voor een nieuw evenement in de categorie beeldbepalend en onderscheidend dienen in afweging met bestaande beeldbepalende en onderscheidende evenementen beoordeeld te worden. Een nieuw beeldbepalend of nieuwe onderscheidend evenement kan derhalve niet in het eerste jaar van aanvragen als zodanig gehonoreerd worden.

Toelichting op artikel 9

Onverminderd het bepaalde in de Algemene subsidieverordening Heerlen en de Algemene wet bestuursrecht, wordt een aanvraag geweigerd indien het verzoek om een evenementenvergunning op grond van de Algemene Plaatselijk Verordening van de gemeente Heerlen is afgewezen.

Toelichting op artikel 10

Zodra de beleidsregels in werking zijn getreden, zijn alle eerdere regels en afspraken die van toepassing zijn op de subsidiëring van evenementen niet langer van toepassing.