Deelverordening cultuur Nunspeet 2014

Geldend van 01-07-2014 t/m heden

Intitulé

Deelverordening cultuur Nunspeet 2014

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet;

overwegende dat het gewenst wordt geacht dat een nadere verordening wordt opgesteld voor het verstrekken van subsidie ten bate van culturele activiteiten;

gelet op artikel 2, derde lid en artikel 3, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Nunspeet 2014 en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

besluiten vast te stellen de volgende deelverordening: Deelverordening subsidie cultuur gemeente Nunspeet 2014.

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. Asv: de Algemene subsidieverordening Nunspeet 2014;

b. cultuureducatie: educatie voor leerlingen in de gemeente Nunspeet in het primair of voorgezet onderwijs, zowel binnen- als buitenschools;

c. subsidieplafond: een bedrag zoals bedoeld in artikel 4:22 van de Awb;

d. jeugdlid: een lid tot de leeftijd van 18 jaar.

 

Artikel 2 Procedurebepalingen

Het subsidieplafond wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad.

Artikel 3 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de Asv en Awb wordt de subsidie in ieder geval geweigerd:

a. als de aanvrager geen activiteiten verricht op het gebied van cultuur;

b. als de activiteit niet past binnen het cultuurbeleid van de gemeente Nunspeet;

c. als en voor zover met het toekennen van de subsidie het subsidieplafond wordt overschreden.

 

Hoofdstuk 2 Eenmalige subsidie cultuur

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten
 • 1 Op grond van deze verordening kan een eenmalige subsidie worden verstrekt voor culturele activiteiten.

 • 2 Alleen aanvragen die door middel van het ‘Aanvraagformulier eenmalige subsidie cultuur’ zijn ingediend, worden in behandeling genomen.

 • 3 Subsidie kan worden verstrekt aan natuurlijke personen en aan rechtspersonen.

Artikel 5 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan een aanvrager die rechtsper-soonlijkheid bezit of aan een natuurlijk persoon die zich geheel of gedeeltelijk ten doel stelt om zonder winstoogmerk activiteiten te verrichten op het gebied van cultuur.

Artikel 6 Procedurebepalingen
 • 1 Een aanvraag voor een eenmalige subsidie moet zijn ontvangen uiterlijk 8 weken en maximaal 52 weken voor de aanvang van de te subsidiëren activiteit. 

 • 2 Een aanvrager kan één keer per jaar een subsidie ontvangen. 

Artikel 7 Berekening van de subsidie

De te verlenen subsidie bedraagt maximaal € 750,-- per aanvraag. 

Artikel 8 Verdeling van het subsidieplafond voor eenmalige subsidies

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. De datum van ontvangst is hierin bepalend. Aanvragen die gelijktijdig worden ontvangen en voor subsidie in aanmerking komen worden naar rato toegekend als door toekenning van de aanvraag het subsidieplafond wordt bereikt. 

Artikel 9 Verplichtingen

Om voor een eenmalige subsidie in aanmerking te komen dient een activiteit aan tenminste één van de volgende voorwaarden te voldoen:

a. de activiteit bevat educatieve elementen; 

b. bij de activiteit worden jeugd, jongeren en/of mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking betrokken;

c. cultuurhistorie neemt een prominente plaats in;

d. de activiteit is een verrijking van en vernieuwing voor het reguliere cultuuraanbod in de gemeente.

 

Hoofdstuk 3 Jaarlijkse subsidie amateurkunstverenigingen

Artikel 10 Nieuw Artikel
 • 1 In aanmerking voor subsidie komen de volgende verenigingen, zoals bedoeld in boek 2 van het burgerlijk wetboek:

  a. muziekverenigingen;

  b. zangverenigingen;

  c. theater- en dansverenigingen;

  d. beeldendekunstverenigingen.

   

 • 2 Alleen aanvragen die door middel van het ‘Aanvraagformulier subsidie amateurkunstverenigingen’ zijn ingediend, worden in behandeling genomen.

Artikel 11 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan een vereniging zoals genoemd onder artikel 10, lid 1, die rechtspersoonlijkheid bezit en zich geheel of gedeeltelijk ten doel stelt om zonder winstoogmerk activiteiten te verrichten op het gebied van cultuur.

Artikel 12 Berekening van de subsidie

Verenigingen komen in aanmerking voor de volgende subsidie:

a. muziekverenigingen:

- een standaardbedrag van € 3.000,-- per jaar; en

- een bedrag van € 100,-- per jaar per jeugdlid afkomstig uit de gemeente Nunspeet;

b. zangverenigingen:

- een standaardbedrag van € 200,-- per jaar; en

- een bedrag van € 10,-- per jaar per jeugdlid afkomstig uit de gemeente Nunspeet;

c. theater- en dansverenigingen:

- een standaardbedrag van € 200,-- per jaar; en

- een bedrag van € 10,-- per jaar per jeugdlid afkomstig uit de gemeente Nunspeet;

d. beeldendekunstverenigingen:

- een standaardbedrag van € 200,-- per jaar; en

- een bedrag van € 10,-- per jaar per jeugdlid afkomstig uit de gemeente Nunspeet;

 

de subsidie wordt gebaseerd op het aantal jeugdleden op 1 juli in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 

Artikel 13 Verdeling van het subsidieplafond voor subsidies amateurkunstverenigingen

Aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen, worden naar rato toegekend als door toekenning van de aanvragen het subsidieplafond wordt bereikt. 

Artikel 14 Verplichtingen

Om voor een subsidie voor amateurkunstverenigingen in aanmerking te komen, moet een aanvrager aan de volgende voorwaarden voldoen:

a. de aanvrager is gedurende ten minste één jaar voorafgaand aan de indiening van de aanvraag actief op het gebied van amateurkunst in de gemeente Nunspeet;

b. de aanvrager is feitelijk gevestigd in Nunspeet;

c. muziek- en zangverenigingen verzorgen minimaal twee (semi)openbare optredens per jaar binnen de gemeente Nunspeet;

d. theater-, dans- en beeldendekunstverenigingen verzorgen minimaal één (semi)openbaar optreden per jaar binnen de gemeente Nunspeet;

e. tenminste 60% van de leden, inclusief jeugd, is afkomstig uit de gemeente Nunspeet;

f. een vereniging heeft ten minste het volgende aantal actieve leden;

   - muziekverenigingen:   vijftig leden;

   - zangverenigingen:  vijftien leden;

   - theater- en dansverenigingen:  tien leden;

   - beeldendekunstverenigingen:  vijftien leden;

Hoofdstuk 4 Jaarlijkse subsidie cultuur

Artikel 15 Subsidiabele activiteiten

In aanmerking voor subsidie komt een rechtspersoon die activiteiten verricht op het terrein van:

a. cultuurhistorie, waarbij specifiek aan de orde komen:

- het behoud van de Nunspeetse cultuur, waaronder de schilderkunst; en

- het in stand houden van een museale functie; en

b. cultuureducatie voor ten minste vijfhonderd leerlingen uit het primair onderwijs per jaar;

c. cultuurhistorisch vormingswerk, waarbij specifiek aan de orde komt:

- vormingswerk, zijnde geen cultuureducatie;

d. beeldende kunst, waarbij specifiek aan de orde komen:

- het bekendmaken van Nunspeet als kunstenaarsdorp; en

- het aanbieden van cursussen voor beeldende kunst; en

- samenwerking met het museum Nunspeet; en

- cultuureducatie voor ten minste honderd leerlingen uit het primair onderwijs per jaar;

e. podiumkunst, waarbij specifiek aan de orde komen:

- het aanbieden van een accommodatie voor podiumkunst voor amateurs en professionals in de gemeente Nunspeet; en

samenwerking met Veluvine Cultuur.

f. cultuureducatie uitgevoerd door een combinatiefunctionaris, waarbij specifiek aan de orde komen:

- coördineren en uitvoeren van een kunstmenu voor het primair onderwijs in de gemeente Nunspeet; en

samenwerking met lokale culturele organisaties voor onder meer cultuurhistorie, beeldende kunst, podiumkunst en bibliotheekwerk.

 

Artikel 16 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan een aanvrager die rechtsper-soonlijkheid bezit en zich geheel of gedeeltelijk ten doel stelt om zonder winstoogmerk activiteiten te verrichten op het gebied van cultuur.

Artikel 17 Verdeling van de subsidie voor jaarlijkse subsidies:

De subsidie voor genoemde activiteiten wordt per activiteitensoort verstrekt aan één rechtspersoon. Als er meerdere aanvragen worden ontvangen, wordt een keuze gemaakt voor één aanvrager op basis van belangenafweging welke aanvrager het best aansluit op het beleid van de gemeente Nunspeet. 

Artikel 18 Verplichtingen
 • 1 Om voor een jaarlijkse subsidie cultuur in aanmerking te komen, moet de aanvrager gedurende minstens één jaar voorafgaand aan de periode waarvoor de subsidie wordt aangevraagd binnen de gemeente Nunspeet actief zijn op het gebied waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • 2 De gemeente kan besluiten met de aanvrager een uitvoeringsovereenkomst te sluiten. 

Hoofdstuk 5 Budgetsubsidies cultuur

Artikel 19 Subsidiabele activiteiten

Rechtspersonen komen in aanmerking voor de volgende subsidie:

a. verzorgen van het openbaar bibliotheekwerk binnen de gemeente Nunspeet, waarbij specifiek geldt dat:

- invulling wordt gegeven aan de vijf kernfuncties van de bibliotheek:

* lezen en literatuur;

* educatie en ontwikkeling;

* kennis en informatie;

* ontmoeting en beleving;

* kunst en cultuur.

- er een vestiging in de kern Nunspeet en Elspeet is;

- er met diverse (maatschappelijke) instellingen word samengewerkt, waaronder in ieder geval die voor primair en voortgezet onderwijs en volwassenenonderwijs;

- de bibliotheek ruime openingstijden hanteert;

- de bibliotheek deel uitmaakt van een basisbibliotheek;

- de bibliotheek gecertificeerd is door de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken;

- cultuureducatie wordt aangeboden.

- het aanbod deels wordt gerealiseerd door de inzet van een combinatiefunctionaris.

b. verzorgen van het muziekonderwijs binnen de gemeente Nunspeet, waarbij specifiek geldt dat :

- muziekonderwijs wordt verzorgd voor het primair onderwijs (2-12 jaar), zowel binnen als buiten-schools;

- muziekonderwijs in het kader van de HaFaBra (Harmonie, Fanfare en Brassband) wordt verzorgd;

- AMV (Algemene muzikale vorming) en individueel muziekonderwijs voor de A en B fase tot de leeftijd van 18 jaar worden verzorgd voor zover de markt dit niet aanbiedt;

- een bijdrage wordt geleverd aan het bereiken van de doelstellingen binnen de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

- het aanbod deels wordt gerealiseerd door de inzet van een combinatiefunctionaris.

 

Artikel 20 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan een aanvrager die rechtspersoonlijkheid bezit en zich geheel of gedeeltelijk ten doel stelt om zonder winstoogmerk activiteiten te verrichten op het gebied van cultuur.

Artikel 21 Verdeling van de subsidie voor budgetsubsidies

De subsidie voor de genoemde activiteiten worden per activiteitensoort verstrekt aan één rechtspersoon. Als er meerdere aanvragen worden ontvangen, wordt een keuze gemaakt voor één aanvrager op basis van belangenafweging welke aanvrager het best aansluit op het beleid van de gemeente Nunspeet. 

Artikel 22 Verplichtingen

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, moet een aanvrager aan de volgende voorwaarden voldoen:

a. de aanvrager is gedurende ten minste één jaar voorafgaand aan de indiening van de aanvraag actief op het gebied waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

b. de aanvrager voldoet aan de code cultural governance;

c. de aanvrager sluit met de gemeente een uitvoeringsovereenkomst.

 

Hoofdstuk 6 Overige bepalingen

Artikel 23 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van de verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit en hiervan wordt jaarlijks verslag gedaan aan de raad. 

Artikel 24 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2014.

Artikel 25 Citeertitel

Deze deelverordening kan worden aangehaald als Deelverordening cultuur Nunspeet 2014.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Nunspeet,
de secretaris,                      de burgemeester,
 
J.J. Kerkhof               ir. D.H.A. van Hemmen