Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering gemeente Moerdijk

Geldend van 19-02-2014 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering gemeente Moerdijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk in zijn vergadering van 4 februari 2014, gezien de "Verordening naamgeving en nummering gemeente Moerdijk".

gelet op artikel 7 van de "Verordening naamgeving en nummering gemeente Moerdijk",

BESLUIT

vast te stellen het navolgende uitvoeringsbesluit:

TECHNISCHE EN ADMINISTRATIEVE UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN TEN BEHOEVE VAN NAAMGEVING EN NUMMERING IN DE GEMEENTE MOERDIJK. (UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN NAAMGEVING EN NUMMERING GEMEEMOERDIJK)ERDI

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijving

Artikel 1

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder verordening: de Verordening naamgeving en nummering gemeente Moerdijk. Voor de overige begrippen wordt aangesloten bij de begripsomschrijvingen uit deze verordening.

Hoofdstuk 2 Technische uitvoeringsvoorschriften als bedoeld in artikel 7 van de v erordening

Artikel 2 Toekenningswijze nummers

De wijze van toekenning van de nummers gebeurt overeenkomstig systeem A (huisnummers lopen op, gerekend vanuit het centrum van de betreffende kern) uit de Nederlandse norm NEN 1773, uitgave 1983.

Artikel 3 Plaatsing van de nummerdragers

Nummerdragers worden aangebracht overeenkomstig het gestelde in de Nederlandse norm NEN 1773, uitgave 1983.

Artikel 4 Afmetingen en vormgeving nummerdragers

 • 1.

  Nummerdragers moeten voldoen aan het gestelde inzake afmetingen en vormgeving in de Nederlandse norm NEN1772, uitgave 2010.

 • 2.

  Indien niet kan worden voldaan aan het voorschrift van het eerste lid, hebben de nummerdragers een mate van leesbaarheid die ten minste gelijkwaardig is aan wat wordt beoogd met het eerste lid.

Artikel 5 Materiaalkeuze voor de nummerdragers

Het materiaal dat wordt toegepast voor de vervaardiging van al dan niet te verlichten nummerdragers, is in overeenstemming met het over de uitvoering van de dragers gestelde in de Nederlandse norm NEN 1772: uitgave 2010.

Artikel 6 Naamdragers

De naamdragers moeten voldoen aan de gestelde functionele eisen ten aanzien van de afmetingen, de uitvoering, de constructie, de kleursoorten en de lichttechnische eigenschappen van de toegepaste materialen en de plaatsing van naamborden en naamverwijsborden, zoals vervat in de Nederlandse norm NEN1772: uitgave 2010.

Hoofdstuk 3 Administratieve uitvoeringsvoorschriften als bedoeld in artikel 7 van de verordening

Artikel 7 Naamgeving van woonplaatsen en van delen van de openbare ruimte

1. Voor de vaststelling van namen wordt advies ingewonnen bij het regionaal archief alsmede de heemkundekring van de betreffende kern.

2. Verzoeken en adviezen tot straatnaamgeving worden getoetst aan de hand van de volgende criteria:

 • a.

  de naam mag nog niet bestaan in de gemeente Moerdijk of gelijken op een bestaande naam in de gemeente Moerdijk;

 • b.

  de naam dient eenvoudig uitspreekbaar en spelbaar te zijn;

 • c.

  beledigende en dubbelzinnige namen dienen vermeden te worden;

 • d.

  een te vernoemen persoon dient- uitgezonderd leden van het koninklijk huis -ten minste tien jaar geleden te zijn overleden, geen strafblad te hebben en de naaste familie dient er toestemming voor te hebben verleend;

 • e.

  er worden geen straatnamen vernoemd naar bedrijven;

 • f.

  achtervoegsels (-laan, -weg, -pad, -dijk, etc.) dienen niet tegenstrijdig te zijn met de vorm van de openbare ruimte waar een naam voor wordt gezocht;

 • g.

  straatnamen binnen één project dienen een onderlinge relatie te hebben;

3. Het college kan besluiten om in afwijking van het gestelde onder lid 2 sub a tot en met g van dit artikel een straatnaam vast te stellen.

Artikel 8 De nummering van objecten

1. Nummering kan alleen geschieden indien het betreffende object van een straatnaam is voorzien;

2. Per straatnaam wordt een postcode aangevraagd bij PostNL of diens rechtsopvolger;

3. Na vaststelling van de nummering worden partijen schriftelijk op de hoogte gesteld middels een standaard verzendlijst.

Artikel 9 Overige regels

1. In het geval van een wijziging van straatnamen of huisnummers, krijgen particulieren een onkostenvergoeding van € 100,00 en € 500,00 in het geval van bedrijven.

2. Indien een bedrijf binnen alle redelijkheid kan aantonen meer kosten te hebben voor het wijzigen van straatnamen of huisnummers zoals gesteld in lid 1, kan het college besluiten af te wijken van de onder lid 1 gestelde bedragen.

Artikel10 Inwerkingtreding

1. Dit besluit treedt in werking de eerste dag na de bekendmaking van dit besluit.

2. Het besluit wordt met inachtneming van de bepalingen in de Gemeentewet bekendgemaakt in huis aan huis blad de Moerdijkse Bode. 2

Artikel11 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als "Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering gemeente Moerdijk".

Vastgesteld in de vergadering van het college d.d. 4 februari 2014