Beleidsregel nadeelcompensatie Rijksinpassingsplan Hertogin Hedwigepolder

Geldend van 08-03-2014 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 10-02-2014

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeeland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Beleidsregel nadeelcompensatie Rijksinpassingsplan Hertogin Hedwigepolder
Citeertitel Beleidsregel nadeelcompensatie Rijksinpassingsplan Hertogin Hedwigepolder
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Ruimtelijke ordening
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81; Natuurbeschermingswet 1998, art. 31; Wet ruimtelijke ordening, art. 6.1; Waterwet, art. 7.14: Ontgrondingenwet, art. 26

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-03-2014 10-02-2014 Nieuwe regeling

10-02-2014

Provinciaal Blad, 2014, 97

Onbekend.