Regeling vervallen per 03-03-2022

Delegatie- en mandaatbesluit Uitvoering Arbeidsvoorwaardenregeling griffie Heemstede

Geldend van 26-03-2004 t/m 02-03-2022 met terugwerkende kracht vanaf 15-01-2003

Intitulé

Delegatie- en mandaatbesluit Uitvoering Arbeidsvoorwaardenregeling griffie Heemstede

Artikel 1

Aan het college wordt de bevoegdheid overgedragentot het uitvoeren van de CAR/UWO en de lokale arbeidsvoorwaardenregelingen gemeente Heemstede met betrekking tot de griffier en de medewerkers van de griffie, behoudens voor zover het betreft:

 • a.

  het nemen van besluiten met betrekking tot de aanstelling, overplaatsing, schorsing of het ontslag van de griffier en de medewerkers van de griffie;

 • b.

  het nemen van disciplinaire maatregelen ten aanzien van de griffier en de medewerkers van de griffie;

 • c.

  het vaststellen van instructies en dienstopdrachten ten aanzien van de griffier en de medewerkers van de griffie;

 • d.

  het verlenen van vakantie en verlof aan de griffier en de medewerkers van de griffie;

 • e.

  besluiten met betrekking tot de ontwikkeling, beoordeling en beloning van de griffier en de medewerkers van de griffie.

Artikel 2

De voorzitter van de raad oefent namens de raad de in artikel 1, onder c, d en e bedoelde bevoegdheden uit met betrekking tot de griffier.

Artikel 3

Lid 1.

De voorzitter van de raad oefent namens de raad de in artikel 1, onder a en b, bedoelde bevoegdheden uit met betrekking tot de medewerkers van de griffie.

Lid 2.

De griffier oefent namens de raad de in artikel 1, onder c, d en e, bedoelde bevoegdheden uit met betrekking tot de medewerkers van de griffie, met dien verstande dat hun beoordeling namens de raad wordt vastgesteld door de voorzitter van de raad op voordracht van de griffier.

Artikel 4

De voorzitter van de raad informeert het Seniorenconvent over de besluiten ter uitvoering van de in artikel 3, eerste lid, bedoelde bevoegdheden.

Artikel 5

In geval van twijfel oefenen het college, de voorzitter van de raad en de griffier de in dit besluit gemandateerde bevoegdheden niet uit dan na overleg met het seniorenconvent. Indien zich bijzondere omstandigheden voordoen, informeren zij daarover het seniorenconvent.

Artikel 6

Dit besluit kan worden aangehaald als Delegatie- en mandaatbesluit Uitvoering Arbeidsvoorwaardenregeling griffie Heemstede. Het besluit treedt in werking op 26 maart 2004 en heeft terugwerkende kracht tot 15 januari 2003.

Ondertekening

Vastgesteld bij raadsbesluit van 25 maart 2004