Evenementenbeleid gemeente Overbetuwe 2014

Geldend van 16-01-2014 t/m heden

Intitulé

Evenementenbeleid gemeente Overbetuwe 2014

Onderwerp: Vaststelling evenementenbeleid gemeente Overbetuwe 2014

Ons kenmerk: 13RB000172

Nr. 11a

De raad van de gemeente Overbetuwe;

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2013;

gelezen het advies van de voorbereidende vergadering van 17 december 2013

gelet op artikel(en) 108 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

 • 1.

  het Evenementenbeleid gemeente Overbetuwe 2014, zoals bij dit besluit gevoegd, vast te stellen;

 • 2.

  het Uitvoeringsbeleid evenementen gemeente Overbetuwe 2014 voor kennisgeving aan te nemen;

 • 3.

  de Nota Evenementen en Geluid, zoals vastgesteld bij besluit van 8 september 2009, in te trekken;

 • 4.

  dat de besluiten onder 1. en 3. in werking treden op de dag na de datum van bekendmaking;

 • 5.

  dat dit besluit wordt aangehaald als: Evenementenbeleid gemeente Overbetuwe 2014;

 • 6.

  de financiële consequenties in overeenstemming met paragraaf 7 van het voorstel te verwerken in het raadsvoorstel begrotingswijziging.

Ondertekening

Aldus besloten in zijn openbare vergadering
van 7 januari 2014
DE RAAD VOORNOEMD,

Evenementenbeleid 2014.pdf

besluit vaststelling evenementenbeleid 2014 140107.pdf