Regeling vervallen per 01-01-2020

Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening)

Geldend van 26-02-2016 t/m 31-12-2019

Intitulé

Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening)

Inhoud

Artikel 1, Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

a.    ASV: de Algemene subsidieverordening Drenthe 2012 (citeertitel);

b.    aanvrager: natuurlijk persoon met het adres in de provincie Drenthe;

c.    lening: een Duurzaamheidslening, die, na toewijzing door Gedeputeerde Staten van Drenthe, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door de provincie aanvaarde subsidiabele activiteiten.

d.    subsidie: subsidie in de vorm van een lening waarop rentekorting wordt verleend;

e.    kennisgeving: brief aan de aanvrager van de subsidie, waarin de aanvrager voor-lopig op de hoogte wordt gesteld van de positieve uitkomsten van de subsidie-aanvraag, onder voorbehoud van de uitkomsten van artikel 9, derde lid.

f.    10-jaars rentetarief Duurzaamheidslening: het rentetarief, overeenkomend met de op het moment van ontvangst van de getekende offerte van de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) gepubliceerde 10-jaarstarief van SVn voor de Duurzaamheidslening (www.svn.nl/producten/Paginas/Rentetarieven.aspx);

g.    SVn: de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Hoevelaken, die op aanwijzing van de provincie een lening kan verstrekken.

h.    zonneboiler: systeem van collector, terugloopvat, boilervat en verbindingsleidingen eventueel in combinatie met één of meerdere pompen. De zonneboiler omvat geen laag temperatuur afgiftesysteem voor ruimteverwarming, zoals bijvoorbeeld vloerverwarming.

i.     zonne-energie: energie opgewekt door zonnepanelen of zonneboilers.

j.     overige duurzame technieken: technieken gericht op de winning van directe zonne-energie.

Artikel 2, Doel

Dit subsidiebesluit heeft als doel het stimuleren van het gebruik van zonnepanelen en zonneboilers bij woningen.

Artikel 3, Subsidiabele activiteit

Gedeputeerde Staten kunnen een aanvrager een subsidie verstrekken voor:

1.    het installeren en aanschaffen van zonnepanelen en/of zonneboilers en/of overige duurzame technieken op of nabij de woning in eigendom van de aanvrager;

2.   Gedeputeerde Staten kunnen in een nader besluit aangeven aan welke voorwaarden de zonnepanelen, zonneboilers of overige duurzame technieken dienen te voldoen.

Artikel 4, Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks per gemeente een subsidieplafond vast.

Artikel 5, Subsidieaanvraag en verdeelsystematiek

1.    Een aanvraag kan worden ingediend door inzending van een daartoe door Gedeputeerde Staten vastgesteld formulier. Het formulier vermeldt welke bijlagen bij de aanvraag dienen te worden overlegd.

2.    Bij de aanvraag wordt in elk geval een nog niet voor akkoord getekende offerte, voor het uitvoeren van de maatregelen door een deskundig vakbedrijf, ter onderbouwing van de kosten meegestuurd.

3.    In afwijking van artikel 1, onder b, kan subsidie worden aangevraagd indien een aanvrager een voorlopig koopcontract heeft voor een woning op een perceel gelegen in de provincie Drenthe.

4.    Er wordt op basis van de volgorde van ontvangst van de aanvraag besloten, met dien verstande dat wanneer de aanvrager met toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid is gesteld zijn aanvraag aan te

vullen, de dag waarop de aanvulling is ontvangen, met betrekking tot de verdeling als datum van ontvangst geldt.

5.    Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rang-schikking van de aanvragen vastgesteld door middel van loting.

SUBSIDIEVERSTREKKING

Artikel 6, Criteria

Subsidie kan slechts worden verstrekt indien:

1.    de aanvrager eigenaar is van de woning waarop of waarbij de zonnepanelen en/of zonneboiler(s) en/of overige duurzame technieken geplaatst worden;

2.    de zonnepanelen zijn voorzien van een TÜV-ID certificaat;

3.    [vervallen]

Artikel 7, Subsidiabele kosten

1.    Subsidiabele kosten zijn:

a.    de in redelijkheid te maken kosten voor installatie van de zonnepanelen, zonneboiler en overige duurzame technieken;

b.    de kosten voor aanschaf van de zonnepanelen en/of zonneboiler;

c.    [vervallen]

2.    Niet subsidiabele kosten zijn de kosten van activiteiten en/of maatregelen waartoe al verplichtingen zijn aangegaan vóór de ontvangst van de aanvraag.

Artikel 8, Bepalingen omtrent de hoogte van de subsidie

De subsidie in de vorm van de lening is niet hoger dan maximaal de subsidiabele kosten met een minimum leenbedrag van € 2.500,-- en een maximum leenbedrag tot

€ 7.500,-- per aanvrager met een looptijd van 10 jaar. De rente op de lening bedraagt het 10-jaars rentetarief Duurzaamheidslening.

Artikel 9, Cumulatie

Voor zover in de subsidiabele kosten Europese, nationale, provinciale of gemeentelijke subsidies, gericht op opwekking van zonne-energie, zijn of worden verleend, wordt het leenbedrag als bedoeld in artikel 8 verminderd met het totale bedrag van voornoemde subsidies.

Artikel 10, Weigeringsgronden

Onverminderd artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de subsidie geweigerd indien:

a.    de uit te voeren activiteiten niet in overeenstemming zijn met het doel van deze regeling;

b.    een aanvrager een voorlopig koopcontract heeft voor een woning op een perceel gelegen in de provincie Drenthe, de aanvrager in dat geval verzuimt binnen 6 maanden na aanvraag van de subsidie een kopie van de ondertekende notariële transportakte of van het bewijs van bijwerking kadastrale registratie (verkrijger) van het Kadaster te overleggen;

c.    de subsidiabele kosten minder dan € 2.500,-- bedragen;

d.    naar oordeel van Gedeputeerde Staten door SVn geen positieve krediettoets van de aanvrager is afgegeven:

Artikel 11, Voorwaarden

1.    Op het verstrekken van de leningen krachtens dit besluit zijn van toepassing de bepalingen uit de op 15 december 2009 gesloten Samenwerkings-/Deelnemings-overeenkomst tussen provincie Drenthe en SVn en de op 9 december 2014 gesloten Aanvullende overeenkomst van geldlening voor de zonnelening.

2.    SVn verstrekt en beheert de (toegekende) lening. Op de lening zijn van toepassing 'Productspecificaties Duurzaamheidslening', 'Procedures Duurzaamheidslening', 'Uitvoeringsregels Duurzaamheidslening' en de 'Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene Bepalingen voor geldleningen',  zoals die op het moment van toekennen van de subsidie zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Samenwerkings-/Deelnemingsovereenkomst tussen de Provincie Drenthe en de SVn dan wel door de Svn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

3. Indien een aanvrager verzuimt binnen drie kalendermaanden, gerekend vanaf de datum vermeld op de kennisgeving, de leningovereenkomst met SVn te ondertekenen, wordt de kennisgeving na deze drie maanden ingetrokken en vervalt de ingediende aanvraag tot subsidie.

Artikel 12, Verplichtingen aanvrager

De subsidieontvanger dient ten minste 5 jaar na de vaststelling van de subsidie haar administratie ten aanzien van de subsidie te bewaren en toegankelijk te houden.

SUBSIDIEVASTSTELLING

Artikel 13, Vaststelling subsidiebedrag

De subsidie wordt op grond van artikel 20, eerste lid, sub b, en tweede lid, van de ASV,vastgesteld.

Artikel 14, Toezicht

1.    Ten behoeve van de uitvoering van dit besluit kunnen toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht worden aangewezen.

2.    De in het eerste lid bedoelde toezichthouders zijn belast met het toezicht op de naleving van de in of krachtens de Algemene wet bestuursrecht en in of krachtens dit besluit gegeven voorschriften.

Artikel 15, Afkondiging, inwerkingtreding en overgangsrecht

1. Dit subsidieverordening wordt geplaatst in het Provinciaal blad en treedt in werking de eerste dag na plaatsing.

2. Op subsidies, die voor inwerkingtreding van deze verordening zijn aangevraagd of verleend, blijft het recht zoals dat gold voor dat tijdstip van toepassing.