Regeling vervallen per 01-01-2016

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:30 Apv (plakken en kladden m.b.t. verkiezingen)

Geldend van 15-11-2013 t/m 31-12-2015

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:30 Apv (plakken en kladden m.b.t. verkiezingen)

Het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven;

overwegende, dat het op grond van artikel 2:30 lid 1 van de Algemene plaatselijkeverordening (verder genoemd: Apv) verboden is een openbare plaats of dat gedeeltevan een roerende of onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is te bekrassen ofte bekladden;

dat het op grond van artikel 2:30 lid 2 van de Apv verboden is zonder schriftelijketoestemming van de rechthebbende op een openbare plaats of dat gedeelte van eenroerende of onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is:

 • 1.

  een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding aan te plakken, tedoen aanplakken, op andere wijze aan te brengen of te doen aanbrengen;

 • 2.

  met kalk, krijt, teer of een kleur of verfstof een afbeelding, letter, cijfer of tekenaan te brengen of te doen aanbrengen;

dat het college op grond van artikel 2:30 lid 4 van de Apv bevoegd is om

aanplakborden aan te wijzen voor het aanbrengen van meningsuitingen en

bekendmakingen;

dat het college op grond van artikel 2:30 lid 6 van de Apv nadere regels kan stellen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen, die geen betrekking hebben op de inhoud van de meningsuitingen en bekendmakingen;

dat de algemene norm voor een voldoende aantal aanplakborden 1 aanplakbord per10.000 inwoners bedraagt (noot in ABRS 05-06-2002, in JG 02.0221) en dat hetaanbeveling verdient in verkiezingstijd, naast dit aantal, extra plakvoorzieningen tecreëren;

dat door het aanwijzen van 14 aanplakborden ten behoeve van verkiezingen aan devoorgaande norm voldaan wordt;

dat de onderstaande nadere regels, waaronder het aantal aanplakborden en de locaties voor de aanplakborden afgestemd zijn met het presidium;

dat de aanplakborden door de gemeente geplaatst worden;

gelet op artikel 2:30 van de Algemene plaatselijke verordening;

b e s l u i t :

 • A.

  aanplakborden aan te wijzen ten behoeve van verkiezingen ex artikel 2:30 lid 4 van de Apv voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen op de volgende locaties, zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekeningen:

  • 1.

   Heerbaan (t.h.v. De Poter – De Zicht)

  • 2.

   Rotonde Traverse – Meerhovendreef

  • 3.

   Rotonde Hertgang – Meerhovendreef

  • 4.

   Rotonde Heerbaan - de Dom

  • 5.

   Rotonde Sint-Janstraat – Platanenlaan

  • 6.

   Hoek Kempenbaan - De Run 8200

  • 7.

   De Run 5300 (tegenover Maxima Medisch Centrum)

  • 8.

   Kempenbaan (t.h.v. High Tech Park)

  • 9.

   Provincialeweg – Oranje Nassaulaan

  • 10.

   Hoek Burgemeester van Hoofflaan – Abdijlaan

  • 11.

   Kruising Sterrenlaan – Bossebaan

  • 12.

   Splitsing Burgemeester van Hoofflaan – Heemweg – Bossebaan

  • 13.

   Rotonde Heemweg – Heuvelstraat

  • 14.

   Hoek Sint Janstraat – Oude/Nieuwe Kerkstraat

 • B.

  nadere regels te stellen ex artikel 2:30 lid 6 van de Apv voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen m.b.t. verkiezingen:

  • a.

   Voor verkiezingsreclamecampagnevoering bij alle verkiezingen (dus gemeenteraadsverkiezingen en alle andere verkiezingen) in de vorm van verkiezingsaffiches/-posters en –borden mag alleen gebruik worden gemaakt van de door de gemeente geplaatste aanplakborden. ‘Eigen’ borden (in de vorm van sandwichborden, driehoeksborden of welke vorm dan ook aan lantaarnpalen of elders) zijn niet toegestaan. Ook andere vormen van politiek reclamemateriaal in het publiek gebied zijn verboden, zoals bijv. spandoeken. Op particulier terrein blijft dit uiteraard wel mogelijk.

  • b.

   De afmeting van een verkiezingsaffiche/-poster voor op een aanplakbord is maximaal A1-formaat (594 mm x 841 mm).

  • c.

   B ij gemeenteraadsverkiezingen: Bij aanvang beplakt de gemeente de aanplakborden voor de gemeenteraadsverkiezingen (op lijstnummer). Op deze wijze krijgen alle aan de verkiezingen deelnemende partijen in gelijke mate (allemaal evenveel posters) toegang tot de aanplakborden. De affiches/posters dienen uiterlijk 4 weken voorafgaande aan de verkiezingen aangeleverd te zijn bij de gemeente. Zodra er onverhoopt affiches/posters verdwenen zijn van de aanplakborden, is het de verantwoordelijkheid van de partij zelf om er nieuwe affiches/posters op te plakken.

  • d.

   Bij verkiezingen, anders dan gemeenteraadsverkiezingen: De partijen beplakken bij aanvang zelf de aanplakborden. Zodra er onverhoopt affiches/posters verdwenen zijn van de aanplakborden, is het de verantwoordelijkheid van de partij zelf om er nieuwe affiches/posters op te plakken.

  • e.

   De grootte van het plakgebied op de borden is 3 x 3 meter.

  • f.

   De aanplakborden worden door de gemeente 3 weken voorafgaande aan de verkiezingen tot en met het weekend na de verkiezingen geplaatst.

  • g.

   Voor de borden geldt: vol = vol; er worden geen extra borden bij geplaatst.

  • h.

   Het is toegestaan om naast de aanplakborden verkiezingsreclame te voeren door middel van het innemen van een stand in het openbaar gebied. Voor het aanbieden van gedrukte stukken waarbij de vrijheid van meningsuiting van toepassing is, kan geen vergunning worden geëist. Het wordt gezien als een zelfstandig middel van verspreiding. Wel is een vergunning nodig om vanaf een standplaats gedrukte stukken aan te bieden. Deze vergunning is vereist vanwege het feit dat een standplaats wordt ingenomen. Op grond van de Apv is hiervoor een standplaatsvergunning nodig of dient een melding ingediend te worden. Hiervoor worden geen leges geheven. Het verzoek aan de politieke partijen hiervoor is wel om, indien een standplaats gewenst is, het verzoek door meerdere politieke partijen gezamenlijk te doen.

Dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:30 Apv (Plakken enkladden m.b.t. Verkiezingen)” en treedt in werking op 15 november 2013.

Het “Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:30 Apv (Plakken en kladden m.b.t. Verkiezingen)”, wat op 14 augustus 2012 is vastgesteld en op 15 augustus 2012 in werking is getreden, is met het in werking treden van dit besluit vervallen.

Locaties aanplakborden