Regeling vervallen per 01-01-2014

Nadere regels Geluidsvoorschriften tijdens collectieve festiviteiten

Geldend van 01-06-2010 t/m 31-12-2013

Intitulé

Nadere regels Geluidsvoorschriften tijdens collectieve festiviteiten

Het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

gelet op artikel 4:2 van de Algemene plaatselijke verordening (verder genoemd: Apv) (Aanwijzing collectieve festiviteiten), artikel 2.21 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (verder genoemd: Barim) en

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht,

b e s l u i t :

de nadere regels ‘Geluidsvoorschriften tijdens collectieve festiviteiten’ vast te stellen.

Inleiding

Elk jaar wijst het college de collectieve festiviteiten (en bijbehorende dagen) aan waarop (horeca-)inrichtingen niet hoeven te voldoen aan de geluidsvoorschriften in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (verder genoemd: Barim). Collectieve festiviteiten zijn bijvoorbeeld carnaval, kermis, koninginnenacht, koninginnedag, 2e kerstdag, oud & nieuw. Om geluidshinder te voorkomen of te beperken, kunnen geluidsvoorschriften gesteld worden aan de collectieve festiviteiten.

In deze nadere regels wordt gesproken over ‘kermisdagen’. De begripsomschrijving van ‘kermisdagen’ luidt als volgt:

 • -

  Vrijdag: nacht van vrijdag op zaterdag;

 • -

  Zaterdag: nacht van zaterdag op zondag;

 • -

  Zondag: nacht van zondag op maandag;

 • -

  Maandag: nacht van maandag op dinsdag;

 • -

  Dinsdag: nacht van dinsdag op woensdag.

Grondslagen

Op basis van artikel 4:2 lid 1 van de Apv gelden de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim) en artikel 4:4 van de Apv niet voor door het college per kalenderjaar aan te wijzen collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te wijzen dagen of dagdelen.

In het Barim zijn voor inrichtingen geluidsnormen opgenomen waaraan de drijver van de inrichting zich dient te houden. Om overmatige geluidshinder te voorkomen of te beperken (de normen gelden immers niet ‘voor zover de naleving van deze normen redelijkerwijs niet kan worden gevergd’) kunnen geluidsvoorschriften worden vastgesteld voor collectieve festiviteiten (artikel 2.21 lid 2 Barim).

Geluidsvoorschriften

Aan de collectieve festiviteiten worden de onderstaande geluidsvoorschriften voor (horeca-)inrichtingen verbonden.

Collectieve festiviteiten kunnen door een (horeca-)inrichting zowel inpandig in de (horeca-)inrichting als buiten (in de openlucht, in een tent, onder een overkapping op het terras of op eigen grond) gevierd worden. Om deze reden worden geluidsvoorschriften gesteld voor inpandige activiteiten en buiten-activiteiten van een (horeca-)inrichting.

Inpandige activiteiten

Op dagen die niet als collectieve festiviteit zijn aangewezen, gelden voor (horeca-)inrichtingen de geluidsnormen van artikel 2.17 Barim.

De geluidsnormen voor inpandige activiteiten tijdens alle collectieve festiviteiten worden gesteld aan de hand van artikel 2.17 Barim.

Echter, voor de geluidsnormering bij collectieve festiviteiten worden de normen uit artikel 2.17 Barim verhoogd met 20 dB(A). Hierdoor vindt er dan ook een verruiming van de geluidsnormen plaats.

Voor zover het inpandige activiteiten betreft, mag het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en maximaal geluidsniveau (LAmax), afkomstig van de geluidsinstallatie en plaatsvindende activiteiten, gedurende de hieronder genoemde tijden, bedragen:

Tijdstip (van – tot)

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L Ar,LT )

Maximaal geluidsniveau (L A max)

Meetpunt

07.00 uur – 19.00 uur

70 dB(A)

90 dB(A)

Gemeten op de gevel van de dichtstbijzijnde gelegen woning

19.00 uur – 23.00 uur

65 dB(A)

85 dB(A)

Gemeten op de gevel van de dichtstbijzijnde gelegen woning

23.00 uur – 07.00 uur

60 dB(A)

80 dB(A)

Gemeten op de gevel van de dichtstbijzijnde gelegen woning

N.B. Geluidsmetingen bij inpandige activiteiten worden uitgevoerd volgens de “Handleiding meten enrekenen industrielawaai”.

N.B. Ongeacht bovenstaande tijden, moet een horeca-inrichting zich aan het (verruimde) sluitingstijdstip van zijn horeca-inrichting houden.

Ten aanzien van de collectieve festiviteit ‘kermis’ geldt daarnaast het volgende voorschrift m.b.t. de inpandige activiteiten:

Tijdens het ten gehore brengen van muziek moeten ramen en deuren van de (horeca-)inrichting gesloten worden gehouden op de volgende kermisdagen:

 • -

  Vrijdag: van 02.00 uur tot 03.00 uur;

 • -

  Zaterdag: van 02.00 uur tot 03.00 uur;

 • -

  Zondag: van 01.00 uur tot 02.00 uur;

 • -

  Maandag: van 01.00 uur tot 02.00 uur,

met uitzondering van het openen van deuren voor het direct doorlaten van personen en goederen.

Buiten-activiteiten

Ten aanzien van buiten-activiteiten wordt er onderscheid gemaakt tussen de collectieve festiviteiten ‘carnaval, koninginnenacht, koninginnedag, 2e kerstdag en oud & nieuw’ enerzijds en de collectieve festiviteit ‘kermis’ anderzijds.

Carnaval, Koninginnenacht, Koninginnedag, 2 e kerstdag en Oud & Nieuw:

Voor zover het buiten-activiteiten (in de openlucht, in een tent of onder een overkapping op het terras of op eigen grond) betreft, mag het equivalente geluidsniveau (LAeq), afkomstig van de geluidsinstallatie en plaatsvindende activiteiten, bedragen:

Tot maximaal:

Equivalente geluidsniveau (L Aeq )

Meetpunt

01.00 uur

90 dB(A)

Gemeten op de gevel van de dichtstbijzijnde gelegen woning

N.B. In afwijking van de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai” wordt bij buiten-activiteiten voor muziekgeluid geen strafcorrectie van 10 dB(A) toegepast.

Kermis:

Voor zover het buiten-activiteiten (in de openlucht, in een tent of onder een overkapping op het terras of op eigen grond) tijdens de kermisdagen betreft, gelden de volgende geluidsvoorschriften voor een (horeca-)inrichting tijdens de collectieve festiviteit ‘kermis’:

 • 1.

  Tijdens kermisdagen mag het equivalente geluidsniveau (LAeq), afkomstig van de geluidsinstallatie en plaatsvindende activiteiten, gedurende de hieronder genoemde tijden, bedragen:

Kermisdag

Tijdstip

(van – tot)

Equivalente geluidsniveau (L Aeq )

Meetpunt

Vrijdag (indien als kermisdag aangewezen)

19.00 uur – 02.00 uur

100 dB(A)

Gemeten op 1 meter van de luidsprekers

Zaterdag

14.00 uur – 02.00 uur

100 dB(A)

Gemeten op 1 meter van de luidsprekers

Zondag

13.00 uur – 01.00 uur

100 dB(A)

Gemeten op 1 meter van de luidsprekers

Maandag

14.00 uur – 01.00 uur

100 dB(A)

Gemeten op 1 meter van de luidsprekers

Dinsdag

14.00 uur – 01.00 uur

100 dB(A)

Gemeten op 1 meter van de luidsprekers

N.B. In afwijking van de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai” wordt bij buiten-activiteiten voor muziekgeluid geen strafcorrectie van 10 dB(A) toegepast.

 • 2.

  Buiten de onder geluidsvoorschrift 2 genoemde tijden mag geen muziekgeluid ten gehore worden gebracht;

 • 3.

  De luidsprekers moeten binnen de grenzen van het terras geplaatst worden;

 • 4.

  Livemuziek is toegestaan met gebruikmaking van de voorgaande geluidsnormen (onder geluidsvoorschrift 1), indien minimaal 2 weken voorafgaande aan de start van de kermis een goed plan van aanpak (collectief ingediend per kermis) bij de gemeente is ingediend. Dit plan van aanpak moet worden ingediend volgens het door de gemeente aangeleverde format. Hierbij geldt onder andere dat het plan van aanpak moet zijn opgesteld door de horeca-inrichtingen waar livemuziek plaatsvindt tijdens de kermis en dat uit dit plan van aanpak blijkt dat er geen kakofonie (‘met livemuziek tegen elkaar opboksen’) plaatsvindt. Indien dit plan van aanpak niet binnen de gestelde termijn is ingediend of niet akkoord wordt bevonden door de gemeente, geldt de bovenstaande geluidssystematiek voor livemuziek tijdens de kermis met een geluidsnorm van 90 dB(A) in plaats van 100 dB(A).

Bovenstaande geluidsvoorschriften voor buiten-activiteiten tijdens de collectieve festiviteit ‘kermis’ gelden voor de proefperiode van 1 jaar (2010). Indien na de proefperiode blijkt dat deze voorschriften de gewenste uitwerking hebben, dan worden deze geluidsvoorschriften gecontinueerd.

Dit besluit wordt aangehaald als nadere regels ‘Geluidsvoorschriften tijdens collectieve festiviteiten’ en treedt in werking op 1 juni 2010.

De beleidsregel ‘Geluidsvoorschriften tijdens collectieve festiviteiten’ welke op 16 juni 2009 bij besluit van het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld en op 1 juli 2009 in werking is getreden, is per 1 juni 2010 ingetrokken.