Regeling vervallen per 01-01-2018

Wegsleepverordening Heemstede

Geldend van 08-08-2002 t/m 31-12-2017

Intitulé

Wegsleepverordening Heemstede

Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990:

  het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  wet:

  de Wegenverkeerswet 1994

 • c.

  besluit:

  het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • d.

  voertuig:

  wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV

 • e.

  motorrijtuig:

  wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

 • f.

  het college:

  het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2.

Aanwijzingen van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten.

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voor zover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3. Plaats bewaring voertuigen

Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangegeven het terrein van de Bergingscentrale Bollenstreek, gelegen aan de Industriekade 5 te Hillegom.

Artikel 4. Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1. De kosten verbonden aan het overbrengen van een voertuig zijn:

  • a.

   de kosten voor het uitrijden;

  • b.

   de kosten voor het wegslepen.

 • 2. De kosten voor het bewaren van een voertuig zijn:

  • a.

   de kosten voor de opslag en afgifte van het voertuig (eerste 24 uur);

  • b.

   het bewaarloon (toepasbaar voor de volgende dagen).

Artikel 5.

Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1,3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking zes weken na bekendmaking.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening Heemstede.

Ondertekening

Vastgesteld bij raadsbesluit van 30 mei 2003, nr. 40.