Regeling vervallen per 01-01-2015

Verordening categoriale bijzondere bijstand schoolgaande kinderen Goeree-Overflakkee

Geldend van 27-02-2013 t/m 31-12-2014 met terugwerkende kracht vanaf 02-01-2013

Intitulé

Verordening categoriale bijzondere bijstand schoolgaande kinderen Goeree-Overflakkee

De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 januari 2013;

gelet op 147 van de Gemeentewet, artikel 8, eerste lid, onderdeel g en artikel 35, vijfde lid van de Wet werk en bijstand;

Artikel 1 Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Wet werk en bijstand;

 • b.

  belanghebbende: de belanghebbende als bedoeld in artikel 1:2, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht;

 • c.

  bijzondere bijstand: de bijstand als bedoeld in artikel 5, onderdeel d, van de wet;

 • d.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee;

 • e.

  schoolgaande kinderen: ten laste komende kinderen als bedoeld in artikel 35 lid 5 van de wet.

Artikel 2 Maatschappelijke participatie

Uitsluitend kosten in verband met maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen die onderwijs of een beroepsopleiding volgen, komen in aanmerking voor bijstandsverlening op grond van deze verordening. Met maatschappelijke participatie wordt bedoeld dat het oogmerk van bijstandsverlening dient te zijn het voorkomen of doorbreken van een sociaal isolement.

Artikel 3 Voorwaarden

Uitsluitend een belanghebbende zoals bedoeld in artikel 35 lid 5 van de wet, met een in aanmerking te nemen inkomen van ten hoogste een inkomen zoals bedoeld in artikel 35 lid 9 van de wet, komt in aanmerking voor categoriale bijzondere bijstand op grond van deze verordening.

Artikel 4 Prestatievelden college

 • 1. Het college treft een voorziening waardoor schoolgaande kinderen tot een maximum bedrag deel kunnen nemen aan activiteiten gericht op sport en cultuur.

 • 2. Het college treft een voorziening waardoor schoolgaande kinderen tot een maximum bedrag deel kunnen nemen aan activiteiten in verband met school.

 • 3. Het college treft een voorziening waardoor schoolgaande kinderen in nader door het college te bepalen categorieën in staat worden gesteld om gebruik te maken van een computer voor het maken van hun huiswerk.

Artikel 5 Beleidsregels

 • 1. Het college legt in beleidsregels vast welke voorwaarden gelden voor de voorzieningen die ingevolge artikel 4 van deze verordening worden aangeboden.

 • 2. het college kan, in aanvulling op de verplichtingen die voortvloeien uit de wet en deze verordening, aan een voorziening nadere verplichtingen verbinden.

Artikel 6 Intrekken verordeningen

De volgende verordeningen worden ingetrokken:

 • a.

  de Verordening categoriale bijzondere bijstand schoolgaande kinderen Middelharnis 2012;

 • b.

  de Verordening categoriale bijzondere bijstand schoolgaande kinderen Goedereede 2012;

 • c.

  de Verordening categoriale bijzondere bijstand schoolgaande kinderen Dirksland 2012;

 • d.

  de Verordening categoriale bijzondere bijstand schoolgaande kinderen Oostflakkee 2012.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treed in werking op de eerste dag na die van haar bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2013.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening categoriale bijzondere bijstand schoolgaande kinderen Goeree-Overflakkee.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Goeree-Overflakkee op 24 januari 2013.
de griffier, de voorzitter,
drs. J. Mimpen C.A. Kleijwegt