Instructie Controller

Geldend van 17-03-2005 t/m heden

Intitulé

INSTRUCTIE CONTROLLER

Het Algemeen Bestuur Holland Rijnland

gelet op artikel 25, 2e lid, onder c, van de Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland, gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 januari 2005

B E S L U I T

vast te stellen de onderhavige instructie voor de controller

Artikel 1 Algemeen

 • 1.

  De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Controller zijn in algemene zin bepaald door

 • -

  de Gemeenschappelijke regeling;

 • -

  de door het bestuur aangenomen en vastgestelde besluiten en de intenties die blijken uit de vastgestelde notulen van de bestuursvergaderingen.

 • 2.

  Deze instructie is een nadere uitwerking van de Gemeenschappelijke regeling.

 • 3.

  In gevallen waarin deze instructie niet voorziet, beslist het Dagelijks Bestuur.

 • 4.

  De functie van Controller wordt bij afwezigheid, ziekte of ontstentenis waargenomen door de door het Dagelijks Bestuur aangewezen vervanger van het hoofd Middelen en Projecten. Alle bepalingen uit deze instructie zijn op de aangewezen vervanger van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2 Functieomschrijving

 • 5.

  De Controller heeft onder meer de zorg voor:

  • -

   de tijdigheid, de volledigheid, de juistheid en de toereikendheid van de in de jaarrekeningen en in de managementrapportages opgenomen gegevens;

  • -

   het bewaken van de doelmatigheid en de rechtmatigheid van het beheer vande organisatie;

 • -

  de analyse en interpretatie van de beschikbare gegevens; hij verdeelt en bewerkt deze gegevens zodanig dat deze (optimaal) geschikt zijn voor desturing en de beheersing van processen en activiteiten;

 • -

  de analyse en interpretatie van de beschikbare gegevens om de Secretaris en het Dagelijks Bestuur in staat te stellen de doelmatigheid en de rechtmatigheidte bevorderen respectievelijk te beoordelen;

Artikel 3 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

 • 6.

  Indien de Controller van oordeel is dat een meer doelmatig beheer kan worden gerealiseerd, treedt hij in overleg met de Secretaris. Zo nodig legt hij zelfstandig voorstellen voor aan het Dagelijks Bestuur.

 • 7.

  De Controller kan het Dagelijks Bestuur, gevraagd en ongevraagd, rechtstreeks adviseren ten aanzien van de in dit artikel genoemde taken.

 • 8.

  De Controller is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan het Dagelijks Bestuur voor de aan hem in deze instructie opgedragen taken en verantwoordelijkheden.

 • 9.

  De Controller heeft onverlet de verantwoordelijkheid van de Secretaris een eigen verantwoordelijkheid voor de bewaking van de doelmatigheid en de rechtmatigheid van het beheer van de organisatie.

 • 10.

  De Controller neemt een onafhankelijke positie in binnen de organisatie als het gaat om het adviseren aan het bestuur. Dit advies kan plaatsvinden op initiatief van de Controller dan wel op verzoek van het bestuur.

 • 11.

  Bij vermoeden of aanwijzingen van mis- en/of oneigenlijk gebruik van financiële middelen door de Secretaris is de Controller van de organisatie bevoegd hieromtrent rechtstreeks in contact te treden met het Dagelijks Bestuur, teven moet hij hiervan melding maken bij de Secretaris.

Artikel 4 Informatievoorziening

 • 12.

  De Controller wordt tijdig en schriftelijk op de hoogte gesteld van alle door het Dagelijks Bestuur respectievelijk de Secretaris genomen besluiten waaraan onder meer financiële consequenties voor de organisatie zijn verbonden

 • 13.

  De daarvoor in aanmerking komende functionarissen verstrekken de Controller alle gegevens en stukken die hij ten behoeve van de juiste financiële planning, de budgetbewaking of de verslaglegging nodig heeft. Hij stelt in overleg met hen en met de verantwoordelijke leiding zodanige organisatorische maatregelen vast, dat aan deze verplichting tijdig en volledig wordt voldaan.

Slotbepaling

Slotbepaling

Deze instructie treedt in werking op 17 maart 2005.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland op 16 maart 2005.
de secretaris, de voorzitter,
R.M. van Netten H.J.J. Lenferink