Nadere regels tot subsidiëring van recreatief-toeristische activiteiten in de gemeente Midden-Delfland

Geldend van 12-04-2013 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2013

Intitulé

Nadere regels tot subsidiëring van recreatief-toeristische activiteiten in de gemeente Midden-Delfland

Burgemeester en wethouders van Midden-Delfland;

Overwegende dat zij op grond van artikel 3, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Midden-Delfland 2009 ter uitvoering van deze verordening bevoegd zijn tot het stellen van nadere regels;

Dat het gewenst is om in het kader van de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid nadere regels te stellen aan de subsidiering van de instellingen die algemene maatschappelijke voorzieningen aanbieden;

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Midden-Delfland 2009;

BESLUITEN:

Vast te stellen de nadere regels tot subsidiëring van recreatief-toeristische activiteiten in de gemeente Midden-Delfland.

Hoofdstuk 1 Varend corso

Artikel 1. Corsoboot en walactiviteiten

 • 1. Aan comités van inwoners uit de dorpen Den Hoorn, Maasland en Schipluiden wordt jaarlijks op aanvraag een subsidie van maximaal € 1.000,= per dorp beschikbaar gesteld om als dorp mee te doen aan het Varend Corso.

 • 2. Indien sprake is van meerdere comités uit één dorp wordt de subsidie toegekend aan het comité dat in het laatste jaar een corsoboot namens het dorp heeft verzorgd.

 • 3. Aan het inwonerscomité van Den Hoorn wordt op aanvraag jaarlijks maximaal € 800,= beschikbaar gesteld voor het verzorgen van activiteiten voor bezoekers aan het Varend Corso in het dorp Den Hoorn.

Artikel 2. Stichting Varend Corso Westland

 • 1. De Stichting Varend Corso Westland ontvangt jaarlijks een bedrag per inwoner voor de organisatie van het Varend Corso.

 • 2. In afwijking van het eerste lid is de bijdrage voor het jaar 2013 € 6.000,=.

 • 3. Met ingang van 2014 is het bedrag per inwoner € 0,20.

Hoofdstuk 2 Economische ontwikkeling

Artikel 3. Kenniscafé Midden-Delfland

 • 1. Aan het Lentiz college Maasland wordt op aanvraag een bijdrage in de kosten van de organisatie van een kenniscafé op het brede terrein van onderwijs, ondernemerschap en overheid, waarbij de thema’s een relatie hebben met Cittaslow.

 • 2. Voor de in het eerste lid bedoelde activiteit kan op jaarbasis maximaal viermaal subsidie worden toegekend met een subsidieplafond van € 2.400,=.

Hoofdstuk 3 Evenementen in het gebied Midden-Delfland

Artikel 4. Midden-Delfland Vereniging en Agrarische Natuurvereniging Vockestaert

 • 1. Aan de Midden-Delfland Vereniging of de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert wordt als penvoerder namens andere gebiedsorganisaties jaarlijks op aanvraag een subsidie van maximaal € 13.000,= beschikbaar gesteld.

 • 2. Voor de in het eerste lid bedoelde subsidie zorgen de samenwerkende verenigingen en stichtingen voor de jaarlijkse organisatie van gebiedsgebonden evenementen in Midden-Delfland, waarvoor minimaal de Midden-Delflanddag en twee andere evenementen.

Hoofdstuk 4 Afsluitende bepalingen

Artikel 5. Directe subsidievaststelling

 • 1. De subsidie in de artikelen 1, 2 en 3 worden door het college bij de behandeling van de aanvraag direct vastgesteld, zoals bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening Midden-Delfland 2009.

 • 2. Indien de activiteit waarvoor de subsidie bedoeld is niet wordt gehouden, vordert het college het daarvoor beschikbaar gestelde terug bij de aanvrager.

Artikel 6. Slot- en overgangsbepalingen

 • 1. Deze nadere regels treden in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking op de voorgeschreven wijze met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2013.

 • 2. Deze nadere regels worden aangehaald als: “Subsidieregeling recreatief-toeristische activiteiten”.

  Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 maart 2013.

  De secretaris, de burgemeester,

  P.T. Veenman, A.J. Rodenburg

Toelichting op de “subsidieregeling recreatief-toeristische activiteiten”

Inleiding

Citaat uit de gemeentelijke missie (Begroting 2013-2016) stelt: “Te midden van grote steden en uitgestrekte kassen ligt een eenheid van weidse landschappen en historische dorpen: Midden-Delfland. Een gebied waarvan het unieke karakter zowel nationaal als internationaal wordt erkend en dat in de landelijke media wordt omschreven als ‘adembenemend’ en ‘Nederlandser bestaat bijna niet’. “ Eén van de gemeentelijke kerntaken is om de kwaliteiten van dit landschap te behouden en te versterken.

Het uitvoeren van deze kerntaak wordt gedaan in samenwerking met diverse organisaties. Hierbij zijn de agrariërs belangrijk als hoeder van het landschap. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het versterken van de recreatief-toeristische aspecten binnen het gebied en de gemeente Midden-Delfland.

Voor het stimuleren van recreatief-toeristische activiteiten zijn evenementen binnen het gebied een belangrijk element. Deze elementen tonen de kwaliteiten en gastvrijheid van het gebied. Tegelijkertijd zorgen zij er voor dat stedeling meer bekend raakt met het gebied. Hiermee wordt het maatschappelijk belang van het open en groene gebied onder de aandacht gebracht van omliggende steden en dorpen. Door inzet van vrijwilligers is het mogelijk dat kwalitatief goede activiteiten tot stand komen. Hiervoor is het noodzakelijk dat voor de vaste kosten die activiteiten met een structurele gemeentelijke subsidie ondersteund worden. De juridische grondslag hiervoor is vastgelegd in deze Subsidieregels recreatief-toeristische activiteiten.

Hoofdstuk 1 Varend corso

De Stichting Varend Corso Westland organiseert jaarlijks een landelijk gratis evenement met corsoboten. Dit evenement trekt jaarlijks veel bezoekers, die ook Midden-Delfland aan doen.

Artikel 1. Corsoboot en walactiviteiten

Het Varend Corso heeft de mogelijkheid tot deelname door dorpen. Deelname met een corsoboot zorgt voor een versterking van de sociale samenhang binnen het dorp. Om dit te stimuleren kan per dorp een subsidie van € 1.000,= per boot per jaar aangevraagd worden.

Binnen de drie dorpen zijn comités van bewoners actief die zorgen voor de realisatie van een corsoboot. Om te voorkomen dat meerdere initiatieven geïnitieerd worden en gebruik wensen te maken van de gemeentelijke subsidie, is bepaald dat aan het Comité met de oudste rechten een jaarlijkse subsidie wordt toegekend. Indien een bestaand Comité haar activiteiten heeft beëindigd, kan een ander Comité de subsidie aanvragen.

Van oudsher zijn in Den Hoorn tijdens de doorvaart van het Varend Corso extra activiteiten voor de bezoekers georganiseerd. Deze activiteiten zijn goed voor het dorp en tonen de gastvrijheid van Midden-Delfland. Om die reden kan hiervoor een jaarlijkse subsidie van € 800,= gevraagd worden.

Artikel 2. Stichting Varend Corso Westland

Het Varend Corso wordt jaarlijks georganiseerd door een Stichting. Het heffen van entree voor dit evenement is praktisch onmogelijk. Daar dit evenement zorgt voor een grote bekendheid van het Westland en het gebied Midden-Delfland, is het wenselijk als gemeente bij te dragen in de organisatiekosten.

De Stichting Varend Corso Westland ontvangt een vast bedrag in de organisatiekosten. In 2012 is bij de begrotingsbehandeling besloten dit vaste bedrag te verlagen. Met de Stichting is afgesproken dat zij aangeven hoe zij die bezuiniging gaan verwerken. Gezien de regels voor begrotingsrechtmatigheid is het noodzakelijk een juridische grondslag voor de subsidie op te nemen. Vooruitlopend op de visie van de Stichting Varend Corso Westland is in de regeling een vast bedrag per inwoner opgenomen van € 0,20. Dit bedrag komt overeen met het maximaal beschikbare budget en is een bezuiniging van ongeveer 40% op het eerder beschikbare budget.

Hoofdstuk 2 Economische ontwikkeling

In het gebied Midden-Delfland is sprake van een groot aantal relatief kleine ondernemers in de branche van recreatie en toerisme. Onderlinge contacten, kennisdeling en uitwisseling binnen deze branche kan voor alle ondernemers zorgen voor een versterking van de economische ontwikkeling. Door subsidie in de organisatiekosten zorgt de gemeente dat de economische draagkracht binnen het gebied verstevigd wordt.

Recreatie en toerisme zijn onderdelen van Cittaslow. Cittaslow is een wereldwijde beweging van gemeenten tot maximaal 50.000 inwoners. Dit netwerk streeft naar de hoogste kwaliteit op het gebied van landschap, infrastructuur, instandhouding van streekproducten, milieu, cultuurhistorie, kwaliteit van leven, bewustzijn en gastvrijheid. Op al deze onderdelen kan sprake zijn van een relatie tussen onderwijs en ondernemerschap. Vanuit dat verband is in de subsidieregeling gekozen voor een mogelijk brede thematiek van een Kenniscafé.

Artikel 3. Kenniscafé Midden-Delfland

In Maasland is gevestigd het Lentiz college. Deze onderwijsinstelling is bekend als ‘groene’ en school en heeft een specifieke MBO opleiding gericht op recreatie en toerisme. Deze onderwijsinstelling sluit goed aan bij de ontwikkelingen van het gebied. Het organiseren van het Kenniscafé Midden-Delfland zorgt voor een koppeling tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid.

De gemeente draagt bij in de organisatiekosten voor maximaal 4 activiteiten. In zijn totaliteit geldt hiervoor een subsidieplafond van € 2.400,= op jaarbasis.

Hoofdstuk 3 Evenementen in het gebied Midden-Delfland

In het gebied Midden-Delfland worden verschillende activiteiten gehouden. Voorbeelden zijn de Midden-Delflanddag, Tuin van de Randstad, Midden-Delfland Open. Tegelijkertijd zijn in Midden-Delfland veel vrijwilligers georganiseerd in diverse maatschappelijke organisaties actief. Om afstemming tussen de diverse organisatie te bereiken en versnippering van middelen te voorkomen, treedt één gebiedsorganisatie op als centrale aanvrager van de subsidie. Binnen het beschikbare budget ontstaat hierbij een mogelijkheid voor de organisatoren om te schuiven. Tegelijkertijd is dit voor alle partijen efficiënt, daar volstaan kan worden met jaarlijks eenmalige aanvraag en verantwoording.

Artikel 4. Midden-Delfland Vereniging en Agrarische Natuurvereniging Vockestaert

De Midden-Delfland Vereniging en de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert treden wisselend namens de andere verenigingen op als penvoerder voor de subsidie. In dit artikel is dat vastgelegd. In het belang van de stad-land relaties en promotie van het gebied is het wenselijk dat meerdere activiteiten georganiseerd worden. Belangrijkste hierbij is de Midden-Delflanddag. In de regeling is die activiteit als verplicht onderdeel opgenomen. Tegelijkertijd is bepaald dat minimaal twee andere activiteiten georganiseerd worden. De praktijk is dat op dit moment meerdere activiteiten georganiseerd worden. De kwaliteit van de evenementen is belangrijk. Met het beschikbare bedrag van € 13.000,= moet het mogelijk zijn om naast de Midden-Delflanddag nog twee andere kwalitatief goede evenementen mogelijk te maken.

Hoofdstuk 4 Afsluitende bepalingen

Artikel 5. Directe subsidievaststelling

Procedureel wordt een subsidie door het college eerst toegekend en vervolgens vastgesteld. Voor de aanvrager houdt dat in dat zowel een aanvraag om subsidie moet worden ingediend, als na afloop een verslag van de afronding van de activiteiten. Pas als aan alle voorwaarden is voldaan is mag het college de subsidie definitief vaststellen.

Een dergelijk administratief proces is niet bij alle vormen van subsidieverlening noodzakelijk. Voor zover de subsidie bedoeld is om een bepaalde activiteit te stimuleren, is het voldoende als het doel bereikt is. Het eerste lid bepaalt dat het college dit doet voor de activiteiten in artikel 1 (corsoboot en walactiviteiten), artikel 2 (Stichting Varend Corso Westland) en artikel 3 (Kenniscafé Midden-Delfland). Deze bepaling zorgt voor een administratieve lastenverlichting bij de aanvragers en gemeente. Wettelijke grondslag hiervoor is artikel 11, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening Midden-Delfland 2009, jo. artikel 4:29 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het tweede lid van dit artikel bepaalt dat de subsidie wordt teruggevorderd als de gesubsidieerde activiteit niet wordt gehouden. Hiermee wordt voorkomen dat een aanvrager de subsidie ontvangt en alsnog niet gebruikt voor de activiteit waar de subsidie voor bedoeld is.

Artikel 6. Slot- en overgangsbepalingen

In het eerste lid is geregeld dat deze regels met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 in werking treden. Hierdoor is het mogelijk de subsidies in 2013 te voorzien van de juiste juridische grondslag. Inhoudelijk treedt voor de betrokken organisaties geen wijziging op.

In het tweede lid is de citeertitel van deze nadere regels opgenomen.