Beleidsregel 4 Compensatie verhard oppervlak

Geldend van 25-02-2009 t/m 15-12-2009

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoogheemraadschap van Rijnland
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Beleidsregel 4 Compensatie verhard oppervlak
Citeertitel Beleidsregel 4 Compensatie verhard oppervlak
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp ruimtelijke ordening - waterkeringen en waterbeheer
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Rijnland stelt eisen aan activiteiten die het watersysteem in dit beheergebied kunnen beïnvloeden. De basis hiervoor is de zogenoemde Keur: een set van gebods- en verbodsbepalingen. Deze bepalingen zijn nader uitgewerkt in beleidsregels en algemene regels. Deze notitie betreft de beleidsregel voor de compensatie van de aanleg van extra verhard oppervlak in Rijnlands beheergebied. Ontheffingen worden verleend op basis van de criteria in de beleidsregels. Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 17-2-2009 Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Witte weekblad, 25-02-09

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-2009 10-05-2011 nieuwe regeling

01-12-2009

Witte weekblad

010
25-02-2009 16-12-2009 nieuwe regeling

17-02-2009

Witte weekblad, 25-02-09

09.00650