Regeling vervallen per 30-12-2015

Uitvoeringsbesluit ex artikel 2:55 Apv(Carbid schieten)

Geldend van 01-09-2009 t/m 29-12-2015

Intitulé

Uitvoeringsbesluit ex artikel 2:55 Apv(Carbid schieten)

Het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven;

overwegende, dat het op grond van artikel 2:55 eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening verboden is acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden;

dat het bedoelde verbod op grond van artikel 2:55 tweede lid van de Apv niet geldt buiten de bebouwde kom van 31 december 10.00 uur tot 1 januari van het daaropvolgende jaar 02.00 uur;

dat het college op grond van artikel 2:55 derde lid van de Apv, met betrekking tot het carbid schieten van 31 december 10.00 uur tot 1 januari van het daaropvolgende jaar 02.00 uur, bevoegd is nadere regels te stellen;

dat het ter voorkoming of beperking van hinder, overlast en gevaar wenselijk wordt geacht om nadere regels vast te stellen;

gelet op het bepaalde in artikel 2:55 van de Algemene plaatselijke verordening;

b e s l u i t :

voor het carbid schieten van 31 december 10.00 uur tot 1 januari van het daaropvolgende jaar 02.00 uur de volgende nadere regels te stellen:

 • 1.

  Degene die carbid schiet of daarbij behulpzaam is dient 18 jaar of ouder te zijn;

 • 2.

  Degene die carbid schiet of daarbij behulpzaam is mag niet onder invloed van alcohol of drugs zijn;

 • 3.

  De inhoud van de bus waarmee geschoten wordt mag buiten de bebouwde kom maximaal 40 liter bedragen;

 • 4.

  De vaten moeten zijn afgesloten met zacht materiaal (bv. voetbal of plastic zak);

 • 5.

  Binnen een cirkel van 100 meter rond de plaats waar het carbidschieten plaatsvindt mogen niet meer dan twee bussen gebruikt worden voor het schieten van carbid dan wel gebruiksklaar aanwezig worden gehouden voor carbid schieten;

 • 6.

  Het zogenaamde vrijschootsveld moet tenminste 75 meter bedragen en binnen deze ruimte mogen geen openbare paden en/of wegen zijn gelegen;

 • 7.

  Carbid schieten mag alleen in de tegengestelde richting van de dichtst bijgelegen woonbebouwing;

 • 8.

  De locatie waar het carbid schieten plaatsvindt ligt op ten minste: 75 meter van de woonbebouwing, 300 meter van medische en zorginstellingen en 300 meter van inrichtingen waar dieren worden gehouden;

 • 9.

  De locatie waar het carbid schieten plaatsvindt wordt afgesloten met linten of ander vergelijkbaar materiaal zodat toeschouwers niet in de nabijheid van de melkbussen en niet in de schietrichting kunnen komen;

 • 10.

  De toeschouwers dienen op tenminste 25 meter afstand van het carbid schieten te worden gehouden;

 • 11.

  Er mogen geen handelingen worden verricht of nagelaten, waarvan degene die het carbid schieten verricht, weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaar, schade en/of hinder kan optreden voor mens en milieu;

 • 12.

  Alle door bevoegde ambtenaren van politie, brandweer en gemeente te geven aanwijzingen dienen strikt en onverwijld te worden opgevolgd.

Dit besluit wordt aangehaald als “Uitvoeringsbesluit ex artikel 2:55 Apv (Carbid schieten)” en treedt in werking op 1 september 2009.