Regeling vervallen per 01-05-2015

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:45 Apv (Verontreiniging door honden)

Geldend van 01-04-2010 t/m 30-04-2015

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:45 Apv (Verontreiniging door honden)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven;

overwegende, dat de eigenaar, houder, verzorger of diegene die een hond onder zijn hoede heeft ingevolge artikel 2:45 eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) verplicht is ervoor te zorgen dat die hond zich niet van uitwerpselen ontdoet:

 • a.

  op een openbare plaats binnen de bebouwde kom;

 • b.

  op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak, speelterrein, trapveldje, schoolterrein of sportveld;

 • c.

  op een andere door het college aangewezen plaats.

dat het college bevoegd is om andere dan de in artikel 2:45 eerste lid onder a en b reeds genoemde plaatsen aan te wijzen waar voormelde plicht geldt;

dat het college daarnaast op grond van artikel 2:45 tweede lid plaatsen kan aanwijzen waar het verbod, als hiervoor bedoeld onder a niet geldt;

dat het wenselijk wordt geacht om gebruik te maken van bedoelde aanwijzingsbevoegdheid, zulks in het belang van de volksgezondheid;

gelet op artikel 2:45 van de Algemene plaatselijke verordening;

b e s l u i t :

 • 1.

  aan te wijzen als andere plaatsen zoals bedoeld in artikel 2:45 eerste lid onder c van de Algemene plaatselijke verordening waar de eigenaar, houder, verzorger of diegene die een hond onder zijn hoede heeft, verplicht is ervoor te zorgen dat die hond zich niet van uitwerpselen ontdoet:

  • a.

   de kinderboerderij;

  • b.

   winkelcentrum Zonderwijk;

  • c.

   winkelcentrum ’t Look;

  • d.

   het City-Centrum (inclusief Meiveld en Minneveld);

  • e.

   het voetgangersgebied in de Kromstraat;

  • f.

   het terrein van de Kempen Campus;

 • 2.

  aan te wijzen als plaatsen zoals bedoeld in artikel 2:45 tweede lid van de Algemene plaatselijke verordening waar het verbod van artikel 2:45 eerste lid onder a van de Algemene Plaatselijke Verordening Veldhoven niet geldt de als:

  • a.

   “hondenuitlaatterrein” en

  • b.

   “hondenuitlaatroute”

aangemerkte plaatsen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig daarvan deel uitmakende overzichtskaart “Overzicht Veldhoven Hondenuitlaatvoorzieningen (datum 19-02-2010, tek.no. 2010-053)”.

Overzichtskaart hondenuitlaatvoorzieningen