Regeling vervallen per 01-05-2015

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:44 Apv (Loslopende honden)

Geldend van 01-04-2010 t/m 30-04-2015

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:44 Apv (Loslopende honden)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven;

overwegende, dat het op grond van artikel 2:44 eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening de eigenaar, houder, verzorger of diegene die een hond onder zijn hoede heeft verboden is die hond te laten verblijven of te laten lopen:

 • a.

  binnen de bebouwde kom op een openbare plaats zonder dat die hond aangelijnd is;

 • b.

  op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak, speelterrein, trapveldje, schoolterrein, sportveld of op een andere door het college aangewezen plaats;

 • c.

  op een openbare plaats zonder voorzien te zijn van een gemeentelijke hondenpenning;

dat het college bevoegd is om andere dan de in artikel 2:44 eerste lid onder b reeds genoemde plaatsen aan te wijzen waar het verboden is om een hond te laten verblijven of te laten lopen;

dat het college daarnaast op grond van artikel 2:44 tweede lid van de Apv plaatsen kan aanwijzen waar het verbod, als hiervoor bedoeld onder a niet geldt;

dat het wenselijk wordt geacht om gebruik te maken van bedoelde aanwijzingsbevoegdheid, zulks in het belang van de verkeersveiligheid en het voorkomen van de beschadiging aan eigendommen van derden, hinder voor voetgangers, verontreiniging en dierenleed;

gelet op artikel 2:44 van de Algemene plaatselijke verordening;

b e s l u i t :

 • 1.

  aan te wijzen als andere plaatsen zoals bedoeld in artikel 2:44 eerste lid onder b van de Algemene plaatselijke verordening waar het de eigenaar, houder, verzorger of diegene die een hond onder zijn hoede heeft, verboden is die hond te laten verblijven of te laten lopen:

  • a.

   de kinderboerderij;

  • b.

   winkelcentrum Zonderwijk;

  • c.

   winkelcentrum ’t Look;

  • d.

   het City-Centrum (exclusief Meiveld en Minneveld);

  • e.

   het voetgangersgebied in de Kromstraat;

  • f.

   het terrein van de Kempen Campus;

 • 2.

  dat het verbod onder 1. niet geldt voor de eigenaar, houder, verzorger of diegene die een hond onder zijn hoede heeft:

  • a.

   als zakelijk gerechtigde, huurder of pachter van een perceel dat gelegen is binnen de gebieden bedoeld in het verbod onder 1.;

  • b.

   voor een hond die speciaal is of wordt opgeleid om personen met een handicap of aandoening te helpen;

  • c.

   voor een hond die ten dienste van politie staat;

 • 3.

  aan te wijzen als plaatsen zoals bedoeld in artikel 2:44 tweede lid van de Algemene plaatselijke verordening waar het verbod van artikel 2:44 eerste lid onder a van de Apv niet geldt de als:

  • a.

   “hondenuitlaatterrein” en

  • b.

   “hondenuitrenterrein”

aangemerkte plaatsen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig daarvan deel uitmakende overzichtskaart “Overzicht Veldhoven Hondenuitlaatvoorzieningen (datum 19-02-2010, tek.no. 2010-053)”.

Overzichtskaart hondenuitlaatvoorzieningen