Verordening op de heffing en invordering van Leges 2013

Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2013

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van Leges 2013

De raad van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders met registratienummer 2012/12295;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de "Verordening op de heffing en invordering van Leges 2013"

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder;

 • a.

  "dag"; de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  "week":.een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  "maand"; het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  "jaar"; het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  "kalenderjaar"; de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam "leges" worden rechten geheven terzake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3. Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4. Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor het in behandeling nemen van aanvragen;

 • 1.

  van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • 2.

  tot het verstrekken van belastingverordeningen;

 • 3.

  voor vergunningen op grond van hoofdstuk 8 van de tabel mits aangevraagd door een liefdadige instelling.

Artikel 5. Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6. Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Tijdstip van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de lnvorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • -

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • -

   ingeval de kennisgeving schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving;

 • 2.

  De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6 wordt toegezonden binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving,

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet (Stb. 1994, 762) en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Artikel 11. Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De "Legesverordening 2012" van 8 december 2011 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening 2013".

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 20 december 2012.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2013

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.

Het tarief bedraagt ter zake van het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap:

 

1.1.1

In het stadhuis:

 

 

op maandag tot en inet donderdag tussen 09.45 en 15.30 uur en op vrijdag tussen 09.45 en 14.45 uur

€ 226,00

 

met uitzondering van woensdag tussen 09.00 en 9.30 uur (kostenloze huwelijksvoltrekking / partnerregistratie)

 

1.1.2

In een "huis der gemeente" niet zijnde het stadhuis (op locatie)

 

1.1.2.1

Gedurende kantooruren (maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur)

€ 352,00

1.1.2.2

Buiten kantooruren (maandag tot en met vrijdag na 17.00 uur en op zaterdag)

€ 468,00

 

Indien Burgemeester en Wethouders, in afwijking van het Reglement Burgerlijke Stand, bepalen dat een huwelijk/partnerregistratie zal worden voltrokken buiten de hierboven genoemde uren geldt een opslag van 75% op het tarief genoemd in

 

1.1.2.3

artikel 1.1.2.2

 

1.2

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk of geregistreerd partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek I, van het Burgeriijk Wetboek

€ 352,00

 

 

 

1.3

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van:

 

1.3.1

een trouwboekje of partnerschapboekje in gewone uitvoering

€ 13,20

1.3.2

een trouwboekje of partnerschapboekje in luxe uitvoering

€ 20,35

1.3.3

kalligraferen van een trouwboekje of partnerschapboekje

€ 15,50

1.3.4

bijschrijvingen in een trouwboekje of partnerschapboekje gekalligrafeerd

€ 3,40

1.4

Het tarief bedraagt ter zake van. het doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke,stand, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 15,50

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 Wet rechten burgerlijke stand het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

€ 12,10

1.6

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag verklaring huwelijksbevoegdheid als bedoeld In artikel 49a van Boek 1 van het Burgeriijk Wetboek

€ 21,70

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 

2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 50,35

2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 2.1.1 (zakenpaspoort)

€ 50,35

2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

€ 51,85

2.1.4.1

tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 2.1.1, 2.1.2 en 2.1.3. direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument

€ 9,50

2.1.4.2

tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingsticker in een reeds uitgegeven reisdocument als bedoeld in 2.1.1., 2.1.2. en 2.1.3.

€ 22,15

2.1.5.

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK)

€ 41,90

2.1.5.1

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan jeugdige personen tot en met 13 jaar

€ 31,85

2.1.6.1

De tarieven als genoemd in de onderdelen 2.1.1. tot en met 2.1.3. alsmede in 2.1.5. worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€ 46,60

2.1.6.2

Het tarief als genoemd in 2.1.6.1. wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 2.1.1, 2.1.2. en 2.1.3. en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 2.1.4.1., slechts één keer per reisdocument berekend.

 

2.1.6.3

Het tarief als genoemd ih onderdeel 2.1.4,2. wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingsticker van

€ 22,10

2.1.6.4

De tarieven genoemd in de onderdelen 2.1.1. tot en .met 2.1.3. alsmede 2.1.5. worden bij vermissing vari een document vermeerderd met een bedrag van

€ 29,45

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

3.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.3.1

voor het verstrekken, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 29,70

3.3.2

indien een rijbewijs wordt afgegeven zonder dat het oude rijbewijs wordt ingeleverd wordt het in 3.3.1 genoemde bedrag verhoogd met

€ 18,65

3.3.3

het tarief als genoemd in 3.3.1 wordt bij een spoedlevering verhoogd met

€ 34,10

3.3.4

het tarief als genoemd in 3.3.1 wordt bij vermissing van een document verhoogd met

€ 29,45

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 4.3. en 4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 7,75

4.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

4.3.1

tot het verstrekken van een bewijs van opneming in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

€ 7,75

4.3.2

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 6, zevende lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (transportkosten)

€ 2,95

4.4

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 15,50

Hoofdstuk 5 Bestuursstukken

 

Begroting Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

5.1.1

een beleidsbegroting

5.1.2

een beheersbegroting

5.1.3

een exemplaar van de bijlagen bij de begroting

5.1.4

een begroting in één oogopslag

 

 

 

5.2

Rekening

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

5.2.1

een beleidsrekening

5.2.2

een exemplaar van de bijlagen bij de gemeenterekening

5.2.3

een rekening in korte samenvatting

 

 

 

5.3

Raadsstukken

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van:

 

5.3.1

het verslag van een raadsvergadering:

 

5.3.1.1

bij abonnement per kalenderjaar of gedeelte daarvan

5.3.1.2

buiten abonnement per vergadering

5.3.2

de voorstellen voor een raadsvergadering:

 

5.3.2.1

bij abonnement per kalenderjaar of gedeelte daarvan

5.3.2.2

buiten abonnement per vergadering

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het toezenden van:

 

5.3.3

het verslag van een raadsvergadering:

5.3.3.1

bij abonnement per kalenderjaar of gedeelte daarvan

5.3.3.2

buiten abonnement per vergadering

5.3.4

de voorstellen voor een raadsvergadering:

5.3.4.1

bij abonnement per kalenderjaar of gedeelte daarvan

5.3.4.2

buiten abonnement per vergadering

 

 

 

5.4

Commissiestukken

 

5.4.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van:een aanvraag tot het afgeven van:

 

5.4.1.1

agenda's en verslagen van openbare commissievergaderingen

5.4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het toezenden van agenda's en verslagen van openbare commissievergaderingen:

 

5.4.2.1

bij abonnement per kalenderjaar of gedeelte daarvan per commissie

5.4.2.2

buiten abonnement per comriiissié per vergadering

 

 

 

5.5

Overige stukken.

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

5.5.1

een exemplaar van de Bouvwerordening

5.5.2

een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening

5.5:3.

een exemplaar van de overige verordeningen, per pagina

5.5.4

een kopie van de aanslag gemeentelijke belastingen of een kopie van de waardebeschikking volgens de Wet waardering onroerende zaken

€ 12,50

Hoofdstuk 6 Openbare orde ca.

6.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.2 (optochten) van de Algemene Plaatselijke Verordening:

 

6.1.1

geldig voor één dag

€ 26,45

6,1.2

geldig voor één week

€ 52,90

6.1.3

geldig voor één maand

€ 105,80

6.1.4

geldig voor één jaar

€ 158,80

 

 

 

6.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.25 (openbare manifestaties, feesten, wedstrijden) van de Algemene Plaatselijke Verordening:

 

6.2.1

geldig voor één dag

€ 26,45

6.2.2

geldig voor één week

€ 52,90

6.2.3

geldig yoor één maand

€ 105,80

6.2.4

geldig voor één jaar

€ 158,80

6.2.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.28 (exploitatievergunning horecabedrijf) van de Algemene Plaatselijke verordening

€ 158,80

 

 

 

6.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.29 (sluitingstijden) van de Algemene Plaatselijke Verordening:

 

6.3.1

indien de ontheffing voor één keer geldt

€ 36,65

6.3.2

indien de ontheffing een geldigheidsduur heeft van ten hoogste een jaar, per wekelijkse avond

€ 158,80

 

 

 

6.4

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het, verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3.4, tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 581,50

6.4.1

Indien de gevraagde vergunning voor een seksinrichting of escortbedrijf niet wordt verleend, wordt op aanvraag teruggaaf van 25% van de geheven leges verleend;

 

 

 

 

6.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 4.15 (reclame) van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 158,80

 

 

 

6.6

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.15 (venten) van de Algemene Plaatselijke Verordening:

 

6.6.1

geldig voor maximaal 2 dagen, per persoon

€ 26,45

6.6.1.1

geldig voor de periode langer dan 2 dagen tot twee maanden per persoon

€ 42,35

6.6.2.

geldig voor één jaar of een gedeelte daarvan, dat langer duurt dan twee maanden, per persoon

€ 58,25

6.7

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.18 (standplaatsen) van de Algemene Plaatselijke Verordening:

 

6.7.1

geldig voor ten hoogste twee dagen per persoon

€ 26,45

6.7.2

geldig voor ten hoogste één maand of een gedeelte daarvan, dat langer duurt dan twee dagen, per persoon

€ 58,25

6.7.3

geldig voor één jaar of een gedeelte daarvan, dat langer duurt dan twee maanden, per persoon

€ 58,25

 

 

 

6.8

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.31c (rondvaarten) van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 132,30

 

 

 

6.9

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning of een ontheffing op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel een tarief is opgenomen

€ 105,80

 

 

 

6.10

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot kampeerontheffing

€ 26,45

 

 

 

6.11

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het gebruik van de openbare weg voor één week

€ 26,45

6.11.1

Voor een periode langer dan één week, korter dan één maand

€ 57,25

6.11.2

Voor een periode langer dan één maand

€ 105,80

Hoofdstuk 7 Overige publiekszaken

7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

7.2.1

tot het legaliseren van een handtekening of het waarmerken van een fotokopie

€ 7,75

7.2.2

tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap

€ 7,75

7.2.3

tot het afgeven van een verklaring omtrent het gedrag*

€ 30,05

7.2.4

tot het afgeven van een attestatie de vita

€ 7,75

7.2.5

tot het afgeven van een internationale attestatie de vita

€ 12,10

Hoofdstuk 8 Gemeentearchief

8.1

Het tarief bedraagt,ter zake van het doen van nasporingen in en het maken van uittreksels uit de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 15,50

8.2

Het tarief bedraagt ter zake van het uitlenen van in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan per uitlening besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 15,50

8.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een reisroductie van èen microfiche, per reproductie

€ 1,15

 

 

 

Hoofdstuk 9 Leegstandswet

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot afgifte van 9.1 een vergunning op basis van de leegstandswet

€ 33,85

 

 

 

Hoofdstuk 10 Marktstand plaatsen

 

Het tarief bedraagt voor de Inschrijving of verlenging van de inschrijving voor een 10.1 standplaats op de weekmarkt als bedoeld in artikel 11 van de Marktverordening

€ 28,05

 

 

 

Hoofdstuk 11 Winkeltijdenwet

11.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen,van een aanvraag: voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 182) of het

 

11.1.1

Vrijstellingenbesluit winkeltijdenwet (Stb; 1996, 183)

€ 58.25

 

tot het verlenen van toestemming om een in de vorige onderdelen bedoelde

 

11.1.2

ontheffing over te dragen aan een ander

€ 58,25

11.1.3

tot het intrekken of wijzigen van een in de vorige onderdelen bedoelde ontheffing

€ 58,25

Hoofdstuk 12 Wet op de kansspelen*

 

Het tarief bedraagt ter zake van tiet in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet

 

12.1

op de kansspelen (Stb. 2000, 223, gewijzigd Stb 2001, 415):

 

12.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

€ 58,20

12.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor de eerste speelautomaat

€ 58,20

12.1.3

en voor een periode van twaalf maanden voor iedere tweede en volgende speelautomaat

€ 35,00

12.1.4

voor één speelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

€ 233,30

 

en voor iedere tweede en volgende speelautomaat, welke vergunning geldt voor

 

12.1.5

onbepaalde tijd

€ 140,10

 

 

 

12.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 26,00

 

* Wettelijk vastgestelde tarieven

 

Hoofdstuk 13 Kinderopvangregister

13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen vaneen aanvraag tot het verstrekken van:

 

13.1.1.

een uittrekstel uit het register als bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang, per uittreksel

€ 22,00

13.1.2

inlichtingen over gegevens die zijn opgenomen in het register als bedoeld in artikel 36 van de Wet kinderopvang, per verstrekking

€ 6,55

Hoofdstuk 14 Telecommunicatie

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.2, derde lid, van de

 

 

 

 

14.1

Telecommunicatiewet

€ 111,10

14.1.1

Indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, wordt het in 14.1 genoemde bedrag verhoogd, per strekkende meter sleuf, met

€ 1,00

14.1.2

Indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voorzover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, wordt het in 14.1. genoemde bedrag verhoogd, per strekkende meter sleuf, met

€ 1,00

 

 

 

14.2

Het in 14.1 genoemde bedrag wordt:

 

14.2.1

indien over een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van hel netwerk, verhoogd met

€ 111,10

14.2.2

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

14.2.3

indien een begroting als bedoeld in 14.2.2. is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

Het tarief bedoeld in de onderdelen 14.1.1. en 14.1.2. wordt verminderd met de van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de 14.3 uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.

 

Hoofdstuk 15 Eigendommen en verkeer

15.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

tot het verkrijgen dan wel wijzigen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

 

15.1.1

voor het jaarlijkse feitelijke recreatieve gebruik van een vaartuig ten behoeve van niet-permanente bewoning

€ 52,40

15.1.1.1

voor het vervangen/vernieuwen van een vaartuig/woonschip voor permanente en niet-permanente bewoning.

€ 180,00

15.1.1.2

voor het wijzigen van de tenaamstelling van de eigenaar van een vaartuig/woonschip voor permanente en niet-permanente bewoning

€ 180,00

15.1.1.3

voor het verplaatsen van een vaartuig/woonschip voor permanente en niet-permanente woning

€ 180,00

15.1.3

tot het verkrijgen van een vergunning voor het gebruik van een zeer snel varende boot (beperkte ontheffing)

€ 196,00

15.1.3.1

tot het verkrijgen van een vergunning voor het gebruik van een zeer snel varende boot (onbeperkte ontheffing)

€ 264,50

15.1.4

tot het verkrijgen van èen vergunning als bedoeld in artikel 5.26 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het afmeren van één kajuitboot, geldig voor een jaar

€ 26,45

15.1.5

Voor het verstrekken van een sticker behorende bij de onder 15.1.4 bedoelde vergunning wordt het tarief verhoogd met

€ 15,90

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

15.2

verstrekken van. inlichtingen uit het gemeentelijk kadaster, per perceel

€ 7,75

15.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen vaneen aanvraag:

 

15.3.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) voor zover noodzakelijk

€ 37,15

15.3.2

voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) anders dan bedoeld in onderdeel 12.3.1

€ 52,90

15.3.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement (Stb. 1994,450)

€ 37,15

15.3.4

tot de afgifte van een ontheffing parkeren blauwe zone Uiterweg/Dorp/Raadhuisplein

€ 27,95

15.4.1

voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart

€ 158,75

15.4.2

voor de afgifte van een gehandicaptenparkeerkaart, zoals bedoeld in art. 49 van Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 26,45

15.4.3

voor het aanleggen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats

€ 211,70

15.4.4

het wijzigen / vervangen van een kentekenbord

€ 26,45

15.5

Het tarief bedraagt ter zake voor het in behandeling nemenvan een aanvraag tot het verkrijgen van een uitwegvergunning

€ 63,50

15.6

Het tarief bedraagt, ter zake voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een rioolvergunning, als bedoeld in artikel 2, eerste lid. van de Verordening Aansluitvoorwaarden Riolering Aalsmeer 2011

€ 105,80

15.7

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

€ 52,15

Hoofdstuk 16 Algemeen

16.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

gewaarmerkte afschriften,van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel

 

16.1.1

of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per

€ 14,55

16.1.2

pagina

€ 0,15

 

een beschikking op een verzoek, voor zover daan/oor niet elders in deze tabel of in

 

16.1.3

een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 28,90

16.1.4

stukken of uittreksels, welke op verzoek van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per stuk

€ 28,90

 

kaarten, tekeningen, luchtfoto's dan wel kopieën daan/an, voor zover daaivoor niet elders in deze tabel of in eën andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per stuk

 

16.1.5

kaart, tekening, luchtfoto;

 

16.1.5.1

A4 - formaat, tekening kleur

€ 18,90

16.1.5.2

A4 - formaat, tekening zwart - wit

€ 16,65

16.1.5.3

A4 - formaat, luchtfoto full color fotopapier

€ 33,60

16.1.5.4

A4-formaat, luchtfoto full color 80 gr. papier

€ 27,80

16.1.5.5

A4 - formaat, luchtfoto zwart - wit80 gr. papier

€ 22,30

16.1.5.6

A3 - formaat, tekening kleur

€ 28,90

16.1.5.7

A3 - formaat, tekening zwart - wit

€ 24,60

16.1.5.8

A3-formaat, luchtfoto full color fotopapier

€ 48,85

16.1.5.9

A3 – formaat, luchtfoto full color 80 gr. papier

€ 40,10

16.1.5.10

A3 - formaat, luchtfoto zwart - wit 80 gr. papier

€ 33,50

16.1.5.11

A2 - formaat, tekening kleur

€ 46,70

16.1.5.12

A2 - formaat, tekening zwart - wit

€ 40,10

16.1.5.13

A2 - formaat, luchtfoto full color fotopapier

€ 81,40

16.1.5.14

A2 - formaat, luchtfoto full color 80 gr, papier

€ 90,25

16.1.5.15

A2-formaat, luchtfoto full color 80 gr. papier

€ 53,95

16.1.5.16

A1 - formaat, tekening kleur

€ 81,40

16.1.5.17

Al - formaat, tekening zwart - wit

€ 67,05

16.1.5.18

Al - formaat, luchtfoto full color fotopapier

€ 133,70

16.1.5.19

Al - formaat, luchtfoto full color 80 gr. papier

€ 109,30

16.1.5.20

Al - formaat, luchtfoto zwart - wit 80 gr. papier

€ 94,65

16.1.5.21

AO - formaat, tekening kleur

€ 94,65

16.1.5.22

AO - formaat, tekening zwart - wit

€ 81,40

16.1.5.23

AO - formaat, luchtfoto full color fotopapier

€ 163,00

16.1.5.24

AO-formaat, luchtfoto full color 80 gr. papier

€ 133,70

16.1.5.25

AO - formaat, luchtfoto zwart - wit 80 ,gr. papier

€ 103,55

16.1.5.26

Digitale bestanden van de Grootschalige Basiskaart van Nederland (GBKN) volgens prijsopgaaf voor het gedeelte van het grondgebied van Aalsmeer opgave kaarten, tekeningen en lichtdrukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of

Prijsopgave

16.1.6

in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per stuk

€ 14,55

16.1.7

kopieën van EPC-rapporten, voor zover niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per exemplaar

€ 22,00

 

Voor zover van toepassing zijn alle tarieven inclusief 21% BTW

 

Hoofdstuk 17 Overige stukken

17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de Bomenverordening (kapvergunriing)

€ 26,45

17.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens over de bodemkwaliteit en / of de aanwezigheid van een ondergrondse tank per locatie

€ 82,60

17.5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemenvan een verzoek om relevante gegevens (zoals verkeersgegevens) in verband met akoestisch onderzoek bij bouwaanvragen, per locatie

€ 110,10

17.6

Het tarief bedraagt voor het afgeven van een peurvergunning

€ 29,10

17.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het bestrijden van muizen

€ 55,55

17.8

Het tarief bedraagt voor:

 

17.8.1

Naturalisatie (enkelvoudig hoog)*

€ 810,00

17.8.2

Naturalisatie (enkelvoudig laag)*

€ 603,00

17.8.3

Naturalisatie (gezamenlijk hoog)*

€ 1.035,00

17.8.4

Naturalisatie (gezamenlijk laag)*

€ 828,00

7.8.5

Optie (enkelvoudig)*

€ 173,00

17.8.6

Optie (gezamenlijk)*

€ 294,00

17.8.7

Meenaturaliserende minderjarige

€ 119,00

17.8.8

Meeopterende minderjarige

€ 21,00

Hoofdstuk 18 Landelijk vastgestelde wettelijke tarieven

18.1

Indien er zich, na vaststelling van de Legesverordening 2013 of daarop volgende wijzigingsverordening(en), wijzigingen voordoen in de door de Rijksoverheid vastgestelde tarieven, middels ministerieel of koninklijk besluit, dan wel op.enigerlei andere wijze vastgesteld of bekend gemaakt, dan worden deze gewijzigde tarieven als heffingsmaatstaf aangehouden in afwijking van de in deze tarieventabel vermelde tarieven.

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevinqsvergunning (WABO)

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

 

 

2.1.1.1

Aanlegkosten:

 

 

De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

 

 

2.1.1.2

Bouwkosten:

 

 

De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeten werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is ven/angen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

 

 

2.1.1.3

Sloopkosten:

 

 

De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan; de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk; waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

 

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

in deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld,

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag;

 

2.2.1

om beoordeling van eën cönceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

€ 254,00

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel.

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2,60% van de bouwkosten

 

Met een minimum van

€100,00

 

 

 

 

Extra welstandstoets

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief per extra welstandstoets:

0,15% van de bouwkosten

 

Met een minimum van

€ 30,00

 

Met een maximum van

€ 2.000,00

 

Van het op grond van 2.3.1.1 verschuldigde bedrag

 

 

 

 

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor dè in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodjg is en wordt beoordeeld:

€ 550,00

 

 

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in 150% dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit: van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2:1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 105,30

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo,

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 209,60

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 105,30

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€1,570,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 209,60

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 209,60

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regelsdie zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

 

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening, en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 1.570,00

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 105,30

 

 

 

2.3.4

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 888,00

 

 

 

2.3.5

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.5.1

Vervallen

 

2.3.5.1.1

Vervallen

 

2.3.5.1.2

Vervallen

 

 

 

 

2.3.6

Sloopactiviteiten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:

€ 209,60

2.3.6.1.2

in gevallen waarvoor opgrond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo,

€ 131,20

 

 

 

 

Asbesthoudende materialen

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.5.1.2 bedraagt hettarief, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is:

 

 

 

 

 

Aanleggen of veranderen weg

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

2.3.8

Uitweg/inrit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 63,50

 

 

 

2.3.9

Kappen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in de Algemene plaatselijke verordening èen vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 26,45

 

 

 

2.3.10

Opslag van roerende zaken

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.10.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan, van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2| eerste fid, onder j, van de Wabo:

€ 63,50

2.3.10.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker € 63,50 van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken wórden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€ 63,50

 

 

 

2.3.11

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

2.3.11.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergünning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voorde dieren of planten, als bedoeld in ari;ikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

€ 209,60

2.3.11.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

€ 209,60

 

 

 

2.3.12

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

€ 209,60

 

 

 

2.3.13

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.13.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1,. eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 52,40

2.3.13.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening: of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, ais bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.13.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

€52,40

2.3.13.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft:

€ 52,40

 

 

 

2.3.14

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een -omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.14.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.14.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

2.3.15

Beoordeling bodemrapport

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen, van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.15.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 209,60

2.3.15.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 209,60

 

 

 

2.3.16

Advies

 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

2.3.16.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.15.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.17

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.17 1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verieend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.17.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 52,40

2.3.17.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 52,40

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de terzake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges, op verzoek, in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag.om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3,6, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt op verzoek:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken en binnen 24 weken na het in behandeling nemen ervan

35%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.6, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt op verzoek:

15%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 of 2.3.6 weigert, bestaat aanspraakop teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt op verzoek:

25%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

2.5.4

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

Van de leges verschuldigd opgrond van de onderdelen 2.3.15 en 2.3.16 wordt geen teruggaaf verleend.

 

Hoofdstuk 6 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 1.467,00

2.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 1.257,00

 

 

 

Hoofdstuk 7 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.7.1

Overschrijving vergunning

 

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van een vergunning, bedraagt het tarief:

€ 54,50

 

 

 

2.7.2

Vergunning kamerverhuur

 

 

Het tarief voor.het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 7.7.2 van de bouwverordening, bedraagt:

€ 943,00

 

 

 

2.7.3

Overige

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 78,40

Hoofdstuk 8 Openbare bekendmaking

2.8.1

Het tarief voor het openbaar bekendmaken van de ontvangst van een aanvraag voor een vergunning bedraagt:

€ 52,40

2.8.2

Indien in het kader van een procedure een openbare bekendmaking nodig is worden de verschuldigde leges verhoogd met:

€ 52,40

2.8.3

Indien in het kader van een procedure ingevolgde de Wet ruimtelijke ordening een openbare bekendmaking nodig is in de Staatscourant, worden de verschuldigde leges verhoogd met:

€ 419,00

2.8.4

Indien in het kader van een procedure ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) openbare bekendmaking nodig is op ruimtelijkeplannen.nl worden de verschuldigde leges verhoogd met

€ 152,50

 

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtliin

Hoofdstuk 1 Drank- en Horecawet

1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3; van de Drank- en Horecawet (Stb. 2000, 185)

€ 264,00

1.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 37,00

 

 

 

Behoort bij raadsbesluit van 20 december 2012, nr. 2012/12308-GR

De griffier van de gemeente Aalsmeer,