Regeling vervallen per 18-01-2023

Verordening elektronische bekendmaking Gelderland 2012

Geldend van 24-01-2014 t/m 17-01-2023

Intitulé

Verordening elektronische bekendmaking Gelderland 2012

PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 28 mei 2013 tot wijziging van de provinciale regelgeving in verband met de troonswisseling op 30 april 2013; Gelet op artikel 105 juncto artikel 143, eerste lid van de Provinciewet;

BESLUITEN:

Vast te stellen de navolgende gewijzigde regeling: Verordening elektronische bekendmaking Gelderland 2012:

Artikel 1

Deze verordening is van toepassing op berichten van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten of de Commissaris van de Koning als bedoeld in artikel 2:14, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2

 • 1 Het is mogelijk de kennisgeving van meldingen, aanvragen, ontwerpbesluiten en besluiten uitsluitend langs elektronische weg te laten plaatsvinden.

 • 2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op:

  • a

   kennisgevingen als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;

  • b

   een beleidsvoornemen als bedoeld in de vigerende inspraakverordening.

Artikel 3

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening elektronische bekendmaking Gelderland 2012.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2011.

Ondertekening

Provinciale Staten van Gelderland