Brandbeveiligingsverordening Boekel 2012

Geldend van 13-06-2012 t/m heden

Intitulé

Brandbeveiligingsverordening Boekel 2012

De raad van de gemeente Boekel;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 maart 2012

gelet op:

artikel 3 van de Wet Veiligheidsregio’s en de aanpassing daarop (Stb. 2010, 145 en 146) en het Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, 416 en 676);

BESLUIT:

Raadsbesluit

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  een inrichting: een voor mensen toegankelijke ruimtelijk begrensde plaats voor zover die geen bouwwerk is, zoals een tent.

 • b.

  bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren.

Artikel 2 Verbodsbepaling

 • 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een melding volgens een door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld meldingsformulier een inrichting in gebruik te hebben of te houden, voor zover daarin:

  • a.

   meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn;

  • b.

   aan meer dan 10 personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft;

  • c.

   aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of aan meer dan 10 lichamelijk of geestelijk gehandicapte personen dagverblijf zal worden verschaft.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders kan aan de melding voorwaarden verbinden met inachtneming van het gestelde in de artikelen 4 en 5.

 • 3. Indien het belang waarvoor een melding is geëist dit vereist op grond van een verandering van de inzichten en/of verandering van de omstandigheden gelegen buiten de inrichting, opgetreden na de melding, kunnen het college van burgemeester en wethouders aan de melding nieuwe voorwaarden verbinden en gestelde voorwaarden wijzigen of intrekken.

Artikel 3 Indiening gebruiksmelding

 • 1. Een melding dient ten minste drie weken voordat de inrichting wordt gebruikt, ingediend te worden bij het college van burgemeester en wethouders.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders kan na een gebruiksmelding nadere voorwaarden opleggen aan het gebruik indien deze noodzakelijk zijn voor het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, brandgevaar en ongevallen bij brand.

 • 3. Het is verboden in strijd te handelen met de nadere voorwaarden, bedoeld in het tweede lid.

Artikel 4 Gebruikseisen

De eisen gesteld aan het brandveilig gebruik van bouwwerken in de artikelen 1.16, 1.17 en 6.5 en in de afdelingen 6.5, 6.6, 7.1 en 7.2 van het Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, 416 en 676) zijn overeenkomstig van toepassing op meldingplichtige en niet-meldingplichtige inrichtingen. Daarnaast is bij evenementen de richtlijn Brandveiligheid tijdens Evenementen van GHOR en Brandweer Brabant-Noord op 5 april 2007 vastgesteld door de raad van de gemeente Boekel van toepassing.

Artikel 5 Brandveiligheidsvoorzieninge

De eisen gesteld aan het brandveilig gebruik van bouwwerken in de afdelingen 6.7 en 6.8 van het Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, 416 en 676) zijn, met uitzondering van de artikelen 6.28, 6.29 en 6.39 zijn overeenkomstig van toepassing op meldingplichtige en niet meldingplichtige inrichtingen. Daarnaast is bij evenementen de richtlijn Brandveiligheid tijdens Evenementen van GHOR en Brandweer Brabant-Noord op 5 april 2007 vastgesteld door de raad van de gemeente Boekel van toepassing.

Artikel 6 Melden van brand en broei

Ieder die brand of broei ontdekt of deze vermoedt, is verplicht dit onmiddellijk aan de brandweer te melden.

Artikel 7 Bossen, heidevelden, venen

De eigenaar van een aaneengesloten of vrijwel aaneengesloten opstand die voor meer dan de helft bestaat uit naaldhout, een heideveld, een veen of een ander terrein, voor zover niet bedoeld in artikel 1.1, eerste lid van het Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, 416 en 676), en dat met brandbare gewassen is begroeid, is verplicht de voorschriften op te volgen, die namens het college van burgemeester en wethouders gegeven worden tot het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen van brand.

Artikel 8 Bestuurlijke boete

Overtreding van de regels van deze verordening kan worden beboet met een bestuurlijke boete van maximaal het bedrag, genoemd in de Arbeidsomstandighedenwet artikel 34, vierde lid, onder 1°.

Artikel 9 Overgangsrecht

1.Meldingen die zijn gedaan en vergunningen die zijn verleend onder werking van de brandbeveiligingsverordening gemeente Boekel 2007 en de brandbeveiligingsverordening gemeente Boekel 2010 en die van kracht zijn op het moment van inwerkingtreding van deze verordening worden aangemerkt als melding of vergunning krachtens deze verordening.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Brandbeveiligingsverordening Boekel 2012.

Artikel 11 Inwerkingtreding

  • 1.

   Deze verordening treedt in werking de dag na publicatie.

  • 2.

   Met dit besluit wordt de Brandbeveiligingsverordening Boekel 2010 ingetrokken de dag na publicatie van de Brandbeveiligingsverordening Boekel 2012.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van
de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 24 mei 2012
de griffier, de voorzitter,
M.R.P. Phillipse, P.M.J.H. Bos