Regeling vervallen per 31-01-2013

Regeling inzake de verstrekking van dienstkleding aan bepaalde categorieën van ambtenaren

Geldend van 01-03-1994 t/m 30-01-2013

Intitulé

Verstrekking dienstkleding aan gemeentepersoneel

Burgemeester en wethouders van Heemstede;

gelet op het bepaalde in artikel 10 van de Bezoldigingsverordening ambtenaren

BESLUITEN

A.vast te stellen de volgende

Regeling inzake de verstrekking van dienstkleding aan bepaalde categorieën van ambtenaren

Artikel 1

 • 1. Aan ambtenaren, op wie het Algemeen Ambtenarenreglement van toepassing is, zal overeenkomstig de bepalingen van deze regeling dienstkleding worden verstrekt ter aanvulling van eigen werkkleding.

 • 2. Dienstkleding zal slechts worden verstrekt voor zover naar het oordeel van de directeur van de betrokken sector het personeel in verband met de aard van de te verrichten werkzaamheden voor de daarvoor bedoelde kleding in aanmerking komt.

 • 3. Dienstkleding wordt verstrekt voor het algemeen dan wel voor individueel gebruik.

Artikel 2

Dienstkleding voor algemeen gebruik, zoals waterlaarzen, klomplaarzen, knielappen, overalls, stofjassen en andere voor het werk doelmatige kledingstukken wordt verstrekt, wanneer de te verrichten werkzaamheden dit wenselijk maken en volgens de regels door de directeur van de betrokken sector te stellen.

Artikel 3

 • 1. De verstrekking van dienstkleding voor individueel gebruik heeft plaats overeenkomstig de in de bijlage van deze regeling opgenomen staten A tot en met E.

 • 2. Verstrekking van dezelfde kledingstukken, zowel voor individueel als voor algemeen gebruik aan een persoon vindt niet plaats.

Artikel 4

 • 1. De in artikel 3, eerste lid, bedoelde staten vermelden:

  • a.

   het personeel, dat overeenkomstig de aard van het werk voor kleding voor individueel gebruik in aanmerking komt;

  • b.

   de kledingstukken, welke aan elk van deze categorieën worden verstrekt;

  • c.

   het aantal kledingstukken;

  • d.

   de gebruiksduur.

Artikel 5

De overeenkomstig deze regeling te verstrekken kledingstukken worden slechts verstrekt tgen afgifte van een door de gebruikers getekend bewijs van ontvangst.

Artikel 6

Het personeel, waaraan de kledingstukken zijn verstrekt, is verplicht deze overeenkomstig het gestelde doel tijdens de werktijd te dragen.

Artikel 7

De overeenkomstig deze regeling voor individueel gebruik verstrekte kledingstukken moeten door de gebruikers in goede staat worden gehouden.

Artikel 8

 • 1. Indien een gebruiker door eigen schuld, gebruik buiten dienst, onachtzaamheid of nalatigheid gedurende een deel van de vastgestelde gebruiksduur niet meer de beschikking heeft over de voor individueel gebruik verstrekte kledingstukken ofwel deze in een zodanige staat verkeren, dat zij niet meer aan hun doel beantwoorden, zal hierin van gemeentewege voor rekening van betrokkene kunnen worden voorzien.

 • 2. De hieruit voortvloeiende kosten kunnen met het salaris worden verrekend.

 • 3. Bij vermissing, diefstal of ernstige beschadiging van kledingstukken zijn gebruikers gehouden daarvan onmiddellijk mededeling te doen aan de directeur van de betrokken sector.

Artikel 9

 • 1. Nieuwe kledingstukken, ter vervanging van in gebruik zijnde, worden alleen verstrekt, indien met de in gebruik zijnde kleding is voldaan aan het bepaalde in artikel 6 en nadat de gebruiksduur is verstreken.

 • 2. In bijzondere gevallen kan de directeur van de betrokken sector van dit voorschrift afwijken.

Artikel 10

 • 1. Kledingstukken voor individueel gebruik, waarvan de gebruiksduur nog niet is verstreken, moeten onmiddellijk na beëindiging van het dienstverband worden ingeleverd of kunnen met toestemming van de directeur van de betrokken sector tegen een door deze te bepalen bedrag worden overgenomen.

  In het laatste geval zal het verschuldigde bedrag met het salaris kunnen worden verrekend.

 • 2. Kledingstukken voor het algemeen gebruik moeten onmiddellijk na beëindiging van de werkzaamheden, waarvoor zij werden verstrekt, worden ingeleverd, tenzij de directeur van de betrokken sector uitdrukkelijk heeft toegestaan, dat van dit voorschrift wordt afgeweken.

Artikel 11

A.In afwijking van het bepaalde in de voorgaande artikelen wordt een vaste kledingvergoeding toegekend van fl. 450.- per jaar (te verstrekken in natura) aan de ambtelijke medewerkers die werkzaamheden verrichten ten behoeve van Sport en Recreatie Heemstede b.v.

B. te bepalen, dat deze regeling in werking treedt op 1 maart 1994, met ingang van welke datum komt te vervallen de regeling inzake de verstrekking van dienstkleding aan bepaalde categorieën van ambtenaren, vastgesteld bij hun besluit van 15 februari 1977, sedert gewijzigd, met dien verstande, dat voor de ingevolgde die regeling op eerstgenoemde datum in gebruik zijnde kledingstukken de daarvoor bepaalde gebruiksduur van toepassing blijft.

Ondertekening

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 20 oktober 1993.

BIJLAGE, bedoeld in artikel 3, 1 e lid, van de REGELING INZAKE DE VERSTREKKING DIENSKLEDING AAN GEMEENTEPERSONEEL

STAAT A GEMEENTEWERKEN

Personeel, bedoeld in art. 1, eerste lid, dat voor kleding voor individueel gebruik in aanmerking komt

Te verstrekken kleding

Aantal

Gebruiksduur

Opzichters en toezichthoudende medewerkers UD

Regenjas

1

2 jaar

veiligheidsschoenen of laarzen

1

2 jaar

Weg- en Waterbouw

Buitendienstmedewerkers

Winterjas of Jopper

1

2

Werkbroek of spijkerbroek

2

1

Zomerjas of spijkerjack

1

1

Schipperstrui

1

1

Veiligheidsschoenen

1 paar

1 jaar

Groenvoorziening

Buitenmedewerkers

Winterjas met oranje schouder of jopper

1

2

Winterbroek of spijkerbroek

1

1

Trui met oranje schouder

1

1

Zomerjack met oranje schouder

1

1

Zomerbroek of spijkerbroek

1

1

Veiligheidsschoenen of laarzen

1 paar

1

Reiniging en vervoer chauffeurs huisvuil en centraal vervoer

Winterjas of jopper

1

2

Overall of stofjas

1

1

Werkbroek of spijkerbroek

1

1

Zomerpak of spijkerbroek en -jack

1

1

Mouwvest of spijkerjack met binnenzak

1

2

Veiligheidsschoenen

2paar

1

Schipperstrui

1

1

Beladers en handveegdienst

Winterjas of Jopper

1

2 jaar

Overall

2

1 jaar

Werkbroek of spijkerbroek

1

1 jaar

Zomerpak of spijkerbroek en -jack

1

1 jaar

Doorwerkpak (gevoerde winterkleding)

1

1 jaar

Mouwvest of spijkerjack met binnenzak

1

1 jaar

Veiligheidsschoenen

2 paar

1 jaar

Schipperstrui

1

1 jaar

Werfbaas

Winterjas of Jopper

1

1 jaar

Overall of stofjes

2

1 jaar

Werkbroek of spijkerbroek

2

1 jaar

Zomerpak of spijkerbroek en -jack

1

1 jaar

Doorwerkpak (gevoerde winterkleding)

1

2 jaar

Mouwvest of spijkerjack met binnenzak

1

1 jaar

Veiligheidsschoenen

2 paar

1 jaar

Schipperstrui

1

1 jaar

Werkplaats

Winterjas of Jopper

1

2 jaar

Werkbroek of spijkerbroek

1

1 jaar

Overall

3

1 jaar

Veiligheidsschoenen

1 paar

1 jaar

Schipperstrui

1

1 jaar

Rioolploeg

Winterjas of Jopper

1

2 jaar

Overall (oranje)

2

1 jaar

Zomerpak of spijkerbroek en -jack

1

1 jaar

Doorwerkpak (gevoerde winterkleding)

1

2 jaar

Mouvest of spijkerjack met binnenzak

1 jaar

2 jaar

Veiligheidsschoenen

2 paar

1 jaar

Schipperstrui

1

1 jaar

STAAT B HOOFD FACILITAIRE ZAKEN / MEDEWERKERS FACILITAIRE ZAKEN BELAST MET BODE-TAKEN

KLEDINGSTUK

eerste verstrekking

volgende verstrekking

steeds na een periode van

donkerblauw kostuum

2

1

8 maanden

overhemd

5

2

8 maanden

stropdas

2

1

12 maanden

regenjas met losse voering

1

1

36 maanden

sjaal (zwart of wit)

2

1

24 maanden

schoeisel

2 paar

1 paar

16 maanden

sokken

5 paar

3 paar

8 maanden

STAAT C BEROEPSBRANDWEER

KLEDINGSTUK

eerste verstrekking

volgende verstrekking

steeds na een periode van

pet

2

1

3 jaar

uniformjas

2

1

2 jaar

pantalon

2

1

1 jaar

overhemd korte mouw

4

2

1 jaar

overhemd lange mouw

4

2

1 jaar

stropdas

2

1

2 jaar

regenjas

1

1

5 jaar

lederen jekker

1

1

10 jaar

unidress jeker

1

1

3 jaar

sjaal (zwart of wit)

2

1

1 jaar

schoeisel

2 paar

1 paar

1 jaar

sokken

8 paar

4 paar

1 jaar

trui (V-hals)

2

1

1 jaar

Dienstkleding als inventarisgoed te verstrekken naar behoefte (geen verstrekking op draagtijd):

1. helm

2. uitrukjas

3. uitrukpantalon

4. rubber laarzen

5. koppel

6. overall