Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren gemeente Hellendoorn 2009

Geldend van 18-02-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren gemeente Hellendoorn 2009

De raad van de gemeente Hellendoorn;

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 25 augustus 2009;

gelet op het bepaalde in artikel 47 van de Wet werk en bijstand en artikel 12 lid 1, onder d, van de Wet investeren in jongeren;

b e s l u i t :

I. vast te stellen de:

Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren gemeente Hellendoorn 2009

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1. In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   WWB: de Wet werk en bijstand;

  • b.

   WIJ: de Wet investering in jongeren;

  • c.

   Cliënt: de persoon die een uitkering of een inkomensvoorziening ontvangt van de gemeente Hellendoorn op grond van de WWB, of de WIJ of zijn vertegenwoordiger;

  • d.

   Cliëntenplatform: een uit vertegenwoordigers van cliënten en cliëntenorganisaties bestaand orgaan met taken en bevoegdheden zoals in deze verordening omschreven;

  • e.

   College: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hellendoorn.

 • 2. Voorzover niet anders bepaald, worden begrippen in deze verordening gebruikt in dezelfde betekenis als in de WWB en WIJ.

Artikel 2 Doelstelling

De doelstelling van cliëntenparticipatie is:

 • a.

  vergroting van de betrokkenheid van cliënten die een uitkering ontvangen van de gemeente Hellendoorn en hun vertegenwoordigers, door hen te betrekken bij de beleidsbepaling en de uitvoering van de WWB, de WIJ en aanverwante wet- en regelgeving;

 • b.

  een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van producten en dienstverlening op het onderdeel WWB, de WIJ en aanverwante wet- en regelgeving.

Artikel 3 Beleidsterreinen

 • 1. In het kader van de cliëntenparticipatie adviseert het cliëntenplatform het college over:

  • a.

   het gemeentelijk beleid op het terrein van de WWB en de WIJ;

  • b.

   het overig gemeentelijk beleid op het terrein van sociale voorzieningen.

 • 2. Het cliëntenplatform is niet bevoegd te adviseren naar aanleiding van klachten, bezwaarschriften en andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben.

Artikel 4 Samenstelling en zittingsduur

 • 1. De samenstelling van het cliëntenplatform is als volgt:

  • a.

   Drie vertegenwoordigers uit de individuele cliënten die een uitkering en of een inkomensvoorziening ontvangen op grond van de WWB of de WIJ van de gemeente Hellendoorn. Deze leden worden benoemd door het college;

  • b.

   Drie vertegenwoordigers uit het Netwerk sociale zekerheid Hellendoorn. Deze leden worden door het Netwerk sociale zekerheid Hellendoorn benoemd. Het Netwerk sociale zekerheid Hellendoorn kan ook uit hun midden vervangers aanwijzen;

  • c.

   Drie vertegenwoordigers uit het samenwerkingsverband van de diaconieën en caritasinstellingen in de gemeente Hellendoorn. Deze leden worden door de gezamenlijke diaconieën/caritascomités benoemd. Uit hun midden kunnen vervangers worden aangewezen.

 • 2. De voorzitter van het cliëntenplatform wordt door de leden uit hun midden gekozen.

 • 3. Bij ernstig disfunctioneren van een van de leden kan het cliëntenplatform het vertrouwen in het betreffende lid opzeggen. Indien overleg tussen de voorzitter en het desbetreffende lid onvoldoende resultaat heeft, stelt de voorzitter het disfunctioneren in eerste instantie bij de afvaardigende organisatie aan de orde. Leidt dit niet tot een voor allen acceptabele oplossing, dan kan het cliëntenplatform besluiten betrokkene niet meer toe te laten tot de vergaderingen van de raad.

 • 4. De zittingsduur van het cliëntenplatform is drie jaar.

Artikel 5 Overleg

 • 1. De portefeuillehouder Werk en Inkomen c.a. is overlegvoorzitter.

 • 2. De manager van het cluster Samenleving of een door hem aangewezen vervanger woont als regel de overlegvergadering met het cliëntenplatform bij als waarnemer, alsmede voor het desgewenst geven van toelichting of advies.

Artikel 6 Werkwijze en bevoegdheden

 • 1. In het kader van de cliëntenparticipatie vraagt het college het cliëntenplatform om advies. Het cliëntenplatform is ook gerechtigd uit eigen beweging advies uit te brengen aan het college.

 • 2. Het college vraagt het cliëntenplatform in ieder geval advies over het gemeentelijk beleid inzake de uitvoering van de WWB, de WIJ en aanverwante wet- en regelgeving.

 • 3. Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het door het cliëntenplatform uitgebrachte advies kan worden toegevoegd aan de aan de raad ter beschikking te stellen stukken.

 • 4. Het cliëntenplatform, de verantwoordelijke wethouder en de clustermanager of diens aangewezen vervanger vergaderen tenminste tweemaal per jaar.

 • 5. De leden van het cliëntenplatform bewaren geheimhouding over zaken waarvan in de vergadering uitdrukkelijk is aangegeven dat deze gegevens (nog) niet naar buiten mogen gaan.

 • 6. Het college draagt zorg voor tijdige verstrekking van de nodige informatie aan het cliëntenplatform ten behoeve van het naar behoren kunnen functioneren van het cliëntenplatform.

Artikel 7 Faciliteiten

 • 1. Ten behoeve van het cliëntenplatform wordt jaarlijks in de gemeentebegroting een budget opgenomen. Ten laste van dit budget kunnen, ter beoordeling van het college, kosten worden gebracht die verband houden met deskundigheidsbevordering en organisatie.

 • 2. Het college stelt vergaderruimte beschikbaar ten behoeve van het cliëntenplatform.

 • 3. Eventuele ambtelijke ondersteuning wordt geboden door een ambtenaar van het Team Werk en zorg.

 • 4. Voor het bijwonen van de vergaderingen of het uitvoeren van activiteiten kunnen de leden van het cliëntenplatform een vergoeding ontvangen voor feitelijk gemaakte kosten.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1. In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet besluit het college.

 • 2. Het college kan met betrekking van de uitvoering van deze verordening nadere regels stellen.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag, volgende op die van haar bekendmaking en werkt terug tot en met 1 oktober 2009.

Artikel 10 Citeertitel

De verordening wordt aangehaald als: Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren gemeente Hellendoorn 2009.

Ondertekening

II. De Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand 2004 (rb. van 21 september 2004, nr 04.6827) in te trekken met ingang van de dag, volgende op die van de bekendmaking van dit besluit, met dien verstande dat het besluit terug werkt tot 1 oktober 2009.
De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

Algemene toelichting

WWB

De Wet werk en bijstand (WWB) schrijft in artikel 47 voor dat cliëntenparticipatie dient plaats te vinden en dat, in het verlengde van die verplichting, een verordening moet worden opgesteld.

WIJ

Op 1 oktober 2009 treedt de Wet investeren in jongeren (WIJ) in werking.

In artikel 12 WIJ wordt het gemeentebestuur opdracht gegeven regels te stellen met betrekking tot de wijze waarop jongeren, of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van de WIJ. Met deVerordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren gemeente Hellendoorn 2009 wordt hieraan invulling gegeven.

Het behoort tot de gemeentelijke beleidsvrijheid om daarin eigen beleidskeuzes te maken. In deze verordening is aansluiting gezocht bij de bestaande vormen van cliëntenparticipatie in het kader van de WWB. De Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand 2004 is aangevuld. De verordening krijgt daardoor niet alleen een andere inhoud, maar ook een andere naam en zal voortaan als Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren gemeente Hellendoorn 2009 door het leven gaan.

Gelet hierop is Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand 2004 aangevuld met de (vertegenwoordigers van de) jongeren als achterban voor het cliëntenplatform. Door middel van de cliëntenparticipatie kunnen de jongeren of hun vertegenwoordigers betrokken worden bij de uitvoering van de WIJ.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit artikel worden omschrijvingen gegeven van begrippen die in de verordening voorkomen, en waarvan het van belang is dat er telkens hetzelfde onder wordt verstaan. Bij het omschrijven van de begrippen wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de begripsbepalingen in de Wet werk en bijstand en de Wet investeren in jongeren.

Artikel 2 Doelstelling

In dit artikel wordt de doelstelling van cliëntenparticipatie omschreven. Enerzijds wordt het cliëntenplatform ingeschakeld bij de ontwikkeling van nieuw beleid. Anderzijds wordt het cliëntenplatform betrokken bij de verbetering van de bestaande producten en dienstverlening.

Artikel 3 Beleidsterreinen

Het cliëntenplatform houdt zich bezig met het beleidsveld WWB, de WIJ en aanverwante wet- en regelgeving. Het cliëntenplatform is niet bevoegd te adviseren over aangelegenheden op cliëntniveau.

Artikel 4 Samenstelling en zittingsduur

Dit artikel regelt de samenstelling en zittingsduur van het cliëntenplatform. Naast ervaringsdeskundigen (cliënten en /of hun vertegenwoordigers) hebben ook belangenorganisaties zitting in het cliëntenplatform.

Het cliëntenplatform heeft een zittingsduur van drie jaar. Voor deze periode is gekozen om de continuïteit en deskundigheid binnen het cliëntenplatform zoveel mogelijk te waarborgen.

Personen die zitting hebben gehad in het cliëntenplatform kunnen opnieuw benoemd worden.

Artikel 5 Overleg

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 6 Werkwijze en bevoegdheden

Het cliëntenplatform kan gevraagd en ongevraagd adviseren aan het college. Het college vraagt, in ieder geval, actief om advies bij beleidsontwikkeling op het gebied van de WWB en de WIJ. Het college neemt een principebesluit en legt dit voor aan het cliëntenplatform. Het cliëntenplatform adviseert vervolgens het college inzake het principebesluit. Naar aanleiding van dit advies besluit het college al dan niet over te gaan tot aanpassing van het principebesluit. Het advies van het cliëntenplatform wordt gevoegd bij de voorstellen van het college aan de gemeenteraad.

Wanneer het college het advies van het cliëntenplatform niet overneemt wordt dat met redenen omkleed aan het cliëntenplatform meegedeeld.

Artikel 7 Faciliteiten

In dit artikel worden de faciliteiten benoemd die het college beschikbaar stelt aan het cliëntenplatform.

Dit artikel bepaalt tevens dat er geen vergoeding wordt verstrekt aan de leden van het cliëntenplatform. Hierbij is de binnen de gemeente Hellendoorn bestaande beleidslijn om aan inspraakorganen geen presentievergoeding te verstrekken, voortgezet.

Wel worden de gemaakte onkosten op declaratiebasis vergoed.

Artikel 8 Slotbepalingen

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 10 Citeertitel

Dit artikel spreekt voor.