Verordening Maatschappelijke Participatie 2012

Geldend van 19-05-2012 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2012

Intitulé

Verordening Maatschappelijke Participatie 2012

De raad van de gemeente

gelezen het voorstel d.d. 20 maart 2011 van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 8 lid 1 onder g WWB

b e s l u i t :

vast te stellen de Verordening Maatschappelijke Participatie 2012

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begrippen

 • 1 Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (WWB), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet.

 • 2 In deze verordening wordt verstaan onder:

  a. de wet: de WWB.

  b. het college: het college van burgemeester en wethouders van Huizen.

  c. de raad: de gemeenteraad van Huizen.

  d. sociaal-culturele, educatieve respectievelijk sportieve activiteit: een maatschappelijke, educatieve, sportieve of culturele activiteit die beoogt een sociaal isolement te voorkomen of te doorbreken.

Artikel 2 Maatschappelijke participatie

Uitsluitend kosten in verband met maatschappelijke participatie van een ten laste komend kind dat onderwijs of een beroepsopleiding volgt, komen in aanmerking voor bijstandsverlening op grond van deze verordening. Met

maatschappelijke participatie wordt bedoeld dat het oogmerk van bijstandsverlening dient te zijn het voorkomen of doorbreken van een sociaal isolement. Het doel is kinderen in staat te stellen lid te worden van bijvoorbeeld een club, vereniging, bibliotheek e.d. om zo een sociaal isolement te voorkomen of doorbreken.

Hoofdstuk 2 Recht op bijzondere bijstand voor maatschappelijke participatie

Artikel 3 Voorwaarden

 • 1 Uitsluitend een belanghebbende zoals bedoeld in artikel 35 lid 5 WWB, die gedurende tenminste 12 maanden een in aanmerking te nemen inkomen heeft van ten hoogste een inkomen zoals bepaald in artikel 35 lid 9 WWB, komt in aanmerking voor categoriale bijzondere bijstand op grond van deze verordening.

 • 2 De draagkrachtregels uit inkomen en vermogen zijn op deze verordening van toepassing.

 • 3 Uitsluitend kosten voor sociaal-culturele, educatieve respectievelijk sportieve activiteiten in verband met ‘maatschappelijke participatie’ zoals bedoeld in artikel 2 komen in aanmerking voor categoriale bijzondere bijstand op grond van deze verordening.

 • 4 Belanghebbenden die in aanmerking komen voor de verordening maatschappelijke participatie 2012, komen niet in aanmerking voor de regeling deelname maatschappelijke verkeer, zoals opgenomen in de richtlijnen bijzondere bijstand.

Artikel 4 Hoogte vergoeding

De vergoeding bedraagt per kalenderjaar:

a. voor een alleenstaande ouder of gezin per ten laste komend kind, dat onderwijs of een beroepsopleiding volgt, en dat niet ouder is dan 9 jaar, € 175 per jaar;

b. voor een alleenstaande ouder of gezin per ten laste komend kind, dat onderwijs of een beroepsopleiding volgt, en dat tussen de 10 en18 jaar oud is, € 275 per jaar.

Artikel 5 Uitvoering

De uitvoering van deze verordening berust bij het college van burgemeester en wethouders.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de 8e dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2012.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening maatschappelijke participatie 2012.

Ondertekening

Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 17 april 2012.
P.C.M. de Groot mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
griffier voorzitter