Regeling vervallen per 15-03-2020

Uitvoeringsnota Vergunningverlening en handhaving bij evenementen

Geldend van 18-07-2018 t/m 14-03-2020

Intitulé

Uitvoeringsnota Vergunningverlening en handhaving bij evenementen

Artikel

Samenvatting

Voor u ligt de Uitvoeringsnota Vergunningverlening & handhaving bij evenementen. Deze uitvoeringsnota geeft uitvoering aan de Nota Vergunningverlening & handhaving bij evenementen die door de gemeenteraad op 27 maart 2012 is vastgesteld. De administratieve organisatie rondom evenementen is opgenomen in de Nota Administratieve organisatie Vergunningverlening & handhaving bij evenementen.

Met de Nota Vergunningverlening & handhaving bij evenementen en de daaruit voortvloeiende nota’s wordt een grote dereguleringsslag en administratieve lastenverlichting ten aanzien van evenementen (voor zowel evenementenorganisatoren als gemeente) bereikt. Dit als gevolg van de nieuwe werkwijze voor evenementen en vergunningverlening en acceptatie voor meldingen voor evenementen voor onbepaalde tijd, daar waar mogelijk. Door de nieuwe werkwijze voor evenementen blijven er veel minder meldingplichtige en vergunningplichtige evenementen over. Wel worden de overgebleven meldingplichtige en vergunningplichtige evenementen daarentegen nog meer gecoördineerd wat betreft veiligheid.

Van de 234 evenementen (bijlage 1) op jaarbasis is de verwachting dat er door de nieuwe werkwijze daarvan 15 vergunningplichtig, 107 meldingplichtig en 112 vrijgesteld zullen zijn. Dit staat tegenover de huidige 157 vergunningplichtige en 77 meldingplichtige evenementen. Dit betekent dus een flinke vermindering in aantal.

Wet- en regelgeving

De grondslag en de definitie van een evenement is te vinden in de Algemene plaatselijke verordening (Apv), maar bij een evenement kan nog diverse andere wet- en regelgeving aan de orde zijn. De definitie van een ‘evenement’ op basis van de Apv is in bijlage 2 nader toegelicht.

Risico’s en risicomatrix

Evenementen kunnen risico’s met zich meebrengen. Risico’s kunnen zich voordoen op het gebied van veiligheid, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van overlast voor de omgeving. Een algemene beschrijving van veiligheidsrisico’s bij evenementen is opgenomen in bijlage 3. Ook is de risicomatrix voor evenementen opgenomen in bijlage 4. Deze matrix is vastgesteld met de vaststelling van deze nota. De classificaties die genoemd worden in deze uitvoeringsnota zijn niet gelijk aan de classificaties die genoemd worden in de Regionale Handreiking evenementenveiligheid.

Nadere regels bij vrijgestelde evenementen

De nadere regels die bij een vrijgesteld evenement gelden, zijn bijgevoegd in bijlage 5. Deze nadere regels zijn via deze uitvoeringsnota vastgesteld. Een vrijgesteld evenement dient daaraan te voldoen; het indienen van een evenementenmelding of een aanvraag voor een evenementenvergunning is niet nodig.

Beleidsvisies

Bij een evenement komen diverse aspecten voor. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan brandveiligheid, geluidsnormen en begin- en eindtijden. Over deze aspecten bestonden tot op heden geen vastgesteld beleidvisies. Dit is nu wel het geval met de vaststelling van deze uitvoeringsnota. De beleidsvisies zijn ingestoken vanuit vergunningverlening en handhaving en zijn vastgelegd in aspectkaarten. Deze kaarten zijn als bijlage (bijlagen 7 t/m 10) bij deze uitvoeringsnota gevoegd. De beleidsvisies dienen als onderbouwing voor het afwegen van belangen bij evenementen.

Bij de beleidsvisies zijn de volgende concrete beslispunten aan de orde:

 • ¨

  Op dit moment geen voorstel te doen voor het aanwijzen van evenemententerreinen;

 • ¨

  Het faciliteren van evenementen te continueren door de kosten voor water en elektriciteit voor rekening van de gemeente te laten zijn;

 • ¨

  Ondanks wet- en regelgeving bij tijdelijke verkeersmaatregelen:

  • o

   bij klasse C-evenementen een verkeersbesluit te nemen;

  • o

   bij klasse B-evenementen afhankelijk van het evenement een verkeersbesluit te nemen;

  • o

   bij klasse A-evenementen geen verkeersbesluit te nemen;

 • ¨

  Bij de actualisering van de diverse bestemmingsplannen in Veldhoven een passende planologisch-juridische regeling voor die locaties op te nemen waar sprake is van het houden van planologisch relevante evenementen.

Vergunningverlening

In het kader van de Nota Vergunningverlening & handhaving bij evenementen is het huidige werkproces ten aanzien van vergunningverlening onder de loep genomen. Daarbij is het doel om evenementenvergunningen en –meldingen met de juiste kwaliteit te verlenen c.q. te accepteren. Het uitgewerkte werkproces is opgenomen in de Nota Administratieve organisatie Vergunningverlening & handhaving bij evenementen.

Het werkproces start bij de ontvangst van het integrale formulier voor het organiseren van een evenement. De ontvangen evenementenmeldingen en aanvragen voor een evenementenvergunning worden gepubliceerd, evenals de besluitvorming daarop. Vervolgens wordt na ontvangst van het formulier het evenement beoordeeld door samen te werken met in- en externe adviseurs en partners. Tijdens het multidisciplinair overleg wordt de diepere risicoanalyse ten aanzien van een evenement uitgevoerd. Een model hiervoor is bijgevoegd in bijlage 11. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van betrokkenen bij het werkproces voor evenementen zijn weergegeven in een Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden-matrix (TVB-matrix). Deze matrix is opgenomen in de Nota Administratieve organisatie Vergunningverlening & handhaving bij evenementen.

De evenementenmeldingen en –vergunningen worden, waar mogelijk, voor onbepaalde tijd geaccepteerd c.q. verleend. Een nadere onderbouwing en spelregels hiervoor zijn opgenomen in bijlage 12.

Mandaat

Het mandaatoverzicht zal moeten worden aangepast naar aanleiding van de Nota Vergunningverlening & handhaving bij evenementen en de daaruit voortvloeiden nota’s. De aanpassingen voor het mandaatbesluit worden na vaststelling van de Nota Vergunningverlening & handhaving bij evenementen ter vaststelling aan het college en de burgemeester aangeboden.

Handhaving & Toezicht

Bij Toezicht & Handhaving is het van cruciaal belang dat er duidelijkheid bestaat over de (inhoud van en afstemming in) taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de gemeentelijke toezichthouders/boa’s met andere gemeentelijke afdelingen en de partners, zoals de politie en de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. De eerder genoemde TVB-matrix biedt daar een handvat voor.

In bijlage 13 is een sanctielijst opgenomen die gehanteerd moet worden bij een geconstateerde overtreding bij een evenement. In de sanctielijst is voor een geconstateerde overtreding de categorie van overtreding en de hoogte van de dwangsom opgenomen. Deze sanctielijst is als bijlage bij deze nota vastgesteld.

Instemming met beleid

De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft schriftelijk goedkeuring gegeven voor de Nota Vergunningverlening & handhaving bij evenementen en de daaruit voortvloeiende nota’s. De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost staat achter hun input die zij hebben gegeven voor de nota’s. De politie heeft vanuit de veiligheidsregio ook hun positief advies voor deze uitvoeringsnota gegeven.

Inleiding

0.1 Afbakening

De afbakening is gelijk aan die in de door de gemeenteraad vastgestelde Nota Vergunningverlening & handhaving bij evenementen.

0.2.Aanleiding

Deze uitvoeringsnota geeft uitvoering aan de Nota Vergunningverlening & handhaving bij evenementen die op 27 maart 2012 door de gemeenteraad is vastgesteld. De administratieve organisatie rondom evenementen is opgenomen in de Nota Administratieve organisatie Vergunningverlening & handhaving bij evenementen. Naast de in de Nota Vergunningverlening & handhaving bij evenementen genoemde aanleidingen, zijn de volgende zaken aanleiding geweest:

 • ¨

  Werkafspraken (beleidsvisies) met betrekking tot evenementen zijn niet vastgelegd, waardoor de gemeente Veldhoven als organisatie kwetsbaar is, indien deze kennis verloren gaat. Met vastgestelde beleidsvisies voor evenementen wordt dit probleem ondervangen en kunnen de werkafspraken en regels met betrekking tot evenementen duidelijk worden gemaakt richting organisatoren, de directe omgeving van een evenement en de medewerkers van de gemeente Veldhoven en hun externe partners.

 • ¨

  Vanuit het cluster Handhaving & Toezicht is de ervaring opgedaan dat de evenementenvergunning en de bijbehorende voorschriften niet goed handhaafbaar en soms tegenstrijdig zijn. Deze situatie is ongewenst en moet worden verholpen. De verbeterslag met betrekking tot de voorschriften is opgepakt met dit beleid.

0.3. Doel

De Nota Vergunningverlening & handhaving bij evenementen dient uitgevoerd te worden. De doelen zijn gelijk aan de doelen die zijn genoemd in de Nota Vergunningverlening & handhaving bij evenementen.

0.4.Uitgangspunten

Voor deze uitvoeringsnota worden de genoemde zaken in de Nota Vergunningverlening & handhaving bij evenementen als uitgangspunt genomen.

0.5.Aantal evenementen Veldhoven

Voor deze uitvoeringsnota wordt uitgegaan van 234 evenementen op jaarbasis in Veldhoven. De analyse voor dit aantal evenementen is opgenomen in de Nota Vergunningverlening & handhaving bij evenementen. Een overzicht van de evenementen in 2010 is opgenomen in bijlage 1.

0.6.Belangen bij evenementen

In deze nota wordt een onderbouwing gegeven voor het afwegen van belangen bij evenementen voor de besluitvorming met betrekking tot het organiseren van een evenement. Hierbij moet worden gedacht aan onder andere het verlenen/weigeren van een evenementenvergunning en het accepteren/niet accepteren van een evenementenmelding, maar ook aan het opleggen van voorschriften en beperkingen aan een evenement.

0.7.Inwerkingtreding uitvoeringsnota

Deze nota treedt na schriftelijke bekendmaking in werking op 15 april 2012, tegelijkertijd met de inwerkingtreding van de Nota Vergunningverlening & handhaving bij evenementen, de bepalingen van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) en de Legesverordening over evenementen.

De schriftelijke bekendmaking vindt plaats in weekblad de Ahrenberger. Ook zal deze nota tegelijkertijd met de bekendmaking ter inzage worden gelegd.

0.8.Beleidsregel; afwijking daarvan

Deze uitvoeringsnota verkrijgt de juridische status van beleidsregel conform de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het bestuursorgaan handelt overeenkomstig de beleidsregel, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen. Deze afwijkingsbevoegdheid wordt niet gemandateerd door het bevoegd bestuursorgaan en indien nodig zal een goed gemotiveerd afwijkingsvoorstel voorgelegd worden aan het betreffende bestuursorgaan.

0.9.Evaluatie

Eens per jaar zal worden bekeken hoe de nieuwe werkwijze voor evenementen operationeel verloopt. Verder worden de risico-evenementen (klasse C) operationeel geëvalueerd en hierover zal een jaarverslag aan het college aangeboden worden. Dit jaarverslag zal ook gepubliceerd worden in weekblad De Ahrenberger.

Halverwege het jaar 2015 wordt deze uitvoeringsnota geëvalueerd en op dat moment zal worden bezien of deze uitvoeringsnota gecontinueerd kan worden of dat de nota aanpassing behoeft.

Hoofdstuk 1 Wet- en regelgeving m.b.t. evenementen; landelijk en lokaal

Bij een evenement kan meerdere wet- en regelgeving van toepassing zijn. De basis voor een evenement is geregeld in de Algemene plaatselijke verordening (Apv).

De definitie van het begrip ‘evenement’ in de Apv wordt nader uitgelegd in bijlage 2 bij deze nota. Daarnaast kan nog andere wet- en regelgeving van toepassing zijn bij een evenement. Echter, het is onmogelijk om een uitputtende lijst van alle wet- en regelgeving met betrekking tot evenementen in deze nota op te nemen.

1.1.Algemene plaatselijke verordening (Apv)

Het begrip ‘evenement’ is geregeld in de Apv (artikel 2:12 en 2:13 Apv). Ook een aantal andere aspecten die bij een evenement van toepassing kunnen zijn, zijn in de Apv geregeld. Hierbij kan gedacht worden aan de incidentele en collectieve festiviteiten bij een inrichting, de sluitingstijden van een horecabedrijf, het gebruik van kunststof drinkgerei, het kamperen bij evenementen en het collecteren tijdens een evenement. Ook de procedureregels met betrekking tot een evenement zijn in de Apv opgenomen.

1.1.1.Definitie evenement

In artikel 2:12 Apv zijn de begripsbepalingen in het kader van ‘evenementen’ beschreven. De begripsbepaling voor een evenement bevat meerdere elementen. Om een goede beoordeling van het begrip ‘evenement’ mogelijk te maken is hierop een nadere toelichting nodig. Deze nadere toelichting is opgenomen in bijlage 2.

1.1.2.Niet van toepassing op een ‘evenement’

De regelgeving in de Apv gaat ervan uit dat alle benodigde zaken m.b.t. het evenement via nadere regels c.q. voorschriften aan een vrijgesteld evenement, een geaccepteerde evenementenmelding en een verleende evenementenvergunning verbonden kunnen worden. Om deze reden zijn een aantal vergunningen en verboden uitgesloten voor evenementen.

Niet van toepassing op een evenement is:

 • ¨

  een vergunning voor het gebruik van een openbare plaats anders dan overeenkomstig de publieke functie daarvan op basis van artikel 2:6 Apv;

 • ¨

  het verbod buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of het Besluit toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt op grond van artikel 4:5 Apv;

 • ¨

  een standplaatsvergunning op basis van artikel 5:16 juncto artikel 5:15 Apv.

1.2 Risico's en risicomatrix

Zoals beschreven in de Nota Vergunningverlening & handhaving bij evenementen zijn er risico’s bij evenementen aanwezig. In bijlage 3 zijn veiligheidsrisico’s bij evenementen in zijn algemeenheid beschreven. In de Nota Vergunningverlening & handhaving bij evenementen is de risicomatrix voor evenementen op hoofdlijnen beschreven. Ter uitvoering hiervan is de risicomatrix voor evenementen opgenomen in bijlage 4 bij deze uitvoeringsnota en daarmee dan ook vastgesteld.

De classificaties die genoemd worden in deze uitvoeringsnota zijn niet gelijk aan de classificaties die genoemd worden in de Regionale Handreiking evenementenveiligheid.

Beslispunt:

De risicomatrix voor evenementen vast te stellen.

1.3. Nadere regels en voorschriften

De nadere regels die bij een vrijgesteld evenement gelden, zijn bijgevoegd in bijlage 5. Deze nadere regels zijn via deze uitvoeringsnota vastgesteld.

Voor een aantal typen evenementen wordt een standaard voorschriftenpakket opgesteld. Daarnaast kunnen nog aanvullende voorschriften (maatwerk) worden gesteld.

De voorschriften voor een geaccepteerde evenementenmelding en verleende evenementenvergunning zijn afhankelijk van de aard van het evenement. Deze worden dan ook niet vastgesteld, aangezien dit maatwerk is.

Beslispunt:

De nadere regels voor een vrijgesteld evenement vast te stellen.

1.4.Andere wet- en regelgeving

Naast de Apv kan de volgende wet- en regelgeving en de daaruit voortvloeiende regelgeving van toepassing zijn bij een evenement:

 • ¨

  Afvalstoffenverordening;

 • ¨

  Algemene wet bestuursrecht;

 • ¨

  Besluit Brandveilig gebruik bouwwerken;

 • ¨

  Besluit Veiligheid attracties en speeltoestellen;

 • ¨

  Bouwbesluit;

 • ¨

  Bouwverordening;

 • ¨

  Brandbeveiligingsverordening;

 • ¨

  Brandweerwet;

 • ¨

  Dierenwelzijnswet;

 • ¨

  Drank- en Horecawet;

 • ¨

  Gemeentewet;

 • ¨

  Legesverordening;

 • ¨

  Luchtvaartwet;

 • ¨

  Opiumwet;

 • ¨

  Politiewet;

 • ¨

  Voetbalwet;

 • ¨

  Vuurwerkbesluit;

 • ¨

  Warenwet en de bijbehorende Warenwetbesluiten;

 • ¨

  Wegenverkeerswet;

 • ¨

  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • ¨

  Wet geluidshinder;

 • ¨

  Wet milieubeheer;

 • ¨

  Wet op de kansspelen;

 • ¨

  Wet op de publieke gezondheidszorg;

 • ¨

  Wet Openbare Manifestaties;

 • ¨

  Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus;

 • ¨

  Wet ruimtelijke ordening;

 • ¨

  Wet samenhangende besluiten Awb;

 • ¨

  Wet Veiligheidsregio’s;

 • ¨

  Wet wapens en munitie;

 • ¨

  Winkeltijdenverordening;

 • ¨

  Winkeltijdenwet;

 • ¨

  Woningwet;

 • ¨

  Zondagswet.

Het is onmogelijk om een uitputtende lijst van andere wet- en regelgeving op te nemen in deze nota; de bovenstaande lijst is dan ook niet uitputtend bedoeld. Ook moet bij evenementen aandacht worden besteed aan ander gemeentelijk beleid zoals bijvoorbeeld het milieubeleid en het handhavingsbeleid.

1.5. Geen integraal evenementenbesluit

Bij de ontwikkeling van de Nota Vergunningverlening & handhaving bij evenementen is onderzocht of het juridisch mogelijk is om een integraal evenementenbesluit (in de lijn van de Wabo) te nemen. Bij evenementen kunnen namelijk meerdere besluiten genomen moeten worden, bijvoorbeeld een evenementenvergunning en een ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet.

Juridisch gezien is het mogelijk om een integraal evenementenbesluit te nemen, maar is een dergelijke coördinatieregeling ook zinvol?

Om de meerwaarde van een coördinatieregeling voor evenementen in Veldhoven in te kunnen schatten, is ook gekeken naar het aantal evenementenvergunningen dat in de toekomst overblijft volgens de nieuwe systematiek voor evenementen. In totaal blijven er maar 15 evenementenvergunningen over. Daarnaast kunnen de voordelen van een dergelijke coördinatieregeling ondervangen worden door beslistermijnen van de verschillende beschikkingen zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten en het mandaat voor de verschillende beschikkingen bij dezelfde mandaatnemer neer te leggen.

Om deze redenen wordt de noodzaak en de meerwaarde niet gezien om een coördinatieregeling voor een integraal evenementenbesluit in te stellen. Een nadere onderbouwing voor deze keuze is te vinden in bijlage 6.

Beslispunt:

Geen integraal evenementenbesluit in te voeren, aangezien de noodzaak en de meerwaarde nu niet gezien wordt om een coördinatieregeling hiervoor in te stellen.

Hoofdstuk 2 Aspecten bij evenementen

Bij een evenement komen diverse aspecten voor. Zo kunnen zich aspecten op het gebied van veiligheid voordoen, zoals brandveiligheid. Ook kunnen er gezondheids- en hygiëneaspecten aanwezig zijn bij evenementen, bijvoorbeeld EHBO. Daarnaast spelen er aspecten met betrekking tot het openbaar gebied en verkeer en vervoer, waaronder parkeren. Verder zijn er nog diverse andere aspecten die bij evenementen een rol spelen, zoals bijvoorbeeld begin- en eindtijden en geluid.

2.1.Aspectkaarten

In bijlagen 7 t/m 10 zijn aspectkaarten opgenomen voor evenementen, te weten:

 • ¨

  Bijlage 7: Aspectkaarten Veiligheid;

 • ¨

  Bijlage 8: Aspectkaarten Gezondheid en hygiëne;

 • ¨

  Bijlage 9: Aspectkaarten Openbaar gebied/verkeer en vervoer;

 • ¨

  Bijlage 10: Aspectkaarten Milieu en overige.

In de aspectkaarten zijn beleidsvisies opgenomen. Deze beleidsvisies dienen onder andere als onderbouwing voor het stellen van:

 • ¨

  nadere regels voor vrijgestelde evenementen,

 • ¨

  standaardvoorschriften en aanvullende voorschriften voor geaccepteerde evenementenmeldingen,

 • ¨

  maatwerkvoorschriften voor verleende evenementenvergunningen,

maar ook bijvoorbeeld voor het weigeren van een evenementenvergunning en het niet accepteren van een melding.

Indien er is vermeld dat er advies wordt gegeven of dat er aanvullende eisen worden gesteld, is dit doorgaans van toepassing op een evenementenmelding met aanvullende voorschriften en een evenementenvergunning. Bij een melding met standaardvoorschriften kan advies gevraagd worden, maar zal doorgaans niet het geval hoeven zijn. Bij een vrijgesteld evenement is dit uiteraard niet aan de orde.

2.2.Aspecten Veiligheid

Hierbij gaat het om veiligheidsaspecten die een rol spelen bij evenementen. In eerste instantie is de organisator van het evenement verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers. Dit houdt in dat er maatregelen getroffen moeten worden die de veiligheid zoveel mogelijk waarborgen.

De volgende aspectkaarten zijn opgenomen in bijlage 7:

 • 1

  Brandveiligheid;

 • 2

  Tenten/overkappingen/parasols;

 • 3

  Bereikbaarheid hulpdiensten/rijloper;

 • 4

  Vluchtwegen;

 • 5

  Constructieve veiligheid;

 • 6

  Bewaking/beveiliging/toezicht tijdens evenement;

 • 7

  Kunststof drinkgerei en flessen;

 • 8

  Crowdmanagement en crowdcontrol;

 • 9

  Toegangscontrole;

 • 10

  Draaiboek, veiligheidsplan en calamiteitenplan;

 • 11

  Mobiliteit;

 • 12

  Weersomstandigheden;

 • 13

  Veiligheidsmanagement en crisismanagement;

 • 14

  Bejegeningsprofiel;

 • 15

  Ontruiming;

 • 16

  Rampenbestrijding en evenementen (scenario’s).

2.3. Aspecten Gezondheid en hygiëne

De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft een adviserende rol vervuld bij de ontwikkeling van de Nota Vergunningverlening & handhaving bij evenementen en deze uitvoeringsnota. Deze input is verwerkt in een aantal aspectkaarten. In bijlage 8 zijn de volgende aspectkaarten met betrekking tot Gezondheid en hygiëne opgenomen:

 • 1

  Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost;

 • 2

  EHBO;

 • 3

  Drinkwatervoorzieningen;

 • 4

  Toiletten/sanitaire voorzieningen;

 • 5

  Chill-Out;

 • 6

  Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en drugs;

 • 7

  Voedselveiligheid;

 • 8

  Alcoholhoudende dranken; ontheffing Drank- en Horecawet.

2.4. Aspeceten Openbaar gebied/verkeer en vervoer

De aspecten met betrekking tot het openbaar gebied en verkeer en vervoer zijn opgenomen in de aspectkaarten in bijlage 9. Hierbij gaat het om de volgende aspectkaarten:

 • 1

  Locatie evenement;

 • 2

  Evenemententerrein (structureel): wel of niet?;

 • 3

  Elektriciteit- en watervoorzieningen;

 • 4

  Natuurijs-, watersport- en visevenementen;

 • 5

  Bos- en natuurgebieden;

 • 6

  Weekmarkt;

 • 7

  Afval;

 • 8

  Verkeersbesluit;

 • 9

  Materialen;

 • 10

  Evenementenverkeersregelaars;

 • 11

  Parkeren.

2.5. Aspecten Milieu en overige

In bijlage 10 zijn aspectkaarten opgenomen voor milieu- en overige aspecten die bij evenementen aan de orde kunnen zijn. Het gaat hierbij om de volgende aspectkaarten:

 • 1

  Begin- en eindtijd evenement;

 • 2

  Geluidsproductie en –tijden;

 • 3

  Evenementen in een inrichting en in de openlucht;

 • 4

  Kermisattracties (buiten de 4 reguliere kermissen om);

 • 5

  Circus;

 • 6

  Monstertruck/-stuntshow;

 • 7

  Reclame voor evenementen;

 • 8

  Optocht, intocht en wedstrijd;

 • 9

  Tochten;

 • 10

  Permanente standplaatsen;

 • 11

  Terrassen bij horecabedrijven;

 • 12

  Bestemmingsplan;

 • 13

  Overnachten tijdens evenementen;

 • 14

  Activiteiten in de lucht;

 • 15

  Rondrit platte kar bij kampioenschappen;

 • 16

  Activiteiten tijdens WK, EK of NK;

 • 17

  Dieren bij evenementen;

 • 18

  Collecte;

 • 19

  Duurzaamheid;

 • 20

  Braderieën en markten.

Hoofdstuk 3 Vergunningverlening m.b.t. evenementen

In dit hoofdstuk komt vergunningverlening ten aanzien van evenementen aan de orde. Het proces wordt altijd gestart met het ingediende integrale formulier voor het organiseren van een evenement (analoog dan wel digitaal in de toekomst).

3.1.Eén integraal formulier voor het organiseren van een evenement

Organisatoren van evenementen weten op dit moment niet goed welk formulier zij moeten indienen voor het organiseren van een evenement. Er bestaan nu namelijk twee formulieren, namelijk één voor het indienen van een evenementenmelding en de ander voor het aanvragen van een evenementenvergunning. Om deze verwarring te voorkomen in de toekomst, is één integraal formulier opgesteld voor het organiseren van een evenement. Dit integrale formulier wordt uiteindelijk ook digitaal vertaald. Hiermee wordt de grondgedachte van de Wabo (Wabo = één) nagestreefd. Dit formulier is dekkend voor zowel de informatie voor een melding als een vergunning voor een evenement. Indien het evenement meldingplichtig is, wordt het ingediende formulier beschouwd als een melding. Indien het evenement vergunningplichtig is, wordt het formulier beschouwd als aanvraag voor een evenementenvergunning.

3.2.Indieningsvereisten; ontvankelijkheid

Het gehele formulier voor het organiseren van een evenement moet volledig en naar waarheid zijn ingevuld. Daarnaast moeten documenten c.q. gegevens worden ingediend voor een evenementenmelding c.q. -vergunning. Er kunnen daarnaast nog aanvullende gegevens naar aanleiding van het formulier voor het organiseren van een evenement gevraagd worden, indien nodig.

Situatietekening evenemententerrein met kadastrale ondergrond

Bij elk formulier voor het organiseren van een evenement (ongeacht melding of vergunning) moet een goed leesbare, op schaal weergegeven situatietekening van het evenemententerrein (omkaderd) op een kadastrale ondergrond worden aangeleverd, zodat een goede quickscan en beoordeling van het evenement mogelijk is.

Een uitdraai (op schaal weergegeven en voorzien van een kadastrale ondergrond) kan aangevraagd worden bij de gemeente. Indien een rijloper voor de hulpdiensten is vastgesteld voor de betreffende locatie, zal deze worden weergegeven op de uitdraai. Deze rijloper dient namelijk door de evenementenorganisatie vrijgehouden te worden. Ook de bijbehorende voorschriften voor de rijloper zullen worden verstrekt. Een uitdraai t/m het formaat van A3 wordt gratis door de gemeente verstrekt. De Legesverordening wordt hierop aangepast.

(Horeca-)ondernemers

Bij het bovenstaande geldt dat (horeca-)ondernemers met hun reguliere (horeca-)bedrijf (pand + buitenruimte) zonder participatie in het evenement niet binnen de kaders van het evenemententerrein kunnen zijn gelegen. Indien (horeca-)ondernemers willen participeren in het evenement op het evenemententerrein door bijvoorbeeld uitbreiding van het reguliere (horeca-)bedrijf, moet hierover overeenstemming zijn bereikt tussen de (horeca-)ondernemer en de organisator van het evenement. Deze participatie moet zijn weergegeven binnen de kaders van het evenemententerrein op de situatietekening.

De organisatie van het evenement is daarmee verantwoordelijk voor de activiteiten van de participanten in het evenement.

Algemene indieningsvereisten

Indieningsvereisten

Evenementenmelding

(klasse B-evenement)

Evenementenvergunning

(klasse C-evenement)

Formulier voor het organiseren van een evenement; volledig ingevuld

X

X

Situatietekening met omkaderd evenemententerrein met kadastrale ondergrond

X

X

Draaiboek

X

(evt.)

X

(evt.)

Veiligheidsplan

X

(evt.)

X

(evt.)

Bij klasse B- en C-evenementen wordt het vereiste voor een draaiboek en veiligheidsplan bepaald na indiening van het formulier voor het organiseren van een evenement. Indien nodig worden deze stukken als aanvullende gegevens opgevraagd bij de organisator van het evenement.

Daarnaast kan het natuurlijk zijn dat er naast de algemene indieningsvereisten nog meerdere gegevens c.q. documenten voor een bepaald type evenement overlegd moeten worden bij het formulier voor het organiseren van een evenement. Dit is bijvoorbeeld het geval bij circussen.

3.3.Inschaling evenement o.b.v. formulier

Op basis van het ingevulde formulier wordt bepaald of het evenement vrijgesteld, meldingplichtig of vergunningplichtig is. Dit gebeurt aan de hand van de lijst van de ingedeelde evenementen van 2010 en de lijst met type evenementen of bij een nieuw evenement op basis van inschatting op grond van de risicomatrix. Bij twijfel welke inschaling een dermate groot nieuw evenement moet krijgen, zal een multidisciplinair overleg georganiseerd worden om de risicomatrix voor het betreffende evenement in te vullen.

3.5.Advisering t.b.v. evenementen

De gemeente is verantwoordelijk voor het verstrekken van de zogenaamde evenementenvergunning en het accepteren van de evenementenmelding. Daarmee hebben zij een rol in het veilig, ordelijk en leefbaar laten verlopen van een evenement. De operationele hulpdiensten (Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, politie) en interne afdelingen ondersteunen hierin de vergunningverlener. De vergunningverlener vraagt de operationele hulpdiensten en interne afdelingen om advies. Dit advies wordt in ieder geval gevraagd bij C-evenementen.

Bij B-evenementen zal uit de quickscan blijken of er aanvullende voorschriften moeten worden verbonden aan het evenement, waarvoor multidisciplinair advies benodigd kan zijn. Bij een melding met standaardvoorschriften kan ook advies benodigd zijn.

Afstemming adviezen operationele diensten

De adviezen van de operationele diensten zijn allen gericht op het voorkomen en beperken van risico’s bij evenementen en de voorbereiding op het bestrijden van een calamiteit. Afstemming van deze adviezen is belangrijk om een gecoördineerde voorbereiding te kunnen treffen. Deze multidisciplinaire afstemming wordt belangrijker en noodzakelijker, naarmate de risico’s van een evenement groter worden.

3.5.1.Multidisciplinair overleg

Bij een aanvraag voor een C-klasse-evenement (risico-evenement) wordt op initiatief van de vergunningverlener een multidisciplinair overleg opgestart waarin in ieder geval alle hulpdiensten en betrokken interne afdelingen zitting nemen en zorgen voor een multidisciplinair afgestemd advies. Voorafgaand aan dit overleg lezen de betrokkenen zich in op grond van de ingediende evenementenmelding c.q. aanvraag voor een evenementenvergunning.

Een dergelijk overleg kan ook bij klasse B-evenementen worden opgestart, bijvoorbeeld indien aanvullende voorschriften moeten worden gesteld. Voor het multidisciplinair overleg wordt een vaste dag en tijdstip in de agenda’s van mogelijk betrokken adviseurs gepland. Tijdens dit overleg wordt ook de diepere risicoanalyse uitgevoerd. Een model hiervoor is bijgevoegd in bijlage 11. Dit model wordt niet vastgesteld, aangezien de inhoud van dit model kan wijzigen, indien dit noodzakelijk wordt geacht in de praktijk. Op deze overlegvorm wordt nader ingegaan in de Nota Administratieve organisatie Vergunningverlening & handhaving bij evenementen.

3.5.2.Adviestermijn

Na het multidisciplinair overleg, dienen de adviseurs binnen vijf werkdagen hun advies definitief uit te brengen aan de vergunningverlener.

Indien geen multidisciplinair overleg wordt opgestart (bij B-evenementen), maar wel advies benodigd is, vraagt de vergunningverlener het advies digitaal aan de in- en externe adviseurs. De adviestermijn waarbinnen de adviseurs hun advies uit moeten brengen aan de vergunningverlener is ook hiervoor vijf werkdagen. Dit vanwege de proceduretermijnen die gehaald moeten worden.

3.6.Taken, Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Bij de procedure met betrekking tot evenementen zijn diverse gemeentelijke afdelingen en externe partners betrokken. Om tot een goede en sluitende procedure voor vergunningverlening (incl. meldingen) en handhaving te komen is het van belang dat er duidelijkheid bestaat over wie wat doet, en wie waarvoor verantwoordelijk is. Daarbij horen uiteraard ook bepaalde bevoegdheden. Om deze reden is een TVB-matrix (TVB = Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden) opgenomen in de Nota Administratieve organisatie Vergunningverlening & handhaving bij evenementen.

3.7.Termijnen

Hieronder zijn de indieningstermijnen en beslistermijnen vermeld voor meldingplichtige en vergunningplichtige evenementen. Deze termijnen zijn opgenomen in de Apv. Overigens zijn de termijnen voor meldingplichtige en vergunningplichtige evenementen gelijk aan de situatie zoals deze was voorafgaand aan deze nota. Voor evenementen waarbij een roulatiesysteem geldt (bijvoorbeeld circussen en eventueel monstertruck-/ stuntshows), geldt een afwijkende indieningstermijn.

3.7.1. Indienen

Melding

Minimaal 4 weken en maximaal 26 weken voorafgaande aan een evenement moet een melding ingediend worden bij de gemeente, indien het betreffende evenement als meldingplichtig (klasse B) is ingedeeld door de gemeente.

Bij een geaccepteerde evenementenmelding voor onbepaalde tijd is een datummelding binnen de daarvoor gestelde termijn aan de orde.

Vergunning

Een aanvraag voor een evenementenvergunning moet minimaal 8 weken en maximaal 26 weken voorafgaand aan het betreffende evenement ingediend worden.

Bij een evenementenvergunning voor onbepaalde tijd is een datummelding binnen de daarvoor gestelde termijn aan de orde.

Nieuw evenement of niet ingedeeld evenement

Indien een evenement nieuw is of als het evenement nog niet door de gemeente is ingedeeld als zijnde meldings- of vergunningplichtig op basis van de risicomatrix en de organisatie van het evenement dus niet op de hoogte kan zijn van de voor hen geldende indieningstermijn, dient het formulier voor het organiseren van een evenement minimaal 8 weken en maximaal 26 weken voorafgaand aan het evenement ingediend te worden bij de gemeente.

3.7.2.Beslissen

Besluit na quickscan melding

Uiterlijk 2 weken na binnenkomst van de melding dient de quickscan uitgevoerd te zijn. Uiterlijk 4 weken na binnenkomst van de melding moet het besluit op de melding genomen zijn. Het besluit kan onder andere inhouden: acceptatie van de melding met standaardvoorschriften of aanvullende voorschriften en het niet accepteren van de melding. De melding kan, waar mogelijk, voor onbepaalde tijd geaccepteerd worden.

Evenementenvergunning

De beslistermijn voor een aanvraag voor een evenementenvergunning is gesteld op 8 weken. Deze vergunningen kunnen, waar mogelijk, voor onbepaalde tijd verleend worden (onder oplegging van voorschriften).

3.7.3.Buiten indieningstermijn ingediend; buiten behandeling laten

Op het moment van het ontwikkelen van deze nota’s is de praktijk dat er veel evenementenmeldingen en aanvragen voor evenementenvergunning door de evenementenorganisator buiten de gestelde indieningstermijn worden ingediend. Deze meldingen en aanvragen worden toch behandeld door de vergunningverleners. Dit met spoed behandelen gaat ten koste van de eerder en op tijd ingediende meldingen en aanvragen en andere lopende werkzaamheden van de vergunningverlener en de betrokken adviseurs. De evenementenorganisator heeft een eigen verantwoordelijkheid in het op tijd indienen van een melding dan wel aanvraag.

Om deze reden is in deze nota een beslispunt opgenomen om het formulier voor het organiseren van een evenement en de bijbehorende documenten en gegevens niet-ontvankelijk te verklaren en buiten behandeling te laten (conform Awb) als het formulier en de bijbehorende documenten en gegevens buiten de indieningstermijn zijn ingediend. Uitzondering hierop zijn evenementen die onmogelijk voorzienbaar zijn en deze indieningstermijn om deze reden niet kunnen halen (bijvoorbeeld: een evenement voor de winnaars van een loterij in Veldhoven of een kampioenschapsfeest). Deze uitzonderingen moeten worden voorgelegd aan de burgemeester en de burgemeester neemt hierop een besluit. Dit zal in het mandaatbesluit verankerd worden.

Beslispunt:

Het formulier voor het organiseren van een evenement en de bijbehorende documenten en gegevens niet-ontvankelijk te verklaren en buiten behandeling te laten (conform Awb) als het formulier en de bijbehorende documenten en gegevens buiten de indieningstermijn zijn ingediend, behoudens (bovengenoemde) uitzonderingen.

3.7.4.Jaarplanning evenementen

Evenementenorganisatoren worden verzocht om hun evenement voor 1 november van het jaar voorafgaand aan het jaar dat het gewenste evenement plaatsvindt, aan te melden bij de gemeente voor de jaarplanning. Deze jaarplanning wordt opgesteld om inzicht te krijgen in de evenementen op jaarbasis en op deze wijze op voorhand al onacceptabele samenloop van evenementen in Veldhoven te voorkomen. Onacceptabele samenloop van evenementen is bijvoorbeeld aan de orde indien er te weinig capaciteit voor de hulpdiensten beschikbaar is op de betreffende datum waarop samenloop van evenementen plaatsvindt.

De aanmelding voor de jaarplanning is geen evenementenmelding of aanvraag voor een evenementenvergunning, maar slechts het voornemen om op een bepaalde datum een evenement te willen organiseren. Het evenement wordt op het moment van aanmelding niet inhoudelijk beoordeeld, maar slechts de datum wordt gereserveerd.

De data op de jaarplanning zijn leidend. De data met betrekking tot daadwerkelijke evenementenmeldingen, aanvragen voor een evenementenvergunning en datummeldingen in verband met voor onbepaalde tijd geaccepteerde evenementenmeldingen en –vergunningen worden, na opstelling van de jaarplanning, beoordeeld aan de hand van de opgestelde jaarplanning.

Voorrang

Bij onacceptabele samenloop van aanmeldingen voor de jaarplanning (binnengekomen voor 1 november) gelden de volgende voorrangsregels:

 • 1.

  De aanmelding voor een evenement dat voor onbepaalde tijd is geaccepteerd of verleend krijgt voorrang op een ander evenement. Daarna geldt:

 • 2.

  De aanmelding voor een bestaand evenement krijgt voorrang op een aanmelding voor een nieuw evenement. Met een ‘bestaand evenement’ wordt bedoeld: een evenement dat binnen een periode van twee jaren voorafgaand aan het geplande evenement heeft plaatsgevonden in Veldhoven.

Bij andere onacceptabele samenloop in Veldhoven wordt overleg gevoerd met de aanmelders, waarbij uiteindelijk de burgemeester het besluit neemt.

Indien evenementenmeldingen, aanvragen voor een evenementenvergunning en datummeldingen in verband met voor onbepaalde tijd geaccepteerde evenementenmeldingen en –vergunningen, na opstelling van de jaarplanning, op dezelfde datum ontvangen worden door de gemeente, geldt dat:

 • 1.

  een evenement dat voor onbepaalde tijd is geaccepteerd of verleend voorrang krijgt op een ander evenement, waarna geldt:

 • 2.

  dat een bestaand evenement voorrang krijgt op een nieuw evenement.

Bij andere onacceptabele samenloop in Veldhoven wordt overleg gevoerd met de melders dan wel aanvragers, waarbij uiteindelijk de burgemeester het besluit neemt.

3.8.Onbepaalde tijd

De nadere onderbouwing en spelregels in relatie tot het verlenen van evenementenvergunningen en het accepteren van evenementenmeldingen voor onbepaalde tijd zijn opgenomen in bijlage 12.

3.9. Publicatie

De indiening van de evenementenmelding en de aanvraag voor een evenementenvergunning worden voortaan gepubliceerd. Op deze manier wordt de rechtsbescherming voor belanghebbenden beter in acht genomen. De publicatie vindt plaats in de eerstvolgende mogelijke Ahrenberger en de gemeentelijke website nadat de inschaling in evenementen is uitgevoerd. Op dat moment is namelijk pas duidelijk of het om een vrijstelling, melding of vergunning gaat. Het besluit op een melding en een aanvraag voor een evenementenvergunning wordt ook gepubliceerd.

3.10.Standaard documenten

Voor diverse documenten worden standaarden ontwikkeld, zowel voor de vergunningverlening als voor toezicht & handhaving. Hierbij gaat het in ieder geval om:

 • ¨

  Brieven;

 • ¨

  Besluiten;

 • ¨

  Voorschriftenpakketten;

 • ¨

  Checklists;

 • ¨

  Publicaties.

Voor het opstellen van standaard documenten is voor vergunningverlening een programma van eisen opgesteld. De huidige voorschriftenpakketten zijn tegen het licht gehouden om te bereiken dat er geen tegenstrijdige voorschriften, onjuiste voorschriften en niet-handhaafbare voorschriften voorkomen. Ook de standaardadviezen van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost voor bijvoorbeeld een barbecue zijn geïntegreerd in de standaard documenten.

Er wordt ook een standaard c.q. sjabloon opgesteld voor een verkeersbesluit bij evenementen. Dit verkeersbesluit zal door de vergunningverlener bij het evenement opgesteld worden n.a.v. het verkeerskundig advies.

De geaccepteerde melding en de verleende evenementenvergunning worden ook gepubliceerd. De niet geaccepteerde melding en de geweigerde evenementenvergunning niet.

3.11.Mandaat

Het mandaatoverzicht zal moeten worden aangepast naar aanleiding van de Nota Vergunningverlening & handhaving bij evenementen, de uitvoering daarvan en de gewijzigde Algemene plaatselijke verordening. In ieder geval worden de huidige mandaten ten aanzien van evenementen aangevuld, met o.a. onderstaande voorbeelden.

Enkele voorbeelden:

 • ¨

  Op dit moment ligt het mandaat voor het nemen van een verkeersbesluit bij de afdeling Planrealisatie. De afdeling Planrealisatie zal advies geven voor het verkeersbesluit bij een evenement. Naast het mandaat bij de afdeling Planrealisatie wordt het nemen van een verkeersbesluit bij evenementen ook gemandateerd aan het afdelingshoofd Omgevingszaken. Dit om een integrale besluitvorming te kunnen voltooien en te zorgen dat de besluiten rondom het evenement tegelijkertijd richting organisator verzonden worden.

 • ¨

  De besluitvorming voor aanstelling van evenementenverkeersregelaars wordt door de burgemeester gemandateerd aan het afdelingshoofd Omgevingszaken.

 • ¨

  De besluitvorming op buiten de indieningstermijn ingediende evenementenmeldingen en –vergunningen bij de burgemeester laten liggen.

De aanpassingen voor het mandaatoverzicht worden ter vaststelling aan het college en de burgemeester aangeboden, na vaststelling van de Nota Vergunningverlening & handhaving bij evenementen.

3.12. Evenementenkalender

Zodra een melding geaccepteerd wordt of een vergunning voor een evenement verleend wordt, geeft de organisatie het evenement door aan VVV-Veldhoven. De datummeldingen in verband met voor onbepaalde tijd verleende vergunningen en meldingen worden ook doorgegeven aan de VVV.

3.14.DigiMAK

Elke gemeente kan zijn eigen evenementenbeleid voeren. Binnen de veiligheidsregio is in juli 2009 gestart met de Digitale Multidisciplinaire ActiviteitenKalender (DigiMAK). Deze regionale activiteitenkalender is een bestuurlijk instrument dat door de veiligheidsregio gebruikt wordt om inzicht te krijgen op het evenementenaanbod in de regio. De regionale kalender draagt daarnaast bij aan de planning voor eventuele inzet, voorbereiding op calamiteiten, de operationele uitvoering en nazorg rondom een evenement. De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en politie opereren namelijk niet uitsluitend op gemeentelijk niveau.

De achterliggende gedachte van het systeem is dat op een centrale plaats de meldingen en aanvragen voor een evenement vastgelegd worden, waarna door alle betrokken partijen het gevraagd advies gegeven kan worden. Het uiteindelijke doel in Veldhoven is om DigiMAK te koppelen aan Squit XO, zodat met het vullen van Squit XO automatisch DigiMAK gevuld wordt.

DigiMAK kan nog verder uitgewerkt worden om volwaardig te kunnen functioneren. Er is bijvoorbeeld geen achtergrondinformatie aanwezig over wat een bepaalde classificatie inhoudt en iedere geautoriseerde gebruiker kan de classificatie op elk moment wijzigen. Op deze manier staan de risicovolle en risicoloze evenementen in hetzelfde rijtje en is geen onderscheid te maken m.b.t. risico’s.

Vanuit het Regionaal College is opdracht gegeven aan de Bestuurlijke werkgroep om regionaal gezien een evenementenlijn voor politie op te stellen. Een onderdeel hiervan is DigiMAK. Dit wordt dus regionaal opgepakt.

Hoofdstuk 4 Handhaving en toezicht bij evenementen

4.1.Brabantse handhavingstrategie

De gemeente Veldhoven houdt toezicht en handhaaft bij evenementen op basis van de geldende Brabantse handhavingstrategie: Zo handhaven we in Brabant. Een belangrijk aspect van de Brabantse handhavingstrategie is rechtsgelijkheid: vergelijkbare overtredingen worden op een vergelijkbare wijze aangepakt. In deze strategie komt zowel bestuursrechtelijke als strafrechtelijke handhaving aan de orde.

4.2.Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP)

Toezicht & handhaving kan voorafgaand aan het evenement (preventief) en tijdens een evenement plaatsvinden. In het HUP is vastgelegd welke evenementen in welke mate en wanneer gecontroleerd worden. Hiervan kan afgeweken worden indien nodig. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen vergunningplichtige en meldingplichtige evenementen.

De evenementen worden preventief gecontroleerd, indien daar aanleiding voor is. Dit is onder andere afhankelijk van het naleefgedrag en de professionaliteit van de organisatie, op basis van beoordeling van de toezichthouder of naar aanleiding van klachten.

4.3.Samenwerking met partners

Bij Toezicht & Handhaving is het erg belangrijk dat er duidelijkheid bestaat over de (afstemming in) taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de gemeentelijke toezichthouders/boa’s met andere gemeentelijke afdelingen en de partners, zoals de politie en de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Hiervoor is een TVB-matrix opgenomen in de Nota Administratieve organisatie Vergunningverlening & handhaving bij evenementen. De samenwerking tussen alle partners is namelijk cruciaal in dit proces. Er dient bijvoorbeeld informatie-uitwisseling tussen partners en interne afdelingen plaats te vinden tijdens en na afloop van het evenement (bijv. klachten).

4.4.Sanctielijst overtredingen bij evenementen

In bijlage 13 is een sanctielijst opgenomen die gehanteerd moet worden bij een geconstateerde overtreding bij een evenement. Deze lijst is niet uitputtend bedoeld, aangezien er bijvoorbeeld maatwerkvoorschriften kunnen worden verbonden aan een evenement die op dit moment niet bekend zijn. Indien een geconstateerde overtreding niet op de lijst voorkomt, kan de sanctie in de lijn van de sanctielijst opgelegd worden.

In de sanctielijst is voor een geconstateerde overtreding de categorie van overtreding en de hoogte van de dwangsom opgenomen. Hiermee is als het ware het toetsingsprotocol afgestemd op het toezichtsprotocol.

Beslispunt:

Bij een geconstateerde overtreding bij een evenement de bijgevoegde sanctielijst te hanteren of in de lijn daarvan te handelen.

4.6. Toezicht op de openbare orde

Bij verstoring van de openbare orde of bij ernstige vrees daarvoor, is de burgemeester op grond van artikel 172 lid 3 Gemeentewet bevoegd bevelen te geven die hij noodzakelijk acht voor de handhaving van de openbare orde. Deze bevoegdheden kan hij ingevolgde artikel 178 Gemeentewet niet overdragen.

4.7.Handhaven van de openbare orde

Het overheidsoptreden is erop gericht, dat er zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de vrijheden en de rechten van de burgers. Daar waar de grondrechten van anderen worden aangetast, zullen deze vrijheden door het overheidsoptreden kunnen worden beperkt. Het overheidsoptreden is dan gericht op het voorkomen van overschrijdingen en het zo spoedig mogelijk beëindigen ervan. Hiervoor dienen noodbevelen voorhanden te zijn.

Specifieke vrijheidsbeperkende overheidsinstrumenten in dit verband, betreffen:

 • ¨

  bestuurlijk ophouden, waarvoor locaties / terreinen worden aangewezen en overleg met het openbaar ministerie plaatsvindt;

 • ¨

  preventief fouilleren eveneens met aanwijzing van gebieden en in overleg met het openbaar ministerie;

 • ¨

  noodverordening en noodbevel;

 • ¨

  artikel 16 Politiewet, waarbij de Commissaris van de Koningin al dan niet op voordracht van de minister aanwijzingen kan geven ter handhaving van de openbare orde.

Uitsluitend in uiterste noodzaak zal de maatregel bestuurlijk ophouden worden toegepast. De overheid zal bij haar optreden steeds de mate van inbreuk op de rechtsorde afwegen tegen de consequenties van haar optreden.

Verantwoordelijkheid:

De politie is onder het gezag van de burgemeester belast met de handhaving van de openbare orde en het verlenen van hulp aan hen die dat nodig hebben (artikel 2 juncto 12 Politiewet 1993). Daartoe heeft zij een aantal speciale bevoegdheden.

De politie is de enige organisatie die bevoegd is tot het gebruik van geweldsmiddelen tegen mensen. Ook is de politie een van de weinige organisaties met bevoegdheden voor het verzamelen van informatie over personen en groepen die de orde kunnen verstoren bij een evenement.

Het bewaken van de orde op en rond het evenemententerrein is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de organisatie zelf. De politie is in beginsel terughoudend in haar optreden tijdens evenementen. Bij grote evenementen wordt, naast het bevoegde beveiligingspersoneel van de evenementenorganisatie, meestal ook politie ingezet om de orde op en rond het evenemententerrein te bewaken en hulp te verlenen aan het festivalpubliek.

Hoofdstuk 5 Communicatie

5.1.Informatieavond

Ten aanzien van de concept-Nota Vergunningverlening & handhaving bij evenementen en de uitvoerende nota’s zijn twee informatieavonden voor organisatoren van evenementen georganiseerd. Op deze avonden zijn zij geïnformeerd wat de nieuwe nota’s voor hen zullen gaan betekenen. De opkomst was erg goed en zij zijn erg enthousiast en tevreden over de inhoud van de nota’s.

5.2.Nieuw beleid

De veranderingen ten aanzien van vrijstellingen, meldingen en vergunningen voor evenementen worden gecommuniceerd naar organisatoren van evenementen in 2010 en de burgers en bedrijven van Veldhoven. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de bestaande mediakanalen, via:

 • ¨

  Per brief via de aanvragen/meldingen van 2010;

 • ¨

  Website;

 • ¨

  Artikel in weekblad de Ahrenberger (formeel: inwerkingtreding nota’s);

 • ¨

  Artikel in weekblad de Ahrenberger (redactioneel/themapagina);

 • ¨

  Brancheverenigingen c.q. ondernemersverenigingen;

 • ¨

  Ondernemersloket;

 • ¨

  Wijkplatforms.

Organisatoren van vrijgestelde evenementen worden daarnaast als volgt geïnformeerd:

 • ¨

  Via wijkbeheer;

 • ¨

  Via subsidieaanvragen voor straat- en buurtactiviteiten;

 • ¨

  Hand-outs met regels.

5.3. Publicaties

Zodra de gemeente een melding voor een evenement ontvangt, wordt de melding gepubliceerd. Een aanvraag voor een evenementenvergunning wordt ook gepubliceerd. Ook de besluiten voor evenementen worden gepubliceerd.

5.4.Website

De website zal volledig up-to-date gebracht en gehouden moeten worden naar aanleiding van dit nieuwe beleid.