Regeling vervallen per 01-01-2016

ACCEPTATIEREGLEMENT VOOR DE INZAMELING VAN GROF HUISHOUDELIJK AFVAL,  AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATEN EN BRUIKBARE HUISRAAD AAN HUIS

Geldend van 01-01-2012 t/m 31-12-2015

Intitulé

ACCEPTATIEREGLEMENT VOOR DE INZAMELING VAN GROF HUISHOUDELIJK AFVAL,  AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATEN EN BRUIKBARE HUISRAAD AAN HUIS

Artikel 1

 • 1. Dit reglement is van toepassing op de inzameling aan huis van grof huishoudelijk afval, afgedankte elektrische en elektronische apparaten en bruikbare huisraad in de gemeente Etten-Leur.

DEFINITIES

Artikel 2

 • 1. In dit acceptatiereglement wordt verstaan onder:

  • A.

   ONTDOENER

  Particulieren, die afvalstoffen voor verdere verwijdering aanbieden.

  • B.

   INZAMELDIENST

  De inzameldienst die is aangewezen op grond van artikel 2 eerste lid van de Afvalstoffenverordening 2012 van de gemeente Etten-Leur en deze inzameldienst bepaalt of het aangeboden afval, als genoemd in dit artikel onder C, D en E voldoet aan de acceptatievoorwaarden.

  • C.

   INZAMELVOERTUIG

  Het voertuig waarmee de inzameldienst grof huishoudelijk afval, afgedankte elektrische en elektronische apparaten en bruikbare huisraad aan huis ophaalt.

  • D.

   GROF HUISHOUDELIJK AFVAL

  Huishoudelijke afvalstoffen die te groot en te zwaar zijn om te worden aangeboden in het inzamelmiddel voor restafval dat is aangewezen op grond van artikel 4 lid a van de Afvalstoffenverordening 2012 van de gemeente Etten-Leur en die voldoen aan de criteria, zoals bedoeld onder E van dit artikel.

  • E.

   AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATEN

  Apparaten die elektrische stromen of elektronische velden nodig hebben om naar behoren te kunnen werken en apparaten voor het opwekken, overbrengen en meten van die stromen en velden en die bedoeld zijn voor gebruik met een spanning van maximaal 1000 volt bij wisselstroom en 1500 volt bij gelijkstroom. Daarin zijn ook alle onderdelen, subeenheden en verbruiksmaterialen begrepen die deel uitmaken van het product op het moment dat het wordt afgedankt.

  • F.

   BRUIKBARE HUISRAAD

  Alle onderdelen van huisraad die door de inzameldienst bruikbaar wordt geacht voor de verkoop in de Kringloopwinkel, derhalve alles in goede herbruikbare staat, heel, compleet en niet verontreinigd.

  • G.

   BIG-BAG

  Grote plastic draagtas met een inhoud van 1 m3.

  • H.

   MILIEUPAS

  Door de gemeente verstrekte pas, gebonden aan het huisadres. De pas verschaft toegang tot de milieustraat en registreert welke afvalstromen gebracht worden. Daarnaast wordt los aangeboden grof huishoudelijk afval met behulp van de pas geregistreerd.

GROF HUISHOUDELIJK AFVAL

Artikel 3 BIG-BAG

 • 1. Op de milieustraat kan tegen betaling en op vertoon van een geldige milieupas een big-bag worden verkregen voor het aanbieden van grof huishoudelijk afval aan huis.

 • 2. De big-bag heeft een inhoud van 1 m3 en is voorzien van een opdruk ‘gemeente Etten-Leur’.

Artikel 4

 • 1. Het aanbieden van de big-bag door ontdoener is alleen toegestaan indien deze is voorzien van de opdruk als bedoeld in artikel 3 lid 2.

 • 2. Afval dat naast de big-bag wordt geplaatst door ontdoener of door anderen dan ontdoener wordt niet meegenomen. Ontdoener is verplicht dit afval nog dezelfde dag te verwijderen uit de openbare ruimte en op een andere geoorloofde wijze af te voeren.

Artikel 5

 • 1. Grof huishoudelijk afval kan ook los aangeboden worden tot een maximum van 2 m3 (m.u.v. meubilair).

 • 2. Los aangeboden grof huishoudelijk afval dient persoonlijk overhandigd te worden aan de inzameldienst.

 • 3. Inzameldienst maakt een schatting van het volume van het aangeboden grof huishoudelijk afval.

 • 4. Voor het aanbieden van grof huishoudelijk afval is ontdoener kosten verschuldigd conform artikel 17.

 • 5. Ontdoener is verplicht de milieupas te tonen aan de inzameldienst.

Artikel 6

 • 1. Aanmelden voor de inzameling van grof huishoudelijk afval kan telefonisch bij het nummer 0900 2020217 (€ 0,10 per minuut).

 • 2. De inzameldag wordt meteen medegedeeld of later bekendgemaakt via de telefoon of de email.

AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA)

Artikel 7

 • 1. AEEA wordt gratis aan huis opgehaald, indien de hoeveelheid een dermate volume heeft dat zelf wegbrengen nagenoeg onmogelijk is (zoals een koelkast, wasmachine e.d., niet wordt opgehaald uitsluitend kleine apparaten zoals tandenborstel, föhn e.d.)

 • 2. AEEA dient persoonlijk overhandigd te worden aan de inzameldienst.

Artikel 8

 • 1. Aanmelden voor de inzameling van AEEA kan telefonisch bij het nummer 0900 2020217 (€ 0,10 per minuut).

 • 2. De inzameldag wordt meteen medegedeeld of later bekendgemaakt via de telefoon of de email.

BRUIKBARE HUISRAAD

Artikel 9

 • 1. Bruikbare huisraad, zoals bedoeld in artikel 2 onder F wordt apart van grof huishoudelijk afval opgehaald en is gratis.

 • 2. Voorwaarde is dat de aangeboden bruikbare huisraad verkoopbaar is.

 • 3. Indien de aangeboden huisraad door de inzameldienst niet verkoopbaar wordt geacht wordt deze door de inzameldienst niet meegenomen. Ontdoener is dan verplicht het huisraad nog dezelfde dag uit de openbare ruimte te verwijderen en zich op een andere geoorloofde wijze van het bruikbare huisraad te ontdoen en/ of te brengen op een door de gemeente Etten-Leur aangewezen inzamelvoorziening zoals bedoeld in artikel 4 tweede lid van de Afvalstoffenverordening 2012 van de gemeente Etten-Leur.

 • 4. Huisraad is niet bruikbaar wanneer deze:

  • -

   vervuild is;

  • -

   kapot of beschadigd is;

  • -

   om een andere reden door de inzameldienst niet verkoopbaar wordt geacht.

 • 5. Voorwerpen die worden beschouwd als strikt persoonlijk worden per definitie als niet verkoopbaar beschouwd.

Artikel 10

 • 1. Aanmelden voor de inzameling van bruikbare huisraad kan telefonisch bij het nummer 0900 2020217 (€ 0,10 per minuut). Bij de aanmelding dient ontdoener een gedetailleerde beschrijving te geven van de aan te bieden huisraad.

 • 2. De inzameldag wordt meteen medegedeeld of later bekendgemaakt via de telefoon of de email.

AANBIEDEN VAN AFVALSTOFFEN

Artikel 11

 • 1. Het aanbieden van afvalstoffen dient op een zodanige wijze plaats te vinden dat geen verontreiniging van de omgeving ontstaat.

Artikel 12

 • 1. De aangeboden afvalstoffen gaan in eigendom over naar de gemeente Etten-Leur dan wel aan de inzameldienst op het moment dat de afvalstoffen zijn gedeponeerd in het inzamelvoertuig.

Artikel 13

 • 1. Bedrijven kunnen geen gebruik maken van de inzameling van grof huishoudelijk afval, afgedankte elektrische en elektronische apparaten en bruikbare huisraad aan huis.

VERBODEN STOFFEN

Artikel 14

 • 1. Het is verboden bij de inzameling aan huis (afval)stoffen aan te bieden die ten gevolge van hun aard, samenstelling, afmeting of hoeveelheid problemen (in de ruimste zin van het woord) kunnen veroorzaken bij het aanbieden, het transport en/of verwerking, alsmede stoffen die ingevolge enig wettelijk voorschrift afzonderlijk moeten worden ingezameld.

   

 • 2. Het is verboden de volgende stoffen aan te bieden:

  • a.

   ontplofbare stoffen;

  • b.

   radioactief afval;

  • c.

   bacterieel besmet afval (met uitzondering van injectienaalden);

  • d.

   blauwzuur, broom, metaalcarbonylverbindingen en oplossingen met waterstoffluoride van > 85%;

  • e.

   oplossingen in water van waterstofperoxide > 35%;

  • f.

   kadavers of gedeelten daarvan, slachtafval, fecaliën en andere onder de regels van de Destructiewet vallende stoffen;

  • g.

   dierlijke mest, met uitzondering van mest afkomstig van kleine huisdieren;

  • h.

   gesloten, dan wel geheel of gedeeltelijk gevulde vaten, drums, flessen, bussen, kisten en containers en ander verpakkingsmateriaal, voor zover op de inhoud daarvan geen directe controle mogelijk is;

  • i.

   autowrakken, conform artikel 1.1 Wet milieubeheer juncto Besluit nadere omschrijving begrip autowrakken.

  Bovenstaande opsomming is niet limitatief, Indien een afvalstof niet behoort tot de stoffen waarvoor de inzameldienst een milieuvergunning heeft, wordt deze afvalstof niet geaccepteerd; ook al is deze afvalstof niet genoemd in de hierboven vermelde opsomming.

   

AANLEVERREGELS

Artikel 15

 • 1. Er mag maximaal 2 m3 worden aangeboden.

 • 2. Los aangeboden grof huishoudelijk afval, AEEA en bruikbare huisraad dient persoonlijk en op vertoon van de milieupas aan de inzameldienst overhandigd te worden. Dit geldt niet voor big-bags.

 • 3. Er mag geen bedrijfsafval worden aangeboden. Aangeboden afvalstoffen worden geweigerd, indien er naar het oordeel van de inzameldienst gegronde redenen zijn om aan te nemen dat het om bedrijfsafvalstoffen gaat. Onder bedrijfsafvalstoffen wordt verstaan: afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen. Bedrijfsafvalstoffen zijn onder andere afvalstoffen afkomstig van bedrijven, kantoren, winkels, diensten en andere organisaties en instellingen, en afvalstoffen die zijn ontstaan door het uitoefenen van een beroep of een bedrijfsmatige activiteit. In geval van twijfel kan de inzameldienst de afvalstoffen accepteren, mits de ontdoener zich legitimeert en de inzameldienst de legitimatiegegevens en gegevens over de aangeboden afvalstoffen noteert. Indien bij controle achteraf blijkt dat het om bedrijfsafvalstoffen gaat, worden de daadwerkelijke verwerkingskosten en eventuele inningskosten alsnog bij ontdoener in rekening gebracht.

 • 4. Het aangeboden los grof huishoudelijk afval en bruikbare huisraad dient in handzaam formaat aangeboden te worden. Het afval mag in pakketten of delen bij het aanbieden niet zwaarder wegen dan 25 kilogram en niet groter zijn dan 1,50 meter lengte. Deze maten gelden niet voor meubelstukken als banken of kasten.

 • 5. Het grof huishoudelijk afval, AEEA, bruikbare huisraad en big-bags dienen te worden aangeboden voor of in de nabijheid van de voordeur en op een zodanige plaats dat deze goed bereikbaar is voor het inzamelvoertuig.

 • 6. Het aangeboden afval mag de verkeersdoorstroming niet belemmeren.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 16

 • 1. Ontdoener blijft verantwoordelijk voor het aangeboden afval zolang het nog niet is ingezameld.

 • 2. Ontdoener is verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming bij het aanbieden van het grof huishoudelijk afval, AEEA en bruikbare huisraad.

 • 3. De ontdoener is hoofdelijk aansprakelijk voor door hem veroorzaakte schade toegebracht aan het personeel van de inzameldienst als gevolg van door hem aangeboden grof huishoudelijk afval, AEEA en bruikbare huisraad.

 • 4. Het grof huishoudelijk afval, AEEA en bruikbare huisraad dient op die manier aangeboden te worden dat het geen verwondingen kan veroorzaken aan gebruikers van de openbare ruimte en personeel van de inzameldienst.

 • 5. Scherpe delen aan het aan te bieden grof huishoudelijk afval, AEEA en bruikbare huisraad dienen afgedekt te worden. Indien dit niet mogelijk is dienen deze goed zichtbaar gemaakt te worden.

TARIEVEN

Artikel 17

 • 1. Het aanbieden van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en bruikbare huisraad is gratis.

 • 2. Voor het aanbieden van overig grof huishoudelijk afval geldt een tarief per ½ m³.

 • 3. De inzameldienst maakt een inschatting van het volume van het los aangeboden overig grof huishoudelijk afval en bepaalt de totale kosten in afstemming met de ontdoener.

 • 4. Voor een big-bag geldt het tarief voor een big-bag. Dit bedrag wordt betaald bij het ophalen van de big-bag op de milieustraat.

 • 5. De tarieven voor het aanbieden van grof huishoudelijk afval, afgedankte elektrische en elektronische apparaten en bruikbare huisraad worden jaarlijks door het gemeentebestuur vastgesteld.

 • 6. De tarieven zijn opgenomen in de verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrecht van gemeente Etten-Leur. Deze is te raadplegen op de website van de gemeente www.Etten-Leur.nl.

BETALING

Artikel 18

 • 1. Het op grond van artikel 17 lid 2 verschuldigd tarief dient door burgers, via de milieupas, te worden voldaan. De milieupas dient via de aanwezige paslezer geregistreerd te worden, zodat de heffing van het tarief achteraf juist kan plaatsvinden. Het tarief wordt via een belastingaanslag in rekening gebracht.

 • 2. Voor afval aangeboden via de big-bag vindt betaling vooraf plaats bij het ophalen van de big-bag op de milieustraat.

SLOTBEPALING

Artikel 19

 • 1. In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de inzameldienst.

 • 2. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2012.

 • 3. Dit reglement sluit de toepassing uit van algemene voorwaarden van een ontdoener.

 • 4. Dit reglement dient te worden aangehaald als ‘Acceptatiereglement inzameling grof huishoudelijk afval, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en bruikbare huisraad aan huis 2012’.