LANDSVERORDENING van de 8ste november 2002 houdende nieuwe regels inzake invoerrechten (Landsverordening tarief van invoerrechten)

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Intitulé

LANDSVERORDENING van de 8ste november 2002 houdende nieuwe regels inzake invoerrechten (Landsverordening tarief van invoerrechten)

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1

 • 1. De bepalingen van de Algemene Verordening I.U. en D. 1908 (P.B. 1949, no. 62) zijn mede van toepassing, tenzij anders bepaald.

 • 2. In deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen wordt, tenzij anders is bepaald, verstaan onder:

  a. Minister:

  de minister van Financiën;

  b. douaneautoriteiten:

  de Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen of de door hem aangewezen ambtenaren;

  c. tarief van invoerrechten:

  de in de bijlage bij deze landsverordening opgenomen naamlijst van goederen en de algemene regels voor de interpretatie daarvan, onder vermelding van bedragen en percentages;

  d. invoerrechten:

  rechten gebaseerd op het tarief van invoerrechten;

  e. binnenland:

  de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen;

  f. invoer:

  het verrichten van de benodigde formaliteiten om goederen de status van Nederlands-Antilliaanse goederen te doen verkrijgen;

  g. goederen in het vrije verkeer:

  goederen die de status van Nederlands-Antilliaanse goederen hebben;

  h. vrijstelling:

  de invoer van goederen zonder heffing van invoerrechten;

  i. persoon:

  een in het binnenland gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon;

  j. aangever:

  de persoon die bevoegd of gehouden is aangifte te doen.

Artikel 2

 • 1. Ter zake de invoer van goederen zijn invoerrechten verschuldigd.

 • 2. Ter zake de invoer van goederen in de eilandgebieden Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten bedragen de invoerrechten NAf. 0,--.

 • 3. Ter zake de invoer in de eilandgebieden Bonaire of Curaçao van goederen die eerder zijn ingevoerd in de eilandgebieden Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten, worden invoerrechten geheven, tenzij de aangever door middel van bescheiden aantoont dat de goederen van oorsprong zijn uit één van deze eilandgebieden, dan wel een vrijstelling van toepassing is.

 • 4. Ter zake de invoer van goederen meegebracht in de persoonlijke bagage van reizigers, en van kleine zendingen bestemd voor particulieren, kan een forfaitair tarief worden geheven. Het forfaitair tarief wordt bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, vastgesteld.

Artikel 3

Invoerrechten worden geheven naar de waarde van de goederen, vastgesteld aan de hand van hoofdstuk II opgenomen bepalingen, tenzij anders is bepaald.

Artikel 4

 • 1. Wijzigingen van en aanvullingen op de naamlijst van goederen opgenomen in het tarief van invoerrechten treden in werking op de wijze zoals voorzien in artikel 2 van de Eenvormige landsverordening geharmoniseerd systeem.

 • 2. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen de bedragen of percentages opgenomen in het tarief van invoerrechten, worden gewijzigd.

 • 3. Binnen zes maanden na inwerkingtreding van een landsbesluit, houdende algemene maatregelen, als bedoeld in het tweede lid, wordt een ontwerplandsverordening aan de Staten aangeboden om het bepaalde in het landsbesluit, houdende algemene maatregelen, te bekrachtigen.

 • 4. Indien de ontwerplandsverordening, bedoeld in het derde lid, niet binnen de voorgeschreven termijn wordt ingediend, indien de Staten de ontwerplandsverordening niet goedkeuren, dan wel indien de ontwerplandsverordening door de regering wordt ingetrokken, wordt het landsbesluit, houdende algemene maatregelen, bij landsbesluit ingetrokken binnen één maand na het respectievelijk verstrijken van de voorgeschreven termijn, het onthouden van goedkeuring aan de ontwerplandsverordening door de Staten, of het intrekken van de ontwerplandsverordening door de regering.

 • 5. Indien het ontwerp tot landsverordening wordt verheven, dan wordt het landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ingetrokken met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van de landsverordening.

 • 6. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kan worden bepaald dat voor de invoer van daarbij aan te wijzen goederen gedurende een vastgesteld tijdvak geen invoerrechten worden geheven of slechts tot een bij dat landsbesluit te bepalen bedrag of percentage.

Artikel 5

 • 1. De bijlage bij de landsverordening ligt ter inzage bij de Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen.

 • 2. Bij de in artikel 1, tweede lid, onderdeel c, genoemde naamlijst van goederen behoort een toelichting die ter inzage ligt bij de Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen.

 • 3. Wijzigingen van de toelichting, bedoeld in het tweede lid, gelden vanaf het tijdstip van hun bekendmaking als wijzigingen van de ter inzage liggende stukken.

 • 4. Van wijzigingen, bedoeld in het derde lid, wordt mededeling gedaan in het blad waarin van Landswege de officiële berichten worden opgenomen, onder vermelding dat zij deel zijn geworden van de ter inzage liggende stukken.

Artikel 6

 • 1. Voor de vaststelling van het belastbare gewicht van naar het gewicht belaste goederen wordt verstaan onder “nettogewicht” of “gewicht” zonder nadere aanduiding: het eigen gewicht van het goed, ontdaan van al zijn verpakkingen.

 • 2. Voor de toepassing van het eerste lid worden beschouwd als “verpakkingen”: alle buiten- en binnenverpakkingsmiddelen, alsmede omhulsels, opwindmiddelen en dergelijke.

Artikel 7

 • 1. Voor de berekening van invoerrechten wordt de waarde naar boven afgerond in eenheden van een gulden.

 • 2. Delen van een kilogram, een liter of een meter worden voor respectievelijk een gehele kilogram, een gehele liter of een gehele meter genomen; indien de hoeveelheid waarover het invoerrecht moet worden berekend, minder dan een kilogram, een liter of een meter bedraagt, worden delen van die eenheden voor respectievelijk een gehele hectogram, een gehele deciliter of een gehele centimeter genomen.

 • 3. De door de aangever verschuldigde invoerrechten worden voor elke onder een post op een aangifte ten invoer aangegeven partij goederen naar boven afgerond tot de volle tien cent.

Hoofdstuk II Douanewaarde

Titel I Algemene bepalingen

Artikel 8

 • 1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder

  • a.

   douanewaarde: de waarde voor de toepassing van het tarief van invoerrechten;

  • b.

   identieke goederen: goederen die in alle opzichten, met inbegrip van de materiële kenmerken, kwaliteit en reputatie gelijk zijn, maar waarbij geringe verschillen in uiterlijk geen beletsel zijn om die goederen aan te merken als gelijk;

  • c.

   soortgelijke goederen: goederen die, ofschoon zij niet in alle opzichten gelijk zijn, dezelfde kenmerken vertonen en gelijksoortige bestanddelen bevatten waardoor zij dezelfde functies kunnen hebben en in de handel uitwisselbaar kunnen zijn.

 • 2. Bij de vaststelling of goederen soortgelijk zijn, worden factoren als de kwaliteit van de goederen, hun reputatie en de aanwezigheid van een fabriekmerk of een handelsmerk in aanmerking genomen.

 • 3. Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden personen slechts geacht te zijn verbonden indien:

  • a.

   zij functionaris of directeur zijn van elkaars zaken,

  • b.

   zij ingevolge wettelijke bepalingen worden erkend als in zaken verbonden,

  • c.

   zij tot elkaar in een werkgever-werknemer-verhouding staan,

  • d.

   enig persoon, rechtstreeks of zijdelings, 5% van het stemgerechtigd uitstaand kapitaal of aandelen van beide bezit, controleert of houdt,

  • e.

   een van hen de ander, rechtstreeks of zijdelings, controleert,

  • f.

   beide, rechtstreeks of zijdelings, worden gecontroleerd door een derde persoon,

  • g.

   zij samen, rechtstreeks of zijdelings, een derde persoon controleren, of

  • h.

   zij leden zijn van dezelfde familie.

 • 4. Degene die optreedt als exclusief agent, exclusief distributeur of exclusief concessiehouder, onder welke aanduiding dan ook, van een ander, wordt slechts dan geacht met die ander verbonden te zijn, indien aan één van de criteria, genoemd in het derde lid, wordt voldaan.

Artikel 9

Het tijdstip voor de bepaling van de douanewaarde is, tenzij anders is bepaald, het tijdstip van de aangifte ten invoer.

Artikel 10

Een ieder die direct of indirect bij de invoer van goederen is betrokken dient aan de douaneautoriteiten, binnen een door hen vastgestelde termijn, alle bescheiden en inlichtingen met betrekking tot die invoer te verstrekken, die zij redelijkerwijs noodzakelijk achten voor de uitoefening van hun bevoegdheden.

Artikel 11

 • 1. Bij de aangifte ten invoer van goederen waarvan de douanewaarde wordt vastgesteld met toepassing van de in artikel 17, eerste lid, onderdeel a, bedoelde methode, dient van elke afzonderlijke transactie een verklaring te worden overgelegd.

 • 2. De verklaring kan alleen worden overgelegd door een aangever die zijn verblijfplaats of handelsvestiging heeft in het binnenland en die beschikt over de feitelijke gegevens van de betreffende transactie.

 • 3. De verklaring bevat alle noodzakelijke gegevens ter bepaling van de douanewaarde en wordt gesteld op een formulier dat overeenstemt met een bij ministeriële beschikking met algemene werking vastgesteld model. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt de vergoeding vastgesteld waartegen de formulieren zijn te verkrijgen bij de Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen.

 • 4. De verklaring kan achterwege blijven, indien:

  • a.

   de douanewaarde per zending, niet zijnde deelzendingen of zendingen die geregeld door eenzelfde afzender aan eenzelfde geadresseerde worden gezonden, niet meer bedraagt dan Ang. 7.500,-, of

  • b.

   het incidentele zendingen betreft die uitsluitend goederen bevatten bestemd voor het persoonlijk gebruik door de geadresseerde of door leden. van zijn gezin, waarbij uit de aard en de hoeveelheden van de goederen geen commerciële bijbedoelingen blijken.

 • 5. De douaneautoriteiten kunnen ten aanzien van goederen die regelmatig op dezelfde plaats worden ingevoerd en die het voorwerp uitmaken van overeenkomsten, gesloten onder dezelfde handelsvoorwaarden tussen dezelfde verkoper en dezelfde koper, onder door hen te stellen voorwaarden toestaan dat de in het eerste lid bedoelde gegevens niet alle bij iedere aangifte ten invoer worden verstrekt.

Artikel 12

 • 1. De aangever verstrekt een afzonderlijke opgave van gegevens met behulp waarvan de aangegeven douanewaarde is berekend, indien:

  • a.

   een andere methode van waardebepaling wordt gehanteerd dan die bedoeld in artikel 17, eerste lid, onderdeel a, of

  • b.

   ingevolge artikel 11, vierde lid, een verklaring als bedoeld in dat artikel, achterwege kan blijven, tenzij de aangegeven douanewaarde rechtstreeks uit de factuur of uit andere bescheiden blijkt.

 • 2. De opgave bevat ten minste:

  • a.

   de methode van bepaling van de douanewaarde,

  • b.

   een gedetailleerde opgave van de wijze van berekening, en

  • c.

   indien van toepassing, een verwijzing naar een door de douaneautoriteiten op grond van artikel 21, vierde lid, genomen beslissing.

 • 3. De aangever legt een exemplaar van de factuur aan de douaneautoriteiten over, indien de douanewaarde van de in te voeren goederen op grond van die factuur is aangegeven. De douaneautoriteiten behouden dit exemplaar wanneer de aangifte ten invoer schriftelijk is gedaan.

Artikel 13

Indien het noodzakelijk wordt de definitieve vaststelling van de douanewaarde uit te stellen, kunnen de goederen op verzoek van de aangever, onder zekerheidstelling voor de mogelijk verschuldigde invoerrechten of andere in het binnenland verschuldigde heffingen, ter beschikking worden gesteld.

Artikel 14

Indien de douaneautoriteiten afwijken van de aangifte, verstrekken zij binnen één maand na ontvangst van een daartoe strekkend verzoek, een schriftelijke toelichting op de wijze waarop de douanewaarde van de ingevoerde goederen is vastgesteld, behoudens in de gevallen bedoeld in artikel 18, derde lid.

Het verzoek bedoeld in het eerste lid wordt uiterlijk één maand na het vaststellen van de verschuldigde invoerrechten schriftelijk bij de douaneautoriteiten ingediend.

Artikel 15

 • 1. Wanneer de gegevens voor de bepaling van de douanewaarde zijn uitgedrukt in een andere munteenheid dan die van het binnenland, is de toe te passen wisselkoers de op het tijdstip van invoer laatst bekende, door de Bank van de Nederlandse Antillen vastgestelde verkoopkoers.

 • 2. In afwijking van het eerste lid kan bij ministeriële beschikking met algemene werking worden bepaald, dat een wekelijks door de douaneautoriteiten op basis van de gemiddelde wisselkoers van de voorafgaande week vast te stellen wisselkoers, wordt gehanteerd.

Artikel 16

Wanneer goederen in een economische zone, een behandeling hebben ondergaan of in een entrepot een bepaalde door de douaneautoriteiten toegestane behandeling hebben ondergaan, wordt op verzoek van de aangever voor het bepalen van het bedrag van de invoerrechten uitgegaan van de soort, de douanewaarde en de hoeveelheid die in aanmerking zouden zijn genomen indien de goederen niet aan genoemde behandelingen zouden zijn onderworpen.

Titel II Methoden van bepaling douanewaarde

Afdeling I Algemene bepalingen

Artikel 17
 • 1. De douanewaarde van in te voeren goederen wordt vastgesteld met toepassing van:

  • a.

   de transactiewaardemethode,

  • b.

   de transactiewaarde van identieke goederen,

  • c.

   de transactiewaarde van soortgelijke goederen,

  • d.

   de terugrekenmethode,

  • e.

   de methode van de berekende waarde, of

  • f.

   de methode van redelijke middelen.

 • 2. De douanewaarde wordt met toepassing van de in het eerste lid, onderdeel a, bedoelde methode vastgesteld, wanneer aan de in afdeling 2 opgenomen voorwaarden is voldaan. De toepassing van deze methode geschiedt overeenkomstig die afdeling.

 • 3. Indien een aangegeven douanewaarde op basis van de in het eerste lid, onderdeel a, bedoelde methode niet aanvaard kan worden, wordt deze vastgesteld met toepassing van de in het eerste lid, onderdeel b, bedoelde methode, tenzij in de mogelijkheid van een aanpassing van de douanewaarde is voorzien. De toepassing van deze methode geschiedt overeenkomstig afdeling 3.

 • 4. Indien de douanewaarde van goederen niet kan worden vastgesteld met toepassing van de in het eerste lid, onderdelen a en b, bedoelde methodes, wordt deze vastgesteld met toepassing van de in het eerste lid, onderdeel c, bedoelde methode. De toepassing van deze methode geschiedt overeenkomstig afdeling 4.

 • 5. Indien de douanewaarde van goederen niet kan worden vastgesteld met toepassing van de in het eerste lid, onderdelen a tot en met c, bedoelde methodes, wordt deze vastgesteld met toepassing van de in het eerste lid, onderdeel d, bedoelde methode. De toepassing van deze methode geschiedt overeenkomstig afdeling 5. Op verzoek van de importeur kan evenwel de in het eerste lid, onderdeel e, bedoelde methode worden toegepast overeenkomstig het zesde lid.

 • 6. Indien de douanewaarde van goederen niet kan worden vastgesteld met toepassing van de in het eerste lid, onderdelen a tot en met d, bedoelde methodes, wordt deze vastgesteld met toepassing van de in het eerste lid, onderdeel e, bedoelde methode. De toepassing van deze methode geschiedt overeenkomstig afdeling 6.

 • 7. Indien de douanewaarde van goederen niet kan worden vastgesteld met toepassing van de in het eerste lid, onderdelen a tot en met e, bedoelde methodes, wordt deze vastgesteld met toepassing van de in het eerste lid, onderdeel f, bedoelde methode. De toepassing van deze methode geschiedt overeenkomstig afdeling 7.

Artikel 18
 • 1. Indien naar het oordeel van de douaneautoriteiten niet voldoende zekerheid of informatie is verkregen over de echtheid of de juistheid van de verklaringen, bescheiden of aangiften die ten behoeve van de vaststelling van de douanewaarde zijn overlegd, zijn deze bevoegd de aangegeven douanewaarde niet te aanvaarden.

 • 2. De douaneautoriteiten behoeven de douanewaarde van ingevoerde goederen niet met toepassing van de methode van de transactiewaarde vast te stellen, indien gerede twijfel bestaat of de aangegeven waarde met de in artikel 19 omschreven werkelijk betaalde of te betalen prijs overeenkomt.

 • 3. Wanneer bij de douaneautoriteiten de in het tweede lid bedoelde twijfel blijft bestaan, stellen zij de betrokkene, desgevraagd schriftelijk, in kennis van de redenen voor die twijfel en bieden hem een redelijke gelegenheid daarop te antwoorden.

 • 4. De vaststelling van de douanewaarde wordt bij gemotiveerde beschikking aan de betrokkene meegedeeld.

Afdeling 2 De transactiewaarde

Artikel 19
 • 1. De douanewaarde van de in te voeren goederen is de transactiewaarde, zijnde de voor de goederen werkelijk betaalde of te betalen prijs indien zij worden verkocht voor uitvoer naar het binnenland, aangepast overeenkomstig de artikelen 21 en 22.

 • 2. De transactiewaarde wordt als douanewaarde aanvaard, tenzij:

  • a.

   beperkingen aanwezig zijn voor wat betreft de beschikking over of het gebruik van de goederen door de koper, met uitzondering van beperkingen die:

   • worden opgelegd of geëist door de wet of de autoriteiten in het binnenland,

   • het geografische gebied beperken waarbinnen de goederen mogen worden doorverkocht, of

   • de waarde van de goederen niet aanzienlijk beïnvloeden;

  • b.

   de verkoop of de prijs is beïnvloed door enige voorwaarde of prestatie waarvan de waarde niet kan worden vastgesteld;

  • c.

   een deel van de opbrengst van latere wederverkoop, overdracht of gebruik van de goederen door de koper rechtstreeks of zijdelings ten goede zal komen aan de verkoper, en een aanpassing overeenkomstig artikel 21 niet mogelijk is;

  • d.

   de koper en de verkoper zijn verbonden en de transactiewaarde niet overeenkomstig artikel 20 aanvaardbaar is.

 • 3. De werkelijk betaalde of te betalen prijs is de totale betaling die door de koper aan de verkoper of ten behoeve van de verkoper voor de ingevoerde goederen is of moet worden gedaan.

 • 4. De betaling kan door de overdracht van geld en door middel van kredietbrieven of verhandelbare stukken geschieden. De betaling kan direct of indirect plaatsvinden.

 • 5. Door de koper verrichte activiteiten die geen activiteiten zijn waarvoor in artikel 21 in een aanpassing is voorzien, worden niet beschouwd als een indirecte betaling aan de verkoper en worden aangemerkt als voor eigen rekening te zijn verricht, zelfs indien de koper daartoe ingevolge een overeenkomst met de verkoper verplicht is.

 • 6. Onder de in het vijfde lid bedoelde activiteiten wordt begrepen activiteiten die verband houden met het verhandelen van de goederen, zoals marktonderzoek, reclame voor en promotie van de verkoop van de betrokken goederen, alsmede door de koper voor eigen rekening verrichte activiteiten die verband houden met de voor de goederen verstrekte garantie.

 • 7. Wanneer goederen die ten invoer worden aangegeven, deel uit maken van een grotere in een enkele transactie aangekochte hoeveelheid van dezelfde goederen, wordt de douanewaarde berekend door een verhoudingsgewijze verdeling van de werkelijk betaalde of te betalen prijs die in dezelfde verhouding staat als de aangegeven hoeveelheid tot de totale aangekochte hoeveelheid.

 • 8. Een verhoudingsgewijze verdeling van de werkelijk betaalde of te betalen prijs wordt ook toegepast in geval van gedeeltelijk verlies of beschadiging vóór de aangifte ten invoer van de goederen waarvan de douanewaarde wordt bepaald.

 • 9. Indien de goederen tussen het tijdstip van de verkoop en het tijdstip van de aangifte ten invoer in een derde land zijn gebruikt, is de toepassing van de transactiewaarde niet verplicht.

Artikel 20
 • 1. Bij een verkoop tussen verbonden personen wordt de transactiewaarde aanvaard als:

  • a.

   de verbondenheid geen invloed heeft gehad op de prijs, of

  • b.

   op hetzelfde of ongeveer hetzelfde tijdstip die waarde een van de volgende waarden zeer dicht nabij komt:

   • de douanewaarde van identieke of soortgelijke goederen bij verkopen voor uitvoer naar het binnenland tussen kopers en verkopers die niet zijn verbonden;

   • de douanewaarde van identieke of soortgelijke goederen zoals vastgesteld met toepassing van de terugrekenmethode.

 • 2. Bij het vaststellen of de transactiewaarde aanvaardbaar is, is het feit dat de koper en de verkoper verbonden zijn op zichzelf niet voldoende reden om de transactiewaarde als niet aanvaardbaar aan te merken.

 • 3. Bij de toepassing van de in het eerste lid, onderdeel b, opgenomen criteria wordt rekening gehouden met verschillen in handelsniveau, de hoeveelheden, de elementen, genoemd in de artikelen 21 en 22, en met kosten die de verkoper draagt bij verkopen aan niet met hem verbonden kopers en die hij niet draagt bij verkopen aan kopers die wel met hem zijn verbonden.

 • 4. Wanneer de douaneautoriteiten op grond van informatie van de aangever of op grond van op andere wijze verkregen inlichtingen, redenen hebben aan te nemen dat de verbondenheid de prijs heeft beïnvloed, delen zij die redenen mee aan de aangever die een redelijke termijn krijgt tot reageren. Indien de aangever dit verlangt, wordt hij van die redenen schriftelijk in kennis gesteld.

 • 5. De aangever dient aan te tonen dat wordt voldaan aan het in het eerste lid, onderdeel b, bedoelde criterium.

Artikel 21
 • 1. Bij de vaststelling van de douanewaarde met toepassing van artikel 19 wordt de voor de in te voeren goederen werkelijk betaalde of te betalen prijs uitsluitend verhoogd met:

  • a.

   de volgende elementen, voor zover deze ten laste komen van de koper en zij niet begrepen zijn in de werkelijk voor de goederen betaalde of te betalen prijs:

   • commissies en courtage, met uitzondering van inkoopcommissies als bedoeld in artikel 22, onderdeel f;

   • de kosten van de verpakkingsmiddelen die voor douanedoeleinden één geheel worden geacht te zijn met de goederen, met dien verstande dat de kosten van verpakkingsmiddelen die bij meer dan een invoer zullen worden gebruikt, op verzoek van de aangever naar verhouding worden toegedeeld;

   • de kosten van het verpakken, zowel van het arbeidsloon als van het materiaal;

  • b.

   de waarde naar verhouding toegedeeld, van de volgende goederen en diensten indien deze gratis of tegen verlaagde prijs rechtstreeks of zijdelings door de koper worden geleverd voor gebruik in verband met de voortbrenging en verkoop voor uitvoer van de ingevoerde goederen, voor zover deze waarde niet is begrepen in de werkelijk betaalde of te betalen prijs:

   • materialen, delen, onderdelen en dergelijke goederen, verwerkt in de ingevoerde goederen;

   • werktuigen, matrijzen, gietvormen en dergelijke goederen, gebruikt bij de voortbrenging van de ingevoerde goederen;

   • materialen, verbruikt bij de voortbrenging van de ingevoerde goederen;

   • engineering, ontwikkeling, werken van kunst, ontwerpen, tekeningen en schetsen, verricht of gemaakt in het buitenland en noodzakelijk voor de voortbrenging van de ingevoerde goederen, hieronder niet begrepen de kosten van wetenschappelijk onderzoekswerk en voorlopige schetsontwerpen;

  • c.

   royalty’s en licentierechten, waaronder niet begrepen betalingen voor het recht van reproductie van de ingevoerde goederen in het binnenland, die betrekking hebben op de goederen waarvan de waarde wordt bepaald en die de koper moet betalen, hetzij rechtstreeks of zijdelings, ingevolge de voorwaarden van de verkoop, voor zover deze royalty’s en licentierechten niet zijn begrepen in de werkelijk betaalde of te betalen prijs;

  • d.

   de waarde van dat deel van de opbrengst van latere wederverkoop, overdracht of gebruik van de ingevoerde goederen dat rechtstreeks of zijdelings ten goede komt aan de verkoper;

   • de kosten van vervoer en verzekering van de ingevoerde goederen, en

   • de kosten van het laden en van handelingen met de ingevoerde goederen in verband met het vervoer tot de plaats van binnenkomst van de goederen in het binnenland.

 • 2. Indien het in het eerste lid, onderdeel e, bedoelde vervoer kosteloos of met een vervoermiddel van de koper plaatsvindt en de goederen niet zijn verzekerd voor het vervoer, dienen de vracht- en verzekeringskosten tot de plaats van binnenkomst, berekend volgens de gebruikelijke tarieven voor vervoer en verzekering met een zelfde soort vervoermiddel, in de douanewaarde te worden begrepen.

 • 3. Wanneer met toepassing van dit artikel elementen aan de werkelijk betaalde of te betalen prijs worden toegevoegd, geschiedt dit uitsluitend op basis van objectieve en meetbare gegevens.

 • 4. Indien de kosten van een element betrekking hebben op verschillende transacties, of bij de berekening andere factoren in aanmerking moeten worden genomen, beslissen de douaneautoriteiten over de toevoeging van dat element per aangifte ten invoer.

Artikel 22

De volgende kosten, betalingen en commissies behoren niet tot de douanewaarde, vastgesteld overeenkomstig artikel 19, op voorwaarde dat ze onderscheiden zijn van de werkelijk betaalde of te betalen prijs:

 • a.

  kosten voor constructiewerkzaamheden, installatie, montage, onderhoud of technische bijstand, die na de invoer zijn verricht en die betrekking hebben op de ingevoerde goederen;

 • b.

  invoerrechten en andere belastingen die in het binnenland zijn verschuldigd bij de invoer of de verkoop van de goederen;

 • c.

  kosten voor opslag en bewaring in goede staat van de goederen gedurende de opslag in het binnenland gevestigde inrichtingen voor douaneopslag, entrepots of economische zones, wanneer de douanewaarde is gebaseerd op een werkelijk betaalde of te betalen prijs, waarin deze kosten zijn begrepen;

 • d.

  een bedrag aan interne belastingen waaraan de betrokken goederen in het land van oorsprong of van uitvoer onderworpen zijn, op voorwaarde dat ten genoegen van de douaneautoriteiten kan worden aangetoond dat die goederen daarvan werden of zullen worden vrijgesteld ten voordele van de koper;

 • e.

  betalingen voor het recht van reproductie van de ingevoerde goederen in het binnenland;

 • f.

  inkoopcommissies, zijnde de vergoedingen die een importeur aan zijn agent betaalt voor de dienst van het hem vertegenwoordigen bij de aankoop van de goederen waarvan de waarde wordt bepaald;

 • g.

  kosten van vervoer en verzekering en van handelingen met de ingevoerde goederen in verband met het vervoer na binnenkomst in het binnenland, met uitzondering van portokosten van met de post verzonden goederen;

 • h.

  interesten krachtens een door de koper aangegane financieringsovereenkomst in verband met de aankoop van ingevoerde goederen behoren niet tot de douanewaarde, indien:

  • i.

   de interesten onderscheiden zijn van de voor de goederen werkelijk betaalde of te betalen prijs,

  • ii.

   de financieringsovereenkomst schriftelijk is gesloten,

  • iii.

   dergelijke goederen verkocht worden tegen de prijs die als de werkelijk betaalde of te betalen prijs is aangegeven, en

  • iv.

   de gevraagde interestvoet niet hoger is dan het voor dergelijke transacties in het land waar en op het tijdstip waarop de financiering heeft plaatsgevonden, gebruikelijke niveau.

 • i.

  korting voor contante betaling tot een maximum van 2% van de factuurwaarde.

Afdeling 3 De transactiewaarde van identieke goederen

Artikel 23
 • 1. De douanewaarde van goederen, vastgesteld met toepassing van dit artikel, wordt gebaseerd op de transactiewaarde van identieke goederen, die zijn verkocht voor uitvoer naar het binnenland en die zijn uitgevoerd op hetzelfde of nagenoeg hetzelfde tijdstip als dat van uitvoer van de goederen waarvan de waarde wordt bepaald.

 • 2. Voor de vaststelling van de in het eerste lid bedoelde transactiewaarde wordt uitgegaan van de transactiewaarde van identieke goederen die zijn verkocht op hetzelfde handelsniveau en in dezelfde of nagenoeg dezelfde hoeveelheid als de goederen waarvan de waarde wordt bepaald. Bij afwezigheid van een dergelijke verkoop wordt gebruik gemaakt van de transactiewaarde van identieke goederen die zijn verkocht op een verschillend handelsniveau of in verschillende hoeveelheden, aangepast ten einde rekening te houden met de verschillen in handelsniveau of hoeveelheid, mits dergelijke aanpassingen kunnen worden gegrond op bewijzen waaruit duidelijk blijkt dat zij redelijk en exact zijn en daargelaten of daaruit een verhoging of een verlaging van de waarde voortvloeit.

 • 3. Indien de in artikel 21, eerste lid, onderdeel e, bedoelde kosten zijn begrepen in de transactiewaarde, wordt deze waarde aangepast ten einde rekening te houden met belangrijke verschillen die, als gevolg van de verschillende afstanden en wijzen van vervoer, tussen de kosten voor de ingevoerde goederen en de in aanmerking genomen identieke goederen kunnen bestaan.

 • 4. Indien bij de toepassing van dit artikel meer dan één transactiewaarde van identieke goederen wordt gevonden, wordt de laagste van die waarden gebruikt voor de vaststelling van de douanewaarde van de ingevoerde goederen.

Afdeling 4 De transactiewaarde van soortgelijke goederen

Artikel 24
 • 1. De douanewaarde van goederen, vastgesteld met toepassing van dit artikel, wordt gebaseerd op de transactiewaarde van soortgelijke goederen, die zijn verkocht voor uitvoer naar het binnenland en die zijn uitgevoerd op hetzelfde of nagenoeg hetzelfde tijdstip als dat van uitvoer van de goederen waarvan de waarde wordt bepaald.

 • 2. Artikel 23, tweede tot en met vierde lid, is ten aanzien van de vaststelling van de douanewaarde met toepassing van de transactiewaarde van soortgelijke goederen van overeenkomstige toepassing.

Afdeling 5 De terugrekenmethode

Artikel 25
 • 1. De douanewaarde van goederen, vastgesteld met toepassing van dit artikel, wordt gebaseerd op de prijs waartegen de in te voeren goederen, ingevoerde identieke of ingevoerde soortgelijke goederen, op of omstreeks het tijdstip van invoer worden doorverkocht in de staat waarin ze zijn ingevoerd.

 • 2. Bij de vaststelling van de in het eerste lid bedoelde prijs wordt uitgegaan van de prijs per eenheid, waartegen die goederen in de grootste totale hoeveelheid worden doorverkocht op het eerste handelsniveau na de invoer waarop zodanige verkopen plaatsvinden, aan personen die niet zijn verbonden met de verkoper.

 • 3. Indien die verkopen niet op of omstreeks het tijdstip van invoer plaatsvinden, wordt uitgegaan van de prijs van doorverkoop op de vroegste datum na invoer, doch binnen 90 dagen na die invoer.

 • 4. Op de prijs worden, voor zover ze daarin zijn begrepen, de volgende elementen in mindering gebracht:

  • a.

   de gewoonlijk betaalde of overeengekomen commissie of de gebruikelijke opslag voor winst en algemene kosten bij verkoop in het binnenland van goederen van dezelfde aard of hetzelfde karakter,

  • b.

   de gebruikelijke kosten van vervoer en verzekering en daarmee samenhangende kosten, ontstaan in het binnenland, en

  • c.

   de invoerrechten en andere belastingen die in het binnenland zijn verschuldigd bij de invoer of de verkoop van de goederen.

 • 5. Indien noch de in te voeren goederen, noch ingevoerde identieke of ingevoerde soortgelijke goederen, in de staat waarin zij zijn ingevoerd, in het binnenland worden verkocht, wordt op verzoek van de aangever de douanewaarde gebaseerd op de prijs waartegen de ingevoerde goederen, na bewerking of verwerking, worden doorverkocht aan personen in het binnenland die niet zijn verbonden met de personen van wie zij deze goederen kopen, onder aftrek van de waarde die door de bewerking of verwerking is toegevoegd en de aftrekposten, bedoeld in het vierde lid.

Afdeling 6 De methode van de berekende waarde

Artikel 26

De douanewaarde van ingevoerde goederen, vastgesteld met toepassing van dit artikel, wordt gebaseerd op een berekende waarde, zijnde de som van:

 • a.

  de kosten of de waarde van de materialen en van de vervaardiging of van andere bij de voortbrenging van de ingevoerde goederen verrichte behandelingen;

 • b.

  een bedrag voor winst en algemene kosten dat overeenkomt met het bedrag dat door producenten in het land van uitvoer gewoonlijk in aanmerking wordt genomen bij de verkoop van goederen, bestemd voor uitvoer naar het binnenland, die dezelfde aard of hetzelfde karakter hebben als de goederen waarvan de waarde wordt bepaald;

 • c.
  • de kosten van vervoer en verzekering van de ingevoerde goederen, en

  • de kosten van het laden en van handelingen met de ingevoerde goederen in verband met het vervoer tot de plaats van binnenkomst van de goederen in het binnenland.

Afdeling 7 De methode van redelijke middelen

Artikel 27
 • 1. De vaststelling van de douanewaarde met toepassing van de methode van redelijke middelen geschiedt in overeenstemming met de uitgangspunten van de in de artikelen 19 en 23 bedoelde methoden van waardevaststelling en wordt zoveel mogelijk gebaseerd op gegevens die in het binnenland beschikbaar zijn en indien mogelijk op eerder vastgestelde douanewaarden van identieke of soortgelijke goederen.

 • 2. De douanewaarde, vastgesteld met toepassing van dit artikel, wordt niet gebaseerd op:

  • a.

   de verkoopprijs in het binnenland van goederen die in het binnenland zijn voortgebracht;

  • b.

   de prijs van goederen op de binnenlandse markt van het land van uitvoer;

  • c.

   de prijs van goederen voor uitvoer vanuit het land van herkomst;

  • d.

   minimum douanewaarden;

  • e.

   willekeurig vastgestelde of fictieve waarden.

Hoofdstuk III Vrijstellingen

Titel I Begripsbepalingen

Artikel 28

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

a. invoerrechten:

invoerrechten, alsmede ter zake van de invoer verschuldigde accijns en bijzonder invoerrecht

b. vergunninghouder:

een persoon aan wie in het kader van deze landsverordening een vergunning is verleend;

c. vrijstellingsdocument:

het document, afgegeven op een aangifte ten invoer met vrijstelling van invoerrechten;

d. persoonlijke goederen:

goederen, bestemd voor persoonlijk gebruik door de belanghebbende bij de invoer of de leden van zijn gezin;

e. alcoholische producten:

voor menselijke consumptie bestemde alcoholhoudende dranken;

f. vervoermiddelen:

1° personenvoertuigen;

2° middelen voor het bedrijfsmatig vervoer van personen en goederen;

3° pleziervaartuigen;

g. personenvoertuigen:

motorvoertuigen, zijnde geen sportvoertuigen of voertuigen voor het bedrijven van een hobby, op twee of meer wielen, met inbegrip van aanhangwagens voor andere dan bedrijfsmatig vervoer van personen of goederen en geschikt voor de openbare weg;

h. pleziervaartuigen:

andere vaartuigen dan die welke op grond van hun constructietype en uitrusting geschikt en bestemd zijn voor het bedrijfmatig vervoer van personen of goederen.

Artikel 29

 • 1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder normale verblijfplaats verstaan de plaats waar een natuurlijk persoon gedurende ten minste 183 dagen per kalenderjaar verblijft wegens persoonlijke en beroepsmatige bindingen, of indien hij geen beroepsmatige bindingen heef, wegens persoonlijke bindingen waaruit nauwe banden tussen hemzelf en de plaats waar hij woont, blijken.

 • 2. Indien de belanghebbende zijn beroepsmatige bindingen op een andere plaats heeft dan zijn persoonlijke bindingen en daardoor afwisselend verblijft in verschillende landen, wordt hij geacht zijn normale verblijfplaats te hebben in het land van zijn persoonlijke bindingen, mits hij daar op geregelde tijden terugkeert. Indien de belanghebbende zich op de plaats van zijn beroepsmatige bindingen bevindt voor een opdracht van een bepaalde duur, wordt hij niettemin geacht zijn normale verblijfplaats te hebben in het land van zijn persoonlijke bindingen.

 • 3. De omstandigheid dat onderwijs wordt genoten in het buitenland houdt op zich niet in dat de normale verblijfplaats naar het buitenland is verplaatst.

 • 4. De normale verblijfplaats dient te worden aangetoond. Indien de douaneautoriteiten daarom verzoeken worden aanvullende inlichtingen en bewijsstukken overgelegd.

Titel II Algemene bepalingen

Artikel 30

 • 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, is voor de invoer met vrijstelling een vergunning vereist. Een vergunning kan eenmalig of doorlopend zijn. Aan een vergunning kunnen voorschriften of beperkingen worden verbonden.

 • 2. De vergunning dient vóór de aangifte ten invoer, dan wel in voorkomend geval vóór de aan de invoer voorafgaande uitvoer van de goederen, te zijn verkregen. In voorkomende gevallen kan een vergunning op de aangifte worden verleend.

 • 3. Belanghebbende dient daartoe tijdig een schriftelijke aanvraag in bij de douaneautoriteiten. Belanghebbende voegt bij de aanvraag alle gegevens en bescheiden en verstrekt alle inlichtingen die nodig zijn voor een juiste beoordeling van de aanvraag. Wanneer de douaneautoriteiten dit nodig achten, kunnen zij een termijn vaststellen waarbinnen de aanvrager aanvullende bewijsstukken dient over te leggen.

 • 4. De douaneautoriteiten beslissen binnen negen maanden na ontvangst van de aanvraag. De beslissing wordt op schrift gesteld en is met redenen omkleed.

 • 5. De vergunninghouder is gehouden de douaneautoriteiten mededeling te doen van elk feit dat zich voordoet na afgifte van de vergunning dat gevolgen kan hebben voor de handhaving of de inhoud van de vergunning. De vergunninghouder is desgevraagd gehouden aan de douaneautoriteiten de goederen aan te wijzen waarop de vrijstelling betrekking heeft.

 • 6. Op verzoek van de belanghebbende wordt de weigering van een vrijstelling, waarvoor geen vergunning vereist is, op schrift gesteld.

Artikel 31

 • 1. Indien de vrijstelling afhankelijk is van de voorwaarde dat de goederen weer worden uitgevoerd dan wel tevoren zijn uitgevoerd, of een bepaalde bestemming volgen, dient naar het oordeel van de douaneautoriteiten, de vaststelling van de identiteit van de goederen te worden verzekerd.

 • 2. In de in het eerste lid bedoelde gevallen kunnen de douaneautoriteiten eisen dat een goederenrekening wordt gehouden en, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, dat zekerheid wordt gesteld.

 • 3. Indien de identiteit van de goederen niet kan worden verzekerd, kunnen de douaneautoriteiten beslissen de vrijstelling niet toe te passen.

Artikel 32

 • 1. Ten aanzien van goederen die met vrijstelling zijn ingevoerd op voorwaarde dat de goederen weer worden uitgevoerd of een bepaalde bestemming volgen, kunnen de douaneautoriteiten op verzoek van de vergunninghouder toestemming verlenen:

  • a.

   van de vrijstelling af te zien, of

  • b.

   de goederen onder ambtelijk toezicht te vernietigen.

 • 2. Artikel 30, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

 • 3. Toestemming wordt slechts verleend indien bijzondere omstandigheden, die bij de invoer niet waren te voorzien, beletten de goederen weer uit te voeren of daaraan de bestemming te geven met het oog waarop de vrijstelling is verleend.

 • 4. Toestemming als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, kan eveneens worden verleend wanneer de goederen vrij van alle kosten worden afgestaan aan het Land. In welk geval de vergunninghouder is vrijgesteld van de betaling van invoerrechten.

 • 5. Voor goederen ten aanzien waarvan van de vrijstelling wordt afgezien, wordt tegelijk met het desbetreffende verzoek een aangifte ten invoer gedaan. De verschuldigde invoerrechten worden, tenzij anders is bepaald, vastgesteld volgens het tarief van invoerrechten op het tijdstip waarop de goederen met vrijstelling zijn ingevoerd.

 • 6. Voor de invoer van resten en afvallen van goederen die onder ambtelijk toezicht zijn vernietigd, wordt aangifte gedaan.

 • 7. De belanghebbende meldt onverwijld de vernietiging van goederen die naar zijn oordeel te wijten is aan toevallige omstandigheden of overmacht. De douaneautoriteiten kunnen deze vernietiging van goederen gelijkstellen aan vernietiging onder ambtelijk toezicht. Op de resten en afvallen is het zesde lid van toepassing.

Artikel 33

 • 1. De douaneautoriteiten kunnen de vergunning tot invoer met vrijstelling intrekken indien:

  • a.

   de bij of krachtens dit hoofdstuk gestelde voorwaarden en bepalingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk zijn nagekomen;

  • b.

   de vergunning werd afgegeven op basis van de door de aanvrager verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens en de vergunning niet zou zijn verleend indien de juiste gegevens bekend waren;

  • c.

   aan de vergunninghouder surséance van betaling wordt verleend of deze in staat van faillissement wordt verklaard.

 • 2. De intrekking van de vergunning is met redenen omkleed.

Artikel 34

Het is verboden:

 • a.

  de bij of krachtens dit hoofdstuk gestelde voorwaarden en bepalingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk na te komen;

 • b.

  onjuiste of onvolledige gegevens te verstrekken, waarvan het gevolg is of zou kunnen zijn dat vrijstelling wordt genoten zonder dat daarop aanspraak bestaat;

 • c.

  aan de goederen een andere bestemming te geven of te doen geven, dan die met het oog waarop de vergunning tot invoer met vrijstelling is verleend.

Titel III Vrijstellingen van invoerrechten

Afdeling I Vrijstellingen bij definitieve invoer

§ 1 Verhuisgoederen
Artikel 35
 • 1. Vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de invoer van persoonlijke goederen door natuurlijke personen, die hun normale verblijfplaats naar het binnenland overbrengen.

 • 2. De vrijstelling is beperkt tot persoonlijke goederen die:

  • a.

   ten minste zes maanden vóór de datum waarop de belanghebbende zijn normale verblijfplaats in het land van herkomst heeft opgegeven, in zijn bezit zijn geweest en, wanneer het niet-verbruikbare goederen betreft, door hem in zijn vroegere normale verb1ijfpIaats zijn gebruikt, en

  • b.

   bestemd zijn om door de belanghebbende voor hetzelfde doel te worden gebruikt in zijn nieuwe normale verblijfplaats.

 • 3. Op verzoek van de douaneautoriteiten toont de aangever aan, dat wordt voldaan aan het tweede lid, onderdeel a.

 • 4. De vrijstelling wordt slechts verleend indien:

  • a.

   een door de belanghebbende ondertekende lijst wordt overgelegd, inhoudende een omschrijving van alle goederen waarvoor aanspraak op vrijstelling wordt gemaakt;

  • b.

   de goederen vóór het verstrijken van een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de belanghebbende zijn normale verblijfplaats in het binnenland heeft gevestigd, ten invoer worden aangegeven.

 • 5. In afwijking van het tweede lid, onderdeel a, wordt voor de invoer van personenvoertuigen die deel uitmaken van de persoonlijke goederen van de belanghebbende vrijstelling verleend, indien het personenvoertuig ten minste een jaar voorafgaande aan de datum van inscheping in het land van herkomst, aantoonbaar en onafgebroken in bezit en in gebruik was van de belanghebbende, waarbij:

  • a.

   de vrijstelling is beperkt tot één personenvoertuig per gezin of huishouding, en

  • b.

   in daartoe aanleiding gevende gevallen de douaneautoriteiten de belanghebbende zekerheid kunnen laten stellen.

 • 6. Van de vrijstelling zijn uitgesloten alcoholische producten en tabak en tabaksproducten, voor zover deze niet als normale huisvoorraad zijn te beschouwen, alsmede vervoermiddelen zijnde geen personenvoertuigen.

Artikel 36
 • 1. De invoer van persoonlijke goederen kan in gedeelten plaatsvinden, mits binnen de termijn genoemd in artikel 35, vierde lid, onderdeel b.

 • 2. In bijzondere gevallen kunnen de douaneautoriteiten afwijking van de in artikel 35, vierde lid, onderdeel b en artikel 35, vijfde lid, aanhef, genoemde termijnen toestaan.

Artikel 37

De douaneautoriteiten kunnen in de vergunning bepalen dat in aangiften ten invoer die voor de goederen worden gedaan, als soort van de goederen mag worden vermeld: verhuisgoed.

Artikel 38

Binnen twaalf maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de aangifte ten invoer is aanvaard, mogen de met vrijstelling ingevoerde persoonlijke goederen niet zonder voorafgaande toestemming van de douaneautoriteiten worden uitgeleend, verpand, verhuurd, noch onder bezwarende titel of om niet worden overgedragen.

§ 2 Erfgoederen
Artikel 39
 • 1. Vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de invoer van persoonlijke goederen die:

  • a.

   door erfopvolging zijn verkregen door een natuurlijke persoon die zijn normale verblijfplaats in het binnenland heeft, of

  • b.

   door erfopvolging bij testament zijn verkregen door een rechtspersoon die een activiteit zonder winstoogmerk uitoefent en in het binnenland is gevestigd.

 • 2. Van de vrijstelling zijn uitgesloten alcoholische producten, tabak en tabaksproducten en bedrijfsvoertuigen.

 • 3. De vrijstelling wordt slechts verleend, indien:

  • a.

   een door een notaris of vergelijkbare functionaris van het land van uitvoer afgegeven verklaring wordt overgelegd, waaruit blijkt dat de goederen door erfopvolging zijn verkregen,

  • b.

   een door belanghebbende ondertekende lijst wordt overgelegd, inhoudende een omschrijving van alle goederen waarvoor aanspraak op vrijstelling wordt gemaakt, en

  • c.

   de goederen binnen een jaar na de datum waarop ze in bezit van belanghebbende zijn gesteld, ten invoer worden aangegeven.

Artikel 40
 • 1. De invoer van de persoonlijke goederen mag binnen de in artikel 39, derde lid, onderdeel c, bedoelde termijn in gedeelten plaatsvinden.

 • 2. De douaneautoriteiten kunnen op grond van bijzondere omstandigheden een verlenging van de in het eerste lid bedoelde termijn toestaan.

Artikel 41
 • 1. De douaneautoriteiten kunnen in de vergunning bepalen dat in aangiften ten invoer die voor de goederen worden gedaan, als soort van de goederen mag worden vermeld: erfgoed.

 • 2. Het eerste lid is niet van toepassing op motorvoertuigen.

§ 3 Roerende goederen studenten
Artikel 42
 • 1. Vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de invoer van persoonlijke goederen door:

  • a.

   scholieren en studenten die met het oog op hun studie in het binnenland komen wonen;

  • b.

   degenen die na beëindiging van hun studie in het buitenland in het binnenland komen wonen.

 • 2. Scholier of student in de zin van het eerste lid is elke persoon die als regulier student is ingeschreven bij een universitaire instelling of bij een onderwijsinstelling voor het volgen van volledig dagonderwijs voor een hogere of middelbare beroepsopleiding.

 • 3. De vrijstelling is beperkt tot:

  • a.

   gebruikte roerende goederen die de normale meubilering van een studentenkamer vormen,

  • b.

   linnengoed en kleding, zowel gebruikt als nieuw, en

  • c.

   studiebenodigdheden, zijnde de voorwerpen en instrumenten die normaliter door een scholier of student worden gebruikt bij de studie.

 • 4. De vrijstelling wordt slechts verleend indien een door de belanghebbende ondertekende lijst wordt overgelegd, inhoudende een omschrijving van alle goederen waarvoor aanspraak op vrijstelling wordt gemaakt.

 • 5. Artikel 38 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 43

De douaneautoriteiten kunnen in de vergunning bepalen dat in aangiften ten invoer die voor de goederen worden gedaan, als soort van de goederen mag worden vermeld: roerende goederen studenten.

§ 4 Zendingen met een te verwaarlozen waarde
Artikel 44
 • 1. Vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor zendingen die per briefpost of als postpakket rechtstreeks aan een persoon in het binnenland worden gezonden en die goederen bevatten waarvan de totale waarde niet meer dan NAF. 50,- bedraagt.

 • 2. Van de vrijstelling zijn uitgesloten alcoholische producten en tabak en tabaksproducten.

Artikel 45

Voor de invoer met vrijstelling is geen vergunning vereist.

§ 5 Door particulieren aan particulieren gerichte zendingen
Artikel 46
 • 1. Vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de invoer van goederen, vervat in een zending die door een particulier worden verzonden naar een andere particulier die zich in het binnenland bevindt, indien de zending:

  • a.

   een incidenteel karakter draagt,

  • b.

   uitsluitend persoonlijke goederen bevat,

  • c.

   door de afzender aan de geadresseerde wordt gezonden, zonder dat hiervoor door laatstgenoemde enigerlei betaling plaatsvindt, en

  • d.

   geen hogere waarde heeft dan NAF. 125,-, waaronder begrepen de waarde van de in het tweede lid genoemde goederen.

 • 2. De vrijstelling is voor alcoholische producten, tabak en tabaksproducten, parfumerieën, toiletwaters, koffie en thee, alsmede essences en extracten daarvan, beperkt tot voor elk van die goederen bij ministeriële beschikking met algemene werking vast te stellen hoeveelheden.

Artikel 47

Voor de invoer met vrijstelling is geen vergunning vereist.

§ 6 Persoonlijke bagage van reizigers
Artikel 48
 • 1. Vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de invoer van goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers, voor zover het betreft:

  • a.

   bagage die de reiziger:

   • bij zijn aankomst in het binnenland bij de douane kan aangeven, of

   • later bij de douane aangeeft, en bij zijn vertrek uit het buitenland als begeleidende bagage was ingeschreven bij de maatschappij die zijn vervoer naar het binnenland heeft verzorgd, en

  • b.

   invoer die een incidenteel karakter draagt en uitsluitend betrekking heeft op persoonlijke goederen.

 • 2. De vrijstelling is voor alcoholische producten, tabak en tabaksproducten, parfumerieën, toiletwaters, koffie en thee, alsmede essences en extracten daarvan, beperkt tot voor elk van die goederen bij ministeriële beschikking met algemene werking vast te stellen hoeveelheden per reiziger.

 • 3. De vrijstelling wordt niet verleend voor alcoholische producten en tabak en tabaksproducten die ingevoerd worden door reizigers, jonger dan zeventien jaren.

 • 4. Voor goederen die geen sporen van gebruik vertonen of die van bijzondere of kostbare aard zijn, wordt geen vrijstelling verleend, tenzij ten genoegen van de douaneautoriteiten wordt aangetoond dat deze tevoren uit het vrije verkeer zijn uitgevoerd.

Artikel 49
 • 1. Voor in het buitenland verkregen goederen wordt de vrijstelling slechts verleend tot een totale waarde van NAF. 200,-.

 • 2. Voor reizigers, jonger dan vijftien jaar is het in het eerste lid bedoelde bedrag beperkt tot NAF. 65,-.

 • 3. Indien de totale waarde van de in het eerste lid bedoelde goederen het op grond van het eerste of tweede lid geldende maximum overschrijdt, is de vrijstelling slechts van toepassing voor goederen met een waarde tot deze bedragen, met dien verstande dat de waarde van een afzonderlijk goed niet mag worden gesplitst.

Artikel 50
 • 1. Voor de invoer met vrijstelling is geen vergunning vereist.

 • 2. De aangifte ten invoer kan mondeling geschieden.

§ 7 Voorwerpen van opvoedkundige, wetenschappelijke of culturele aard
Artikel 51

Vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de invoer van publicaties en documenten van opvoedkundige, wetenschappelijke of culturele aard, mits uit de aard en de hoeveelheid van de goederen geen commerciële bijbedoelingen blijken.

Artikel 52
 • 1. Vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de invoer van bij ministeriële beschikking aangewezen visueel en auditief materiaal van opvoedkundige, gemeenschappelijke of culturele aard.

 • 2. De vrijstelling wordt slechts verleend indien het materiaal betreft dat verkregen is uit een schenking door een in het buitenland gevestigde natuurlijke of rechtspersoon en dat bestemd is voor bij ministeriële beschikking met algemene werking aangewezen:

  • a.

   openbare instellingen en organisaties van openbaar nut van opvoedkundige, wetenschappelijke of culturele aard, of

  • b.

   particuliere instellingen en organisaties die in hoofdzaak werkzaam zijn op het gebied van opvoeding, wetenschap of cultuur.

Artikel 53

Vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de invoer van voorwerpen die deel uitmaken van verzamelingen en kunstvoorwerpen van opvoedkundige, wetenschappelijke of culturele aard, voor zover deze goederen:

 • a.

  niet voor verkoop bestemd zijn, en

 • b.

  bestemd zijn voor door bij ministeriële beschikking aangewezen:

  • openbare instellingen en organisaties, alsmede instellingen en organisaties van openbaar nut, van opvoedkundige, wetenschappelijke of culturele aard, of

  • musea, kunstgalerijen of andere instellingen.

§ 8 Voorwerpen voor gehandicapten
Artikel 54
 • 1. Vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de invoer van:

  • a.

   voorwerpen die speciaal zijn ontworpen voor de onderwijskundige, wetenschappelijke en culturele ontwikkeling van gehandicapten;

  • b.

   voorwerpen die speciaal zijn ontworpen voor de ondersteuning van tewerkstelling en voor de verbetering van de maatschappelijke positie van gehandicapten;

  • c.

   reserve-onderdelen, onderdelen en specifieke hulpstukken, bestemd voor de in de onderdelen a en b bedoelde voorwerpen.

 • 2. De vrijstelling wordt slechts verleend indien de voorwerpen worden ingevoerd door:

  • a.

   de gehandicapten zelf voor hun eigen gebruik, of

  • b.

   door de Minister aan te wijzen instellingen en organisaties die zich in hoofdzaak bezig houden met de onderwijskundige, wetenschappelijke en culturele ontwikkeling van gehandicapten, dan wel met ondersteuning van tewerkstelling en verbetering van de maatschappelijke positie van gehandicapten.

 • 3. Voor de toepassing van het tweede lid, onder a, kunnen de douaneautoriteiten vereisen dat de handicap wordt aangetoond door middel van een medische verklaring.

Artikel 55
 • 1. De met vrijstelling ingevoerde goederen mogen niet zonder voorafgaande toestemming van de douaneautoriteiten worden uitgeleend, verpand, verhuurd, noch onder bezwarende titel of om niet worden overgedragen.

 • 2. Indien een voorwerp wordt uitgeleend, verpand, verhuurd of overgedragen aan een persoon, instelling of organisatie die op grond van artikel 52 voor vrijstelling in aanmerking komt, en die het voorwerp:

  • a.

   gebruikt voor doeleinden die recht geven op deze vrijstelling, blijft de vrijstelling van kracht;

  • b.

   niet gebruikt voor doeleinden die recht geven op deze vrijstelling, is artikel 32 van toepassing, met dien verstande dat het bedrag van de verschuldigde invoerrechten wordt vastgesteld volgens het tarief van invoerrechten op het tijdstip waarop het voorwerp ten invoer wordt aangegeven.

 • 3. Indien niet langer voldaan wordt aan de voorwaarden om voor de vrijstelling in aanmerking te komen of de met vrijstelling ingevoerde goederen voor andere doeleinden worden gebruikt, zijn het eerste lid en het tweede lid, onderdeel b, van overeenkomstige toepassing.

§ 9 Testsera voor bloedgroepenonderzoek
Artikel 56
 • 1. Vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de invoer van:

  • a.

   sera van menselijke, dierlijke, plantaardige of andere oorsprong, bestemd voor bloedgroepenonderzoek en voor het opsporen van de onverenigbaarheid van bloedgroepen;

  • b.

   de voor het vervoer van de sera noodzakelijke speciale verpakkingen;

  • c.

   de oplosmiddelen en de toebehoren die nodig zijn voor het gebruik van de sera en aan de zending zijn toegevoegd.

 • 2. De vrijstelling wordt beperkt tot sera die bestemd zijn voor bij ministeriële beschikking met algemene werking aangewezen instellingen of laboratoria voor gebruik voor geneeskundige doeleinden, onder voorwaarde dat daarop geen winst wordt gemaakt.

Artikel 57

Voor de invoer met vrijstelling is geen vergunning vereist.

§ 10 Farmaceutische producten, gebruikt ter gelegenheid van internationale sportevenementen
Artikel 58

Vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de invoer van farmaceutische producten voor geneeskunde die bestemd zijn voor gebruik door personen en dieren die uit het buitenland komen om aan in het binnenland georganiseerde internationale sportevenementen deel te nemen, zulks binnen de grenzen van hun behoeften gedurende het verblijf in het binnenland.

Artikel 59
 • 1. Voor de invoer met vrijstelling is geen vergunning vereist.

 • 2. De aangifte ten invoer kan mondeling geschieden.

§ 11 Goederen voor bestrijding van rampen
Artikel 60
 • 1. Vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor:

  goederen die worden ingevoerd door de overheid en andere door de Minister aangewezen instellingen, ten einde gratis:

  • te worden verstrekt aan slachtoffers van rampen die in het binnenland plaats vinden, of

  • ter beschikking te worden gesteld van de slachtoffers van dergelijke rampen, doch eigendom van de betrokken instellingen blijven;

 • 2. De vrijstelling wordt niet verleend voor goederen, bestemd voor de wederopbouw van het rampgebied, tenzij om niet ter beschikking gesteld door hulpverlenende landen of internationale organisaties.

 • 3. Voor aanwijzing door de Minister komen slechts instellingen in aanmerking die geen winst beogen en in hoofdzaak werkzaam zijn op het gebied van hulpverlening of liefdadigheid. Aanwijzing vindt slechts plaats indien de boekhouding van de instelling het de douaneautoriteiten mogelijk maakt haar verrichtingen te controleren.

 • 4. Voor de afgifte van het vrijstellingsdocument behoeft geen zekerheid te worden gesteld.

Artikel 61
 • 1. Goederen die niet meer kunnen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor de vrijstelling is verleend, mogen worden overgedragen aan een andere instelling die krachtens artikel 60 voor aanwijzing in aanmerking komt, indien de douaneautoriteiten hiervoor toestemming hebben gegeven, en de overdracht om niet geschiedt.

 • 2. Indien een overdracht als bedoeld in het eerste lid, niet om niet geschiedt, is artikel 32 van toepassing, met dien verstande dat het bedrag van de verschuldigde invoerrechten wordt vastgesteld volgens het tarief van invoerrechten op het tijdstip waarop de goederen ten invoer worden aangegeven.

 • 3. Indien een instelling niet langer voldoet aan de voorwaarden om voor vrijstelling in aanmerking te komen of de met vrijstelling ingevoerde goederen voor andere doeleinden wil gebruiken, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing.

Artikel 62

De douaneautoriteiten kunnen in de vergunning bepalen dat in aangiften ten invoer die voor de goederen worden gedaan, als soort van de goederen mag worden vermeld: goederen voor bestrijding van rampen.

§ 12 Eerbewijzen
Artikel 63
 • 1. Vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de invoer van:

  • a.

   onderscheidingen die zijn verleend door buitenlandse regeringen aan personen die hun normale verblijfplaats in het binnenland hebben;

  • b.

   bekers, medailles en soortgelijke voorwerpen die voornamelijk een symbolisch karakter bezitten en die in het buitenland zijn verleend aan personen die hun normale verblijfplaats in het binnenland hebben, als eerbewijs voor de activiteiten die zij hebben ontplooid op gebieden zoals kunst, wetenschap, sport en openbare dienstverlening, of als bewijs van erkentelijkheid voor hun verdiensten ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis, en die door bedoelde personen zelf in het binnenland worden ingevoerd;

  • c.

   bekers, medailles en soortgelijke voorwerpen die voornamelijk een symbolisch karakter bezitten en gratis door in het buitenland gevestigde autoriteiten of personen worden aangeboden om in het binnenland voor dezelfde doeleinden als bedoeld in onderdeel b, te worden toegekend.

 • 2. Onder soortgelijke voorwerpen als bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan: voorwerpen die eenzelfde functie als bekers en medailles hebben, zoals vazen, sierborden, kleine sculpturen, schilderijen en miniaturen.

 • 3. De vrijstelling wordt slechts verleend voor zover uit de aard en de hoeveelheden van de goederen geen commerciële bijbedoelingen blijken.

Artikel 64
 • 1. Voor de invoer met vrijstelling is geen vergunning vereist.

 • 2. De aangifte ten invoer van de in artikel 63, eerste lid, onderdelen a en b, bedoelde goederen kan mondeling geschieden.

§ 13 In het kader van buitenlandse betrekkingen ontvangen geschenken
Artikel 65
 • 1. Vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de invoer van voorwerpen:

  • a.

   die worden ingevoerd door personen die een officieel bezoek hebben afgelegd in het buitenland, en die deze voorwerpen bij die gelegenheid ten geschenke hebben gekregen van de autoriteiten die hen hebben ontvangen;

  • b.

   die worden ingevoerd door personen die een officieel bezoek komen afleggen in het binnenland teneinde die voorwerpen bij die gelegenheid ten geschenke te geven aan de autoriteiten die hen ontvangen;

  • c.

   die bij wijze van geschenk of als blijk van vriendschap of van hulde, door een in het buitenland gevestigde officiële autoriteit, openbare instantie of activiteiten van openbaar belang verrichtende rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie worden gericht aan een soortgelijke autoriteit, instantie of organisatie in het binnenland.

 • 2. De vrijstelling wordt slechts verleend indien de voorwerpen bedoeld zijn als incidenteel geschenk en voor zover uit de aard en de hoeveelheden van de goederen geen commerciële bijbedoelingen blijken.

 • 3. Van de vrijstelling zijn uitgesloten alcoholische producten en tabak en tabaksproducten.

Artikel 66
 • 1. Voor de invoer met vrijstelling van de in artikel 65, eerste lid, onderdelen a en b, bedoelde goederen is geen vergunning vereist.

 • 2. De aangifte ten invoer van de in artikel 65, eerste lid, onderdelen a en b, bedoelde goederen kan mondeling geschieden.

§ 14 Voor vorsten en staatshoofden bestemde goederen
Artikel 67

Vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de invoer van:

 • a.

  giften die zullen worden aangeboden aan regerende vorsten en staatshoofden;

 • b.

  goederen, bestemd om te worden gebruikt of verbruikt door regerende buitenlandse vorsten en buitenlandse staatshoofden, alsmede door de personen die hen officieel vertegenwoordigen, gedurende hun officieel verblijf in het binnenland.

Artikel 68
 • 1. Indien de goederen gelijktijdig met het officiële bezoek worden ingevoerd, is voor de invoer met vrijstelling geen vergunning vereist.

 • 2. Indien de goederen gelijktijdig met het officiële bezoek worden ingevoerd, kan de aangifte ten invoer mondeling geschieden.

§ 15 Monsters van goederen
Artikel 69
 • 1. Vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de invoer van monsters van goederen waarvan de waarde onbeduidend is en die slechts kunnen dienen ter verkrijging van bestellingen voor goederen van het soort dat zij vertegenwoordigen, met het oog op de invoer daarvan in het binnenland.

 • 2. Onder monsters van goederen als bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan artikelen die representatief zijn voor een categorie van handelswaar, en die op grond van hun aard, hoeveelheid, verpakkng, opmaak of daarop voorkomende aanwijzingen ongeschikt zijn om voor andere doeleinden te worden gebruikt dan voor klantenwerving.

 • 3. Voor de beoordeling van de vraag of monsters al dan niet een onbeduidende waarde hebben, wordt de gezamenlijke waarde van alle monsters die van eenzelfde zending deel uitmaken, in aanmerking genomen. De waarden van de zendingen door dezelfde afzender aan verschillende geadresseerden verzonden, worden niet samengeteld, ook al worden de zendingen gelijktijdig ingevoerd.

 • 4. De douaneautoriteiten kunnen eisen dat bepaalde artikelen, enkel in aanmerking komen voor vrijstelling, indien deze definitief onbruikbaar worden gemaakt door versnijding, doorboring, het aanbrengen van een duidelijk zichtbaar en onuitwisbaar kenteken of enig ander procédé, zonder dat deze behandeling evenwel tot gevolg mag hebben dat hun hoedanigheid van monster daardoor verloren gaat.

§ 16 Tentoonstellingsgoederen
Artikel 70
 • 1. Vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de invoer van:

  • a.

   kleine monsters die representatief zijn voor in het buitenland vervaardigde goederen en bestemd zijn voor tentoonstellingen;

  • b.

   goederen die uitsluitend worden ingevoerd om te worden gedemonstreerd of om in het buitenland vervaardigde machines en apparaten te demonstreren tijdens tentoonstellingen;

  • c.

   materialen van geringe waarde, zoals verf, lak, en behangselpapier, die worden gebruikt voor de bouw, de inrichting en de decoratie van tijdelijke stands die door buitenlandse inzenders worden bezet op tentoonstellingen en die door hun gebruik als zodanig verloren gaan;

  • d.

   drukwerk, catalogi, prospectussen, prijscouranten, aanplakbiljetten, al dan niet geïllustreerde kalenders, niet-ingelijste foto’s en andere voorwerpen die gratis worden verstrekt teneinde te worden gebruikt voor reclamedoeleinden voor in het buitenland vervaardigde goederen, die op tentoonstellingen worden tentoongesteld.

 • 2. In deze paragraaf wordt verstaan onder “tentoonstellingen”:

  • a.

   tentoonstellingen, jaarbeurzen, beurzen en dergelijke manifestaties op het gebied van handel, industrie, landbouw en ambachtelijke nijverheid;

  • b.

   tentoonstellingen of manifestaties die voornamelijk voor liefdadige doeleinden worden georganiseerd;

  • c.

   tentoonstellingen of manifestaties die voornamelijk worden georganiseerd met een wetenschappelijk, technisch, ambachtelijk, artistiek, opvoedkundig of cultureel, toeristisch, sportief, godsdienstig of kerkelijk doel of ter bevordering van de vriendschap tussen volkeren;

  • d.

   vergaderingen van vertegenwoordigers van internationale organisaties of groeperingen;

  • e.

   plechtigheden en manifestaties met een officieel of herdenkingskarakter.

 • 3. De vrijstelling wordt niet verleend indien de goederen bestemd zijn voor particuliere tentoonstellingen die in winkels of handelsruimten worden georganiseerd met het oog op de verkoop van buitenlandse goederen.

 • 4. Van de in het eerste lid, onderdelen a en b, bedoelde vrijstelling zijn uitgesloten alcoholische producten, tabak en tabaksproducten en brandstoffen.

Artikel 71
 • 1. De in artikel 70, eerste lid, onderdeel a, bedoelde vrijstelling wordt slechts verleend indien:

  • a.

   de monsters als zodanig worden ingevoerd of eerst tijdens de tentoonstelling worden vervaardigd van in grotere hoeveelheden vanuit het buitenland ingevoerde goederen;

  • b.

   de monsters uitsluitend dienen om tijdens de tentoonstelling gratis aan bezoekers voor hun persoonlijk gebruik of verbruik te worden uitgereikt;

  • c.

   de monsters kunnen worden onderkend als reclamemateriaal waarvan de waarde per eenheid gering is;

  • d.

   de monsters ongeschikt zijn voor handelsdoeleinden en in voorkomend geval in verpakkingen worden aangeboden die een geringere hoeveelheid bevatten dan de kleinste in de handel verkrijgbare hoeveelheid van dezelfde goederen;

  • e.

   de monsters van levensmiddelen en dranken die niet worden uitgereikt in een verpakking als bedoeld in onderdeel d, worden verbruikt ter plaatse van de tentoonstelling;

  • f.

   de totale waarde en hoeveelheid van de monsters in een redelijke verhouding staan tot de aard van de tentoonstelling, het bezoekersaantal en de omvang van de deelneming van de inzender.

 • 2. De in artikel 70, eerste lid, onderdeel b, bedoelde vrijstelling is beperkt tot goederen die tijdens de tentoonstelling worden verbruikt of tenietgaan, en waarvan de totale waarde en hoeveelheid in een redelijke verhouding staan tot de aard van de tentoonstelling, het bezoekersaantal en het belang van de deelneming van de exposant.

 • 3. De in artikel 70, eerste lid, onderdeel d, bedoelde vrijstelling geldt slechts voor drukwerk en voorwerpen voor reclamedoeleinden die uitsluitend bestemd zijn om op de plaats van de tentoonstelling gratis aan het publiek te worden uitgereikt, en waarvan de totale waarde en hoeveelheid in een redelijke verhouding staan tot de aard van de tentoonstelling, het bezoekersaantal en het belang van de deelneming van de exposant.

§ 17 Zendingen voor het Bureau Intellectuele Eigendom van de Nederlandse Antillen.
Artikel 72

Vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de invoer van merken, modellen of tekeningen en de desbetreffende indieningdossiers, alsmede de dossiers betreffende aanvragen van octrooien en dergelijke, die bestemd zijn voor het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Nederlandse Antillen.

Artikel 73

Voor de invoer met vrijstelling is geen vergunning vereist.

§ 18 Toeristisch reclamemateriaal
Artikel 74

Vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de invoer van toeristisch reclamemateriaal, voor zover het betreft:

 • a.

  bescheiden, bestemd om gratis te worden uitgereikt en die voornamelijk tot doel hebben het publiek ertoe te brengen vreemde landen te bezoeken, met name om daar bijeenkomsten of manifestaties bij te wonen die een cultureel, toeristisch, sportief of godsdienstig karakter bezitten dan wel verband houden met een beroep, mits deze bescheiden niet meer dan 25% particuliere handelsreclame bevatten en het oogmerk van propaganda van algemene aard er duidelijk uit blijkt;

 • b.

  lijsten en jaarboeken van buitenlandse hotels, gepubliceerd door officiële organisaties voor toerisme of onder auspiciën daarvan, alsmede dienstregelingen van in het buitenland geëxploiteerde vervoerdiensten, wanneer deze bescheiden bestemd zijn om gratis te worden uitgereikt en niet meer dan 25% particuliere handelsreclame bevatten;

 • c.

  technisch materiaal dat wordt toegezonden aan vertegenwoordigers of correspondenten die zijn erkend respectievelijk aangesteld door officiële nationale toeristenorganisaties, en dat niet bestemd is om te worden uitgereikt.

§ 19 Diverse goederen
Artikel 75
 • 1. Vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de invoer van:

  • a.
   • machines, machineonderdelen, gereedschappen, werktuigen, werktuigonderdelen, ijzerwerk, chemicaliën, omheiningdraad,

   • werkpaarden, fokdieren van zuiver ras en producten van het planten- en dierenrijk,

   • bereid diervoeder en producten van plantaardige of dierlijke oorsprong, al dan niet gemengd, en

   • mineralen, vitaminen en chemische verbindingen die kennelijk zijn bestemd voor de bereiding van bereid diervoeder, mits deze bestemd zijn om uitsluitend te worden gebezigd in de bedrijfsmatige uitoefening van landbouw, veehouderij, tuinbouw of visserij;

  • b.

   motorvoertuigen voor bedrijfsmatig vervoer van goederen en tractors, en vissersvaartuigen, die zijn bestemd en ingericht om uitsluitend te worden gebezigd in de bedrijfsmatige uitoefening van landbouw, veehouderij, tuinbouw of visserij;

  • c.

   motorvoertuigen voor bedrijfsmatig vervoer van personen die blijkens een door het bevoegde gezag aan belanghebbende afgegeven vergunning of ontheffing zijn bestemd om uitsluitend geregeld openbaar vervoer of taxivervoer te verrichten;

  • d.

   schepen die geregeld in het handelsverkeer met het buitenland worden gebruikt, alsmede hun inventaris voor zover deze niet wordt gelost;

  • e.

   schepen, bestemd voor het onderhouden van geregelde verbindingen tussen de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen, alsmede hun inventaris voor zover deze niet wordt gelost;

  • f.

   bij ministeriële beschikking met algemene werking aan te wijzen goederen bestemd om te worden gebruikt in en ten behoeve van de luchtvaart;

  • g.

   goederen die krachtens de Landsverordening ter bevordering van bedrijfsvestiging en hotelbouw (P.B. 1953, 194), de Landsverordening belastingfaciliteiten industriële ondernemingen (P.B. 1985, 146), de Landsverordening ter bevordering van grondontwikkeling (P.B. 1964, 77), de Landsverordening renovatie hotels (P.B. 1985, 150) of de Landsverordening economische zones (P.B. 2001, no. 18) zijn vrijgesteld;

  • h.

   materialen, ingevoerd door een onderneming die een op 1 januari 1985 in het binnenland gevestigde olieraffinaderij exploiteert, bezit of verhuurt, in het kader van grote programma’s voor kapitaalinvesteringen, dan wel ten behoeve van nieuwe installaties of modernisering van reeds bestaande installaties;

  • i.

   oorlogsmaterieel ten behoeve van de defensie van de Nederlandse Antillen, aangevoerd door de Nederlandse strijdkrachten;

  • j.

   gebruiksgoederen welke door de Nederlandse strijdkrachten voor rekening van Nederland worden ingevoerd voor gebruik op de bases;

  • k.

   voor menselijke consumptie bestemde vis, levend, vers, gekoeld of bevroren, indien in het binnenland geen distributieschakel tussen vangst en aanbreng bestaat en de vis wordt aangebracht met kleine vissersvaartuigen;

  • l.

   goederen bestemd voor projecten die in het kader van onderlinge hulp voor rekening van Nederland of Aruba komen, alsmede goederen die in het kader van ontwikkelingshulp voor rekening van internationale organisaties komen, zulks onder bij ministeriële beschikking met algemene werking te stellen voorwaarden;

  • m.

   geluidsdragers met opnamen van in het binnenland gevestigde uitvoerende musici;

  • n.

   materialen en benodigdheden, die naar aard en bestemming uitsluitend in ziekenhuizen worden gebruikt;

  • o.

   gebruikte handels- en kantoorbescheiden zoals reisbiljetten, cognossementen en vrachtbrieven;

  • p.

   persfoto’s, voor zover zulks blijkt uit daarop voorkomende of daaraan gehechte mededelingen, die worden toegezonden aan persagentschappen of aan uitgevers van dagbladen of tijdschriften;

  • q.

   goederen, ingevoerd of wederingevoerd uit een van de eilandgebieden Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten, voor zover het betreft:

   • nijverheidsproducten die aldaar zijn vervaardigd uit grondstoffen en goederen die bij invoer in het binnenland van invoerrechten zouden zijn vrijgesteld;

   • ontwikkelde cinematografische films, geluidsfilms en dergelijke films, nadat deze uit het binnenland zijn uitgevoerd;

   • toestellen, werktuigen, instrumenten en gereedschappen die zijn uitgevoerd om aldaar werkzaamheden mee te verrichten.

  • r.

   Verpakkingsmiddelen en andere goederen, hetzij gebruiksklaar, hetzij in losse onderdelen, vervaardigd en ingericht voor het vervoer van goederen, dekkleden en stuwmaterieel daaronder begrepen, alsmede voorwerpen voor het afsluiten en etiketteren van deze verpakkingsmiddelen, bestemd om daaraan te worden aangebracht, ook indien deze voorwerpen apart worden ingevoerd, alles voor zover zij:

   • a.

    na uit het vrije verkeer te zijn uitgevoerd teneinde daarmee goederen uit te voeren, weder worden ingevoerd zonder in het buitenland een bewerking of verwerking te hebben ondergaan;

   • b.

    worden ingevoerd om te worden gebruikt bij de uitvoer van goederen;

   • c.

    worden ingevoerd om te worden gebruikt voor de verpakking van in het binnenland gewonnen, vervaardigde, bewerkte of verwerkte goederen;

  • s.

   Grondstoffen, halffabrikaten en machines, voor zover bestemd om in een bedrijf in het binnenland te worden gebruikt ten einde een industrie uit te oefenen.

  • t.

   aardolieproducten, chemicaliën, katalysatoren en andere hulpstoffen, voor zover bestemd om in een petroleumraffinaderij te worden verwerkt of te worden gebruikt in het verwerkingsproces van aardolie en aardolieproducten;

  • u.

   bij ministeriële beschikking aangewezen veiligheidsmiddelen bestemd om te worden gebruikt in de bedrijfsmatige uitoefening van de visserij.

 • 2. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kan worden bepaald dat geen invoerrechten zullen worden geheven op consumptiegoederen voor door de Gouverneur te houden officiële ontvangsten.

 • 3. Onder de bedrijfsmatige uitoefening van een visserijbedrijf als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, wordt mede verstaan visserijactiviteiten die erop gericht zijn om in belangrijke mate in het levensonderhoud van de visser te voorzien.

 • 4. De in het eerste lid, onderdeel b, genoemde vrijstelling wordt slechts verleend indien:

  • a.

   de vergunninghouder het motorvoertuig geheel of nagenoeg geheel gebruikt voor het vervoeren in het kader van de landbouw, veehouderij, tuinbouw of visserij;

  • b.

   in geval reeds eerder met toepassing van deze vrijstelling een motorvoertuig voor goederenvervoer is ingevoerd:

   • het motorvoertuig ten minste vier jaar in gebruik is geweest, of

   • van de vrijstelling is afgezien of ambtelijke vernietiging heeft plaatsgevonden overeenkomstig artikel 32.

 • 5. De in het eerste lid, onderdeel c, genoemde vrijstelling wordt slechts verleend indien:

  • a.

   het motorvoertuig voor personenvervoer geheel of nagenoeg geheel wordt gebezigd voor het verrichten van openbaar vervoer of taxivervoer;

  • b.

   in geval reeds eerder met toepassing van deze vrijstelling een motorvoertuig voor personenvervoer is ingevoerd:

   • het motorvoertuig ten minste drie jaar in gebruik is geweest, of

   • van de vrijstelling is afgezien of ambtelijke vernietiging heeft plaatsgevonden overeenkomstig artikel 32.

 • 6. De in het eerste lid, onder n genoemde vrijstelling wordt slechts verleend aan bij ministeriële beschikking aangewezen ziekenhuizen.

 • 7. De vrijstelling genoemd onder s worden slechts verleend indien de administratie en de administratieve organisatie van het bedrijf zodanig is ingericht dat op eenvoudige wijze de goederenstroom kan worden gecontroleerd.

 • 8. Bij ministeriële beschikking kunnen nadere regels worden gesteld ter uitvoering van de vrijstellingen genoemd onder h, s en t.

 • 9. Onder door de douaneautoriteiten te stellen voorwaarden, worden bij het afzien van de overeenkomstig het vierde of het vijfde lid verleende vrijstelling wegens onvoorziene omstandigheden, de verschuldigde invoerrechten vastgesteld volgens het tarief van invoerrechten en de douanewaarde op het tijdstip van het afzien van de vrijstelling.

 • 10. Onder geregelde verbindingen of geregeld vervoer als bedoeld in het eerste lid, onderdelen c en e, wordt verstaan: voor een ieder toegankelijk beroeps- of bedrijfsmatig vervoer van personen of goederen volgens een vaste dienstregeling en op een vastgesteld traject.

§ 20 Hulpmateriaal voor de stuwing en bescherming van goederen tijdens vervoer
Artikel 76

Vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de invoer van materialen van uiteenlopende aard, zoals kabels, stro, doek, papier, karton, hout en plastic, die worden gebruikt voor het stuwen en de bescherming - met inbegrip van thermische bescherming - van goederen tijdens het vervoer naar het binnenland en die normaliter niet in aanmerking komen om opnieuw te worden gebruikt.

Artikel 77
 • 1. Voor de invoer met vrijstelling is geen vergunning vereist.

 • 2. De aangifte ten invoer kan mondeling geschieden.

§ 21 Brandstoffen en smeermiddelen in motorvoertuigen en containers
Artikel 78
 • 1. Vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor:

  • a.

   de brandstoffen die zich in de normale reservoirs bevinden van:

   • motorvoertuigen, of

   • containers die zijn uitgerust met inrichtingen die speciaal zijn aangepast voor koelsystemen, systemen voor zuurstoftoevoer, thermische isolatiesystemen of andere systemen;

  • b.

   de brandstoffen die zich in draagbare reservoirs in motorvoertuigen bevinden, tot een maximum van tien liter per voertuig;

  • c.

   de smeermiddelen die zich in motorvoertuigen bevinden en die overeenkomen met de normale behoeften voor het functioneren ervan.

 • 2. Onder normale reservoirs in de zin van het eerste lid wordt verstaan:

  • a.

   de door de fabrikant blijvend in of aan alle motorvoertuigen van hetzelfde type als het betrokken voertuig aangebrachte reservoirs, waarvan de inrichting het rechtstreeks verbruik van brandstof mogelijk maakt, zowel voor de voortbeweging van de voertuigen als, in voorkomend geval, voor de werking, tijdens het vervoer, van koel- en andere systemen;

  • b.

   de door de fabrikant blijvend in of aan alle containers van hetzelfde type als de betrokken container aangebrachte reservoirs, waarvan de inrichting het rechtstreeks verbruik van brandstof mogelijk maakt voor de werking, gedurende het vervoer, van koel- en andere systemen waarmee de containers voor speciale doeleinden zijn uitgerust.

Artikel 79
 • 1. Voor de invoer met vrijstelling is geen vergunning vereist.

 • 2. De aangifte ten invoer kan mondeling geschieden.

Artikel 80

De met vrijstelling ingevoerde brandstoffen en smeermiddelen mogen niet uit het voertuig of de container waarin zij werden ingevoerd, worden verwijderd, behoudens ten behoeve van opslag gedurende reparaties aan het voertuig of de container.

§ 22 Lijkkisten, urnen en grafornamenten
Artikel 81

Vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de invoer van:

 • a.

  lijkkisten die het stoffelijk overschot, en urnen die de as van overledenen bevatten, alsmede bloemen, kransen en andere momenten die deze gewoonlijk vergezellen;

 • b.

  bloemen, kransen en andere ornamenten die worden meegebracht door personen die in het buitenland woonachtig zijn en zich naar een begrafenis begeven of graven in het binnenland komen verfraaien, voor zover uit de aard en de hoeveelheid van deze goederen geen commerciële overwegingen blijken;

 • c.

  lege lijkkisten of urnen die worden ingevoerd om te dienen bij het transport van lijken of as van overledenen naar het buitenland.

Artikel 82
 • 1. Voor de invoer met vrijstelling is geen vergunning vereist.

 • 2. De aangifte ten invoer kan mondeling geschieden.

§ 23 Passieve veredeling
Artikel 83
 • 1. Gehele of gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor goederen die tijdelijk naar het buitenland worden uitgevoerd en na aldaar een veredelingshandeling te hebben ondergaan weer worden ingevoerd.

 • 2. In deze paragraaf wordt verstaan onder:

  • a.

   veredelingshandeling:

   • het bewerken van goederen, daaronder begrepen het monteren, de assemblage en het aanpassen daarvan aan andere goederen;

   • het verwerken van goederen;

   • het herstellen van goederen, daaronder begrepen het reviseren en het afstellen;

  • b.

   veredelingsproduct: een product dat het resultaat is van een of meer veredelingshandelingen.

Artikel 84
 • 1. In de vergunning worden in elk geval opgenomen:

  • a.

   de termijn waarbinnen de veredelingsproducten in het binnenland weer moeten worden ingevoerd;

  • b.

   de berekeningsmethode ten behoeve van het vrij te stellen bedrag, en

  • c.

   de wijze waarop de tijdelijk uitgevoerde goederen in de daaruit vervaardigde weer in te voeren veredelingsproducten worden geïdentificeerd.

 • 2. De vergunning wordt slechts verleend:

  • a.

   aan personen die in het binnenland zijn gevestigd,

  • b.

   indien de identiteit van de tijdelijk uit te voeren goederen kan worden vastgesteld in de veredelingsproducten, en

  • c.

   indien geen bedrijf in het binnenland in staat is om aan de specifieke vereisten voor de veredeling te voldoen tegen vergelijkbare condities zoals prijs, kwaliteit en levertijd.

 • 3. De belanghebbende verleent alle medewerking om aannemelijk te maken dat wordt voldaan aan het tweede lid, onderdeel c.

Artikel 85

Voor de vrijstelling komen slechts de veredelingsproducten in aanmerking die door de vergunninghouder of voor zijn rekening ten invoer zijn aangegeven.

Artikel 86
 • 1. De vrijstelling wordt verleend tot het bedrag aan invoerrechten dat zou worden berekend voor de invoer van de onveredelde goederen indien deze op het moment van de invoer van de veredelde goederen zouden worden ingevoerd uit het land waar die veredelde goederen de laatste veredelingshandeling hebben ondergaan.

 • 2. Bij het vaststellen van het bedrag wordt uitgegaan van invoer van de onveredelde goederen in de staat waarin zij zich bevonden op het tijdstip van de voorafgaande uitvoer, met inachtneming van de hoeveelheid en de soort op het tijdstip van die uitvoer.

Artikel 87
 • 1. Gehele vrijstelling wordt verleend voor goederen die kosteloos zijn hersteld, hetzij op grond van contractuele of wettelijke garantieverplichting, hetzij wegens het bestaan van een fabricagefout, mits met deze gebreken geen rekening is gehouden bij de vaststelling van de douanewaarde of voor de toepassing van het tarief van invoerrechten ten tijde van de eerste invoer van de goederen.

 • 2. Artikel 84, tweede lid, onderdeel c, is op de in het eerste lid bedoelde goederen niet van toepassing.

 • 3. Voor goederen die tegen betaling zijn hersteld, wordt als douanewaarde het bedrag in aanmerking genomen dat gelijk is aan de herstellingskosten, mits de betaling van deze kosten de enige prestatie van de vergunninghouder vormt.

Artikel 88
 • 1. In de aangifte ten uitvoer wordt vermeld:

  • a.

   de aard van de behandeling die de goederen zullen ondergaan.

  • b.

   de waarde van de uitgevoerde goederen indien deze zouden worden ingevoerd op het tijdstip waarop de aangifte wordt gedaan.

 • 2. Bij de aangifte ten invoer wordt het exemplaar voor aangever van de aangifte ten uitvoer overlegd.

§ 24 Terugkerende goederen
Artikel 89
 • 1. Vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor goederen die, na tijdelijk of voor een bepaald doel uit het vrije verkeer van het binnenland te zijn uitgevoerd, weer worden ingevoerd in het eilandgebied van uitvoer en:

  • a.

   in het buitenland geen andere behandelingen hebben ondergaan dan die welke noodzakelijk waren om ze in goede staat te bewaren;

  • b.

   in het buitenland andere behandelingen hebben ondergaan dan die welke nodig waren om ze in goede staat te bewaren, en na de uitvoer uit het binnenland is gebleken dat de goederen:

   • gebreken vertonen en de behandelingen uitsluitend het doel hadden die gebreken te verhelpen;

   • nadat men met dat gebruik was begonnen, ongeschikt waren voor het beoogde gebruik en de behandelingen uitsluitend het doel hebben gehad deze ongeschiktheid te verhelpen.

 • 2. De wederinvoer van de goederen dient te geschieden binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de goederen uit het binnenland werden uitgevoerd.

 • 3. Indien bijzondere omstandigheden of de aard van het doel ten behoeve waarvan zij werden uitgevoerd, zulks vereisen, kunnen de douaneautoriteiten de in het tweede lid bedoelde termijn zoveel langer als noodzakelijk is verlengen.

Artikel 90
 • 1. Vrijstelling als bedoeld in artikel 89, onderdeel a, wordt slechts verleend indien bij de aangifte ten invoer een bewijs van herkomst uit het binnenland wordt overlegd dat op verzoek van belanghebbende, na de vaststelling van de identiteit van de goederen, voor de uitvoer wordt afgegeven.

 • 2. Indien in verband met bijzondere omstandigheden ten tijde van de uitvoer niet voorzienbaar was dat de goederen weer zouden worden ingevoerd, kunnen de douaneautoriteiten vrijstelling verlenen.

Artikel 91

Indien de vrijstelling wordt verleend overeenkomstig de in artikel 90, eerste lid, bedoelde procedure, is geen vergunning vereist.

Artikel 92
 • 1. Indien de in artikel 89, eerste lid, onderdeel b, bedoelde behandelingen aanleiding zouden hebben gegeven tot heffing van invoerrechten in het geval de goederen in het kader van de vrijstelling voor passieve veredeling zouden zijn uitgevoerd, zijn de bepalingen inzake die vrijstelling van toepassing.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde toepassing blijft achterwege indien de goederen een herstelling of revisie hebben ondergaan die:

  • a.

   noodzakelijk was ten gevolge van een onvoorziene gebeurtenis in het buitenland,

  • b.

   de waarde van de terugkerende goederen door de behandeling niet hoger is geworden dan de waarde op het ogenblik van hun uitvoer uit het binnenland,

  • c.

   noodzakelijk in het buitenland diende te worden verricht.

 • 3. De belanghebbende dient aan te tonen dat wordt voldaan aan het in het tweede lid, onderdeel c, opgenomen criterium.

§ 25 Provisie, scheepsbehoeften, brandstoffen en smeermiddelen in schepen en luchtvaartuigen
Artikel 93
 • 1. Vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de invoer van:

  • a.

   provisie en scheepsbehoeften aan boord van binnenkomende schepen,

  • b.

   provisie, aanwezig in luchtvaartuigen van lijndiensten in internationaal verkeer, en

  • c.

   brandstoffen en smeermiddelen aanwezig in binnenkomende schepen en luchtvaartuigen en bestemd voor de voortdrijving of smering daarvan, mits de goederen niet uit de schepen of luchtvaartuigen worden verwijderd.

 • 2. De vrijstelling wordt slechts verleend voor de hoeveelheden die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het verbruik of gebruik aan boord gedurende het verblijf in het binnenland.

Artikel 94
 • 1. Provisie en scheepsbehoeften aan boord van binnenkomende schepen alsmede brandstoffen en smeermiddelen in die schepen, bestemd voor de voortdrijving of smering daarvan, kunnen slechts met vrijstelling worden ingevoerd, indien die goederen schriftelijk ten invoer worden aangegeven.

 • 2. Voor de invoer met vrijstelling is geen vergunning vereist.

§ 26 Diplomatieke vrijstellingen
Artikel 95
 • 1. Vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de invoer van goederen die bestemd zijn voor het persoonlijk gebruik - gebruik door inwonende gezinsleden daaronder begrepen - van hier te lande hun functie uitoefenende consulaire ambtenaren, met uitzondering van honoraire consuls, verbonden aan in het binnenland gevestigde consulaire posten, voor zover zij niet de Nederlandse nationaliteit bezitten, in het binnenland niet duurzaam verblijf houden en overigens in het binnenland geen enkele beroeps- of handelsactiviteit voor eigen rekening uitoefenen.

 • 2. De vrijstelling wordt slechts verleend voor zover de staat waarvan de consulaire post in het binnenland is gevestigd, aan het Koninkrijk der Nederlanden een overeenkomstige vrijstelling verleent.

 • 3. Voor de afgifte van het vrijstellingsdocument behoeft geen zekerheid te worden gesteld.

 • 4. Consulaire beambten die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten, genieten de vrijstelling slechts met betrekking tot goederen, ingevoerd op het tijdstip waarop zij zich de eerste keer inrichten.

Artikel 96
 • 1. Vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de invoer van goederen die bestemd zijn voor het officiële gebruik - bouwen en herstellen daaronder begrepen - van in het binnenland gevestigde consulaire posten die geleid worden door consulaire beroepsambtenaren.

 • 2. De vrijstelling wordt slechts verleend indien het hoofd van de consulaire post in een verklaring bevestigt dat de goederen voor het officiële gebruik van de consulaire post zijn bestemd.

 • 3. Artikel 95, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 97
 • 1. Vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de invoer van kanselarijbenodigdheden die:

  • a.

   door of op verzoek van de zendstaat worden verstrekt aan een in het binnenland gevestigde consulaire post die geleid wordt door een honoraire ambtenaar, en

  • b.

   bestemd zijn voor het officiële gebruik van deze post.

 • 2. Onder kanselarijbenodigdheden wordt verstaan officiële emblemen en documenten alsmede kantoormeubilair en kantoorbenodigdheden.

 • 3. De vrijstelling wordt slechts verleend indien het hoofd van de consulaire post in een verklaring bevestigt dat de goederen voor het officiële gebruik van de consulaire post zijn bestemd.

 • 4. Artikel 95, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 98

Vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de invoer van goederen, aangevoerd onder vigeur van vrijdombepalingen opgenomen in verdragen gesloten met internationale organisaties.

Afdeling 2 Vrijstellingen bij tijdelijke invoer

§ 1 Actieve veredeling
Artikel 99
 • 1. Vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de invoer van goederen die in het binnenland een veredelingshandeling ondergaan.

 • 2. Artikel 83, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

 • 3. De vrijstelling geschiedt bij wijze van terugbetaling of onder toepassing van een systeem van zekerheidsstelling, zulks ter beoordeling van de douaneautoriteiten.

 • 4. De bij de aangifte ten invoer voor de goederen betaalde invoerrechten worden terugbetaald, dan wel de gestelde zekerheid wordt vrijgegeven, indien deze goederen in de vorm van veredelingsproducten weer worden uitgevoerd.

 • 5. In de aangifte ten invoer moet worden vermeld dat gebruik wordt gemaakt van deze vrijstelling en moet worden verwezen naar de vergunning.

 • 6. Op verzoek van de douaneautoriteiten moet de vergunning bij de aangifte ten invoer worden gevoegd.

Artikel 100
 • 1. In de vergunning worden in elk geval opgenomen:

  • a.

   de termijn waarbinnen de veredelingsproducten uit het binnenland weer moeten worden uitgevoerd;

  • b.

   de berekeningsmethode ten behoeve van het vrij te stellen bedrag, en

  • c.

   de wijze waarop de tijdelijk ingevoerde goederen in de daaruit vervaardigde weer uit te voeren veredelingsproducten worden geïdentificeerd.

 • 2. De vergunning wordt slechts verleend:

  • a.

   aan personen die in het binnenland zijn gevestigd,

  • b.

   indien de in te voeren goederen in de veredelingsproducten kunnen worden herkend, en

  • c.

   indien in het binnenland geen bedrijf in staat is om de voor de veredeling benodigde grondstoffen of halffabrikaten te produceren tegen vergelijkbare condities zoals prijs, kwaliteit en levertijd.

 • 3. De belanghebbende verleent alle medewerking om aannemelijk te maken dat wordt voldaan aan het tweede lid, onderdeel c.

Artikel 101
 • 1. De vergunninghouder dient een verzoek om terugbetaling van invoerrechten dan wel om vrijgave van de zekerheid in bij de douaneautoriteiten, binnen drie maanden na de dag waarop de uit de ingevoerde goederen verkregen veredelingsproducten:

  • a.

   onder toezicht van de douaneautoriteiten uit het douanegebied zijn uitgevoerd,

  • b.

   met het oog op latere uitvoer ervan in een douane-entrepot zijn opgeslagen.

 • 2. Wanneer bijzondere omstandigheden zulks rechtvaardigen, kunnen de douaneautoriteiten van de in het eerste lid bedoelde termijn afwijken.

§ 2 Tijdelijk ingevoerde vervoermiddelen
Artikel 102
 • 1. Vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de invoer van vervoermiddelen en de samen met deze vervoermiddelen ingevoerde normale uitrusting van de vervoermiddelen, die toebehoren aan:

  • a.

   personen die hun normale verblijfplaats hebben in het buitenland en door de eigenaars van die vervoermiddelen of door andere personen die hun normale verb1ijfplaats hebben in het buitenland, worden ingevoerd en worden gebruikt voor hun persoonlijk gebruik ter gelegenheid van een tijdelijk bezoek;

  • b.

   ondernemingen die de zetel van hun bedrijf in het buitenland hebben en de vervoermiddelen gebruiken voor het bedrijfsmatig vervoer van personen of goederen, al dan niet tegen betaling, beloning of ander materieel voordeel, mits dit vervoer begint en eindigt in het buitenland.

 • 2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt verstaan onder persoonlijk gebruik: het gebruik voor andere doeleinden dan het vervoer van personen tegen betaling, beloning of ander materieel voordeel, het bedrijfsmatig vervoer van goederen of ander beroepsmatig gebruik.

Artikel 103

Voor de invoer met vrijstelling is geen vergunning vereist.

Artikel 104
 • 1. De in artikel 102, eerste lid, onderdeel a, bedoelde vrijstelling wordt verleend voor de invoer van personenvoertuigen indien een schriftelijke aangifte ten invoer is gedaan door inlevering van:

  • a.

   een carnet de passage en douane, dat is afgegeven door en onder aansprakelijkheid van een vereniging die is aangesloten bij de Alliance Internationale de Tourisme of de Fédération Internationale Automobile, of

  • b.

   een identiteitskaart, afgegeven door de daartoe bevoegde autoriteiten.

 • 2. Personenvoertuigen die overeenkomstig het eerste lid, onderdeel a, ten invoer worden aangegeven, dienen binnen de geldigheidsduur van het carnet, doch uiterlijk twaalf maanden na de datum van invoer weer te worden uitgevoerd.

 • 3. Personenvoertuigen die overeenkomstig het eerste lid, onderdeel b, ten invoer worden aangegeven, dienen binnen 30 dagen na de datum van invoer weer te worden uitgevoerd.

 • 4. De douaneautoriteiten kunnen op grond van bijzondere omstandigheden een verlenging van de in het derde lid bedoelde termijn toestaan.

 • 5. Op de aangifte ten invoer wordt als document afgegeven het overgelegde carnet of de identiteitskaart.

 • 6. Voor de afgifte van het carnet behoeft geen zekerheid te worden gesteld.

Artikel 105
 • 1. De in artikel 102, eerste lid, onderdeel b, bedoelde vrijstelling voor ondernemingen wordt verleend voor de invoer van vervoermiddelen die worden gebruikt voor het vervoer van personen of voor het bedrijfsmatig vervoer van goederen, voor opleggers, voor aanhangwagens en voor chassis voor containers.

 • 2. De vrijstelling is alleen van toepassing voor ondernemingen die:

  • a.

   gevestigd zijn in een staat die een soortgelijke vrijstelling hanteert, en

  • b.

   in het bezit zijn van een door het bevoegd gezag afgegeven vergunning voor vervoer over de weg.

 • 3. De aangifte wordt gedaan door inlevering van:

  • a.

   een triptiek of een carnet de passage en douane dat voor elk vervoermiddel afzonderlijk is afgegeven door en onder aansprakelijkheid van een vereniging die is aangesloten bij de Alliance Internationale de Tourisme of de Fédération Internationale Automobile, of

  • b.

   een aangifte voor tijdelijke invoer van motorvoertuigen.

Artikel 106
 • 1. De vrijstelling wordt verleend voor de invoer van pleziervaartuigen indien een schriftelijke aangifte ten invoer is gedaan door inlevering van:

  • a.

   een carnet de passages en douane, dat is afgegeven door en onder aansprakelijkheid van een vereniging die is aangesloten bij de Alliance Internationale de Tourisme, of

  • b.

   een door de douaneautoriteiten afgegeven verklaring betreffende de tijdelijke invoer met vrijstelling van pleziervaartuigen.

 • 2. De aangifte ten invoer dient binnen 24 uur na binnenkomst in het binnenland te geschieden.

 • 3. Pleziervaartuigen die overeenkomstig het eerste lid, onderdeel a, ten invoer worden aangegeven, dienen binnen de geldigheidsduur van het carnet, doch uiterlijk binnen twaalf maanden na de datum van invoer weer te worden uitgevoerd.

 • 4. Pleziervaartuigen die overeenkomstig het eerste lid, onderdeel b, ten invoer worden aangegeven, dienen binnen 30 dagen na de datum van invoer weer te worden uitgevoerd.

 • 5. De douaneautoriteiten kunnen op grond van bijzondere omstandigheden een verlenging van de in het vierde lid bedoelde termijn toestaan.

 • 6. Op de aangifte ten invoer wordt als document afgegeven het overgelegde carnet of de verklaring.

 • 7. Voor de afgifte van het carnet behoeft geen zekerheid te worden gesteld.

Artikel 107

Het is verboden een met vrijstelling ingevoerd vervoermiddel te gebruiken zonder dat het ten bewijze van deze vrijstelling door de douaneautoriteiten afgegeven document, waarvan de geldigheidsduur niet is verstreken, kan worden getoond.

§ 3 Tijdelijk ingevoerde containers
Artikel 108
 • 1. Vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de invoer van:

  • a.

   containers die gevuld worden ingevoerd om leeg of gevuld weer te worden uitgevoerd, of die leeg worden ingevoerd om gevuld weer te worden uitgevoerd,

  • b.

   het normale toebehoren en de normale uitrusting van de containers, mits deze met de containers worden ingevoerd, en

  • c.

   losse onderdelen ingevoerd voor het herstellen van een bepaalde container die reeds tijdelijk met vrijstelling is ingevoerd.

 • 2. Onder containers wordt verstaan bergingsmiddelen die:

  • a.

   een binnenwerks inhoud hebben van ten minste één kubieke meter,

  • b.

   een duurzaam karakter hebben en uit dien hoofde voldoende stevig zijn voor herhaald gebruik,

  • c.

   speciaal zijn ontworpen om het vervoer van goederen te vergemakkelijken zonder tussentijdse inlading en uitlading van die goederen zelf,

  • d.

   zijn voorzien van inrichtingen die het hanteren van de container vergemakkelijken, in het bijzonder bij het overladen van het ene vervoermiddel op of in het andere, en

  • e.

   zodanig zijn ontworpen dat zij gemakkelijk kunnen worden gevuld en geleegd.

Artikel 109
 • 1. De met vrijstelling ingevoerde containers dienen binnen drie maanden na de datum van invoer weer te worden uitgevoerd.

 • 2. De douaneautoriteiten kunnen op grond van bijzondere omstandigheden een verlenging van de in het eerste lid bedoelde termijn toestaan.

Artikel 110

Voor de invoer met vrijstelling is geen vergunning vereist.

§ 4 Tijdelijk ingevoerde laadborden
Artikel 111

Vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de invoer van laadborden die, teneinde daarmee goederen uit of in te voeren, leeg dan wel in gebruik worden ingevoerd, om na ten hoogste twaalf maanden in het binnenland te zijn verbleven, weer te worden uitgevoerd.

Artikel 112
 • 1. Voor de invoer van gevuld ingevoerde laadborden met vrijstelling is geen vergunning vereist.

 • 2. De aangifte ten invoer kan mondeling geschieden.

§ 5 Tijdelijk ingevoerd beroepsmateriaal
Artikel 113
 • 1. Vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de invoer van:

  • a.

   beroepsmateriaal, benodigd door een vertegenwoordiger van pers, radio of televisie die naar het binnenland komt voor het maken van reportages of voor uitzendingen of opnamen voor programma’s;

  • b.

   filmmateriaal, benodigd door een persoon die naar het binnenland komt voor het maken van een of meer films;

  • c.

   ander beroepsmateriaal, benodigd voor de uitoefening van het ambacht of het beroep van een persoon die naar het binnenland komt om een bepaald werk uit te voeren, met uitzondering van het materiaal dat bestemd is om te worden gebezigd voor binnenlands vervoer of voor de vervaardiging of de verpakking van goederen;

  • d.

   de bij het materiaal, bedoeld in de onderdelen a tot en met c, behorende hulpmiddelen;

  • e.

   onderdelen die later worden ingevoerd met het oog op reparatie van materiaal als bedoeld in de onderdelen a tot en met c.

 • 2. De vrijstelling wordt slechts verleend indien het beroepsmateriaal:

  • a.

   toebehoort aan een in het buitenland gevestigde persoon,

  • b.

   wordt ingevoerd door een in het buitenland gevestigde persoon, en

  • c.

   uitsluitend door of onder leiding van de persoon die zich in het binnenland begeeft, wordt gebruikt.

 • 3. De in het tweede lid, onderdeel c, bedoelde voorwaarde geldt niet voor filmmateriaal dat wordt ingevoerd voor het maken van films ter uitvoering van een overeenkomst inzake de co-productie die is gesloten met een in het binnenland gevestigde persoon.

Artikel 114
 • 1. Het met vrijstelling ingevoerde materiaal wordt weer uitgevoerd binnen zes maanden na de datum van invoer.

 • 2. De douaneautoriteiten kunnen op grond van bijzondere omstandigheden een verlenging van de in het eerste lid bedoelde termijn toestaan.

§ 6 Tijdelijk ingevoerde tentoonstellingsgoederen
Artikel 115
 • 1. Vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de invoer van goederen die bestemd zijn om op tentoonstellingen te worden getoond of gebruikt, voor zover ze kunnen worden gerekend tot de volgende categorieën:

  • a.

   goederen bestemd om te worden tentoongesteld of waarmee zal worden gedemonstreerd op tentoonstellingen;

  • b.

   goederen bestemd om ten behoeve van de presentatie van ingevoerde producten op een tentoonstelling te worden gebruikt;

  • c.

   materiaal - met inbegrip van vertalinginstallaties, geluidsopnameapparatuur en films van opvoedkundige, wetenschappelijke of culturele aard - bestemd om op internationale vergaderingen, conferenties en congressen te worden gebruikt;

  • d.

   producten die tijdens de tentoonstellingen worden verkregen uit tijdelijk ingevoerde goederen, machines, apparaten of dieren.

 • 2. Artikel 70, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

 • 3. De vrijstelling wordt niet verleend indien de goederen bestemd zijn voor particuliere tentoonstellingen die in winkels of handelsruimten worden georganiseerd met het oog op de verkoop van buitenlandse goederen.

 • 4. De goederen waarvoor tijdelijke invoer is toegestaan mogen niet worden uitgeleend of verhuurd, noch gebruikt tegen vergoeding en mogen niet buiten de plaats worden gebracht waar tentoonstellingen en dergelijke worden gehouden.

Artikel 116
 • 1. De met vrijstelling ingevoerde goederen worden binnen een maand na afloop van de tentoonstelling weer uitgevoerd, met dien verstande dat de wederuitvoer uiterlijk twaalf maanden na de datum van invoer dient te geschieden.

 • 2. De douaneautoriteiten kunnen op grond van bijzondere omstandigheden verlenging van de in het eerste lid bedoelde termijn toestaan.

Artikel 117

Toestemming als bedoeld in artikel 32, kan worden verleend zonder dat er sprake behoeft te zijn van bijzondere omstandigheden die bij de invoer niet waren voorzien.

§ 7 Tijdelijk ingevoerd opvoedkundig materiaal
Artikel 118
 • 1. Vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de invoer van opvoedkundig materiaal, onderdelen en toebehoren voor dit materiaal en gereedschap dat speciaal is ontworpen voor het onderhoud, de controle, afstelling of reparatie van dat materiaal, voor zover deze goederen:

  • a.

   door erkende instellingen worden ingevoerd en onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van die instellingen worden gebruikt;

  • b.

   zonder winstoogmerk worden gebruikt;

  • c.

   gelet op hun bestemming, in redelijke hoeveelheden worden ingevoerd en

  • d.

   eigendom blijven van een in het buitenland gevestigd persoon.

 • 2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt verstaan onder:

  • a.

   opvoedkundig materiaal: alle voor onderwijs of beroepsopleiding gebruikt materiaal en met name modellen, instrumenten, apparaten, machines en toebehoren;

  • b.

   erkende instellingen: bij ministeriële beschikking aangewezen:

   • openbare instellingen of instellingen van openbaar nut, waarvan de voornaamste bezigheid het onderwijs of het wetenschappelijk onderzoek is;

   • particuliere instellingen waarvan de voornaamste bezigheid het onderwijs of wetenschappelijk onderzoek is.

Artikel 119
 • 1. De met vrijstelling ingevoerde goederen worden weer uitgevoerd binnen een door de douaneautoriteiten gestelde termijn. De termijn is afhankelijk van het gebruik van de goederen, maar duurt niet langer dan zes maanden na de datum van invoer.

 • 2. De douaneautoriteiten kunnen op grond van bijzondere omstandigheden verlenging van de in het eerste lid bedoelde termijn met ten hoogste drie maanden toestaan.

§ 8 Tijdelijk ingevoerd wetenschappelijk materiaal
Artikel 120
 • 1. Vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de invoer van:

  • a.

   wetenschappelijk materiaal, onderdelen en toebehoren voor dit materiaal, en gereedschap dat speciaal is ontworpen voor het onderhoud, de controle, afstelling of reparatie van dat materiaal, en

  • b.

   onderdelen van wetenschappelijk materiaal die later worden ingevoerd met het oog op reparatie van eerder met vrijstelling ingevoerd wetenschappelijk materiaal.

   voor zover deze goederen:

   • door erkende instellingen worden ingevoerd en onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van die instellingen worden gebruikt,

   • zonder winstoogmerk worden gebruikt,

   • gelet op hun bestemming, in redelijke hoeveelheden worden ingevoerd, en

   • eigendom blijven van een in het buitenland gevestigde persoon.

 • 2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt verstaan onder:

  • a.

   wetenschappelijk materiaal: de instrumenten, apparaten, machines en toebehoren die voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs worden gebruikt.

  • a.

   erkende instellingen: bij ministeriële beschikking met algemene werking aangewezen:

   • openbare instellingen of instellingen van openbaar nut, waarvan de voornaamste bezigheid het onderwijs of het wetenschappelijk onderzoek is;

   • particuliere instellingen waarvan de voornaamste bezigheid het onderwijs of wetenschappelijk onderzoek is.

 • 3. Artikel 114 is van overeenkomstige toepassing.

§ 9 Tijdelijk ingevoerd medisch-chirurgisch en laboratoriummateriaal
Artikel 121
 • 1. Vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de invoer van medisch-chirurgisch en laboratoriummateriaal op voorwaarde dat:

  • a.

   het een incidentele zending betreft,

  • b.

   het materiaal in bruikleen ter beschikking is gesteld, en

  • c.

   het materiaal voor diagnostische of therapeutische doeleinden zal worden aangewend door ziekenhuizen aangewezen door de Minister.

 • 2. Onder incidentele zending als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, wordt verstaan iedere zending van medisch-chirurgisch en laboratoriummateriaal op verzoek van ziekenhuizen die wegens bijzondere omstandigheden dringend behoefte hebben aan dit materiaal om hun ontoereikende eigen uitrusting aan te vullen.

 • 3. Artikel 119 is van overeenkomstige toepassing

§ 10 Tijdelijk ingevoerd rampenbestrijdingsmateriaal
Artikel 122
 • 1. Vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de invoer van materiaal dat bestemd is om te worden gebruikt bij de bestrijding van de gevolgen van rampen, op voorwaarde dat het materiaal:

  • a.

   gratis ter beschikking is gesteld, en

  • b.

   bestemd is of voor door de Minister aan te wijzen overheidsorganisaties en instellingen.

 • 2. Voor aanwijzing door de Minister komen alleen in aanmerking instellingen die geen winst beogen en die in hoofdzaak werkzaam zijn op het gebied van hulpverlening of liefdadigheid.

 • 3. Voor de afgifte van het vrijstellingsdocument behoeft geen zekerheid te worden gesteld.

 • 4. De douaneautoriteiten kunnen een inventaris van de goederen verlangen, tezamen met een schriftelijke toezegging met betrekking tot de wederuitvoer.

Artikel 123
 • 1. De met vrijstelling ingevoerde goederen worden weer uitgevoerd binnen een door de douaneautoriteiten gestelde termijn. De termijn is afhankelijk van het gebruik van de goederen, maar duurt niet langer dan 24 maanden na de datum van invoer.

 • 2. De douaneautoriteiten kunnen op grond van bijzondere omstandigheden verlenging van de in het eerste lid bedoelde termijn met ten hoogste twaalf maanden toestaan.

§ 11 Tijdelijk ingevoerde verpakkingen
Artikel 124
 • 1. Vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de invoer van verpakkingen op voorwaarde dat zij:

  • a.

   wanneer zij gevuld worden ingevoerd, bestemd zijn om leeg of gevuld weer te worden uitgevoerd;

  • b.

   wanneer zij leeg worden ingevoerd, bestemd zijn om gevuld weer te worden uitgevoerd.

 • 2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt verstaan onder “verpakkingen”:

  • a.

   houders die worden gebruikt of bestemd zijn om te worden gebruikt voor de externe of interne verpakking van goederen;

  • b.

   materiaal waarop goederen worden opgerold, gebonden of bevestigd of dat daarvoor is bestemd;

 • 3. De vrijstelling wordt niet verleend voor verpakkingsmaterialen als stro, papier, glasvezel en schaafkrullen, die in bulk worden ingevoerd.

Artikel 125

De aangifte ten invoer voor gevuld ingevoerde verpakkingen kan mondeling geschieden.

Artikel 126
 • 1. De met vrijstelling ingevoerde goederen worden weer uitgevoerd binnen een door de douaneautoriteiten gestelde termijn. De duur van de termijn is afhankelijk van het gebruik van de goederen, maar duurt niet langer dan:

  • a.

   zes maanden na de datum van invoer, indien de verpakkingen gevuld worden ingevoerd,

  • b.

   drie maanden na de datum van invoer, indien de verpakkingen leeg worden ingevoerd.

 • 2. De douaneautoriteiten kunnen op grond van bijzondere omstandigheden verlenging van de in het eerste lid bedoelde termijnen toestaan met ten hoogste drie respectievelijk twee maanden.

Artikel 127

De met vrijstelling ingevoerde verpakkingen mogen niet opnieuw in het binnenland worden gebruikt, behalve met het oog op de uitvoer van goederen uit het binnenland. Indien de verpakkingsmiddelen gevuld zijn ingevoerd, is dit verbod pas van toepassing vanaf het tijdstip waarop zij van hun inhoud zijn ontdaan.

§ 12 Tijdelijk ingevoerde gietvormen, meetinstrumenten, monsters en andere goederen
Artikel 128

Vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de invoer van:

 • a.

  gietvormen, matrijzen, clichés, tekeningen, ontwerpen en andere soortgelijke voorwerpen die bestemd zijn voor een in het binnenland gevestigde persoon;

 • b.

  meet-, controle- en verificatie-instrumenten en andere soortgelijke voorwerpen die bestemd zijn voor een in het binnenland gevestigde persoon om tijdens een fabricageprocédé te worden gebruikt;

 • c.

  goederen van ongeacht welke aard die onderworpen moeten worden aan proeven, experimenten of demonstraties, met uitzondering van proeven, experimenten of demonstraties, die een winstgevende bezigheid vormen;

 • d.

  monsters die representatief zijn voor een bepaalde groep producten en bestemd zijn om te worden getoond of gedemonstreerd met het oog op het plaatsen van bestellingen van soortgelijke goederen;

 • e.

  speciale gereedschappen en instrumenten die gratis ter beschikking worden gesteld van een in het binnenland gevestigde persoon en die bestemd zijn om te worden gebruikt bij de vervaardiging van in hun geheel uit te voeren goederen, op voorwaarde dat dergelijke speciale gereedschappen eigendom blijven van een in het buitenland gevestigde persoon.

Artikel 129
 • 1. De met vrijstelling ingevoerde goederen worden weer uitgevoerd binnen een door de douaneautoriteiten gestelde termijn. De duur van de termijn is afhankelijk van het gebruik van de goederen, maar duurt niet langer dan twaalf maanden na de datum van invoer.

 • 2. De douaneautoriteiten kunnen op grond van bijzondere omstandigheden verlenging van de in het eerste lid bedoelde termijn met ten hoogste zes maanden toestaan.

§ 13 Tijdelijk ingevoerde vervangende machines
Artikel 130

Vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de invoer van vervangende productiemiddelen die tijdelijk gratis ter beschikking van de importeur worden gesteld door of op initiatief van de leverancier van:

 • a.

  soortgelijke productiemiddelen die later worden ingevoerd om in het vrije verkeer te worden gebracht, of

 • b.

  productiemiddelen die na te zijn gerepareerd opnieuw in gebruik worden genomen.

Artikel 131
 • 1. De met vrijstelling ingevoerde goederen worden weer uitgevoerd binnen zes maanden na de datum van invoer.

 • 2. De douaneautoriteiten kunnen op grond van bijzondere omstandigheden verlenging van de in het eerste lid bedoelde termijn met ten hoogste drie maanden toestaan.

§ 14 Tijdelijk ingevoerde films, informatie- en geluidsdragers
Artikel 132
 • 1. Vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de invoer van:

  • a.

   cinematografische films, belicht en ontwikkeld, positief, bestemd om te worden bekeken, alvorens zij commercieel in omloop worden gebracht;

  • b.

   films die de aard van producten of de werking van buitenlands materiaal tonen, op voorwaarde dat zij niet bestemd zijn voor openbare vertoning tegen betaling;

  • c.

   informatie- en geluidsdragers, van opnamen voorzien, voor niet-commerciële doeleinden, die aan een in het binnenland gevestigde persoon gratis ter beschikking worden gesteld.

 • 2. Artikel 131 is van overeenkomstige toepassing.

§ 15 Tijdelijk ingevoerde persoonlijke bagage van reizigers
Artikel 133
 • 1. Vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de invoer van persoonlijke goederen die een reiziger zelf, of in zijn persoonlijke bagage meevoert, voor de duur van zijn verblijf in het binnenland.

 • 2. Voor de toepassing van deze vrijstelling wordt onder persoonlijke goederen verstaan: alle kledingstukken en andere nieuwe of gebruikte voorwerpen, die bestemd zijn voor persoonlijk gebruik door de reiziger.

Artikel 134
 • 1. Tenzij de douaneautoriteiten anders bepalen, is voor de invoer met vrijstelling geen vergunning vereist.

 • 2. De aangifte ten invoer kan mondeling geschieden. De douaneautoriteiten kunnen vorderen dat voor goederen ten aanzien waarvan wegens hun aard, hoeveelheid of waarde misbruik wordt gevreesd, zekerheid wordt gesteld.

Artikel 135
 • 1. De met vrijstelling ingevoerde goederen worden weer uitgevoerd binnen drie maanden na de datum van invoer.

 • 2. De douaneautoriteiten kunnen op grond van bijzondere omstandigheden verlenging van de in het eerste lid bedoelde termijn toestaan, tot ten hoogste het eind van de periode dat de reiziger door de bevoegde autoriteiten toestemming is verleend om in het binnenland te verblijven.

§ 16 Tijdelijk ingevoerd toeristisch reclamemateriaal
Artikel 136

Vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de invoer van bij ministeriële beschikking met algemene werking aangewezen toeristisch reclamemateriaal dat toebehoort aan een persoon, gevestigd in het buitenland, en in redelijke hoeveelheden wordt ingevoerd in het licht van het voorgenomen gebruik ervan.

Artikel 137
 • 1. De met vrijstelling ingevoerde goederen worden weer uitgevoerd binnen twaalf maanden na de datum van invoer.

 • 2. De douaneautoriteiten kunnen op grond van bijzondere omstandigheden verlenging van de in het eerste lid bedoelde termijn met ten hoogste zes maanden toestaan.

§ 17 Tijdelijk ingevoerde welzijnsgoederen voor zeelieden
Artikel 138
 • 1. Vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de invoer van welzijnsgoederen die bestemd zijn voor zeelieden aan boord van in het internationale verkeer varende schepen en:

  • a.

   gebruikt worden aan boord van buitenlandse schepen of aan wal wordt gebracht om door de bemanning tijdelijk aan land te worden gebruikt gedurende een periode die niet langer is dan de aanlegperiode in de haven, of

  • b.

   worden ingevoerd om tijdelijk te worden gebruikt in culturele of sociale instellingen.

 • 2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt verstaan onder:

  • a.

   welzijnsgoederen: bij ministeriële beschikking met algemene werking aangewezen materiaal dat bestemd is voor de activiteiten van zeelieden op cultureel, educatief, recreatief, godsdienstig of sportief gebied;

  • b.

   zeelieden: alle personen die aan boord van een schip worden vervoerd en die belast zijn met taken die verband houden met de werking of de dienst van dit schip op zee;

  • c.

   culturele of sociale instellingen: ontmoetingscentra, clubs en recreatieruimten voor zeelieden, die worden beheerd door officiële instanties, of door godsdienstige of andere instellingen zonder winstoogmerk, alsmede plaatsen voor de eredienst waar regelmatig diensten voor zeelieden worden gehouden.

 • 3. De vergunning dient te worden aangevraagd door de kapitein van het schip of door het hoofd van de culturele of sociale instelling.

Artikel 139
 • 1. De met vrijstelling ingevoerde goederen worden weer uitgevoerd binnen zes maanden na de datum van invoer.

 • 2. De douaneautoriteiten kunnen op grond van bijzondere omstandigheden verlenging van de in het eerste lid bedoelde termijn met ten hoogste drie maanden toestaan.

§ 18 Tijdelijk ingevoerde goederen in bijzondere omstandigheden en zonder economische consequenties
Artikel 140
 • 1. Vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de invoer van:

  • a.

   voorwerpen van artiesten en kermisattracties;

  • b.

   sportmateriaal en uitrusting bestemd voor deelnemers aan in het binnenland te houden sportwedstrijden;

  • c.

   dieren voor bij ministeriële beschikking met algemene werking aangewezen doeleinden.

 • 2. De vrijstelling is slechts van toepassing indien de goederen toebehoren aan personen die hun normale verblijfplaats hebben in het buitenland.

Artikel 141
 • 1. De met vrijstelling ingevoerde goederen worden weer uitgevoerd binnen drie maanden na de datum van invoer.

 • 2. De douaneautoriteiten kunnen op grond van bijzondere omstandigheden verlenging van de in het eerste lid bedoelde termijn met ten hoogste een maand toestaan

§ 19 Tijdelijk ingevoerde provisie, scheepsbehoeften, brandstoffen en smeermiddelen
Artikel 142
 • 1. Vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de invoer van:

  • a.

   provisie en scheepsbehoeften aan boord van schepen, geen woonschepen zijnde;

  • b.

   provisie aanwezig in luchtvaartuigen van lijndiensten in internationaal verkeer;

  • c.

   brandstoffen en smeermiddelen aanwezig in binnenkomende vervoermiddelen bestemd voor de voortdrijving of smering daarvan.

 • 2. Vrijstelling wordt slechts verleend, indien de voor de met vrijstelling ingevoerde goederen bestemde bergruimten verzegeld kunnen worden.

Artikel 143
 • 1. Voor de invoer met vrijstelling is geen vergunning vereist.

 • 2. Provisie en scheepsbehoeften aan boord van binnenkomende schepen, geen woonschepen zijnde, alsmede brandstoffen en smeermiddelen in die schepen en bestemd voor de voortdrijving of smering daarvan, kunnen slechts met vrijstelling worden ingevoerd, indien die goederen schriftelijk ten invoer worden aangegeven.

 • 3. In andere gevallen dan de in het tweede lid bedoelde worden de goederen slechts schriftelijk ten invoer aangegeven, indien de douaneautoriteiten dit in verband met de aard, hoeveelheid of waarde van de goederen wenselijk achten.

Artikel 144

De met vrijstelling ingevoerde goederen worden weer uitgevoerd samen met de vervoermiddelen waarmee de goederen zijn binnengebracht.

§ 20 Tijdelijke invoer zware machines; rollend, drijvend en ander materieel
Artikel 145
 • 1. Vrijstelling van invoerrechten wordt verleend voor de invoer van:

  • a.

   zware machines en rollend, drijvend en ander materieel, ingevoerd om uitsluitend te dienen tot gebruik bij de uitvoering van:

   • werken in het buitenland;

   • door de Minister aangewezen baggerwerken, waterbouwkundige werken en grote wegen- en andere bouwwerken in het binnenland;

  • b.

   het normale toebehoren en de normale uitrusting van de machines en het materieel, mits deze tezamen worden ingevoerd;

  • c.

   losse onderdelen, ingevoerd voor de herstelling van een bepaalde machine of bepaald materieel die reeds tijdelijk met vrijstelling is ingevoerd.

 • 2. Ter zake van de in het eerste lid, onder a en ten 2° bedoelde invoer, worden op nader door de Minister te bepalen wijze, invoerrechten geheven over het verschil in de waarde van de goederen bij invoer en de waarde bij het beëindigen van het gebruik.

Artikel 146
 • 1. De met vrijstelling ingevoerde zware machines worden binnen een maand na afloop van de benodigde werkzaamheden weer uitgevoerd, met dien verstande dat de wederuitvoer uiterlijk twaalf maanden na de datum van invoer dient te geschieden.

 • 2. De douaneautoriteiten kunnen op een met redenen omkleed verzoek, afwijken van de in het eerste lid bedoelde termijn van twaalf maanden.

Hoofdstuk IV Teruggaaf van invoerrechten

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 147

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder teruggaaf:

 • a.

  de gehele of gedeeltelijke teruggave van de reeds betaalde invoerrechten of,

 • b.

  indien de invoerrechten nog niet zijn betaald, het geheel of gedeeltelijk niet heffen van de in rekening gebrachte invoerrechten.

Artikel 148

 • 1. Teruggaaf geschiedt, behoudens het bepaalde in artikel 152, derde lid, op een schriftelijk bij de douaneautoriteiten in te dienen aanvraag.

 • 2. De aanvraag voor teruggaaf wordt binnen zes maanden na het doen van de aangifte ten invoer ingediend.

 • 3. De aanvraag wordt ingediend door de persoon die gehouden is de invoerrechten te voldoen of die de invoerrechten heeft voldaan, dan wel degene die hem in zijn rechten en verplichtingen heeft opgevolgd, dan wel de vertegenwoordiger van eerder bedoelde personen.

 • 4. Het verzoek om teruggaaf dient vergezeld te gaan van alle bewijsstukken waarover de aanvrager beschikt. Wanneer de douaneautoriteiten dit nodig achten, kunnen zij een termijn vaststellen waarbinnen de aanvrager aanvullende bewijsstukken dient over te leggen.

 • 5. De douaneautoriteiten beslissen binnen negen maanden na ontvangst van de aanvraag. De beslissing is met redenen omkleed.

 • 6. Teruggaaf wordt verleend aan de persoon die gehouden is de invoerrechten te voldoen of de invoerrechten heeft voldaan, dan wel aan degene die hem in zijn rechten en verplichtingen heeft opgevolgd.

Artikel 149

Teruggaaf wordt niet verleend indien het bedrag van de terug te geven invoerrechten, per aangifte ten invoer of document, minder bedraagt dan NAF. 15,-.

Artikel 150

 • 1. Indien bij toepassing van artikel 154 of artikel 156, de goederen moeten worden weder uitgevoerd, dan vindt deze wederuitvoer niet plaats alvorens een beslissing is genomen op de aanvraag voor teruggaaf.

 • 2. In daartoe aanleiding gevende gevallen kunnen de douaneautoriteiten toestaan dat de wederuitvoer plaatsvindt, voordat een beslissing op de aanvraag is genomen.

Artikel 151

Het is verboden onjuiste of onvolledige gegevens te verstrekken dan wel handelingen te verrichten die leiden dan wel kunnen leiden tot ten onrechte teruggaaf van invoerrechten.

Afdeling 2 Gevallen van teruggaaf

§ 1 Geen verschuldigdheid; bedrag van invoerrechten hoger dan verschuldigd

Artikel 152
 • 1. Teruggaaf van invoerrechten wordt verleend voor zover het vastgestelde bedrag van deze rechten:

  • a.

   betrekking heeft op goederen waarvoor geen enkele verschuldigdheid is ontstaan of waarvoor de verschuldigdheid heeft opgehouden te bestaan op een andere wijze dan door betaling van het bedrag, of

  • b.

   hoger is dan het bedrag dat wettelijk mocht worden geïnd.

 • 2. De aanvrager dient aan te tonen dat wordt voldaan aan het criterium, opgenomen in het eerste lid.

 • 3. De douaneautoriteiten gaan ambtshalve tot teruggaaf over, wanneer zij zelf gedurende de termijn bedoeld in artikel 148, tweede lid het bestaan van een omstandigheid als bedoeld in het eerste lid, vaststellen.

§ 2 Bij vergissing aangegeven goederen

Artikel 153
 • 1. Teruggaaf van invoerrechten wordt verleend indien:

  • a.

   het vastgestelde bedrag van de rechten betrekking heeft op goederen die ten gevolge van een vergissing in het vrije verkeer zijn gebracht in plaats van onder een andere douaneregeling te zijn geplaatst,

  • b.

   de goederen na per vergissing ten invoer te zijn aangegeven, niet zijn gebruikt onder andere voorwaarden dan die welke zijn vastgesteld in de douaneregeling waarvoor zij bestemd waren,

  • c.

   de goederen waarop het verzoek betrekking heeft, de goederen zijn die ten invoer werden aangegeven,

  • d.

   de goederen reeds voordat deze ten invoer werden aangegeven, bestemd waren onder een andere douaneregeling te worden geplaatst en op dat moment reeds voldeden aan de voorwaarden van die douaneregeling, en de goederen onverwijld worden aangegeven voor de douaneregeling waarvoor zij zijn bestemd.

 • 2. De aanvrager dient aan te tonen dat wordt voldaan aan de in het eerste lid, onderdelen a en b, opgenomen criteria.

§ 3 Geweigerde goederen

Artikel 154
 • 1. Teruggaaf van invoerrechten wordt verleend indien:

  • a.

   het vastgestelde bedrag van deze rechten betrekking heeft op:

   • goederen die door de importeur zijn geweigerd omdat zij gebreken vertonen of omdat zij om de een of andere reden niet in overeenstemming zijn met de bepalingen van het contract op grond waarvan deze goederen zijn ingevoerd, of

   • op goederen die zijn beschadigd gedurende hun vervoer tot aan het kantoor waar zij voor het vrije verkeer worden aangegeven, of gedurende hun opslag in douane-entrepot;

  • b.

   de goederen reeds voordat deze ter beschikking van de aangever werden gesteld dan wel voordat toestemming werd verleend tot het volgen van hun bestemming, gebreken vertoonden of niet in overeenstemming waren met de bepalingen van het contract op grond waarvan de invoer plaatsvond,

  • c.

   de goederen niet zijn gebruikt, waaronder niet wordt begrepen een begin van gebruik, nodig om vast te stellen dat de goederen gebreken vertonen of niet beantwoorden aan de bepalingen van het contract op grond waarvan de invoer plaatsvond,

  • d.

   de goederen waarop het verzoek om teruggaaf betrekking heeft, de goederen zijn die werden ingevoerd, en

  • e.

   de goederen onder toezicht van de douaneautoriteiten worden vernietigd, of worden weder uitgevoerd.

 • 2. De aanvrager dient aan te tonen dat wordt voldaan aan de in het eerste lid, onderdelen a tot en met d, opgenomen criteria.

Artikel 155

Teruggaaf van invoerrechten voor de in artikel 154, eerste lid, bedoelde goederen wordt niet verleend in de gevallen waarin:

 • a.

  de gebreken in aanmerking zijn genomen bij de opstelling van de voorwaarden van het contract op grond waarvan de goederen ten invoer zijn aangegeven, met name bij de vaststelling van de prijs, of

 • b.

  de importeur de goederen heeft verkocht, nadat is geconstateerd dat deze gebreken vertonen of niet in overeenstemming zijn met de bepalingen van het contract.

§ 4 Goederen in bijzondere situaties

Artikel 156

Teruggaaf van invoerrechten wordt verleend indien:

 • a.

  het bedrag van deze rechten betrekking heeft op goederen:

  • die ingevolge een vergissing van de afzender aan de geadresseerde zijn verzonden,

  • die ongeschikt blijken te zijn voor het door de geadresseerde beoogde gebruik wegens een klaarblijkelijke fout in de bestelling,

  • waarvan het gebruik voor de door de geadresseerde beoogde doeleinden onmogelijk is of aanzienlijk beperkt wordt ten gevolge van maatregelen van algemene strekking die na de datum waarop de goederen voor het vrije verkeer zijn vrijgegeven, zijn genomen door het bevoegde gezag, of

  • die na de bindende leveringsdata van de overeenkomst bij de geadresseerde zijn afgeleverd,

 • b.

  de goederen niet zijn verkocht of gebruikt, waaronder niet wordt begrepen een begin van gebruik nodig ter beoordeling van de goederen,

 • c.

  de goederen waarop het verzoek om teruggaaf betrekking heeft, de goederen zijn die werden ingevoerd, en

 • d.

  de goederen onder toezicht van de douaneautoriteiten worden vernietigd, of worden weder uitgevoerd.

Artikel 157

Teruggaaf van invoerrechten wordt verleend voor in het binnenland aangekochte goederen onder vigeur van teruggaafbepalingen opgenomen in verdragen betreffende internationale organisaties waarbij de Nederlandse Antillen zijn aangesloten.

Hoofdstuk V Overgang- en slotbepalingen

Artikel 158

[wijzigt de Gedistilleerdverordening 1908]

Artikel 159

[wijzigt de Landsverordening tot heffing van een bijzonder invoerrecht op benzine]

Artikel 160

[wijzigt de Algemene Verordening I.U.en D. 1908]

Artikel 161

[wijzigt de Landsverordening In- en Uitvoer]

Artikel 162

[wijzigt de Landsverordening Accijns van Sigaretten 1970]

Artikel 163

[wijzigt de Landsverordening accijns op bier 1970]

Artikel 164

[wijzigt de Regeling bijzonder invoerrecht op benzine Bovenwindse Eilanden]

Artikel 165

[wijzigt de Landsverordening omzetbelasting 1999]

Artikel 166

 • 1. Indien zich bij de toepassing van de landsverordening ten aanzien van gevallen of groepen van gevallen onbillijkheden van overwegende aard voordoen, is de Minister bevoegd gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de verschuldigde invoerrechten te verlenen.

 • 2. Van de toepassing van het eerste lid wordt mededeling gedaan in het blad waarin van Landswege de officiële berichten worden opgenomen.

Artikel 167

Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen regels worden gesteld omtrent in rekening te brengen vergoedingen voor het verstrekken van voorlichtingsmateriaal betreffende deze landsverordening.

Artikel 168

Bij de behandeling van door de douaneautoriteiten gedagtekende aangiften, aanvragen, verzoeken of regelingen, gedaan, ingediend respectievelijk vastgesteld, krachtens de Algemene Verordening I.U. en D. 1908 (P.B. 1949, no. 62) zoals die luidde vóór de inwerkingtreding van artikel 160, passen de douaneautoriteiten de op het moment van dagtekening geldende tekst van die landsverordening toe.

Artikel 169

Deze landsverordening treedt in werking met ingang van een bij landsbesluit te bepalen tijdstip, met dien verstande dat:

 • a.

  artikel 75, eerste lid, onderdeel s, terug werkt tot en met 1 april 2001;

 • b.

  artikel 160, onderdeel D, terug werkt tot en met 1 september 1997;

 • c.

  artikel 160, onderdeel G in werking treedt met ingang van het eerste jaar na de dag waarop artikel 160, onderdeel F in werking is getreden.

Artikel 170

Deze landsverordening wordt aangehaald als: Landsverordening tarief van invoerrechten.

Bijlage

N.B. In de bijlage is niet verwerkt de wijziging, aangebracht bij artikel 1 van het LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 20ste december 2007, ter uitvoering van artikel 4, tweede lid, van de Landsverordening tarief van invoerrechten alsmede van artikel 2a, eerste lid, van de Landsverordening Accijns van sigaretten 1970, strekkende tot wijziging van het tariefpercentage invoerrechten van reuk- ­en toiletwaters en van het tarief van accijns van sigaretten (P.B. 2007, no. 111). Daarbij is het tariefpercentage voor reuk- en toiletwater (goederencode 3303.0030) van 10,5 % verlaagd tot 0 %.PB 2002, 109 Lv tarief invoerrechten bijlage.pdf [Klik hier om het document te downloaden]