BESLUIT van den 11den December 1917, houdende voorschriften ten aanzien van de periodieke verdelging van ratten aan boord van schepen

Geldend van 14-01-1917 t/m heden

Intitulé

BESLUIT van den 11den December 1917, houdende voorschriften ten aanzien van de periodieke verdelging van ratten aan boord van schepen

Artikel 1

Onverminderd de bestaande voorschriften ter verdelging van ratten aan boord van schepen kunnen aan maatregelen van ontratting worden onderworpen:

  • a.

    alle schepen, in de kolonie liggende, tenzij uit eene volledige en duidelijke verklaring van bevoegde autoriteiten op betrouwbare wijze blijkt, dat die schepen binnen het voorafgaande halfjaar voldoende ontrat zijn;

  • b.

    alle schepen, ongeacht den tijd, die sedert de laatste ontratting is verloopen, die ratten aan boord hebben, of daarvan verdacht worden.

Artikel 2

De ontratting moet binnen 24 uren na den aanvang voltooid zijn.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking tegelijk met de quarantaine-verordening.