Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen gemeente Amstelveen

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Intitulé

Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen gemeente Amstelveen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   College: het college van burgemeester en wethouders;

  • b.

   Wet: de Wet Werk en Bijstand;

  • c.

   Bijstandsnorm: de bijstandsnorm zoals vermeld in artikel 5 onderdeel c van de wet;

  • d.

   Minimuminkomen: maximaal 110 % van de geldende relevante bijstandsnorm;

  • e.

   Maatschappelijke participatie: normale deelname aan het maatschappelijk verkeer door schoolgaande kinderen in een gezin met een laag inkomen in en rond school en ten aanzien van sport- en culturele activiteiten om te voorkomen dat kansen en mogelijkheden tot ontwikkelen belemmerd worden door de financiële positie van hun ouders;

  • f.

   Voorziening: een tegemoetkoming, vergoeding, ondersteuning, dienst of hulpmiddel die aangeboden wordt door de gemeente, een instelling of onderneming en die de maatschappelijke participatie bevordert;

  • g.

   Voorziening in natura: een voorziening die bestaat uit goederen of diensten, niet uit geld.

 • 2. Voor zover niet anders is bepaald, worden begrippen in deze verordening gebruikt in dezelfde betekenis als in de wet en in de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Artikel 2 Algemene bepalingen

 • 1. Het college biedt voorzieningen, waar mogelijk in natura, aan ouders van schoolgaande kinderen met een minimuminkomen ter bevordering van maatschappelijke participatie.

 • 2. Het college stimuleert de in de gemeente actieve sportverenigingen, cultuurinstellingen en scholen om te bevorderen dat zoveel mogelijk kinderen gebruik maken van bestaande voorzieningen voor kinderen en om de keuzevrijheid ten aanzien van deze voorzieningen zo groot mogelijk te laten.

 • 3. Het college streeft naar activiteiten en voorzieningen die een duurzaam effect hebben op de maatschappelijke participatie van kinderen.

Artikel 3 Algemene bepaling over voorzieningen

 • 1. Een voorziening kan verstrekt worden in natura, als een financiële tegemoetkoming of als een vergoeding.

 • 2. Een aanvraag dient te worden ingediend door middel van een door het college ter beschikking gesteld formulier.

 • 3. In de beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Amstelveen wordt vastgelegd welke voorzieningen die het rechtskarakter hebben van de bijstand het college in ieder geval kan aanbieden. Deze regels hebben in ieder geval betrekking op de voorwaarden waaronder een voorziening wordt aangeboden.

Artikel 4 Preventie

Het college biedt cursussen aan kinderen op basis- en middelbare scholen om financiële problemen bij kinderen te voorkomen en te bestrijden.

Artikel 5 Participatie in en rond het onderwijs

 • 1. Het college verstrekt op aanvraag aan ouders van één of meer ten laste komende kind(eren) categoriale bijzondere bijstand om de participatie van kinderen in de maatschappij te bevorderen, zoals bedoeld in artikel 8 eerste lid onderdeel g van de wet, ten aanzien van onderwijs, schoolkosten, ontwikkeling en het tegengaan van een dreigende leerachterstand.

 • 2. Voor de categoriale bijzondere bijstand als bedoeld in het eerste lid komen de ouders van ten laste komende schoolgaande kind(eren) van 4 tot 18 jaar met een minimum inkomen in aanmerking.

Artikel 6 Participatie gericht op cultuur

1.Het college verstrekt op aanvraag aan ouders van één of meer inwonende kind(eren)

categoriale bijzondere bijstand om de participatie van kinderen te bevorderen, zoals bedoeld in artikel 8 eerste lid onderdeel g van de wet, ten aanzien van deelname aan culturele activiteiten en de aanschaf van aanverwante attributen.

2.Voor de categoriale bijzondere bijstand als bedoeld in het eerste lid komen de ouders van ten laste komende schoolgaande kind(eren) van 4 tot 18 jaar met een minimum inkomen in aanmerking.

Artikel 7 Participatie gericht op sport

1.Het college verstrekt op aanvraag aan ouders van één of meer inwonende kind(eren)

categoriale bijzondere bijstand om de participatie van kinderen te bevorderen, zoals bedoeld in artikel 8 eerste lid onderdeel g van de wet, ten aanzien van de deelname aan sportactiviteiten en de aanschaf van aanverwante sportattributen.

2.Voor de categoriale bijzondere bijstand als bedoeld in het eerste lid komen de ouders van ten laste komende schoolgaande kind(eren) van 4 tot 18 jaar met een minimum inkomen in aanmerking.

Artikel 8 Onvoorziene situaties

In gevallen waarin de bepalingen van deze verordening niet voorzien, wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij vergelijkbare situaties met inachtneming van de individuele omstandigheden van de belanghebbende.

Artikel 9 Bevoegdheid

De raad draagt het college op om ten behoeve van de uitvoering van deze verordening beleidsregels vast te stellen.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen” gemeente Amstelveen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 december 2011.

ALGEMENE TOELICHTING

Aanleiding

Met ingang van 1 januari 2012 treedt het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden (verder wijziging WWB) in werking.

Wijzigingen

Eén van de wijzigingen is dat de inkomensgrens van het gemeentelijk minimabeleid met betrekking tot categoriale regelingen genormeerd is tot 110%. Daarnaast zijn gemeenten verplicht een verordening op te stellen voor het verlenen van categoriale bijzondere bijstand voor de kosten voor maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen. Dit naar aanleiding van de motie Spekman/Blanksma.

Motie Spekman/Blanksma

De Tweede Kamer heeft middels de motie Blanksma-Spekman aangeven dat het heel belangrijk is dat gemeenten bijdragen aan het terugdringen van het aantal kinderen dat maatschappelijk niet meedoet om financiële redenen. Voor deze vorm van categoriale bijzondere bijstand geldt overigens ook een maximaal inkomen van 110% van de toepasselijke bijstandsnorm.

Het gaat erom dat kinderen niet in hun kansen en mogelijkheden tot ontwikkelen belemmerd mogen worden door de slechte financiële positie van hun ouders. Willen kinderen kans hebben op een zelfredzame toekomst, dan is maatschappelijke participatie van groot belang.

Minimabeleid gemeente Amstelveen

Het college heeft in november 2008 een convenant “Kinderen doen mee” afgesloten met het Kabinet, ondertekend door wethouder Groot en staatssecretaris Aboutaleb.

De gemeente deelde hiermee de ambitie met het Rijk om het aantal kinderen dat om financiële redenen niet maatschappelijk participeert terug te brengen.

In 2009 is vervolgens gestart met de verstrekking van computers aan schoolgaande kinderen van 8 tot 18 jaar (op basis van rijksmiddelen en gemeentelijke middelen). Tevens zijn er diverse vergoedingen ingevoerd zoals een schoolregeling, schoolreisjes en schoolattributen. Daarnaast bestaat ook een vergoeding voor sport en culturele activiteiten. In deze verordening wordt ervoor gekozen om dit beleid voort te zetten.

ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 5

De gemeente Amstelveen stelt zich als doel om armoede onder gezinnen met kinderen te voorkomen dan wel te bestrijden. Teveel kinderen lopen, vaak door een combinatie van verschillende problemen, al vroeg een achterstand op. De inzet van de gemeente Amstelveen is erop gericht te voorkomen dat deze kinderen los komen te staan van de samenleving en permanent terecht komen in een sociaal isolement. Door het treffen van maatregelen in en rond het onderwijs wordt hierop ingezet.

Voorbeelden hiervan zijn een bijdrage in de schoolkosten voor basis- en middelbare scholieren, een computer en een tegemoetkoming in internetkosten.

Artikel 6 en 7

De gemeente Amstelveen vindt dat financiële redenen geen belemmering voor kinderen mogen zijn om volwaardig mee te doen in de Amstelveense samenleving. Langs verschillende wegen wordt hierop ingezet door het bevorderen van het lidmaatschap van een sportclub of de muziekschool, het maken van uitstapjes of het bezoeken van musea. Door de inzet van verschillende instrumenten en regelingen worden drempels op dit terrein weggenomen. Voorbeelden hiervan zijn vergoedingen voor sport en culturele activiteiten in georganiseerd verband en tegemoetkoming in de kosten bij het behalen van een zwemdiploma.

Artikel 9

De vormen van bijzondere bijstand voor de maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen zijn in de beleidsregels bijzondere bijstand verder uitgewerkt.