Regeling vervallen per 01-03-2013

Aanwijzingsbesluit ex artikel 5:7 Apv (Parkeren grote voertuigen)

Geldend van 01-01-2012 t/m 28-02-2013

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex artikel 5:7 Apv (Parkeren grote voertuigen)

Aanwijzingsbesluit ex artikel 5:7 Apv

(Parkeren grote voertuigen)

Het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven;

overwegende, dat het op grond van artikel 5:7, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening verboden is een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter (groot voertuig) te parkeren op een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen plaats, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente;

dat het huidige besluit omtrent het parkeren van grote voertuigen van 30 maart 1999 niet meer actueel en gewenst is;

dat het daarom noodzakelijk is om een nieuw besluit te nemen om het parkeren van grote voertuigen in de gemeente te reguleren;

gelet op artikel 5:7, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening;

mede gelet op het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

b e s l u i t :

 • I.

  het besluit van 30 maart 1999 tot aanwijzing van parkeerterreinen voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, een lengte hebben van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, in te trekken;

 • II.

  alle plaatsen binnen de gemeente Veldhoven aan te wijzen als plaatsen waar het parkeren van voertuigen die, met inbegrip van de lading, een lengte hebben van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, verboden is op grond van artikel 5:7, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening, omdat dit naar het oordeel van het college schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente, met uitzondering van de volgende plaatsen:

  • ¨

   het plein aan de Burgemeester van Hoofflaan (kadastraal bekend als sectie A, nummer 3169), zoals is aangegeven op de bijgevoegde en bij dit besluit behorende situatietekening van het plein aan de Burgemeester van Hoofflaan, van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 18.00 uur;

   Situatietekening kerkplein Burg. Van Hoofflaan

  • ¨

   de parkeerhavens gelegen aan de wegen aan De Run 4200, zoals deze zijn aangegeven op de bijgevoegde en bij dit besluit behorende situatietekening van De Run 4200, van maandag tot en met vrijdag van 18.00 tot 08.00 uur en op zaterdag en zondag.

   Situatietekening De Run 4200

 • III.

  alle verkeerstekens aan te brengen overeenkomstig de bepalingen en voorschriften van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer.

Dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit ex artikel 5:7 Apv (Parkeren grote voertuigen)” en treedt in werking na bekendmaking.

[Klik hier om het document te downloaden]

[Klik hier om het document te downloaden]

[Klik hier om het document te downloaden]