Erfgoedverordening 2011 gemeente Kampen

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Erfgoedverordening 2011 gemeente Kampen

De raad,

gezien het voorstel van het college van 14 juni 2011

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, de artikelen 12, 15 en 38 van de Monumentenwet 1988 en de artikelen 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

besluit vast te stellen de

Erfgoedverordening 2011 gemeente Kampen.

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  gemeentelijk monument: een overeenkomstig deze verordening als beschermd gemeentelijk monument aangewezen:

  • 1.

   zaak, die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde;

  • 2.

   terrein dat van algemeen belang is wegens een daar aanwezige zaak bedoeld onder 1;

 • b.

  gemeentelijke monumentenlijst: de lijst waarop zijn geregistreerd de overeenkomstig deze verordening als gemeentelijk monument aangewezen zaken of terreinen bedoeld in onderdeel a;

 • c.

  beschermd monument: beschermd monument als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • d.

  monumentencommissie: de commissie als bedoeld in artikel 2 van de Verordening op de Adviescommissie Omgevingskwaliteit gemeente Kampen 2024;

 • e.

  monumentenraad: de door de gemeenteraad ingestelde raad met als taak burgemeester en wethouders op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de toepassing van de Monumentenwet 1988, deze verordening en het monumentenbeleid, met uitzondering van de advisering over aanvragen om vergunning op grond van de Monumentenwet 1988 en/of deze verordening;

 • f.

  bouwhistorisch onderzoek: bouwhistorische opname volgends de Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek april 2009

 • g.

  stads- of dorpsgezicht: groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden.

 • h.

  gemeentelijke Kaart van Archeologische Waarden: topografische kaart van het gemeentelijke grondgebied met een schaal van 1:10.000, waarop archeologische monumenten en

  archeologische verwachtingsgebieden zijn aangegeven, waarbij onderscheid wordt gemaakt in hoge, middelhoge, en lage trefkans;

 • i.

  provinciale Archeologische Monumentenkaart: topografische kaart van (delen van) het provinciale grondgebied, waarop archeologische monumenten en archeologische gebieden zijn aangegeven;

 • j.

  archeologisch verwachtingsgebied: gebied, aangegeven op de archeologische waardenkaart, waarvan is aangegeven dat in bepaalde mate archeologische vondsten of sporen te verwachten zijn;

 • k.

  hoge verwachtingswaarde: grote kans op archeologische vondsten of informatie;

 • l.

  middelmatige verwachtingswaarde: gemiddelde kans op archeologische vondsten of informatie;

 • m.

  lage verwachtingswaarde: kleine kans op archeologische vondsten of informatie;

 • n.

  plan van aanpak: plan dat weergeeft hoe een archeologische uitvoerder de vragen zoals omschreven in het programma van eisen denkt te gaan beantwoorden;

 • o.

  programma van eisen: programma dat door het college wordt vastgesteld en waarmee kaders worden gesteld voor het ontwerp en de uitvoering van archeologisch onderzoek,

 • p.

  gemeentelijke beleidsadvieskaart: kaart behorende bij de archeologische paragraaf van het bestemmingsplan,

 • q.

  bevoegd gezag: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • r.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen;

 • s.

  vergunning: een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, of 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • t.

  Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Hoofdstuk 2 Aanwijzing gemeentelijke monumenten

Artikel 2 Het gebruik van het monument

Bij de toepassing van deze verordening wordt rekening gehouden met het gebruik van het monument.

Artikel 3 De aanwijzing tot gemeentelijk monument

 • 1.

  Het college kan, al dan niet op aanvraag van een belanghebbende, een monument aanwijzen als gemeentelijk monument.

 • 2.

  Voordat het college over de aanwijzing een besluit neemt, vraagt het college advies aan de monumentenraad en stellen zij degenen die als eigenaren in de kadastrale legger bekend staan in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen. In spoedeisende gevallen kan het vragen van het advies achterwege blijven.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen ten behoeve van de aanwijzing van een monument als beschermd gemeentelijk monument bepalen dat bouwhistorisch onderzoek wordt verricht.

 • 4.

  Voordat het college een monument met een religieuze bestemming dat uitsluitend of in overwegend deel wordt gebruikt voor de uitoefening van de eredienst, als gemeentelijk monument aanwijst, voert hij overleg met de eigenaar.

 • 5.

  De aanwijzing kan geen monument betreffen dat is aangewezen op grond van artikel 3 van de Monumentenwet 1988.

Artikel 4 Termijnen advies en aanwijzingsbesluit

 • 1.

  De monumentenraad adviseert schriftelijk binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek van het college.

 • 2.

  Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van het advies van de monumentenraad, maar in ieder geval binnen 16 weken na de adviesaanvraag.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen, indien daartoe naar hun oordeel gegronde redenen bestaan, de in het tweede lid bedoelde termijn met een redelijke termijn verlengen, mits zij de betrokkenen daarvan schriftelijk in kennis stellen binnen de in het tweede lid bedoelde termijn.

Artikel 5 Mededeling aanwijzingsbesluit

De aanwijzing als bedoeld in artikel 3, eerste lid, wordt na het besluit van het college van burgemeester en wethouders medegedeeld aan degenen die als zakelijk gerechtigden in de kadastrale legger bekend staan.

Artikel 6 Registratie op de gemeentelijke monumentenlijst

 • 1.

  Het college registreert het gemeentelijke monument op de gemeentelijke monumentenlijst.

 • 2.

  De gemeentelijke monumentenlijst bevat de plaatselijke aanduiding, de datum van de aanwijzing, de kadastrale aanduiding en een beschrijving van het gemeentelijke monument.

Artikel 7 Wijzigen van de aanwijzing

 • 1.

  Het college kan al dan niet op aanvraag van een belanghebbende de aanwijzing wijzigen.

 • 2.

  Artikel 3, tweede, derde en vierde lid, alsmede artikel 4 en 5 zijn van overeenkomstige toepassing op het wijzigingsbesluit.

 • 3.

  Indien de wijziging naar het oordeel van het college van ondergeschikte betekenis is, blijft overeenkomstige toepassing, als bedoeld in lid 2, achterwege.

 • 4.

  De inhoud en de datum van de wijziging worden op de gemeentelijke monumentenlijst aangetekend.

Artikel 8 Intrekken van de aanwijzing

 • 1.

  Indien het college de aanwijzing intrekt, zijn artikel 3, tweede lid, en artikel 4 van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  De aanwijzing wordt geacht ingetrokken te zijn, indien toepassing wordt gegeven aan artikel 3 van de Monumentenwet 1988

 • 3.

  De intrekking wordt op de gemeentelijke monumentenlijst geregistreerd.

Hoofdstuk 3 Instandhouding van gemeentelijke monumentale zaken

Artikel 9 Instandhoudingbepaling

 • 1.

  Het is verboden een gemeentelijk monument, als bedoeld in artikel 1, onder a, sub 1, te beschadigen of te vernielen.

 • 2.

  Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag:

  • a.

   een gemeentelijk monument, als bedoeld in artikel 1, onder a, sub 1, af te breken, te verstoren, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen;

  • b.

   een gemeentelijk monument, als bedoeld in artikel 1, onder a, sub 1, te herstellen, te gebruiken of te laten gebruiken op een dusdanige wijze, dat het wordt ontsierd of in gevaar gebracht.

 • 3.

  Het verbod en de vergunningplicht, als bedoeld in het tweede lid, gelden niet indien het college nadere regels stelt met betrekking tot de wijze waarop werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.

Artikel 10 De schriftelijke aanvraag

Een aanvraag als bedoeld in artikel 4.2. Besluit omgevingsrecht voor een vergunning als bedoeld in artikel 9 en de daarbij te overleggen gegevens en bescheiden worden in 4 voud ingediend.

Artikel 11 Termijnen advies

 • 1.

  Het bevoegd gezag zendt onmiddellijk een afschrift van de ontvankelijke aanvraag om vergunning voor een gemeentelijk monument aan de monumentencommissie voor advies.

 • 2.

  Binnen 6 weken na de datum van verzending van het afschrift brengt de monumentencommissie schriftelijk advies uit aan het college.

Artikel 12 Weigeringsgronden

De vergunning kan slechts worden verleend indien het belang van de monumentenzorg zich daartegen niet verzet. Bij de beslissing houdt het bevoegd gezag rekening met het gebruik van het monument.

Artikel 13 Intrekken van de vergunning

De vergunning kan door het bevoegd gezag worden ingetrokken indien:

 • a.

  blijkt dat de vergunning ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;

 • b.

  de omstandigheden aan de kant van de vergunninghouder zich zodanig hebben gewijzigd, dat het belang van het monument zwaarder dient te wegen.

Hoofdstuk 4 Beschermde monumenten

Artikel 14 Vergunning voor beschermd monument

 • 1.

  Het bevoegd gezag zendt onmiddellijk een afschrift van de ontvankelijke aanvraag om vergunning voor een beschermd monument aan de monumentencommissie.

 • 2.

  De monumentencommissie adviseert schriftelijk over de aanvraag binnen zes weken na de datum van verzending van het afschrift.

Hoofdstuk 5 Gemeentelijk stads- en dorpsgezicht

Artikel 15 Aanwijzing stads- of dorpsgezicht

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen een stads- of dorpsgezicht aanwijzen als beschermd gemeentelijk stads- of dorpsgezicht.

 • 2.

  Voordat burgemeester en wethouders over de aanwijzing een besluit nemen, vragen zij advies aan de monumentenraad. In spoedeisende gevallen kan het vragen van dit advies achterwege blijven.

 • 3.

  De aanwijzing kan geen stads- of dorpsgezicht betreffen dat is aangewezen op grond van artikel 35 van de Monumentenwet 1988.

Artikel 16 Termijnen aanwijzingsbesluit

 • 1.

  De monumentenraad adviseert schriftelijk binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders beslissen binnen 8 weken na ontvangst van het advies van de monumentenraad, maar in ieder geval binnen 16 weken na de adviesaanvraag.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen, indien daartoe naar hun oordeel gegronde redenen bestaan, de in het tweede lid bedoelde termijn met een redelijke termijn verlengen, mits zij de betrokkenen daarvan schriftelijk in kennis stellen binnen de in het tweede lid bedoelde termijn.

Artikel 17 Registratie stads- en dorpsgezicht

 • 1.

  Burgemeester en wethouders registreren de beschermde gemeentelijke stads- en dorpsgezichten op de gemeentelijke monumentenlijst.

 • 2.

  De gemeentelijke monumentenlijst bevat de plaatselijke aanduiding, de datum van aanwijzing, de gebiedsaanwijzing van het beschermde stads- of dorpsgezicht en een beschrijving van de daarin vervatte cultuurhistorische waarden.

Artikel 18 Wijziging en intrekking aanwijzingsbesluit

De artikelen 7 en 8 zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat aan artikel 8, derde lid wordt toegevoegd artikel 35 van de Monumentenwet 1988.

Artikel 19 Vaststelling bestemmingsplan

 • 1.

  De gemeenteraad stelt, ter bescherming van een beschermd stads- of dorpsgezicht een bestemmingsplan vast als bedoeld in de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

 • 2.

  Bij het besluit tot aanwijzing van een beschermd stads- of dorpsgezicht bepalen burgemeester en wethouders in hoeverre geldende bestemmingsplannen als beschermd plan in de zin van het eerste lid kunnen worden aangemerkt.

 • 3.

  Alvorens burgemeester en wethouders de gemeenteraad ter zake een voorstel doen, wordt de monumentenraad gehoord.

 • 4.

  De monumentenraad adviseert schriftelijk binnen 12 weken na ontvangst van het verzoek van burgemeester en wethouders.

Artikel 20 Verbodsbepaling vergunning

 • 1.

  In beschermde stads- of dorpsgezichten is het verboden een bouwwerk geheel of gedeeltelijk af te breken zonder of in afwijking van een vergunning van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Geen sloopvergunning is vereist voor het afbreken ingevolge een aanschrijving van burgemeester en Wethouders.

 • 3.

  Op het verlenen van een vergunning als bedoeld in het eerste lid zijn, totdat een beschermend bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, de artikelen 10 tot en met 13 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 6 Instandhouding van archeologische terreinen

Artikel 21 Instandhoudingbepaling

 • 1.

  Het is verboden om in een archeologisch monument, bedoeld in artikel 1, onder a, sub 2 of een archeologisch verwachtingsgebied, bedoeld in artikel 1, onder h de bodem dieper dan 30 cm onder de oppervlakte te verstoren.

 • 2.

  Het verbod in lid 1 is niet van toepassing indien;

  • a.

   het een verstoring betreft van een archeologisch verwachtingsgebied als aangegeven op de gemeentelijke Kaart van Archeologische Waarden, en waarbij die verstoring plaatsvindt:

   • -

    in een gebied met lage archeologische verwachtingswaarde en het te verstoren gebied kleiner is dan 10.000 m2, of;

   • -

    in een gebied met een middelmatige archeologische verwachtingswaarde en het te verstoren gebied kleiner is dan 5000 m2, of;

   • -

    in een gebied met hoge archeologische verwachtingswaarde en het te verstoren gebied kleiner is dan 2500 m2.

  • b.

   in het geldend bestemmingsplan bepalingen zijn opgenomen omtrent archeologische monumentenzorg.

  • c.

   sprake is van een activiteit als bedoeld in artikel 2.12, eerste en tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en hierin voorschriften zijn opgenomen omtrent archeologische monumentenzorg.

  • d.

   het college nadere regels stelt met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden die leiden tot een verstoring van een archeologisch monument of archeologisch verwachtingsgebied als aangegeven op de gemeentelijke archeologische waardenkaart, de gemeentelijke beleidsadvieskaart of de provinciale Archeologische Monumentenkaart.

  • e.

   een rapport is overgelegd waarin de archeologische waarde van het te verstoren terrein naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld en waaruit blijkt dat:

   • -

    het behoud van de archeologische waarden in voldoende mate kan worden geborgd;

   • -

    of de archeologische waarden door de verstoring niet onevenredig worden geschaad;

   • -

    of in het geheel geen archeologische waarden aanwezig zijn.

  • f.

   het een verstoring van een archeologisch monument, bedoeld in artikel 1, onder a, sub 2 met een oppervlakte kleiner dan 100 m2 betreft.

Artikel 22 Opgravingen en begeleiding

 • 1.

  Indien binnen het grondgebied van de gemeente Kampen onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het doen van opgravingen in de zin van artikel 1 sub h Monumentenwet 1988, dient, onverminderd de overige bepalingen van deze wet

  • a.

   het college een programma van eisen vast te stellen als bedoeld in artikel 1 onder o, waarbij nadere regels worden gesteld ten aanzien van het onderzoek.

  • b.

   de verstoorder, voorafgaande aan het onderzoek, een plan van aanpak als bedoeld in artikel 1 onder n van deze verordening ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te overleggen.

 • 2.

  In de nadere regels neemt het college bepalingen op met betrekking tot het toezicht op de feitelijke uitvoering van het plan van aanpak. Tijdens het onderzoek dienen aanwijzingen van het college in acht te worden genomen.

 • 3.

  Om te kunnen beoordelen of het plan van aanpak aan het programma van eisen en eventuele nadere regels voldoet, vraagt het bevoegd gezag advies aan een deskundige, zoals omschreven in de Wet op de Archeologische monumentenzorg.

Artikel 23 Procedure

De bepalingen uit artikel 10,11,12, en 13 zijn van overeenkomstige toepassing op de bepalingen uit artikel 21, tweede lid, onder e, en artikel 22, eerste lid, onder b.

Hoofdstuk 7 Overige bepalingen

Artikel 24 Tegemoetkoming in schade

Indien en voor zover blijkt dat een belanghebbende schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven, kent het bevoegd gezag hem op zijn aanvraag een naar billijkheid te bepalen tegemoetkoming toe, indien de schade in relatie staat tot:

 • a.

  de weigering van het bevoegd gezag een vergunning als bedoeld in artikel 9 te verlenen;

 • b.

  de voorschriften door het bevoegd gezag verbonden aan een vergunning als bedoeld in artikel 9;

 • c.

  de door het college nader te stellen regels als bedoeld in artikel 9, derde lid;

 • d.

  de door het college nader te stellen regels als bedoeld in artikel 21, tweede lid, onder d;

 • e.

  een aanwijzing als bedoeld in artikel 22, tweede lid, tweede volzin.

Artikel 25 Strafbepaling

Degene, die handelt in strijd met het derde lid van artikel 9 en artikel 21 met uitzondering van het bepaalde in het tweede lid, onder e, van deze verordening, wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie of een hechtenis van ten hoogste drie maanden.

Artikel 26 Toezichthouders

 • 1.

  Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast:

  • a.

   Met betrekking tot zakelijke monumenten als bedoeld in artikel 1, onder a, sub 1; de bij besluit van het college dan wel de burgemeester aan te wijzen personen.

  • b.

   Met betrekking tot monumentale terreinen als bedoeld in artikel 1, onder a, sub 2; de bij besluit van het college dan wel de burgemeester aan te wijzen personen

 • 2.

  Voorts zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening belast de bij besluit van het college dan wel de burgemeester aan te wijzen personen.

Hoofdstuk 8 Slotbepalingen

Artikel 27 Intrekken oude regeling

De Verordening "Monumentenverordening Kampen 2002", gemeente Kampen, datum 19 december 2002 wordt ingetrokken.

Artikel 28 Overgangsrecht

 • 1.

  De op grond van de onder artikel 27 ingetrokken Monumentenverordening Kampen 2002 aangewezen en geregistreerde gemeentelijke monumenten, worden geacht aangewezen en geregistreerd te zijn overeenkomstig de bepalingen van deze verordening.

 • 2.

  Aanvragen om vergunning die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van deze verordening worden afgehandeld met inachtneming van de in artikel 27 ingetrokken verordening.

Artikel 29 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking in het gemeenteblad.

Artikel 30 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Erfgoedverordening 2011.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 21 juli 2011.

De voorzitter, De griffier,

Bijlage behorende bij Erfgoedverordening

REGISTER VAN GEMEENTELIJKE MONUMENTEN KAMPEN

REGISTRATIE GEMEENTELIJKE MONUMENTENLIJST OP GROND VAN DE ERFGOEDVERORDENING KAMPEN

MON. NR.

STRAATNAAM

NR.

TOEV.

KAD. NR.

PLAATSNAAM

TREFWOORD

DATUM AANWIJZ.

GM0001

Baan

1

 

B 2779

IJsselmuiden

complex woningen

4-10-1988

GM0002

Baan

3

 

B 2778

IJsselmuiden

complex woningen

4-10-1988

GM0003

Baan

5

 

B 2777

IJsselmuiden

complex woningen

4-10-1988

GM0004

Baan

7

 

B 2809

IJsselmuiden

complex woningen

4-10-1988

GM0005

Baan

9

 

B 2808

IJsselmuiden

complex woningen

4-10-1988

GM0006

Bisschopswetering

90

 

I 617

Mastenbroek

boerderij

4-10-1988

GM0007

Bisschopswetering

92

 

1 454

Mastenbroek

boerderij

4-10-1988

GM0008

Blekerijweg

8

 

B 6600

IJsselmuiden

tuinderswoning

4-10-1988

GM0009

Burg. v. Engelenweg

4

 

B 2759

IJsselmuiden

herenhuis "Stadwijk"

4-10-1988

GM0010

Burg. v. Engelenweg

43

 

B 3349

IJsselmuiden

rentenierswoning

4-10-1988

GM0011

Burg. v. Engelenweg

49

 

B 1804

IJsselmuiden

woonhuis

4-10-1988

GM0012

Burg. v. Engelenweg

51

 

B 2236

IJsselmuiden

woonhuis

4-10-1988

GM0013

Burg. v. Engelenweg

53

 

B 5782

IJsselmuiden

woonhuis

4-10-1988

GM0014

Burg. v. Engelenweg

64

 

B 3114

IJsselmuiden

herenhuis

4-10-1988

GM0015

Burg. v. Engelenweg

66

 

B 5587

IJsselmuiden

herenhuis

4-10-1988

GM0016

Burg. v. Engelenweg

74

 

B 1802

IJsselmuiden

rentenierswoning

4-10-1988

 

GM0017

Burg. v. Engelenweg

117

 

B 6328

IJsselmuiden

woonhuis/bedrijf

4-10-1988

GM0018

Burg. v. Engelenweg

137

 

B 5791

IJsselmuiden

RK. kerk

4-10-1988

GM0019

Burg. v. Engelenweg

137

 

B 5791

IJsselmuiden

pastorie RK. Kerk

4-10-1988

GM0020

Burg. v. Engelenweg

139

 

B 3459

IJsselmuiden

complex woningen

4-10-1988

GM0021

Burg. v. Engelenweg

141

 

B 3460

IJsselmuiden

complex woningen

4-10-1988

GM0022

Burg. v. Engelenweg

143

 

B 3461

IJsselmuiden

complex woningen

4-10-1988

GM0023

Dorpsweg

6

 

B 4907

IJsselmuiden

villa "Meerburg"

4-10-1988

GM0024

Dorpsweg

15

 

L 871

wilsum

pastorie

4-10-1988

GM0025

Dorpsweg

91

 

B 6892

IJsselmuiden

boerderij

19-11- 

1996

GM0026

Jules van Hasseltweg

4

 

F 155

Kamperveen

boerderij

4-10-1988

GM0027

Hogeweg

39

 

G 162

Kamperveen

boerderij

4-10-1988

 
 
 
 
 
 
 
 

GM0029

Kerkplein

18

 

H 603

Zalk

kosterswoning

4-10-1988

GM0030

Oosterholtseweg

48

 

I 393

IJsselmuiden

voorm. Melkhuisje

4-10-1988

GM0031

Wittensteinse allee

3

 

G 589

Kamperveen

landhuis

4-10-1988

GM0032

Wittensteinse allee

5

 

G 302

Kamperveen

boerderij

4-10-1988

GM0033

De Zande

44

 

F 277

Kamperveen

boerderij

4-10-1988

GM0035

1e Ebbingestraat

31

 

F 8777

Kampen

woonhuis

9-11-2004

GM0035

1e Ebbingestraat

32

 

F 8763

Kampen

woonhuis

9-11-2004

 

GM0036

1e Ebbingestraat

37 en

37I

 

F 16115

Kampen

woonhuis

9-11-2004

GM0036

1e Ebbingestraat

38 en

38I

 

F 16114

Kampen

woonhuis

9-11-2004

GM0036

1e Ebbingestraat

39 en

39I

 

F 16113

Kampen

woonhuis

9-11-2004

GM0036

1e Ebbingestraat

40

 

F 16086

Kampen

woonhuis

9-11-2004

GM0037

2e Ebbingestraat

6

 

F 9685

Kampen

woonhuis

9-11-2004

GM0038

2e Ebbingestraat

7

 

F 15842

Kampen

woonhuis

9-11-2004

GM0039

Apeldoornsestraat

1

 

N 874

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Apeldoornsestraat

3

 

N 875

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Apeldoornsestraat

5

 

N 876

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Apeldoornsestraat

7

 

N 877

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Apeldoornsestraat

9

 

N 878

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Apeldoornsestraat

11

 

N 879

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Apeldoornsestraat

13

 

N 880

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

J. van Arkelstraat

58

 

N 953

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

J. van Arkelstraat

60

 

N 954

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

J. van Arkelstraat

62

 

N 955

Kampen

complex woningen

9-11-2004

 

GM0039

J. van Arkelstraat

64

 

N 956

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

J. van Arkelstraat

66

 

N 957

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

J. van Arkelstraat

68

 

N 958

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

J. van Arkelstraat

70

 

N 959

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Lehmkuhlstraat

8

 

N 916

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Lehmkuhlstraat

10

 

N 917

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Lehmkuhlstraat

12

 

N 918

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Lehmkuhlstraat

13

 

N 923

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Lehmkuhlstraat

14

 

N 919

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Lehmkuhlstraat

15

 

N 924

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Lehmkuhlstraat

16

 

N 920

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Lehmkuhlstraat

17

 

N 925

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Lehmkuhlstraat

18

 

N 921

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Lehmkuhlstraat

19

 

N 926

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Lehmkuhlstraat

21

 

N 927

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Lehmkuhlstraat

23

 

N 928

Kampen

complex woningen

9-11-2004

 

GM0039

Noordtzijstraat

1

 

N 889

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Noordtzijstraat

3

 

N 890

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Noordtzijstraat

5

 

N 891

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Noordtzijstraat

7

 

N 892

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Noordtzijstraat

9

 

N 893

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Noordtzijstraat

11

 

N 894

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Noordtzijstraat

13

 

N 895

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Noordtzijstraat

15

 

N 896

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Noordtzijstraat

17

 

N 897

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Noordtzijstraat

19

 

N 906

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Noordtzijstraat

21

 

N 907

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Noordtzijstraat

23

 

N 908

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Noordtzijstraat

25

 

N 909

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Noordtzijstraat

27

 

N 910

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Noordtzijstraat

29

 

N 911

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Noordtzijstraat

31

 

N 912

Kampen

complex woningen

9-11-2004

 

GM0039

Noordtzijstraat

33

 

N 913

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Noordtzijstraat

35

 

N 914

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Noordtzijstraat

37

 

N 941

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Noordtzijstraat

39

 

N 942

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Noordtzijstraat

41

 

N 943

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Noordtzijstraat

43

 

N 944

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Noordtzijstraat

45

 

N 945

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Noordtzijstraat

47

 

N 946

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Noordtzijstraat

49

 

N 947

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Noordtzijstraat

51

 

N 948

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Noordtzijstraat

53

 

N 949

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Noordtzijstraat

55

 

N 950

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Noordtzijstraat

57

 

N 951

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Noordtzijstraat

59

 

N 952

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Van Hasseltstraat

2

 

N 881

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Van Hasseltstraat

4

 

N 882

Kampen

complex woningen

9-11-2004

 

GM0039

Van Hasseltstraat

6

 

N 883

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Van Hasseltstraat

8

 

N 884

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Van Hasseltstraat

10

 

N 885

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Van Hasseltstraat

12

 

N 886

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Van Hasseltstraat

14

 

N 887

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Van Hasseltstraat

16

 

N 888

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Van Hasseltstraat

18

 

N 898

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Van Hasseltstraat

20

 

N 899

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Van Hasseltstraat

22

 

N 900

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Van Hasseltstraat

24

 

N 901

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Van Hasseltstraat

26

 

N 902

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Van Hasseltstraat

28

 

N 903

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Van Hasseltstraat

30

 

N 904

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Van Hasseltstraat

32

 

N 905

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Van Hasseltstraat

34

 

N 915

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Van Hasseltstraat

36

 

N 922

Kampen

complex woningen

9-11-2004

 

GM0039

Van Hasseltstraat

38

 

N 929

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Van Hasseltstraat

40

 

N 930

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Van Hasseltstraat

42

 

N 931

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Van Hasseltstraat

44

 

N 932

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Van Hasseltstraat

46

 

N 933

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Van Hasseltstraat

48

 

N 934

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Van Hasseltstraat

50

 

N 935

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Van Hasseltstraat

52

 

N 936

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Van Hasseltstraat

54

 

N 937

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Van Hasseltstraat

56

 

N 938

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Van Hasseltstraat

58

 

N 939

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0039

Van Hasseltstraat

60

 

N 940

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0040

Bisschopswetering

3

 

M 317

's-

Heerenbroek

woonhuis- smederij

9-11-2004

GM0041

Bisschopswetering

53

 

M 170

's-

Heerenbroek

woonhuis

9-11-2004

GM0042

Bisschopswetering

55

 

M 313

's-

Heerenbroek

vm. Zuivelfabriek

9-11-2004

GM0043

Botermarkt

1

 

F 15994

Kampen

winkel-woonhuis

9-11-2004

 

GM0043

Botermarkt

1

A

F 15994

Kampen

winkel-woonhuis

9-11-2004

GM0044

Botermarkt

2

 

F 14234

Kampen

woning-kantoor- tabaksmuseum

9-11-2004

GM0044

Botermarkt

3

 

F 14233

Kampen

woning-kantoor- tabaksmuseum

9-11-2004

GM0044

Botermarkt

4

 

F 14232

Kampen

woning-kantoor- tabaksmuseum

9-11-2004

GM0044

Botermarkt

5

 

F 14232

Kampen

woning-kantoor- tabaksmuseum

9-11-2004

GM0045

Boven Nieuwstraat

35

 

F 14252

Kampen

woonhuis

9-11-2004

GM0046

Boven Nieuwstraat

83

 

F 14247

Kampen

woonhuis

9-11-2004

GM0047

Broederweg

11

 

F 13007

Kampen

woonhuis

9-11-2004

GM0048

Broederweg

15

 

F 13005

Kampen

theologische universiteit

9-11-2004

GM0048

Broederweg

17

 

F 13005

Kampen

theologische universiteit

9-11-2004

GM0049

Broederweg

21

 

F 13003

Kampen

woonhuis

9-11-2004

GM0050

Buiten

Nieuwstraat

7

 

F 9360

Kampen

winkel-woonhuis

9-11-2004

GM0051

Burg. Van Engelenweg

5

 

B 2605

IJsselmuiden

woonhuis

9-11-2004

GM0052

Burg. Van Engelenweg

77

 

B 3538

IJsselmuiden

woonhuis

9-11-2004

GM0052

Burg. Van Engelenweg

79

 

B 3539

IJsselmuiden

woonhuis

9-11-2004

GM0053

Burg. Van Engelenweg

81

 

B 2205

IJsselmuiden

woonhuis

9-11-2004

GM0054

Burg. Van Engelenweg

175

 

B 6400

IJsselmuiden

kerk

9-11-2004

 

GM0054

Burg. Van Engelenweg

177

 

B 6400

IJsselmuiden

kerk

9-11-2004

GM0055

Burg. van Vleutenstraat

18

 

H 532

Zalk

kerk

9-11-2004

GM0056

Burgwal

22

 

F 9830

Kampen

woonhuis

9-11-2004

GM0056

Burgwal

23

 

F 9829

Kampen

woonhuis

9-11-2004

GM0057

Burgwal

24

 

F 9937

Kampen

woonhuis

9-11-2004

GM0058

Burgwal

25

 

F 9936

Kampen

woonhuis

9-11-2004

GM0059

Burgwal

26

 

F 8533

Kampen

woonhuis

9-11-2004

GM0060

Burgwal

27

 

F 8532

Kampen

woonhuis

9-11-2004

GM0061

Burgwal

28

 

F 8569

Kampen

woonhuis

9-11-2004

GM0062

Burgwal

29

 

F 8546

Kampen

kantoor

9-11-2004

GM0063

Burgwal

45

 

F 16867

Kampen

verpleeghuis

9-11-2004

GM0064

Burgwal

59

 

F 16501

Kampen

woonhuis

9-11-2004

GM0065

Burgwal

60

 

F 16501

Kampen

kerk

9-11-2004

GM0066

Cellebroedersweg

15

 

F 8714

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0066

Cellebroedersweg

17

 

F 8713

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0066

Cellebroedersweg

19

 

F 8712

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0066

Cellebroedersweg

21

 

F 15648

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0067

Christinastraat

2

 

F 12024

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0067

Christinastraat

4

 

F 12024

Kampen

complex woningen

9-11-2004

 

GM0067

Christinastraat

6

 

F 12024

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0067

Christinastraat

8

 

F 12024

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0067

Christinastraat

10

 

F 12024

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0067

Christinastraat

12

 

F 12024

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0067

Christinastraat

14

 

F 12024

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0067

Christinastraat

16

 

F 12024

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0067

Christinastraat

18

 

F 12024

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0067

Christinastraat

20

 

F 12024

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0067

Christinastraat

22

 

F 12024

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0067

Christinastraat

24

 

F 12024

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0067

Christinastraat

26

 

F 12024

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0067

Christinastraat

28

 

F 12024

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0067

Christinastraat

30

 

F 12024

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0067

Christinastraat

32

 

F 12024

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0067

Christinastraat

34

 

F 12024

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0067

Christinastraat

36

 

F 12024

Kampen

complex woningen

9-11-2004

 

GM0067

Christinastraat

38

 

F 12024

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0067

Christinastraat

40

 

F 12024

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0067

Christinastraat

42

 

F 12024

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0067

Christinastraat

44

 

F 12024

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0067

Christinastraat

46

 

F 12024

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0067

Christinastraat

48

 

F 12024

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0068

De Chalmotweg

4

 

F 15

Kamperveen

boerderij

9-11-2004

GM0069

De Wilgen

2

 

H 539

Zalk

boerderij

9-11-2004

GM0070

De la

Sablonierekade

ong.

 

F 16370

Kampen

plantsoen

9-11-2004

GM0071

De la

Sablonierekade

ong.

 

F 16852

Kampen

oorgatsluis

9-11-2004

GM0072

Dorpsweg

31

 

L 84

wilsum

boerderij

9-11-2004

GM0073

Emmastraat

2

 

F 11607

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0073

Emmastraat

4

 

F 11606

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0073

Emmastraat

6

 

F 11605

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0073

Emmastraat

8

 

F 11604

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0074

Emmastraat

18

 

F 11439

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0074

Wilhelminalaan

8

 

F 11440

Kampen

complex woningen

9-11-2004

 

GM0074

Wilhelminalaan

10

 

F 11442

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0074

Wilhelminalaan

12

 

F 11443

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0074

Wilhelminalaan

14

 

F 11444

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0075

Flevoweg

BY

72

 

P 1687

Kampen

trafohuisje

9-11-2004

GM0076

Frieseweg

BY 3,

5

 

S 284

Kampen

Ganzesluis

9-11-2004

GM0077

Frieseweg

6

 

R 161

Kampen

boerderij

9-11-2004

GM0078

Gasthuisstraat

3

 

F 17413

Kampen

winkel-woonhuis

9-11-2004

GM0079

Gasthuisstraat

4

 

F 9277

Kampen

winkel-woonhuis

9-11-2004

GM0079

Gasthuisstraat

5

 

F 17008

Kampen

winkel-woonhuis

9-11-2004

GM0079

Gasthuisstraat

7

 

F 17009

Kampen

winkel-woonhuis

9-11-2004

GM0080

Gasthuisstraat

9

 

F 9359

Kampen

winkel-woonhuis

9-11-2004

GM0081

Gasthuisstraat

10

 

F 9274

Kampen

winkel-woonhuis

9-11-2004

GM0082

Geerstraat

3

 

F 2004

Kampen

winkel-woonhuis

9-11-2004

GM0082

Geerstraat

5

 

F 2005

Kampen

winkel-woonhuis

9-11-2004

GM0083

Geerstraat

19

 

F 15356

Kampen

winkel-woonhuis

9-11-2004

GM0083

Geerstraat

19

I

F 15357

Kampen

winkel-woonhuis

9-11-2004

GM0084

Geerstraat

21

 

F 17254 A1

Kampen

winkel-woonhuis

9-11-2004

GM0085

Geerstraat

39

 

F 12965

Kampen

woonhuis

9-11-2004

GM0085

Geerstraat

39

A

F 12964

Kampen

woonhuis

9-11-2004

GM0086

Groenestraat

99

 

F 16255

Kampen

drukkerij

9-11-2004

GM0087

Haatlanderdijk

29

 

I 1201

Kampen

boerderij

9-11-2004

GM0088

Herensmitsteeg

16

 

F 6114

Kampen

woonhuizen

9-11-2004

 

GM0089

Herensmitsteeg

18

 

F 16346

Kampen

woonhuizen

9-11-2004

GM0090

Herensmitsteeg

20

 

F 6124

Kampen

woonhuizen

9-11-2004

GM0091

Heultjesweg

29

 

S 65

Kampen

boerderij

9-11-2004

GM0092

Heultjesweg

31

 

S 223

Kampen

boerderij

9-11-2004

GM0093

Hofstraat

63

 

F 15203

Kampen

pakhuizen

9-11-2004

GM0093

Hofstraat

65

 

F 15202

Kampen

pakhuizen

9-11-2004

GM0094

Hofstraat

78

 

F 14403

Kampen

bedrijfspand

9-11-2004

GM0095

Kamperzeedijk

43

 

I 232

Grafhorst

boerderij

9-11-2004

GM0096

Kardoezenweg

1

 

Q 77

Kampen

boerderij

9-11-2004

GM0097

Kerkplein

1

 

H 172

Zalk

woonhuis-voorm ijzerhandel

9-11-2004

GM0098

Lyceumstraat

3

 

F 8924

Kampen

woonhuis

9-11-2004

GM0099

Meeuwenplein

4

 

F 14066

Kampen

boerderij

9-11-2004

GM0100

Melmerweg

20

 

Q 115

Kampen

boerderij

9-11-2004

GM0101

Muntplein

1

 

F 13622

Kampen

winkel-woonhuis

9-11-2004

GM0102

Muntplein

2

 

F 4488

Kampen

woonhuizen

9-11-2004

GM0103

Muntplein

6

 

F 13352

Kampen

theologische universiteit

9-11-2004

GM0104

Nesweg

13

 

T 200

Kampen

woonhuis

9-11-2004

GM0104

Nesweg

15

 

T 200

Kampen

woonhuis

9-11-2004

GM0105

Nesweg

21

 

T 117

Kampen

boerderij

9-11-2004

GM0106

Nesweg

BY

21

 

U 150

Kampen

veerbel

9-11-2004

GM0107

Noorderrandweg

4

 

S 250

Kampen

boerderij

9-11-2004

GM0108

Noordweg

2

 

F 15772

Kampen

kantoorbebouw

9-11-2004

GM0108

Noordweg

4

 

F 15772

Kampen

kantoorbebouw

9-11-2004

 

GM0109

Berklaan

2

 

F 18006

Kampen

vm.

directeurswoning-fabriek

9-11-2004

GM0109

Noordweg

7

 

F 17156

Kampen

portierswoning

9-11-2004

GM0110

Oudedijk

2

 

U 134

Kampen

gemaal

9-11-2004

GM0111

Oudestraat

6

 

F 13352

Kampen

theologische universiteit

9-11-2004

GM0112

Oudestraat

20

 

F 9500

Kampen

winkel-woonhuis

9-11-2004

GM0112

Oudestraat

22

 

F 9918

Kampen

winkel-woonhuis

9-11-2004

GM0113

Oudestraat

24

 

F 9917

Kampen

winkel-woonhuis

9-11-2004

GM0113

Oudestraat

26

 

F 16775

Kampen

winkel-woonhuis

9-11-2004

GM0113

Oudestraat

28

 

F 6871

Kampen

winkel-woonhuis

9-11-2004

GM0114

Oudestraat

38

 

F 11516

Kampen

winkel-woonhuis

9-11-2004

GM0115

Breedesteeg

2

 

F 16995

Kampen

winkel-

appartementen

9-11-2004

GM0115

Breedesteeg

4

 

F 16995

Kampen

winkel-

appartementen

9-11-2004

GM0115

Breedesteeg

6

 

F 16995

Kampen

winkel-

appartementen

9-11-2004

GM0115

Breedesteeg

8

 

F 16995

Kampen

winkel-

appartementen

9-11-2004

GM0115

Breedesteeg

10

 

F 16995

Kampen

winkel-

appartementen

9-11-2004

GM0115

Breedesteeg

12

 

F 16995

Kampen

winkel-

appartementen

9-11-2004

GM0115

Breedesteeg

14

 

F 16995

Kampen

winkel-

appartementen

9-11-2004

GM0115

Breedesteeg

16

 

F 16995

Kampen

winkel-

appartementen

9-11-2004

 

GM0115

Breedesteeg

18

 

F 16995

Kampen

winkel-

appartementen

9-11-2004

GM0115

Oudestraat

45

 

F 16995

Kampen

winkel-

appartementen

9-11-2004

GM0116

Oudestraat

61

 

F 10821

Kampen

winkel-woonhuis

9-11-2004

GM0117

Oudestraat

64

 

F 16066

Kampen

winkel-woonhuis

9-11-2004

GM0118

Oudestraat

77

 

F 10813

Kampen

winkel-woonhuis

9-11-2004

GM0119

Oudestraat

103

 

F 10792

Kampen

winkel-woonhuis

9-11-2004

GM0120

Oudestraat

135

 

F 14382

Kampen

bankgebouw

9-11-2004

GM0121

Oudestraat

137

 

F 17286 /

Kampen

vm. Postkantoor

9-11-2004

GM0122

Oudestraat

139

 

F 8801

Kampen

winkel-woonhuis

9-11-2004

GM0123

Oudestraat

150

 

F 15558

Kampen

winkel-woonhuis

9-11-2004

GM0124

Oudestraat

181

 

F 16129

Kampen

woonhuis

9-11-2004

GM0125

Oudestraat

192

A

F 17147

Kampen

winkel-woonhuis

9-11-2004

GM0126

Van Heutszplein

1

 

F 12321

Kampen

winkel-woonhuis

9-11-2004

GM0127

Oudestraat

201

 

F 12318

Kampen

woonhuis

9-11-2004

GM0128

Oudestraat

244

 

F 16336

Kampen

school

9-11-2004

GM0129

Schoolstraat

1

 

F 8568

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0129

Schoolstraat

3

 

F 8548

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0129

Schoolstraat

5

 

F 8547

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0130

Trekvaart

1

 

B 7090

IJsselmuiden

complex woningen

9-11-2004

GM0130

Trekvaart

3

 

B 7091

IJsselmuiden

complex woningen

9-11-2004

 

GM0130

Trekvaart

5

 

B 6380

IJsselmuiden

complex woningen

9-11-2004

GM0130

Trekvaart

7

 

B 6381

IJsselmuiden

complex woningen

9-11-2004

GM0130

Trekvaart

9

 

B 6382

IJsselmuiden

complex woningen

9-11-2004

GM0131

Valkstraat

1

 

F 8790

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0131

Valkstraat

2

 

F 8775

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0131

Valkstraat

3

 

F 8789

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0131

Valkstraat

4

 

F 16030

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0131

Valkstraat

5

 

F 8788

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0131

Valkstraat

6

 

F 11731

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0131

Valkstraat

7

 

F 8787

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0131

Valkstraat

8

 

F 16516

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0131

Valkstraat

9

 

F 8786

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0131

Valkstraat

10

 

F 16199

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0131

Valkstraat

11

 

F 8785

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0131

Valkstraat

12

 

F 8770

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0131

Valkstraat

13

 

F 8784

Kampen

complex woningen

9-11-2004

 

GM0131

Valkstraat

14

 

F 8769

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0131

Valkstraat

15

 

F 8783

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0131

Valkstraat

16

 

F 8768

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0131

Valkstraat

17

 

F 8782

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0131

Valkstraat

18

 

F 16195

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0131

Valkstraat

19

 

F 8781

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0131

Valkstraat

20

 

F 16194

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0131

Valkstraat

21

 

F 8780

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0131

Valkstraat

22

 

F 8765

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0131

Valkstraat

23

 

F 8779

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0131

Valkstraat

24

 

F 16200

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0131

Valkstraat

25

 

F 8778

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0132

Vloeddijk

15

 

F 15140

Kampen

woonhuis

9-11-2004

GM0133

Vloeddijk

25

 

F 14448

Kampen

woonhuis

9-11-2004

GM0134

Voorstraat

24

 

F 17173

Kampen

appartementen

9-11-2004

GM0135

Voorstraat

80

 

F 17385

Kampen

woonhuis

9-11-2004

GM0136

Voorstraat

126

 

F 13102

Kampen

pakhuis

9-11-2004

 

GM0137

Wilhelminalaan

1

 

F 11581

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0137

Wilhelminalaan

3

 

F 11580

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0137

Wilhelminalaan

5

 

F 11579

Kampen

complex woningen

9-11-2004

GM0138

Wilhelminalaan

97

 

F 16270

Kampen

kerk

9-11-2004

GM0139

IJsseldijk

12

 

N 1097

Kampen

hoeca

9-11-2004

GM0140

IJsseldijk

50

 

F 14382

Kampen

bank

9-11-2004

GM0141

Marktgang

3

 

F 17035 A1,

Kampen

woonhuis

9-11-2004

GM0141

IJsseldijk

53

 

F 16308

Kampen

woonhuis

9-11-2004

GM0141

IJsseldijk

54

 

F 16308

Kampen

woonhuis

9-11-2004

GM0142

Zuideinde west

2

 

G 271

Kamperveen

boerderij

9-11-2004

GM0143

Zuideinde west

3

 

G 297

Kamperveen

boerderij

9-11-2004

GM0144

Zuideinde west

12

 

G 259

Kamperveen

kerk

9-11-2004

GM0145

Zuideinde west

16

 

G 256

Kamperveen

boerderij

9-11-2004

GM0146

Zwartendijk

7

 

P 260

Kampen

boerderij

9-11-2004

GM0147

Zwolseweg

56

 

K 203

's-

Heerenbroek

boerderij

9-11-2004

GM0148

Kerkstraat

1

 

A 802

Grafhorst

vm. School

14-9-2010

GM0148

Voorstraat

27

 

A 801

Grafhorst

vm. Raadhuis

14-9-2010

GM0149

Frieseweg

BY 6

 

R 261

Kampen

rivierkazemat

23-11- 

2010

GM0150

Buiten

Nieuwstraat

17

 

F 16179

Kampen

woonhuis

14-2-2012

GM0151

Beltweg

27

 

I 1296

Kampen

paardenstal

11-9-2012

GM0152

Buiten

Nieuwstraat

85-

87

 

F 18233

Kampen

School vm. Van Heutszkazerne

Conceptfase vanaf 2014

 

GM0153

IJsselkade

48

 

KPN01F16587G000

Kampen

Stadsherberg

15-11- 

2021

GM0154

Oostzeestraat

30-

50

 

KPN01O641G000

Kampen

Voormalige Hanzeschool

15-11- 

2021

GM0155

Slagersplein

20-

22

 

KPN01F1807-18110 zie blad

Kampen

Voormalige Visrokerij

21-2-2022

GM0156

Sint Nicolaasdijk

153-

155

 

KPN01F18704G0000 en 18707G0000

Kampen

woonhuis

22-3-2022

GM0157

Bovenbroeksweg

4

P 399

Kampen

aula begraafplaats

9-1-2024

GM0158

Industrieweg

6

I 1335

Kampen

fabriekshal

9-1-2024

GM0159

Vloeddijk

40-40-1

F 17033

Kampen

telefooncentrale

9-1-2024

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aantal GM

342

 
 
 
 
 
 

Aantal objecten

156

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toelichting behorende bij Erfgoedverordening

B. Artikelsgewijze toelichtingHoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1. Begripsbepalingen

Sub a

Bij de omschrijving van het begrip 'gemeentelijk monument' is, met uitzondering van de 50-jaar grens, aansluiting gezocht bij de omschrijving van een monument in de Monumentenwet 1988. De cultuurhistorische waarde is volgens de Memorie van Toelichting de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan en het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis van dat bouwwerk of dat gebied heeft gemaakt. Dit is een zo ruime omschrijving dat het ook betrekking kan hebben op zaken en gebieden met een geschiedkundige en of bouwhistorische waarde.

Het begrip ‘terreinen’, als bedoeld in sub 2 van artikel 1, dient ruim te worden uitgelegd. Hoofdzakelijk betreft het locaties waar archeologische waarden in de bodem (kunnen) zitten, maar daarnaast kan het bijvoorbeeld ook gaan om parken, tuinen en een perceel met een of meer bomen. Het is niet vereist dat op het terrein ook een bouwkundig monument voorkomt om over een gemeentelijk monument te kunnen spreken. Een 'zaak' is immers een veel ruimer begrip.

Omdat de 50-jaargrens voor rijksmonumenten niet voor gemeentelijke monumenten is overgenomen, biedt de verordening ook de mogelijkheid om monumenten die (nog) niet op de rijksmonumentenlijst zijn geplaatst omdat ze ‘te jong zijn’, al op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.

Uitgangspunt in deze verordening is dat onder het begrip ‘zaak’ alleen onroerende zaken worden verstaan. Immers, het effectueren van de bescherming vormt een probleem, aangezien roerende monumenten meestal eenvoudig kunnen worden verplaatst en daardoor ongemerkt over de gemeentegrens en daarmee buiten de werking van de verordening worden gebracht. Zaken die naar hun aard roerend zijn, zoals een kerkorgel, kunnen wel de beschermde status krijgen, op basis van de redengevende omschrijving.

Sub b

Dit betreft de lijst waarop de gemeente de overeenkomstig de verordening aangewezen monumenten registreert. Het plaatsen op de monumentenlijst heeft geen rechtsgevolg. Het betreft slechts een administratieve handeling. Voorafgaand aan de plaatsing op de lijst is het de aanwijzing tot gemeentelijk monument die rechtsgevolg beoogt. Het is inzichtelijker om de aanwijzing en de plaatsing op de lijst uit elkaar te trekken. Zie ook de toelichting op artikel 3, lid 1, en artikel 7.

Sub c

Voor de begripsomschrijving van een 'beschermd monument' is aangesloten bij de begripsomschrijving uit de Wabo De Wabo zelf verwijst weer naar de Monumentenwet 1988. Deze wet omschrijft een beschermd monument als een onroerend monument die is ingeschreven in een ingevolge de Monumentenwet 1988 vastgesteld register. Op de vergunningverlening voor rijksmonumenten zijn de bepalingen uit de Wabo van toepassing.

Sub d

De gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit is een commissie die adviseert aan het bevoegd gezag. In deze commissie zijn op grond van de Omgevingswet (artikel 17.9, eerste lid, van de wet) ten minste twee leden deskundig op het gebied van de monumentenzorg. Deze commissie wordt in ieder geval betrokken bij de advisering over een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een rijksmonumentenactiviteit en gemeentelijke monumentenactiviteit. In de verordening ‘Adviescommissie Omgevingskwaliteit gemeente Kampen 2024’ zijn de inschakeling, de samenstelling en taken van de commissie geregeld. De advisering over monumenten is geïntegreerd in de Adviescommissie Omgevingskwaliteit gemeente Kampen 2024.

Sub e

De monumentenraad heeft tot taak burgemeester en wethouders te adviseren over het algemene beleid op het gebied van monumentenzorg, de plaatsing van zaken op de gemeentelijke monumentenlijst, het gemeentelijke restauratie uitvoeringsprogramma enzovoort. Taken, samenstelling, benoeming enzovoort zijn geregeld in de regeling op de monumentenraad.

Op 27 januari 2009 heeft het college van burgmeester en wethouders besloten in te stemmen met deze regeling.

Sub p

De gemeentelijke beleidsadvieskaart kan een praktische oplossing bieden in het geval dat nog geen Malta-proof bestemmingsplan is vastgesteld. In dat geval kunnen gebieden op een dergelijke beleidsadvieskaart worden opgenomen, indien blijkt dat daar op grond van gemeentelijk historisch onderzoek mogelijk archeologische sporen in de bodem kunnen worden aangetroffen.

Sub q

Zoals ook in de algemene toelichting is aangegeven is de hoofdregel dat burgemeester en wethouders van de gemeente waar het project zich in hoofdzaak afspeelt het bevoegd gezag is.

Hoofdstuk 2. Aanwijzing gemeentelijke monumenten

Artikel 2. Het gebruik van een monument

Het betreft hier vooral de gebruiksmogelijkheden die de eigenaar/gebruiker zelf aan het object toekent. Deze gebruiksmogelijkheden slaan op de constructie en de ligging van het object, maar ook het feitelijke gebruik van het object zelf.

Artikel 3. De aanwijzing tot gemeentelijk monument

Lid 1

De aanwijzing tot gemeentelijk monument en het plaatsen op de monumentenlijst zijn twee zaken met verschillend rechtsgevolg. De aanwijzing heeft rechtsgevolg, het daarna registreren op de gemeentelijke monumentenlijst is slechts een administratieve handeling.

Het besluit tot aanwijzing is een discretionaire bevoegdheid van het college. Na afweging van alle betrokken belangen kan tot aanwijzing worden besloten. De afweging van de belangen van de rechthebbende ten opzichte van de te beschermen monumentale waarden moet uitdrukkelijk gemotiveerd in het besluit naar voren komen (de redengeving). De aanwijzing geeft geen recht op schadevergoeding. De aanwijzing verandert immers over het algemeen niets aan het bestaande gebruik van het monument.

Een aanwijzing heeft echter wel gevolgen voor de mogelijkheden wat betreft het toekomstige gebruik van een monumentaal object. Immers, de monumentaal aangewezen onderdelen mogen slechts met een vergunning (zie art. 9, tweede lid) of slechts op grond van de nadere regels (zie art. 9, derde lid) worden gewijzigd. Het wijzigen van niet-monumentale onderdelen is alleen vergunningvrij wanneer ook geen omgevingsvergunning voor het bouwen is vereist. Om deze, weliswaar toekomstige, last voor de burger in te perken, dient bij de aanwijzing in de redengevende omschrijving zorgvuldig bekeken te worden wat wel en wat niet van het object tot monumentaal beschermingswaardig onderdeel wordt aangewezen en voor welk deel een vergunningplicht achterwege kan blijven.

Lid 2

Het college moet het advies inwinnen van de monumentenraad als bedoeld onder artikel 1, sub e. De verordening bindt het advies niet aan bepaalde voorschriften over vorm en inhoud. Een regeling die de taak en werkwijze van de Monumentenraad bepaalt, is daarvoor de aangewezen plaats.

In de verordening is geen bepaling opgenomen dat voordat het college over een aanwijzing een besluit neemt de aanvrager en andere belanghebbenden worden gehoord. Dit is namelijk al geregeld in (de artikelen 4:8 en 4:9 van) de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

De verordening bevat geen voorschriften voor de bescherming van het monument gedurende de tijd dat de aanwijzingsprocedure loopt, zoals de Monumentenwet 1988 dat doet. De spoedprocedure kan in situaties die ernstige gevolgen voor het aan te wijzen monument hebben, bewerkstelligen dat binnen korte tijd de verbodsbepalingen van de verordening van toepassing zijn. Er moeten dan gegronde redenen aanwezig zijn om de spoedprocedure te kunnen gebruiken.

Lid 3

Het bouwhistorisch onderzoek van een gebouw geeft meer inzicht in de aanwezige bouwhistorische waarden van een gebouw. In de Monumentenwet 1988 is geen bepaling over bouwhistorisch onderzoek opgenomen. Het laten verrichten van bouwhistorisch onderzoek behoort daarmee tot de beleidsvrijheid van de gemeente. Er is een tweetal momenten te onderscheiden wanneer een gemeente bouwhistorisch onderzoek kan vragen.

Ten eerste bij een (aanvraag tot) aanwijzing als beschermd gemeentelijk monument. De informatie over de bouwhistorische waarde van een gebouw kan van invloed zijn op de beslissing van burgemeester en wethouders om het pand al dan niet als beschermd gemeentelijk monument aan te wijzen en op de wijze waarop het pand in de registers wordt ingeschreven.

Ten tweede bij aanvragen voor vergunning tot wijziging van een beschermd gemeentelijk monument. De bouwhistorische waarde die door een verbouwing of andere wijziging aangetast wordt is van invloed op de beslissing van burgemeester en wethouders.

Alhoewel het er in beide gevallen om gaat om informatie te krijgen over de bouwhistorische waarde van een pand zijn de mogelijkheden om het bouwhistorisch onderzoek te kunnen uitvoeren verschillend. Dit vindt zijn oorzaak in wiens belang de aanvraag tot aanwijzing als gemeentelijk monument of de vergunningaanvraag wordt gedaan. Daarnaast is van belang of het al dan niet een woning betreft. Dit heeft te maken met de mogelijkheden om een gebouw als gemeente binnen te kunnen treden.

Aanwijzing tot beschermd monument

De aanvraag tot aanwijzing als beschermd gemeentelijk monument is in veel gevallen niet afkomstig van de eigenaar van het pand. Veelal dient een belangenvereniging voor monumenten een aanvraag tot aanwijzing in. In die gevallen dat een ander dan de eigenaar van een pand een aanvraag tot aanwijzing indient, dan wel de gemeente ambtshalve aanwijzingsvoorstellen doet, kan de gemeente de eigenaar niet verplichten bouwhistorisch onderzoek uit te voeren. Indien de eigenaar of gebruiker een aanvraag voor vergunning tot wijziging van het gebouw indient, kan de gemeente hieraan de voorwaarde verbinden dat bouwhistorisch onderzoek wordt verricht. In dat geval zullen (een deel van) de kosten van het bouwhistorisch onderzoek ten laste van de eigenaar kunnen worden gebracht, gezien het belang dat deze bij de vergunningverlening heeft (zie verder bij Vergunning tot wijziging van een beschermd monument).

Om het bouwhistorisch onderzoek uit te voeren moet men het gebouw betreden. Voor het binnentreden is toestemming van de eigenaar nodig. Deze toestemming vormt naast de kosten van het onderzoek het tweede mogelijke knelpunt voor het bouwhistorisch onderzoek. Bij het binnentreden moet onderscheid worden gemaakt tussen woningen en gebouwen anders dan woningen. Het binnentreden van woningen is in verband met het huisvrederecht aan strengere voorwaarden gebonden dan het binnentreden van andere gebouwen.

Op grond van de Algemene wet op het binnentreden kan de gemeente zich niet de toegang tot een woning verschaffen ten behoeve van het verrichten van bouwhistorisch onderzoek. Het binnentreden van een woning zonder toestemming van de bewoners is slechts toegestaan in die gevallen dat het binnentreden tot doel heeft het handhaven van de openbare orde of veiligheid of bescherming van het leven of de gezondheid van personen. Bouwhistorisch onderzoek heeft dit niet tot doel. Bij woningen is de gemeente dus afhankelijk van de bereidheid van de woningeigenaar om bouwhistorisch onderzoek uit te laten voeren. Argumenten die de gemeente kan gebruiken zijn het verkrijgen van zicht op de cultuurhistorische waarde van een gebouw en het feit dat mogelijk anders bij een wijzigingsvergunning bouwhistorisch onderzoek als voorwaarde kan worden gesteld.

De situatie is anders in die gevallen dat het andere gebouwen dan woningen betreft. In de verordening is in artikel 25 opgenomen dat door het bevoegd gezag aangewezen personen in het kader van het toezicht op de naleving van de verordening ruimten binnen kunnen treden. Dit geldt ook voor het doen van bouwhistorisch onderzoek op grond van de verordening.

Vergunning tot wijziging van een beschermd monument

De gemeente kan voordat zij een besluit neemt over de vergunningverlening tot wijziging van een beschermd monument bepalen dat informatie over de bouwhistorische waarde van het gebouw nodig is. Het is niet noodzakelijk om het vragen van bouwhistorisch onderzoek in de verordening vast te leggen. De voorwaarden die de gemeente omtrent de afhandeling van aanvragen om een beschikking op grond van de Awb (artikel 4:5) stellen, bieden voldoende houvast. Argument hierbij is dat inzicht in de cultuurhistorische waarde van een gebouw bij de beoordeling van de aanvraag tot wijziging van een monument van belang is. De gemeente bepaalt dan dat (de uitkomst van) een bouwhistorisch onderzoek tot de noodzakelijke gegevens behoort om tot een beoordeling van de aanvraag te komen. Hierbij moet wel sprake zijn van evenredigheid. De gemeente kan de aanvrager bijvoorbeeld niet verplichten om voor het gehele pand bouwhistorisch onderzoek uit te voeren als slechts voor een deel van het pand een wijzigingsvergunning wordt aangevraagd. Daarnaast moet de gemeente bij het stellen van voorwaarden rekening houden met de kosten die met het bouwhistorisch onderzoek zijn gemoeid. Deze kosten moeten in redelijke verhouding tot de kosten van de verbouwing staan. Er zijn binnen het bouwhistorisch onderzoek verschillende gradaties aan te geven (mate van gedetailleerdheid).

De Ministeriele Regeling Omgevingsrecht bepaalt wanneer een cultuurhistorisch onderzoek, waaronder een bouwhistorisch onderzoek, bij de aanvraag omgevingsvergunning door de gemeente gevraagd kan worden.

Bij de verlening van de vergunning kan de gemeente in de vergunningvoorwaarden het doen van onderzoek en het verstrekken van documentatie tijdens de bouwwerkzaamheden regelen, net als het veilig stellen van de afkomende bouwhistorische elementen.

Lid 4

Dit lid is nodig ondanks het bepaalde in artikel 4:8 Awb dat belanghebbenden zienswijzen naar voren kunnen brengen. Overleg is immers meer dan het naar voren kunnen brengen van zienswijzen.

Lid 5

Monumenten die op grond van een aanwijzing door het Rijk of provincie al op een monumentenlijst zijn geplaatst, komen niet voor aanwijzing als gemeentelijk monument in aanmerking.

Artikel 4. Termijnen advies en aanwijzingsbesluit

In dit artikel worden de termijnen genoemd waarbinnen de monumentenraad moet adviseren (lid 1) en het college een beslissing moet nemen (lid 2). Door de besluitvorming aan een termijn te binden, weten alle belanghebbenden waar ze aan toe zijn. In het kader van de vermindering van administratieve lasten dient goed nagedacht te worden over de specifieke invulling met betrekking tot de duur van de termijnen. Over het algemeen geldt hoe korter de termijnen zijn, des te minder zijn de administratieve lasten voor de burger.

Het bepaalde in lid 2 heeft tot gevolg dat, wanneer de monumentenraad niet tijdig adviseert, het college de volgende keuze kan maken: zonder advies een beslissing nemen, of besluiten om een (te laat uitgebracht advies als bedoeld in het eerste lid) toch in hun overwegingen te betrekken. Als het college niet tijdig beslist, is op grond van de Awb sprake van een fictieve weigering. Ingevolge artikel 6:2 staat voor de aanvrager dan de mogelijkheid van bezwaar of administratief beroep open die ook tegen een reëel besluit open zou staan.

Het artikel bevat geen bepalingen over bekendmaking van het besluit, omdat de Awb dat afdoende regelt (afdeling 3.6).

Artikel 5. Mededeling aanwijzingsbesluit

De ontvangst van de (veelal aangetekende) mededeling (zijnde een afschrift van de inschrijving) van het college is voor alle aan het monumentale object verbonden zakelijk gerechtigden van essentieel belang. De kenbaarheid van de aanwijzing tot monumentaal object is ook te herleiden tot artikel 1, onder a, sub 1 juncto artikel 1, onder b, sub 6 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken. Daarmee zijn de voorschriften uit deze wet ook van toepassing op een aanwijzingsbesluit als bedoeld in artikel 6 van deze verordening.

Dit artikel regelt overigens niet specifiek dat de aanwijzing wordt bekendgemaakt aan de eigenaar en de aanvrager, omdat de Awb dat al bepaalt (afdeling 3.6). Indien artikel 4:8 Awb is toegepast (horen van geadresseerde en derdebelanghebbenden) dan dienen de betrokkenen op grond van het bepaalde in artikel 3:43 Awb eveneens een mededeling te ontvangen.

Artikel 6. Registratie op de gemeentelijke monumentenlijst

Door aanwijzing als gemeentelijk monument is het gehele pand, inclusief het interieur, onder de werking van de verordening geplaatst. Andere zaken die zich op het perceel van het beschermde monument bevinden, zoals bijgebouwen, tuininrichting en bomen moeten expliciet worden aangegeven, willen zij onder de werking van de verordening vallen. Voor elke wijziging van het beschermde monument is dus een vergunning nodig. Voor de duidelijkheid, bijvoorbeeld in verband met kadastrale vernummering, kan ook een plattegrond worden aangehecht.

De registratie van de aanwijzing is een administratieve handeling (en geen besluit). De bedoeling van de bij te houden monumentenlijst is om een ieder snel inzicht te geven in welke zaken als gemeentelijk monument zijn aangewezen en de redengeving daartoe. Wat betreft dit laatste aspect zij tevens verwezen naar de toelichting bij artikel 3, eerste lid (aanwijzing).

Artikel 7. Wijziging van de aanwijzing

Op grond van dit artikel is het mogelijk om de aanwijzing van gemeentelijke monumenten te wijzigen (lid 1). Hiervoor geldt dezelfde voorbereidingsprocedure als voor de aanwijzing zelf (lid 2), tenzij de wijziging van ondergeschikte betekenis is (lid 3). Wijzigingen van de aanwijzing worden doorgevoerd op de gemeentelijke monumentenlijst (lid 4).

Artikel 8. Intrekken van de aanwijzing

Dit artikel geeft de mogelijkheid om de aanwijzing van gemeentelijke monumenten in te trekken (lid 1). Voor intrekking van de aanwijzing is het advies van de monumentenraad nodig. Monumenten op de gemeentelijke monumentenlijst waarvan de aanwijzing is ingetrokken (omdat ze zijn gesloopt of anderszins volledig teloor gegaan), worden door het college van de monumentenlijst gehaald.

Het kan zinvol zijn om voor een gebouw, waarvoor een aanvraag tot intrekking van de aanwijzing loopt een (uitvoerige) documentatie te eisen. Enerzijds kan deze voor een goede afweging van de aanvraag dienen, anderzijds wordt het gebouw voorafgaand aan de sloop voor de lokale geschiedenis gedocumenteerd.

Hoofdstuk 3. Instandhouding van gemeentelijke monumentale zaken

Artikel 9. Instandhoudingbepaling

De verbodsbepaling in het eerste lid van artikel 9 vertoont gelijkenis met artikel 2.2, eerste lid, onder f van de Wabo waarbij het gaat om de beschermde monumenten uit de Monumentenwet 1988. In dit artikel gaat het alleen over gemeentelijke monumenten. Ten aanzien van de omgevingsvergunningaanvraag voor gemeentelijke monumenten is van belang dat het verkrijgen van gegevens en ontbrekende gegevens geregeld is in de Awb (artikel 4:2 respectievelijk 4:5 en 4:15). In het kader van de Wabo dient de gemeente een aanvraag langs elektronische weg mogelijk te maken. Een schriftelijke aanvraag wordt ingediend met behulp van een door de Minister van VROM vastgesteld formulier.

De Mor voorziet in nadere regels met betrekking tot de indieningsvereisten voor de aanvragen voor een omgevingsvergunning. In paragraaf 5.2 van de Mor zijn specifieke indieningsvereisten opgenomen voor activiteiten met betrekking tot monumenten. De aard, de omvang en de locatie van de werkzaamheden bepalen welke indieningsvereisten gelden. Het bevoegd gezag heeft niet de mogelijkheid van deze indieningsvereisten af te wijken. In het kader van de vermindering van administratieve lasten voor burgers en bedrijven dienen de indieningsvereisten bij de vergunningaanvraag zo beperkt mogelijk gehouden te worden. Zo kan het overleggen van bouwtekeningen worden beperkt tot 1 exemplaar.

In lid 3 van artikel 9 wordt de mogelijkheid geschapen voor het college om nadere regels te stellen die in de plaats kunnen worden gesteld van het verbod uit het eerste lid en de vergunningplicht uit het tweede lid. De Wabo ziet alleen op vergunningen en ontheffingen. Deze bepaling over het stellen van nadere regels valt daarom buiten de Wabo. Het college blijft hiervoor het bevoegde gezag. Het zal hierbij over het algemeen gaan om wijzigingen aan gemeentelijke monumenten die niet van ingrijpende aard zijn. Voornamelijk het reguliere onderhoud kan in vastomlijnde regels worden opgenomen, zodat burgers niet voor relatief eenvoudige wijzigingen (bijvoorbeeld met betrekking tot kleurstelling of het gebruik van identieke materialen) worden geconfronteerd met een vergunningprocedure. In deze nadere regels kunnen dan expliciet die situaties worden benoemd waarin de burger geen vergunning hoeft aan te vragen. Indien echter duidelijk is wat het toetsingskader is voor grote (niet-reguliere) wijzigingen aan een monument, kan ook dit toetsingskader in algemene regels worden opgenomen, zodat burgers nog minder met administratieve lasten worden geconfronteerd.

In de nadere regels (uitvoeringsrichtlijnen of programma´s van eisen) kunnen de uitgangspunten, functionele toetsen en aanwijzingen in het kader van de monumentenzorg worden opgenomen. Hierbij dient de bouwkundige en monumentale kwaliteit (behoudtechnische optiek) voorop te staan. Voorts staat het voeren van (voor)overleg centraal bij dit artikel, zodat maatwerk kan worden geleverd. Praktisch gezien gaat een medewerker monumentenzorg van de gemeente, op locatie en gezamenlijk met de initiatiefnemer, onderzoeken welke aanpassingen mogelijk zijn aan de hand van de algemene regels, zodat de monumentale waarde van het object niet of zo min mogelijk wordt aangetast.

Artikel 10. De schriftelijke aanvraag

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning kan op grond van het Bor zowel digitaal als op papier worden ingediend. Een burger heeft de keuze tussen het digitaal dan wel schriftelijk aanvragen van de omgevingsvergunning. Voor ondernemingen en personen met een zelfstandig beroep geldt in beginsel geen keuzevrijheid, zij kunnen uitsluitend een aanvraag langs digitale weg indienen. aangezien een aantal, met name kleinere, bedrijven nog niet over de benodigde voorzieningen beschikken om een aanvraag digitaal in te dienen is in overleg met diverse brancheorganisaties besloten om de verplichting na verloop van twee jaren in werking te laten treden.

Het Bor bepaalt dat in het kader van de vermindering van de administratieve lasten voor burgers en bedrijven het bevoegd gezag bij een schriftelijke aanvraag maar maximaal 4 exemplaren van de aanvraag en de daarbij behorende bescheiden mag opvragen. In bepaalde gevallen kan op grond van het derde lid van artikel 4.2 Bor hiervan worden afgeweken. Er moet dan sprake zijn van twee of meer adviezen of verklaringen van geen bedenkingen.

Artikel 11. Termijnen advies en vergunningverlening

Op grond van artikel 3.7 Wabo is voor de voorbereiding van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 10 de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing. Het betreft hier een wijziging ten opzichte van de oude model Erfgoedverordening. Op basis hiervan was op de voorbereiding van deze vergunningaanvraag de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure uit de Awb van toepassing verklaard. Op grond van de Wabo is deze procedure niet meer nodig geacht voor de vergunning betreffende de gemeentelijke monumenten. Echter indien er meerdere activiteiten voor het project moeten worden uitgevoerd en voor één van de andere activiteiten de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure op grond van de Wabo gevolg moet worden dan wordt voor het hele project de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure gevolgd. Uitgangspunt van de Wabo is dat altijd maar één procedure geldt. Indien er sprake is van een samenloop van procedure geldt de zwaarste procedure (de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure).

Aangezien veelal de reguliere procedure gevolgd zal worden is ervoor gekozen om deze hieronder nader toe te lichten.

De reguliere voorbereidingsprocedure komt tegemoet aan één van de doelen van de Wabo, namelijk het bevorderen van een snelle besluitvorming.

De reguliere voorbereidingsprocedure sluit voor het overgrote deel aan bij titel 4.1 van de Awb. De procedure vangt aan met een verplichte ontvangstbevestiging van het indienen van een aanvraag. Het bevoegd gezag zendt de aanvrager nadat het de aanvraag heeft ontvangen een bericht waarin het vermeldt dat zij bevoegd gezag is, welke procedure zal worden doorlopen, de beslistermijn en de beschikbare rechtsmiddelen en indien de reguliere procedure wordt gevolgd vermeldt het bevoegd gezag tevens dat een beslissing van rechtswege is gegeven, indien niet tijdig op de aanvraag is beslist. Indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag, stelt het bevoegd gezag de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen de door hem gestelde termijn aan te vullen. Het bevoegd gezag geeft van de aanvraag met vermelding van de ontvangstdatum kennis in een of meer dag, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze. Het bevoegd gezag moet op grond van artikel 3.9 Wabo binnen 8 weken een beslissing op de aanvraag nemen. In deze periode moet het bevoegd orgaan eventuele belanghebbenden de mogelijkheid geven om zienswijzen in te brengen (artikel 4:8 Awb).

Het bestuursorgaan kan bij verordening op grond van artikel 2.26, derde lid, Wabo ‘andere instanties’ aanwijzen die in de gelegenheid worden gesteld advies uit te brengen. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan de (gemeentelijke) monumentencommissie.

Voor het uitbrengen van advies is geen termijn opgenomen. Van belang is dat de adviseur in de gelegenheid moet worden gesteld om advies uit te brengen. Het is echter aan de adviseur om te bepalen of hij van deze gelegenheid gebruik wil maken. Het uitbrengen van een advies staat het nemen van een besluit niet in de weg. Wordt het advies niet binnen de gestelde termijn gegeven dan kan het bevoegd gezag de procedure vervolgen. Het bevoegd gezag dient altijd de termijn van 8 weken in acht te nemen. De termijn van 8 weken kan met ten hoogste zes weken worden verlengd. Het bevoegde gezag dient hiervan op dezelfde manier mededeling te doen als van de kennisgeving van de aanvraag. Deze verlenging van 6 weken is voornamelijk bedoeld om de adviseur meer tijd te geven voor het uitbrengen van een advies.

Op grond van artikel 3.6 Awb dient het bestuursorgaan zelf een termijn te stellen voor het uitbrengen van advies, indien dit niet reeds bij wettelijk voorschrift is bepaald. Deze termijn mag niet zodanig kort zijn, dat de adviseur zijn taak niet naar behoren kan vervullen. Gelet op de beslistermijn dient het uitbrengen van het advies door de monumentencommissie parallel te lopen aan de beoordeling van de aanvraag door het bevoegde gezag. Dit parallel lopen van het advies en de beoordeling gebeurt ook al in het kader van de verlening van de evenementenvergunning waarbij een advies van de brandweer is vereist.

Het definitieve besluit wordt gepubliceerd en zes weken ter inzage gelegd waarbij het wordt opengesteld voor het indienen van bezwaar. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking en wordt opgeschort totdat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken.

In lid 3 van artikel 3.9 van de Wabo is een positieve fatale beslistermijn opgenomen. Deze positieve fatale beslistermijn houdt in dat de overschrijding van de beslistermijn leidt tot een omgevingsvergunning van rechtswege. De omgevingsvergunning wordt conform de aanvraag verleend. Men spreekt ook wel van de fictieve vergunningverlening. De bepalingen uit paragraaf 4.1.3.3 van de Awb zijn van toepassing verklaard, met uitzondering van artikel 4:20b, derde lid en 4:20f. De van rechtswege verleende vergunning treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking en wordt opgeschort totdat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken of indien bezwaar is gemaakt, op dit bezwaar is beslist.

Artikel 12. Weigeringsgronden

De omgevingsvergunning wordt geweigerd, indien er strijd is met één van de toetsingscriteria uit het bestaande toetsingskader. De afzonderlijke toetsingskaders zijn onder de Wabo namelijk blijven bestaan. In het kader van dit artikel moet worden afgewogen in hoeverre het belang van monumenten in het geding is. Inhoudelijk kan aangegeven worden dat het belang van de monumentenzorg zwaarder weegt dan andere belangen (bijvoorbeeld het economisch belang). De tekst van het artikel geeft namelijk aan dat het belang van de monumentenzorg zich niet tegen de vergunningverlening mag verzetten. Hierdoor wordt de monumentenzorg centraal gesteld. De vergunning moet op grond van dit artikel worden verleend in de gevallen dat het niet strijdig is met het belang van de monumentenzorg.

Artikel 13. Intrekken van de vergunning

Dit artikellid bevat de mogelijke gronden om een vergunning in te trekken. De bepaling onder b heeft de volgende achtergrond: als de omstandigheden bij de vergunninghouder ten aanzien van het monument wijzigen, dan zou het zo kunnen zijn dat als er een nieuwe belangenafweging zou kunnen plaatsvinden, de belangen van het monument behoren voor te gaan. In dat geval moet het bevoegd gezag mogelijkheden hebben om de vergunning in te trekken.

Hoofdstuk 4. Beschermde monumenten

Artikel 14. Vergunning voor beschermd monument

Lid 1

De procedure voor de afgifte door het bevoegd gezag van de vergunning voor beschermde monumenten staat in paragraaf 3.3 van de Wabo en afdeling 3.4 van de Awb. De uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure is van toepassing. Hierin verschilt de omgevingsvergunning voor beschermde monumenten van de omgevingsvergunning voor gemeentelijke monumenten. Voor een vergunning als bedoeld in artikel 10 dient namelijk de reguliere procedure gevolgd te worden. Door de inwerkingtreding van de Wabo vindt er geen wijziging in de voorbereidingsprocedure voor de omgevingsvergunning voor beschermde monumenten plaats. Door dit onderscheid in procedures is de beslistermijn voor beide omgevingsvergunningen niet gelijk. Dit heeft tot gevolg dat de adviestermijn voor beschermde monumenten ook langer zal zijn. Door de komst van de Wabo wordt de kring van belanghebbenden vergroot. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder een zienswijze indienen. Voorheen konden alleen belanghebbenden zienswijzen indienen.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, en buiten de bebouwde kom ook Gedeputeerde Staten (hierna: GS), moet binnen 8 weken (art. 6.4 Bor) na verzending van de adviesaanvraag adviseren. Het definitieve besluit moet binnen zes maanden na ontvangst van de aanvraag worden genomen. Op het definitieve besluit kan nog slechts door belanghebbenden beroep worden ingesteld.

Overigens blijken provincies in de praktijk hieraan op verschillende wijzen invulling te geven. De voorgenomen beperking adviesplicht van de rijksdienst vanaf 2009 zal op bovenstaande van invloed zijn. Daarom wordt de verplichte advisering in het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Monumentenwet 1988 in verband met onder meer beperking van de ministeriële adviesplicht bij aanvragen om een omgevingsvergunning voor monumenten’ los gelaten. Alleen wanneer er sprake is van reconstructie, sloop en herbestemming van een beschermd monument zal de adviesplicht van toepassing blijven. Ter compensatie van het wegvallen van het advies van de rijksdienst zullen alle gemeenten vanaf 2009 een monumentencommissie moeten hebben aangesteld, die onafhankelijk en deskundig is. Het overgangsartikel 64 in de Monumentenwet 1988, waarin de rijksdienst bij afwezigheid van een monumentencommissie in diens advisering trad, is ingetrokken. Indien het beschermd monument buiten de bebouwde kom ligt, is het college van B&W verplicht om een afschrift van de aanvraag aan GS te zenden. GS kunnen de adviesbevoegdheid vervolgens naar eigen inzicht invullen en al dan niet tot advisering overgaan, waarvoor men twee maanden de tijd heeft. Het is gewenst dat GS al op voorhand kenbaar maken in welke gevallen zij niet adviseren, zodat de beoogde tijdswinst ook daadwerkelijk kan worden gehaald.

Lid 2

De Monumentenwet 1988 schrijft voor dat de monumentencommissie bij de aanvragen om een omgevingsvergunning voor beschermde monumenten wordt ingeschakeld.

Hoofdstuk 5, Gemeentelijk stads- en dorpsgezicht

Artikel 15. Aanwijzing stads- of dorpsgezicht

In de verordening zijn bepalingen opgenomen die de mogelijkheid bieden om groepen van onroerende zaken die van algemeen belang wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich een of meer monumenten bevinden, aan te wijzen tot beschermd stads- of dorpsgezicht. Het aanwijzen van een gemeentelijk stads- of dorpsgezicht betreft over het algemeen een gemeentelijke voorbeschermingsstatus als, bijvoorbeeld, voorbereiding op een van rijkswege aan te wijzen stads- of dorpsgezicht. Verder kan de aanwijzing van een gemeentelijk stads- of dorpsgezicht een richting of signaal aangeven voor een ander beschermingsregime. Het opstellen van een beeldkwaliteitplan en bescherming middels het welstandsbeleid is van groot belang voor een goede bescherming van een gebied en verdient de voorkeur. Echter, voor gevallen waarin de aanwijzing van een gemeentelijk stads- of dorpsgezicht nodig mocht blijken, is de mogelijkheid hiertoe opgenomen in hoofdstuk 5 van deze verordening.

Lid 1

In de verordening zijn de aanwijzing tot beschermd stadsgezicht en het opnemen in de monumentenlijst uit elkaar getrokken. De aanwijzing heeft rechtsgevolg, het daarna registreren op de gemeentelijke monumentenlijst is nu slechts een administratieve handeling. Het is inzichtelijker om de aanwijzing en de plaatsing op de lijst uit elkaar te halen.

Het besluit tot aanwijzing is een discretionaire bevoegdheid van burgemeester en wethouders. Na afweging van alle betrokken belangen, waaronder die van de belanghebbende wijk- of dorpsvereniging, kan tot aanwijzing worden besloten. De afweging van de belangen van de rechthebbenden ten opzichte van de te beschermen onroerende zaken moeten uitdrukkelijk gemotiveerd in het besluit naar voren komen (de redengeving).

Lid 2

Burgemeester en wethouders moeten het advies inwinnen van de monumentenraad. De verordening bindt het advies niet aan bepaalde voorschriften over vorm en inhoud. De verordening die de taak en werkwijze van de monumentenraad regelt is daarvoor de aangewezen plaats.

De aanwijzing van een beschermd stads- of dorpsgezicht heeft altijd betrekking op een gebied. De monumentale waarden in het gebied worden door middel van een bestemmingsplan beschermd. Er wordt een ander planologisch beleid gevoerd dan in niet stads- of dorpsgezichten.

De verordening bevat geen voorschriften voor de bescherming van het gebied gedurende de tijd dat de aanwijzingsperiode loopt. De spoedprocedure kan in situaties die ernstige gevolgen voor het aan te wijzen gebied hebben, bewerkstelligen dat binnen korte tijd de verordening van toepassing is. Er moeten dan gegronde redenen aanwezig zijn om de spoedprocedure te kunnen gebruiken.

Lid 3

Gebieden die al van rijkswege zijn aangewezen tot beschermd stads- of dorpsgezicht, komen niet in aanmerking voor aanwijzing tot beschermd stads- of dorpsgezicht.

Artikel 16. Termijnen aanwijzingsbesluit

In dit artikel worden de termijnen genoemd waarbinnen de monumentenraad moet adviseren en burgemeester en wethouders een beslissing moeten nemen.

Door de besluitvorming aan een termijn te binden, weten de eigenaren en andere belanghebbenden beter waar ze aan toe zijn. De redactie van lid 2 heeft tot gevolg dat, wanneer de monumentenraad niet tijdig adviseert, burgemeester en wethouders de volgende keuze kunnen maken: zonder één of beide adviezen een beslissing nemen of besluiten om het (te laat uitgebrachte advies) toch in hun overwegingen te betrekken.

Op grond van het derde lid kan, indien daartoe gegronde redenen bestaan, de in het tweede lid bedoelde termijn met een redelijke termijn worden verlengd. Voorwaarde is wel dat betrokkenen daarvan schriftelijk in kennis worden gesteld binnen de in het tweede lid bedoelde termijn.

Het artikel bevat geen bepalingen over bekendmaking van het besluit, omdat de Awb dat afdoende regelt.

Artikel 17. Registratie stads- en dorpsgezicht

Door aanwijzing tot stads- of dorpsgezicht is het gehele gebied onder de werking van de verordening geplaatst. Voor de duidelijkheid, bijvoorbeeld in verband met kadastrale vernummering, kan ook een plattegrond worden aangehecht. De registratie van de aanwijzing is een administratieve handeling. De bedoeling van de aldus bij te houden monumentenlijst is om iedereen snel inzicht te geven in welke gebieden om welke reden als beschermd stads- of dorpsgezicht zijn aangewezen.

Artikel 18. Wijziging en intrekking aanwijzingsbesluit

Dezelfde procedure als die voor de wijzing en intrekking van de aanwijzing van een pand tot gemeentelijk monument is van toepassing.

Artikel 19. Vaststelling bestemmingsplan

De gemeenteraad stelt ter bescherming van een beschermd stads- of dorpsgezicht een bestemmingsplan vast. De monumentale waarden van een gebied worden daarin onder meer vastgelegd.

Wanneer er ter plaatse al een bestemmingsplan is vastgesteld, bepalen burgemeester en wethouders in hoeverre dat als beschermend plan worden aangemerkt. De monumentenraad moet hieromtrent advies uitbrengen.

Artikel 20. Verbodsbepaling vergunning

In de verordening is een bepaling opgenomen die een vergunning op grond van deze verordening vereist. De Wabo verwijst in artikel 2.2.1 lid c naar deze bepaling.

De monumentale waarden moeten worden vastgelegd in het bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders zullen de aanvragen om vergunning moeten toetsen aan de bepalingen opgenomen in het bestemmingsplan.

Hoofdstuk 6. Instandhouding van archeologische terreinen

Artikel 21. Instandhoudingbepaling

De Wet op de archeologische monumentenzorg van 21 december 2006 verplicht de raad om, bij de vaststelling van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, rekening te houden met de in de grond aanwezige dan wel te verwachten monumenten. Het uitgangspunt van deze wet (voortvloeiend uit het Verdrag van Malta) en daarmee ook van deze verordening, is daarom primair dat in het bestemmingsplan, door middel van een gemeentelijke archeologische waardenkaart, wordt vastgelegd waar zich archeologische waarden in de bodem kunnen bevinden. Dit artikel voorziet in de behoefte aan een overgangsperiode tot het moment dat een bestemmingplan ´Malta-proof´ is.

Lid 1

Tot het moment dat een ´Malta-proof´-bestemmingsplan kan worden vastgesteld, biedt deze verordening bij wijze van artikel 21 de nodige bescherming aan archeologische waarden in de bodem. Het eerste lid van artikel 21 biedt bescherming door het opgenomen verbod om dieper dan 30 cm de bodem te verstoren.

Lid 2

In het tweede lid van artikel 21 worden een zestal uitzonderingsmogelijkheden gegeven op het eerste lid. Onderdeel a is niet van toepassing, indien de verstoring plaats vindt in een archeologisch monument of verwachtingsgebied als aangegeven op de gemeentelijke of een provinciale archeologische waardenkaart. Deze waardenkaarten hanteren over het algemeen een driedeling wat betreft de mate waarin archeologische waarden in de bodem kunnen worden aangetroffen. Deze archeologische verwachtingswaarden zijn vervolgens gekoppeld aan een aantal m2 te verstoren verwachtingsgebied. Hoe lager de verwachte archeologische waarden, hoe groter het aantal m2 kan zijn waarbinnen een verstoring mag plaatsvinden. Bij een hoge verwachtingswaarde zal het aantal m2 waarbinnen een verstoring mag plaatsvinden echter aanzienlijk kleiner zijn. Bij de bepaling van deze grenzen dient voldoende rekening gehouden te worden met de vraag wat er binnen het verwachtingsgebied aan archeologische sporen kan worden aangetroffen. In ieder geval moet binnen de gehanteerde oppervlakte dusdanig zijn dat voldoende informatie verkregen kan worden over de aard, het karakter en de datering van de (mogelijk) in de bodem aan te treffen archeologische sporen.

Onderdeel b ziet op de situatie dat het bestemmingsplan wel up-to-date is als bedoeld in de inleidende toelichting bij dit artikel. In dat geval biedt het bestemmingplan, aan de hand van een bijbehorende archeologische waardenkaart, voldoende bescherming aan de in de bodem aanwezige of te verwachten archeologische waarden.

In onderdeel c worden een aantal mogelijkheden genoemd die voorheen in de Wet ruimtelijke ordening waren opgenomen en nu in artikel 2.12 Wabo. Het gaat hier om het oude projectbesluit, de oude binnenplanse ontheffing, de oude tijdelijke ontheffing en de oude buitenplanse ontheffing (voorheen de artikelen 3.10, 3.22 en 3.23 Wro) Deze bepalingen zijn met de Invoeringswet Wabo komen te vervallen.

Wel geldt nog steeds dat dergelijke besluiten tot stand kunnen komen doordat bij de aanvraag voorschriften kunnen worden opgenomen met betrekking tot archeologische waarden in het gebied waarvoor de aanvraag geldt. Aan de aanvraag kan dan de voorwaarde worden verbonden dat een rapportage wordt overlegd waarin de archeologische waarden van het te verstoren terrein in voldoende mate is vastgesteld.

Onderdeel e ziet op situaties buiten de aanvraag als bedoeld in onderdeel c. Het gaat hier in de eerste plaats om een verkapt vergunningstelsel ten behoeve van het realiseren van een fysiek project. Er is voor gekozen om deze bepaling dan ook onder de Wabo te laten vallen. Op grond van artikel 23 zijn de bepalingen uit hoofdstuk 3 van overeenkomstige toepassing verklaard op de beoordeling van het rapport door het bevoegd gezag.

Dit rapport kan ook in de nadere regels onder d worden gevraagd en komt overeen met de mogelijkheid in artikel 39, lid 2, van de Monumentenwet 1988 in geval van een bestemmingsplan in de geest van het Verdrag van Malta.

Op grond van artikel d kan het college nadere regels stellen wat betreft de eisen aan de uitvoering van de bodemverstorende werkzaamheden in een archeologisch monument of verwachtingsgebied. Vooruitlopend op een ´Malta-proof’ bestemmingsplan´ kunnen deze nadere regels inhoudelijk aansluiten op de situatie dat (in een bestemmingsplan waarin een archeologische paragraaf is opgenomen) de verstorende werkzaamheden worden uitgevoerd aan de hand van een aanlegvergunning, waarin vereisten betreffende de bescherming van archeologische waarden zijn opgenomen, een en ander conform de handreiking van de VNG ‘Verder met Valletta’.

Als laatste wordt in het rijtje het onderdeel f toegelicht. Vanwege de handhaafbaarheid van de regelgeving betreffende archeologische monumenten wordt voor de maximale verstoring de Rijksnorm gehanteerd.

Artikel 22. Opgravingen en begeleiding

De verplichtingen die in deze bepaling zijn opgenomen kunnen alleen goed functioneren, indien een gemeente hierover actief de archeologische onderzoekers informeert. Immers, indien een gemeente deze bepaling in haar verordening opneemt, wordt gekozen voor een uitgebreide regiefunctie bij archeologische opgravingen binnen het gemeentelijk grondgebied. Indien een dergelijke regierol niet uitdrukkelijk gewenst is, dient deze bepaling niet overgenomen te worden. In dat geval bestaat nog steeds voldoende bescherming bij opgravingen, aangezien al in de Monumentenwet 1988 een aantal zaken uitputtend is geregeld. Zo bestaat een vergunningvereiste voor het doen van opgravingen; dient een rechthebbende van een terrein te dulden dat de opgravingbevoegde zijn terrein betreedt en eventueel opgravingen verricht; en is ook de eigendomskwestie van de archeologische vondsten uitputtend geregeld.

Om de bedoelde regierol goed te kunnen uitoefenen dient het college een programma van eisen op te stellen waarmee de kaders worden gesteld voor het ontwerp en de uitvoering van archeologisch onderzoek (lid 1, onder a). Vervolgens wordt van de opgraver verwacht dat hij in een plan van aanpak weergeeft hoe hij specifiek de gestelde kaders, zoals omschreven in het programma van eisen, denkt te gaan invullen (lid 1, onder b). Ook hier is sprake van een verkapt vergunningstelsel ten behoeve van de realisering van een fysiek project. Net als bij onderdeel e, van het tweede lid van artikel 16 is ervoor gekozen om deze bepaling onder de werking van de Wabo te laten vallen. Op grond van de leden 2 en 3 kunnen vervolgens nadere regels worden gesteld met betrekking tot de feitelijke uitvoering (en het toezicht daarop) en de beoordeling van het plan van aanpak.

Artikel 23. Procedure

Zoals hierboven al is aangegeven is er bij artikel 21, tweede lid, onder e en artikel 22, eerste lid, onder b sprake van een verkapt vergunningstelsel en de uitvoering van een fysiek project. Om deze reden is de Wabo van toepassing verklaard. De bepalingen uit de artikelen 10, 11, 12 en 13, welke zien op de verlening van de omgevingsvergunning voor gemeentelijke monumenten, kunnen derhalve van overeenkomstige toepassing worden verklaard. Voor de toelichting wordt verwezen naar de artikelgewijze toelichting bij deze artikelen.

Hoofdstuk 7. Overige bepalingen

Artikel 24. Tegemoetkoming in schade

De Afdeling rechtspraak van de Raad van State heeft uitgemaakt dat de Erfgoedverordening zonder een schadevergoedingsregeling rechtsgeldig is (BR 86,604). Voor het archeologische deel van de verordening dient echter, op grond van de Wet op de Archeologische monumentenzorg, wel een schadevergoedingsregeling in de verordening opgenomen te worden. De rijksregeling voor excessieve opgravingkosten is ingaande 2009 niet meer van toepassing. Het veroorzaker-betaalt- principe, zoals dat in de memorie van toelichting van de Wet op de Archeologische monumentenzorg is verwoord, staat bij de afweging tot toekenning van schadevergoeding voorop en geldt voor alle genoemde onderdelen (a t/m e). De gemeente zal zelf per geval moeten afwegen wat ‘redelijk’ of ‘buitenproportioneel’ is. In deze verordening is gekozen voor een schadevergoedingsbepaling, waarin de specifieke gevallen zijn opgenomen op grond waarvan het bevoegd gezag mogelijk een schadevergoeding aan een belanghebbende dient toe te kennen.

Lid 2 Er is geen procedure voorgeschreven voor het bepalen van de tegemoetkoming. De procedure op grond van afdeling 6.1 Wro jo. afdeling 6.1 Bro kan worden toegepast, echter alvorens daartoe te besluiten is het zinvol een inschatting te maken van de schade ten opzichte van de kosten en omvang van deze procedure.

Artikel 25. Strafbepaling

Deze strafbepaling is met de komst van de Wabo alleen nog van toepassing op de nadere voorschriften die het college kan stellen op grond van artikel 9, derde lid en artikel 21, met uitzondering van het tweede lid, onder e. De strafbaarstelling van de omgevingsvergunning voor gemeentelijke monumenten is geregeld in de Wet economische delicten (Wed). Het handelen zonder vereiste omgevingsvergunning of in strijd met de voorschriften daarvan wordt aangemerkt als economisch delict.

Voor de strafbaarstelling van de nadere regels geldt dat artikel 154, lid 1, van de Gemeentewet aan de raad een keuzemogelijkheid laat om op overtreding van verordeningen straf te stellen, maar geen andere of zwaardere dan hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie, al dan niet met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak. In artikel 23 van het Wetboek van Strafrecht zijn de geldboetecategorieën opgenomen. De op te leggen boete voor strafbare feiten in de eerste categorie is maximaal € 370,- (januari 2008); in de tweede categorie maximaal € 3700,- (januari 2008). Het is de gemeente niet toegestaan om een hogere geldboete op te nemen dan in genoemde categorieën.

Op gemeentelijk niveau is, gelet op de ernst van dit vergrijp en de wens om enige preventieve werking te bereiken, de keuze voor de geldboete van de tweede categorie of een hechtenis van drie maanden voor het overtreden van de nadere regels voor de hand liggend.

Artikel 26. Toezichthouders

In dit artikel worden toezichthouders aangewezen overeenkomstig modelbepaling 90.M van de Aanwijzingen voor de decentrale regelgeving. Het is de bedoeling dat bij het eerste lid, onder a en b, functies van de ambtenaren die belast zijn met de opsporing worden ingevuld. Het aanwijzen van toezichthouders ingevolge het tweede lid kan door het college geschieden. Deze aanwijzingsbevoegdheid staat los van de vergunningverlening en valt derhalve buiten het bereik van de Wabo.

De basis voor deze aanwijzingsbevoegdheid wordt gevonden in hoofdstuk 5 van de Awb, waarin algemene regels worden gegeven voor de bestuursrechtelijke handhaving van algemeen geldende rechtsregels en individueel geldende voorschriften. Toezichthouders worden in artikel 5:11 Awb omschreven als zijnde personen, die bij of krachtens wettelijk voorschrift belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift, zodat de aanwijzing van toezichthouders derhalve in de Erfgoedverordening kan plaatsvinden.

In artikel 5:13 Awb is het evenredigheidsbeginsel neergelegd, wat inhoudt dat een toezichthouder zijn bevoegdheid slechts mag uitoefenen voor zover dit redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak noodzakelijk is. Een toezichthouder kan daarom niet te allen tijde gebruik maken van alle bevoegdheden die in de Awb standaard aan toezichthouders worden toegekend. Steeds zal de afweging gemaakt moeten worden of het voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs noodzakelijk is. Bepalend hiervoor is de aard van het voorschrift op de naleving waarvan een toezichthouder moet toezien.

Op basis van artikel 5:15 Awb is een toezichthouder bevoegd elke plaats te betreden met uitzondering van woningen zonder toestemming van de bewoner. 'Plaatsen' is daarbij een ruim begrip en omvat niet alleen erven en andere terreinen, maar ook gebouwen (niet-woningen). Nadrukkelijk zij hier vermeld dat het college op grond van dit artikel niet zelf opsporingsambtenaren aanwijst als bedoeld in artikel 141 Strafvordering. Dat kan en hoeft het college ook niet te doen aangezien artikel 142 lid 1 sub c Wetboek van Strafvordering regelt dat bij verordening aangewezen toezichthouders ook opsporingsbevoegdheid toekomt. Deze buitengewone opsporingsambtenaren hebben in de regel een opsporingsbevoegdheid voor een beperkt aantal strafbare feiten.

Hoofdstuk 8. Slotbepalingen

Artikel 27. Intrekken oude regeling

Dit artikel regelt de intrekking van de oude Erfgoedverordening, zodat niet twee verordeningen van kracht zijn die hetzelfde onderwerp regelen. Het uitdrukkelijk intrekken van een oude regeling mag niet achterwege worden gelaten met een beroep op het beginsel dat een vroegere regeling ter zijde wordt gesteld door een latere regeling.

Artikel 28. Overgangsrecht

In de praktijk blijkt het overgangsrecht vaak problemen te geven. Indien bijvoorbeeld een regeling wordt ingetrokken, is het niet altijd duidelijk welke gevolgen de intrekking moet hebben voor op die regeling gebaseerde beschikkingen. Vanwege de rechtszekerheid en de eerbiediging van bestaande rechten is daarom in deze verordening een overgangsbepaling opgenomen. De bestaande rechten betreffen in dit geval de aanwijzing tot monument (artikel 3) en de vergunning verlening (artikel 10).

In het eerste lid worden de op grond van de oude verordening op de gemeentelijke monumentenlijst voorkomende monumenten geacht te zijn aangewezen en geregistreerd overeenkomstig deze nieuwe verordening. In het tweede lid is geregeld dat aanvragen om een omgevingsvergunning voor gemeentelijke monumenten, die zijn ingediend vóór het van kracht worden van deze verordening, worden afgehandeld op grond van de oude verordening. Voor een bepaalde overgangsperiode zullen er dus twee procedures gelden. Indien de verordening niet tijdig aan de Wabo is aangepast, terwijl deze wet al wel in werking is getreden zet de Wabo de bepalingen uit de verordening aan de kant. De Wabo gaat namelijk voor op lagere regelgeving. De bepalingen uit de verordening zijn van rechtswege onverbindend. Bij een nieuwe aanvraag voor een vergunning gelden dan de bepalingen uit de Wabo.

Artikel 30. Citeertitel

Dit artikel noemt de naam van de verordening.