Gedragscode voor raadsleden

Geldend van 15-03-2003 t/m heden

Intitulé

Gedragscode voor raadsleden

De raad van de gemeente Asten;

gelet op artikel 15 van de Gemeentewet;

gelet op de gedragscode voor bestuurders, vastgesteld d.d. 14 maart 2002;

gezien het advies van de commissie ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL d.d. 6 februari 2003;

b e s l u i t:

 • 1. de Gedragscode voor bestuurders, zoals vastgesteld d.d. 14 maart 2002, naar analogie van toepassing te verklaren op de raad.

 • 2.

  • A.

   voor “een bestuurder” dient te worden gelezen “een raadslid”;

  • B.

   voor “het college” dient te worden gelezen “de raad”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Asten op 25 februari 2003.
De raad voornoemd,
de griffier a.i.,
dhr. ir. C.W.J.B. Verborg
de voorzitter,
mw. dr. J.W. Kersten