Verordening Duurzaamheidsleningen gemeente Beek 2011

Geldend van 26-05-2011 t/m 30-04-2020 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2011

Intitulé

Verordening Duurzaamheidsleningen gemeente Beek 2011

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEEK;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 maart 2011;

B E S L U I T :

vast te stellen de volgende verordening:

"Verordening Duurzaamheidsleningen gemeente Beek 2011".

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

 • a)

  een aanvrager: een meerderjarige particuliere eigenaar en/of gebruiker van een woning of combinatie woon-werk pand;

 • b)

  aanvraag:

  verzoek aan het college om voordracht bij SVn voor een duurzaamheidslening;

 • c)

  offerte:

  offerte van de werkelijke kosten opgesteld door een bedrijf dat is aangesloten bij de branchevereniging voor installatietechniek Uneto-VNI.

 • d)

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beek;

 • e)

  een Duurzaamheidslening: een gemeentelijke stimuleringslening die, aan aanvrager na toekenning door het college, door SVn kan worden verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de eigen woning;

 • f)

  duurzaamheidsmaatregelen:

  energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 5, lid 1;

 • g)

  werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voorzover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 5, lid 1, verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in deze kosten;

 • h)

  SVn: de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten te Hoevelaken;

 • i)

  Revolverend fonds:

  het geheel van fondsdelen van de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst en haar aanvullende overeenkomst met SVn. In dit fonds worden de rente en de aflossingen over de duurzaamheidsleningen teruggestort, zodat de middelen opnieuw ingezet kunnen worden.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op bestaande woonruimte in de gemeente Beek, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning en panden met een gecombineerde woon- en werkfunctie.

Artikel 3 Budget

Het college stelt jaarlijks de hoogte van de aanvullende storting in het revolverend fonds vast dat beschikbaar is voor het toekennen van Duurzaamheidsleningen.

Artikel 4 Duurzaamheidsleningen

Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een Duurzaamheidslening toe te kennen.

Artikel 5 Duurzaamheidsmaatregelen

 • 1. Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend:

  • a.

   Warmtepomp

  • b.

   Zonnepanelen

  • c.

   Zonneboiler

  • d.

   Kleinschalige windturbine

  • e.

   Gevelisolatie

  • f.

   Dakisolatie

  • g.

   Vloerisolatie

  • h.

   Raamisolatie

  • i.

   Verwarmingsinstallatie

 • 2. Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidmaatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 6 De aanvraag

Een aanvraag wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van een offerte van een gecertificeerd bedrijf van de werkelijke kosten van de maatregelen.

Artikel 7 Offerte

De offerte van de werkelijke kosten van de voorgenomen duurzaamheidsmaatregelen dient opgesteld te worden door een bedrijf dat is aangesloten bij de branchevereniging voor installatietechniek Uneto-VNI.

Artikel 8 Subsidie

Het bedrag/gedeelte waarvoor subsidie wordt aangevraagd mag niet worden meegenomen in de aanvraag duurzaamheidslening. Voor de lening komen in aanmerking de geoffreerde kosten minus de toegekende subsidie uit andere regelingen.

Indien bij de aanvrager nog niet bekend is of deze subsidie krijgt toegekend, hoeft het aangevraagde subsidiebedrag niet in mindering gebracht te worden op de geoffreerde kosten waarvoor een duurzaamheidslening wordt aangevraagd. Als uiteindelijk aan de aanvrager subsidie wordt toegekend is de aanvrager verplicht dat bij de gereedmelding aan te geven en vindt alsnog verrekening plaats.

Artikel 9 Afhandelen aanvraag

 • 1. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen 5 werkdagen.

 • 2. Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen.

 • 3. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die voor het nemen van een beslissing noodzakelijk zijn, stelt de gemeente de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag te completeren.

 • 4. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag dan wel na het compleet worden van de aanvraag een beslissing.

 • 6. Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 10 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

de hoogte van het revolverend fonds niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • 1.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-;

 • 2.

  de aanvraag wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

 • 3.

  gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

Artikel 11 Voordracht

Het college besluit de aanvrager voor toekenning van een duurzaamheidslening voor te dragen bij SVn indien aan de regeling is voldaan.

Artikel 12 Toekenning

 • 1. De toekenning van een Duurzaamheidslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2. SVn verstrekt en beheert een toegekende Duurzaamheidslening.

 • 3. Verstrekte leningen worden aangemeld bij het Bureau Krediet Registratie.

Artikel 13 Voorwaarden SVn

Op Duurzaamheidsleningen van SVn zijn van toepassing de SVn documenten ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’ en de ‘Productspecificatie Duurzaamheidslening’ zoals deze documenten aanwezig zijn in de SVn informatiemap, die deel uitmaakt van de deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Beek en SVn.

Artikel 14 Kenmerken van de duurzaamheidslening

 • 1. De hoofdsom van de door het college toegekende Duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2. In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Duurzaamheidslening niet minder dan € 2.500 en niet meer dan € 15.000 (incl. BTW).

 • 3. De duurzaamheidslening heeft een looptijd van 10 jaar voor bedragen tussen € 2.500 en € 7.500 en een looptijd van 15 jaar voor bedragen tussen € 7.501 en € 15.000.

 • 4. De rente is gebaseerd op het 10, respectievelijk 15 jaar vaste rentetarief van SVn, met daarop een korting van 3%.

 • 5. Bij verkoop van het object, waaraan de energiebesparende maatregelen zijn getroffen, dient de restantschuld ineens en volledig afgelost te worden.

 • 6. De duurzaamheidslening wordt verstrekt via een onderhandse akte of indien noodzakelijk via een notariële akte.

 • 7. Het is de aanvrager toegestaan een aanvraag in te dienen tot verhoging van de reeds aangegane duurzaamheidslening ter uitvoering van aanvullende duurzaamheids-maatregelen aan de betreffende woning.

 • 8. Wordt de lening niet volledig benut dan wordt het restant kwijtgescholden en op de lening verminderd op basis van een gereedmeldingsverzoek van de aanvrager.

Artikel 15 Bouwkrediet

Duurzaamheidsleningen komen via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen van door derden uitgevoerde werkzaamheden, dan wel facturen van de aanschaf van zelf uitgevoerde maatregelen.

Artikel 16 Revolverend fonds

 • 1. In het kader van de duurzaamheidsleningen is een revolverend fonds duurzaamheidsleningen ingesteld, waaruit met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, duurzaamheidsleningen kunnen worden toegekend.

 • 2. Het revolverend fonds is ondergebracht bij SVn.

 • 3. Het college kan besluiten middelen aan het revolverend fonds toe te voegen.

 • 4. Uit het revolverend fonds kunnen slechts leningen worden toegekend tot maximaal het bedrag van de in het fonds aanwezige middelen.

Artikel 17 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 18 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 19 Intrekking toekenning en terugvordering:

 • 1. Het college kan een toekenningsbesluit als bedoeld in artikel 10 geheel of gedeeltelijk intrekken als:

  • b.

   de aanvrager niet voldoet aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • c.

   de duurzaamheidslening is toegekend of vastgesteld op grond van door de aanvrager onjuiste verstrekte gegevens.

 • 2. In geval van overtreding van de voorschriften in deze verordening de eigenaar verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sanctie geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

 • 3. Bij de intrekking kan het college de contante waarde van het reeds genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

Artikel 20 Naamgeving en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als “Verordening Duurzaamheidsleningen gemeente Beek 2011” en treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2011.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Beek, gehouden op 28 april 2011.
De raad voornoemd,
de raadsgriffier, de voorzitter,
Guliël Erven Hub Meijers