Verordening tot het innemen van een standplaats met een woonwagen 1994

Geldend van 01-08-1994 t/m heden

Intitulé

Verordening tot het innemen van een standplaats met een woonwagen 1994

DE RAAD DER GEMEENTE VAALS; gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders van Vaals;

 

gelet op artikel 7, juncto artikel 2 van de Huisvestingswet (stb. 1992, 548), artikel 149 van de Gemeentewet en de Algemene Wet Bestuursrecht;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de:

VERORDENING TOT HET INNEMEN VAN EEN STANDPLAATS MET EEN WOONWAGEN 1994 

Paragraaf 1 ALGEMEEN

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder: a. innemen van een standplaats: het mogen bewonen van een woonwagen op een standplaats; b. standplaats: een standplaats op een centrum als bedoeld in artikel 2 van de woonwagenwet, of een standplaats als bedoeld in artikel 1, eerste lid onderdeel h, van de Woningwet (stb. 1991, 439);c. woonwagen: een woonwagen als bedoeld in artikel 1 van de woonwagenwet; d. huurovereenkomst: de overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder van de standplaats, waarin de huurbepalingen van de standplaats zijn geregeld.e. hoofdbewoner: het hoofd van het standplaatszoekend danwel standplaatsinnemend gezin. Wie als gezinshoofd wordt aangemerkt wordt door Burgemeester en Wethouders beoordeeld. 

Paragraaf 1 INSCHRIJVING

Artikel 2

Het is verboden zonder (standplaats)vergunninng van Burgemeester en Wethouders, een standplaats in te nemen of ingenomen te houden.

Artikel 3

Diegene, die een standplaats wil innemen met een woonwagen, dient hiervoor een aanvraag tot verlening van de in artikel 2 bedoelde standplaatsvergunning in bij Burgemeester en Wethouders.

Artikel 4

1. Burgemeester en Wethouders dragen zorg voor het aanleggen en bijhouden van een wachtlijst voor standplaatszoekenden die in hun gemeente voor een standplaats in aanmerking wensen te komen.2. Kandidaten die voor een standplaats in aanmerking wensen te komen, dienen zich te laten inschrijven op de in het artikel 4 lid 1 bedoelde wachtlijst.3. Bij inschrijving is een inschrijfgeld verschuldigd van f.25,-- behoudens bij inschrijving als bedoeld in artikel 6.4. Inschrijfgeld als bedoeld in het vorige lid is niet verschuldigd indien de standplaatszoekende ten tijde van inschrijving op de wachtlijst, in diezelfde gemeente als woningzoekende staat ingeschreven.5. Van de beslissing op het verzoek tot inschrijving als standplaatszoekende zal betrokkene binnen 8 weken na indiening van het verzoek schriftelijk worden bericht.Bij inschrijving op de wachtlijst zal een inschrijvingsbewijs worden verstrekt. 

Artikel 5

Kandidaten die voor een standplaats in aanmerking wensen te komen, dienen: 1. de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.2. gerechtigd te zijn om conform het gestelde in de woonwagenwet in een woonwagen te wonen.3. het verschuldigde inschrijfgeld te hebben voldaan.4. wijzigingen in de inschrijfgegevens binnen een maand na het plaatshebben hiervan, te melden bij Burgemeester en Wethouders. 

Artikel 6

1. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd, ingeval van voorgenomen opheffing danwel opheffing van woonwagencentra c.q. standplaatsen, betrokken bewoner(s) ambtshalve als standplaatszoekende(n) op de wachtlijst in te schrijven. .2. Binnen 4 weken na vaststelling van de beslissing als bedoeld in het vorige lid, zal aan betrokkene(n) hiervan schriftelijke mededeling worden gedaan. 

Artikel 7

1. Ingeval van inschrijving in verband met een bestaand(e) danwel voorgenomen huwelijk c.q. samenwoning, zal de inschrijving op naam van beide partners worden gesteld.2. Wordt de relatie beëindigd dan kunnen beide partners zich afzonderlijk laten inschrijven, waarbij gezamenlijk opgebouwde rechten aan beiden persoonlijk worden toegekend.3. Eventueel toegekende extra puntenaantallen als bedoeld in artikel 15, lid 2 en lid 3, komen dan echter te vervallen. Indien men hierop alsnog aanspraak denkt te kunnen maken, zal hiervoor per gewezen partner opnieuw een verzoek moeten worden ingediend. 

Artikel 8

Burgemeester en Wethouders laten de inschrijving vervallen:a. op persoonlijk verzoek; b. indien de ingeschrevene een nieuwe definitieve standplaats of woning binnen de gemeente waar hij is ingeschreven of elders, aanvaardt; c. bij verhuizing naar een andere gemeente; d. indien bij de periodiek door te voeren controle-enquête met betrekking tot de inschrijvingsgegevens blijkt dat onjuiste of onvolledige inschrijvingsgegevens zijn verstrekt, en betrokkene de juiste of volledige gegevens binnen 4 weken nadat een daartoe strekkend verzoek aan betrokkene is gedaan, niet verstrekt.e. indien blijkt dat niet wordt voldaan aan het gestelde in artikel 5 lid 4. 

Artikel 9

Van een besluit tot uitschrijving als bedoeld in artikel 8 wordt binnen 4 weken schriftelijke bekendmaking aan betrokkene gedaan. 

Paragraaf 1 TOEWIJZING.

Artikel 10

1. Bij de toewijzing wordt een volgorde gehanteerd conform de prioriteitstoekenning als bedoeld in artikel 14.2. Binnen de prioriteits-groepen zal als eerste de standplaatszoekende met het hoogste aantal punten, toegekend volgens artikel 15, de voorrang genieten.3. Bij een gelijk aantal punten van meerdere standplaatszoekenden binnen een priori- teitsgroep zal de oudste in leeftijd voorrang genieten. 

Artikel 11

1. Bij een, naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders, ongegronde weigering van een aangeboden passende standplaats door de ingeschreven standplaatszoekende, kunnen Burgemeester en Wethouders de desbetreffende standplaatszoekende opnieuw indelen in de prioriteitsgroep als bedoeld in artikel 14 onder 6.2. Betrokkene zal hiervan binnen 4 weken na de weigering schriftelijk op de hoogte worden gesteld. 

Artikel 12

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd, in gevallen waarin toepassing van het bepaalde in artikel 10 naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt, zoals bij woonwagenbewoners, zijnde hoofdbewoners die ingevolge onvoorziene noodsituaties als calamiteiten of uitplaatsing zonder huisvesting zijn gekomen, of uit oogpunt van medische of sociale urgentie, ten gunste van de belanghebbende af te wijken van deze regeling.

Artikel 13

Toestemming tot standplaatsinname moet worden verleend indien een woonwagenbewoner afkomstig is van een binnen de eigen gemeente gelegen op te heffen of te verkleinen centrum, waar hij standplaats innam.

Paragraaf 1 TOEWIJZINGS-PRIORITEITSGROEPEN.

Artikel 14

Bij inschrijving worden de standplaatszoekenden ingedeeld in de volgende prioriteitsgroepen:

1. Woonwagenbewoners zijnde hoofdbewoners, uit de gemeente Vaals die binnen bepaalde tijd hun woning of standplaats moeten verlaten, zoals bij sloop, renovatie, onbewoonbaarverklaring, gerechtelijk vonnis of in verband met opheffing van standplaatsen danwel woonwagencentra in Vaals.2. Hoofdbewoners die binnen de gemeente, met een gemeentelijke toestemming verblijven op een tijdelijke standplaats op een woonwagencentum, danwel verblijven op een standplaats op basis van een artikel 10 ontheffing van de woonwagenwet.3. Woonwagenbewoners vanaf 18 jaar, inwonend bij en in familierelatie staand tot in de gemeente op officieel geregistreerde standplaatsen verblijvende hoofdbewoners, welke voor het eerst zelfstandig willen gaan wonen.4. Woonwagenbewoners die vanaf een officieel geregistreerde standplaats binnen de gemeente willen verhuizen naar een andere standplaats, alsmede de woonwagenbewoners die reeds binnen de gemeente beschikken over een adequate huisvesting in een woning, doch die er de voorkeur aan geven wederom in een woonwagen te gaan wonen.5. Overige woonwagenbewoners vanaf 18 jaar, inwoners bij een in de gemeente op een officieel geregistreerde standplaats verblijvende hoofd- bewoner, die zelfstandig willen gaan wonen.6. Woonwagenbewoners, wier weigering van een eerder aan hun aangeboden stand- plaats door Burgemeester en Wethouders als ongegrond wordt aangemerkt.7. Woonwagenbewoners uit de onder het Gewest Maastricht en Mergelland vallende gemeenten, welke rechtens over een standplaats kunnen beschikken.8. Overige woonwagenbewoners niet afkomstig uit de onder het Gewest Maastricht en Mergelland vallende gemeenten. 

Paragraaf 1 PUNTENTOEKENNING.

Artikel 15

1. Ingaande het lopende kalenderkwartaal van inschrijving heeft iedere op de wachtlijst geplaatste srandplaatszoekende recht op toekenning van 1 punt per kwartaal.2. In incidentele gevallen kunnen Burgemeester en Wethouders op advies van daartoe bevoegde instanties (op medische gronden artsen, GGD; op sociale gronden erkende op maatschappelijk en/of sociaal gebied werkzame instellingen), extra indicatiepunten toekennen.3. Afhankelijk van de ernst van de situatie als bedoeld in voorgaand lid, kan toekenning plaatsvinden in de navolgende urgentieklassen: urgentieklasse I geldend in zeer dringende gevallen               100 pnt.urgentieklasse II geldend in dringende gevallen                         16 pnt.urgentieklasse III geldend in overige gewenste gevallen             8 pnt.4. Bij voorkomende tussentijdse wijzigingen in de situatie, kan worden overgegaan tot aanpassing van de urgentieklasse. 

Paragraaf 1 SLOTBEPALINGEN.

Artikel 16

1. De vergunning tot het innemen van een standplaats geldt voor onbepaalde periode.2.De vergunning wordt niet verleend wanneer de aanvrager beschikt over een woonwagen zonder sanitair, en ook de toe te wijzen standplaats geen sanitaire unit bevat.3. Als zowel de woonwagen van de aanvrager, alsook de standplaats beide beschikken over een sanitaire voorziening kunnen Burgemeester en Wethouders besluiten standplaatsvergunning te weigeren.4. De vergunning tot het innemen van een standplaats vervalt: a. 4 weken nadat diegene aan wie deze vergunning is verleend schriftelijk te kennen heeft gegeven hiervan geen gebruik meer te willen maken.b. Onmiddellijk na beëindiging van de voor de betreffende standplaats aangegane huurovereenkomst. 

Artikel 17

Ingeval van overlijden van diegene op wiens naam de standplaatsvergunning of inschrijving werd uitgereikt, danwel indien deze tijdelijk niet bij machte is als hoofdbewoner op te treden, gaan de rechten en plichten verbonden aan de standplaatsvergunning onverkort over op diegene die als nieuwe hoofdbewoner kan worden aangemerkt.

Artikel 18

Burgemeester en Wethouders kunnen de vergunning voor het innemen van een stand- plaats intrekken indien: 1. de vergunninghouder niet binnen twee weken na toezending of uitreiking van de vergunning de standplaats inneemt; 2. de vergunninghouder niet daadwerkelijk de standplaats inneemt; of 3. de vergunninghouder handelt in strijd met het bepaalde bij of krachtens deze verordening, en/of met de aan de vergunning verbonden voorschriften. 

Artikel 19

Overtreding van het bepaalde in artikel 2 van deze verordening wordt bestraft met een hechtenis van ten hoogste twee maanden of een geldboete van de tweede categorie.

Artikel 20

Deze verordening kan worden aangehaald als ''Toewijzingsverordening voor woonwagenstandplaatsen 1994 in de gemeente Vaals''

Paragraaf 1 INWERKINGTREDING.

Artikel 21

1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de maand volgende op die waarin bekendmaking heeft plaatsgevonden.2. Op dat tijdstip wordt de Verordening tot het innemen van een standplaats met een woonwagen d.d. 01.11.1993 ingetrokken. 

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 4 juli 1994,
De Secretaris,                                                                   De Voorzitter,