Regeling vervallen per 01-09-2021

GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSREGLEMENT BUITENSPORTACCOMMODATIES GEMEENTE STEENWIJKERLAND

Geldend van 01-07-2009 t/m 31-08-2021

Intitulé

GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSREGLEMENT BUITENSPORTACCOMMODATIES GEMEENTE STEENWIJKERLAND

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

1.

de buitensportaccommodatie:

de bij de gemeente in eigendom zijnde voor de sport benodigde faciliteiten zoals de wedstrijdvelden, trainingsvelden en de bij het terrein behorende opstallen, meubilair, afrasteringen, en verdere inrichting welke tenminste 20 weken per jaar gebruikt worden voor sportactiviteiten.

2.

de sportvelden:

wedstrijdenvelden en trainingsvelden.

3.

de gebruiker:

aan wie de buitensportaccommodatie in gebruik

is gegeven.

4.

incidenteel gebruik:

ieder gebruik van tijdelijke aard dat afwijkt van de bestemming van de accommodatie en/of tijdelijk aan derden in gebruik te geven accommodatie.

Artikel 2

 • 1.

  In dit reglement zijn uniforme en eenduidige regels en bepalingen inzake verantwoordelijkheid ten opzichte van gebruik en onderhoud opgesteld. Dit reglement is van toepassing op gebruikers van de buitensportaccommodaties voor zover in eigendom van de gemeente Steenwijkerland.

 • 2.

  Het gebruik en het onderhoud van de buitensportaccommodatie geschiedt met inachtneming van de bepalingen van dit reglement.

Gebruik

Ingebruikgeving

Artikel 3

Burgemeester en wethouders brengen de gebruiker een tarief in rekening als vergoeding voor de in gebruik gegeven sportvelden.

Onttrekking van gebruik

Artikel 4

  • 1.

   Burgemeester en wethouders behouden zich het recht voor om het in gebruik gegeven sportveld tijdelijk aan het gebruik te onttrekken:

   • a.

    ten behoeve van incidenteel gebruik;

   • b.

    ten behoeve van het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan het in gebruik gegeven sportveld;

   • c.

    indien dit in verband met de instandhouding van het terrein noodzakelijk wordt geacht.

  • 2.

   Van onttrekking van het gebruik zoals bedoeld in lid 1. wordt minimaal 1 maand van tevoren aan de gebruiker mededeling gedaan.

  • 3.

   Onttrekking op grond van lid 1 onder a. mag niet ten koste gaan van competitieverplichtingen van de gebruiker.

  • 4.

   Bij onttrekking op grond van lid 1 onder b. en c. wordt, indien mogelijk, een ander terrein beschikbaar gesteld.

  • 5.

   Toepassing van dit artikel leidt niet tot vermindering van de te betalen vergoeding.

Artikel 5

 • 1.

  Het is de gebruiker, zonder toestemming van de gemeente, niet toegestaan de wedstrijdvelden te gebruiken in de periode van 10 juni tot 1 augustus, van ieder jaar, in verband met het plegen van onderhoud en voor het herstel van de velden.

 • 2.

  Het is de gebruiker zonder toestemming van de gemeente, niet toegestaan de trainingsvelden te gebruiken vanaf 15 mei tot 1 augustus, van ieder jaar, in verband met het plegen van onderhoud en voor het herstel van de velden.

 • 3.

  Artikel 5 is alleen van toepassing voor de voetbal- en korfbalverenigingen.

Toestemming

Artikel 6

Het is de gebruiker niet toegestaan:

 • 1.

  Zonder voorafgaande toestemming van burgemeester en wethouders iets op de in gebruik gegeven buitensportaccommodatie aan te brengen of te wijzigen.

Overige gebruikersbepalingen

Artikel 7

 • 1.

  De gebruiker is verplicht en ten aanzien van de eigen leden aansprakelijk voor een correct gebruik van de in gebruik gegeven buitensportaccommodatie, overeenkomstig de bestemming daarvan. Hij is verplicht er voor te zorgen dat:

  • a.

   brommers, scooters, fietsen en auto’s op de daarvoor bestemde plaatsen worden geplaatst en niet op het terrein worden toegelaten;

  • b.

   direct na afloop van wedstrijden en trainingen de zogenaamde speelschade wordt hersteld.

 • 2.

  Ontheffing van de bepaling in lid 1 onder a. kan, door burgemeester en wethouders op verzoek van de gebruiker, worden verleend ten behoeve van personen met een lichamelijke handicap;

 • 3.

  De gebruiker dient te waken voor overbelasting en overbespeling van de sportvelden. In voorkomende gevallen zijn de gevolgen voor rekening van de gebruiker.

Toezicht

Artikel 8

 • 1.

  Het toezicht op het gebruik geschiedt door of vanwege burgemeester en wethouders.

 • 2.

  De met het toezicht belaste personen hebben te allen tijde het recht van vrije toegang tot de in gebruik gegeven buitensportaccommodaties.

 • 3.

  De gebruikers zijn verplicht de door of namens burgemeester en wethouders gegeven aanwijzingen stipt op te volgen.

 • 4.

  Het is niet toegestaan van de toegewezen sportvelden gebruik te maken indien dit vanwege de terreingesteldheid door de daartoe door burgemeester en wethouders aan te wijzen toezichthouder is verboden.

Onderhoud

Verantwoordelijkheid

Artikel 9

 • 1.

  De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de buitensportaccommodatie. In die hoedanigheid voert de gemeente de regie.

 • 2.

  De gebruiker voert geen onderhoudswerkzaamheden op de sportvelden uit dan op aanwijzing van of in overleg met de gemeente, dit geldt tevens voor het beregenen van de velden.

Uitvoering onderhoud

Artikel 10

  • 1.

   Voor de verdeling van de primaire verantwoordelijkheid van de inrichting en het onderhoud van de buitensportaccommodatie wordt verwezen naar de bijlagen.

  • 2.

   De gebruiker is verplicht de werkzaamheden genoemd in de bijlagen naar behoren en op juiste wijze uit te voeren. Wanneer er sprake is van nalatigheid zal de gemeente de gebruiker hierop aanspreken. Wanneer onderhoudswerkzaamheden niet worden uitgevoerd en hierdoor groot onderhoud noodzakelijk is, worden de kosten hiervan bij de gebruiker in rekening gebracht.

  • 3.

   De onderhoudswerkzaamheden genoemd in de bijlagen zijn werkzaamheden binnen de omheining van de buitensportaccommodatie.

Artikel 11

 • 1.

  Op individuele basis is het mogelijk om met de gebruiker in overleg (meerjaren)afspraken te maken over bepaalde werkzaamheden op de buitensportaccommodatie.

 • 2.

  Deze afspraken worden schriftelijk overeengekomen.

Verbruikerskosten

Artikel 12

De kosten van het gebruik van de accommodatie zoals nutsvoorzieningen, afvalverwijdering en OZB(gebruikerslasten) e.d, komen voor rekening van de gebruiker.

Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 13

 • 1.

  Het gebruik kan door burgemeester en wethouders voor een bepaalde tijd dan wel definitief worden ingetrokken indien door de gebruiker niet wordt voldaan aan één of meer van de in dit reglement opgenomen bepalingen.

 • 2.

  Bij intrekking van toestemming als bedoeld in lid 1 vindt geen restitutie van reeds betaalde vergoedingen plaats.

Schade en aansprakelijkheid

Artikel 14

  • 1.

   Alle door of ten gevolge van het gebruik ontstane schade, anders dan de speelschade zoals bedoeld in artikel 7 lid 1 onder b., veroorzaakt door de gebruiker of haar leden, de bezoekende leden of de toeschouwers, moet door de gebruiker binnen vierentwintig uur ter kennis van de gemeente worden gebracht.

  • 2.

   Alle kosten van herstel komen ten laste van de gebruiker en moeten door deze op eerste aanzegging van burgemeester en wethouders worden voldaan. Tenzij dit op grond van de redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd.

  • 3.

   Voor schade waarvan niet tijdig kennis is gegeven aan de toezichthouder van de gemeente, wordt de laatste gebruiker aansprakelijk gesteld.x

  • 4.

   Blijft een gebruiker in gebreke de in dit artikel bedoelde schade te vergoeden, dan wordt hem het gebruik ontzegd, totdat het te betalen bedrag is ontvangen.

Artikel 15

De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade en/of letsel, door welk toeval of ongeval ook toegebracht aan (eigendommen van) de gebruiker, diens leden of enige andere aanwezige, tijdens of door het gebruik of onderhoud ontstaan.

Overleg

Artikel 16

Er vindt jaarlijks met alle gebruikers overleg plaats over de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden.

Slotbepalingen

Artikel 17

  • 1.

   De regelgeving zelfwerkzaamheid welke is opgesteld voor vijf voetbalverenigingen, vv d’Olde Veste’54, vv Steenwijk, vv Steenwijker Boys, vv Willemsoord en vv Steenwijkerwold, vervalt per 1 januari 2008.

  • 2.

   Voor de in lid 1 genoemden geldt dat ze tot 1 februari 2008 de gelegenheid hebben om een beroep te doen op de zelfwerkzaamheidregeling voor zover betrekking op het jaar 2007.

Artikel 18

In bijzondere gevallen kan door burgemeester en wethouders op verzoek ontheffing van een of meer bepalingen van dit reglement worden verleend.

Artikel 19

In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 20

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 juli 2009.

 • 2.

  Met ingang van 1 januari 2008 vervallen de volgende reglementen:

  • a.

   Gebruiksreglement gemeentelijke sportvelden gemeente Steenwijkerland

  • b.

   Reglement op het gebruik en in gebruik geven van de gemeentelijke sportveldenkomplexen in Brederwiede

  • c.

   Overeenkomst inzake het gebruik van de gemeentelijke sportvelden c.a. te Oldemarkt

  • d.

   Reglement voor het gebruik van de gemeentelijke sportvelden

   (gemeente Steenwijk)

Aldus vastgesteld door het college in zijn vergadering van 19 mei 2009,

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

de secretaris, drs. A.J. Peterson

de burgemeester, drs. H.H. Apotheker

BIJLAGE 1

Taakverdeling onderhoudswerkzaamheden sportvelden natuurgras

Uitvoering:

Werkzaamheden:

Gemeente

Vereniging

Maaien sportvelden

X

Bijmaaien

X

Gras vegen

X

Bemesten

X

Rollen

X

Schudfrezen

X

Onkruidbestrijding

X

Bestrijden ziekten en plagen

X

Bezanden

X

Dressen op velden

X

Beluchten(vertidraineren)

X

Doorzaaien

X

Verticuteren

X

Doorzaaien(machinaal)

X

Herstel doelgebieden

X

Controle en doorspuiten drainage

X

Snoeien(hinderlijke takken verwijderen)

X

Snoeien bossingels, bomen, sierbeplanting

X

Beregenen

X1

Belijning

X

Herstel bestratingen

X

Speelklaar maken velden

X

Herstel bespelingsschade

X

Schoonhouden reclameborden

X

Uitmaaien en opschonen van sloten

X

1 Met inachtneming van artikel 9

BIJLAGE 2

Taakverdeling inrichting en meubilair sportaccommodatie

Uitvoering:

Gemeente

Vereniging

Werkzaamheden:

Veldmeubilair

Dug-outs

Aanschaf/onderhoud

X

Losse materialen1

Aanschaf/onderhoud

X

Doelen

Aanschaf*

X

Onderhoud

X

Vuilnisbakken

Aanschaf/onderhoud

X

Fietsenstalling

Aanschaf/onderhoud

X

Afrasteringen

Speelveldafzetting

Aanschaf*

X2

Onderhoud/reparaties

X

Ballenvangers(netten en staanders)

Aanschaf*

X

Onderhoud/reparaties

X

Complexafrastering

Aanschaf*

X

Onderhoud/reparaties

X

Beregening

Beregeningsinstallatie

Aanschaf

X

Onderhoud

X

Lichtmasten

Aanschaf lichtmasten trainingsaccommodatie

X

Aanschaf lampen

X

Onderhoud

X

1 Doelnetten, hoekvlaggen, scorebord etc.

2 Alleen hoofdveld

* vervanging na afschrijvingstermijn

BIJLAGE 3

Taakverdeling onderhoudswerkzaamheden opstallen

Uitvoering:

Gemeente

Vereniging

Werkzaamheden:

Kantine

X

Kleedaccommodatie

Schoonmaak

X

Schilderwerk binnen

X

Schilderwerk buiten

X

Groot onderhoud kleedkamers

Onderhoud en vervanging:

X

Gevels, kozijnen, buitendeuren en ramen,

X

binnendeuren en kozijnen, boiler/CV-ketel

X

wastafel, dakbedekking, vloeren(tegels),

X

wanden(tegels), plafonds etc.

X

Klein onderhoud kleedkamers

Onderhoud en vervanging:

X

Spiegels, kledinghaken, lampen, banken,

X

hang- en sluitwerk van deuren en ramen, douchekoppen,

X

douchekranen, toiletten, elektrische schakelaars, etc.

X

Nieuwbouw en uitbreiding

X

X

* Bijlage 3 is niet van toepassing:

1. wanneer er een recht van opstal gevestigd is op de kleedaccommodatie

2. wanneer de vereniging gebruik maakt van een andere accommodatie zoals een dorpshuis

BIJLAGE 4

Atletiek en korfbal

Uitvoering:

Gemeente

Vereniging

Werkzaamheden:

Atletiek

Onderhoud atletiekbaan

X

Belijning

X

Vast materiaal

Onderhoud

X

Vervanging

X

Verplaatsbaar materiaal

Onderhoud

X

Vervanging

X

Korfbal

Korven/staanders

Onderhoud

X

Vervanging

X

Indien van toepassing wordt voor overige onderhoudswerkzaamheden, op de sportaccommodaties van deze verenigingen, verwezen naar de bijlagen 1, 2, en 3.

BIJLAGE 5

Taakverdeling onderhoudswerkzaamheden kunstgrasvelden

Uitvoering:

Gemeente

Vereniging

Werkzaamheden:

Specialistisch onderhoud kunstgrasveld

X

Algemeen onderhoud

X

Schoonhouden veld (verwijderen vuil)

X

Borstelen en vegen van het veld

X

Indien van toepassing wordt voor overige onderhoudswerkzaamheden

verwezen naar bijlage 1

Toelichting gebruiks- en onderhoudsreglement buitensportaccommodaties gemeente Steenwijkerland

Inleiding

Het reglement bestaat uit drie onderdelen namelijk gebruik, onderhoud en slot- en overgangsbepalingen. De eerste twee artikelen van het reglement zijn van algemene aard, in het eerste artikel worden begripsbepalingen gegeven en in het tweede artikel is het doel van het reglement beschreven. Vervolgens worden de artikelen ten aanzien van het gebruik van de gemeentelijke sportvelden zoals regels en bepalingen over ingebruikgeving, onttrekking van gebruik, toestemming, toezicht, en overige gebruiksbepalingen beschreven. Daarna komt het onderdeel onderhoud met daarin artikelen over verantwoordelijkheid, uitvoering onderhoud en verbruikerskosten. In het laatste onderdeel van het reglement zijn slot- en overgangsbepalingen geschreven, zoals: schade, aansprakelijkheid en sancties.

Verder zijn er aan het reglement vijf bijlagen toegevoegd met een overzicht van de taakverdeling. Verenigingen hebben aangegeven dat ze graag overzichtelijk willen zien wie de verantwoordelijkheid heeft over welke werkzaamheden.

De eerste bijlage geeft een taakverdeling weer van de onderhoudswerkzaamheden op de sportvelden. In de tweede bijlage wordt een taakverdeling weergegeven van de onderhoudswerkzaamheden ten aanzien van het veldmeubilair en/of de inrichting van de sportaccommodatie. De taakverdeling in de derde bijlage gaat over de onderhoudswerkzaamheden aan de opstallen. En tenslotte is er een vierde bijlage toegevoegd met een verantwoordelijkheidsverdeling voor specifieke onderhoudswerkzaamheden van andere sporten dan voetbal. Het gaat hier over atletiek en korfbal. De laatste bijlage betreft de taakverdeling op kunstgrasvelden.

Hieronder zal per artikel een toelichting worden gegeven.

Artikel 1

In dit artikel wordt een begripsbepaling weergegeven van een aantal woorden die (meerdere malen) voorkomen in het reglement en die om een duidelijke omschrijving vragen.

Artikel 2

Het tweede artikel is opgenomen omdat het omschrijft wat er in dit reglement is opgenomen en dat het reglement van toepassing is op de buitensportaccommodaties die in eigendom zijn van de gemeente.

Artikel 3

De sportvelden in de gemeente Steenwijkerland worden aan de verenigingen in gebruik gegeven en daarvoor wordt een gebruiksvergoeding gevraagd.

Artikel 4

De gemeente is de eigenaar van de sportvelden. De sportvelden worden nu met name gebruikt door vaste gebruikers. Echter er moet ruimte blijven bestaan voor incidenteel gebruik, zoals een schoolsportdag.

De gemeente kan het gebruik van de sportvelden tijdelijk ontrekken voor onderhoudswerkzaamheden, wanneer er bijvoorbeeld sprake is van slechte terreingesteldheid. Wanneer er onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden moet de gemeente, indien mogelijk, ervoor zorgen dat er een ander terrein beschikbaar wordt gesteld. De gemeente is verplicht de vaste gebruiker binnen een bepaalde termijn, 1 maand, op de hoogte stellen van de onttrekking van het gebruik.

Artikel 5

Omdat er dit jaar sprake was van onduidelijkheid over de aanvang van het zomeronderhoud op de sportvelden is hierover een artikel opgenomen. In dit artikel zijn data vermeld waarop de velden niet gebruikt mogen worden. Tevens hebben de verenigingen aangegeven dat ze ontevreden zijn over de start en de uitvoering van het zomeronderhoud. Het is van belang om tijdig te starten met het zomeronderhoud zodat de velden bij aanvang van het seizoen weer optimaal bespeeld kunnen worden.

Artikel 6

De gemeente voert de regie over de buitensportaccommodaties. De vereniging moet toestemming aan de gemeente vragen wanneer ze wijzigingen aan de accommodatie willen aanbrengen.

Artikel 7

De gebruikers, in de meeste gevallen de sportverenigingen, krijgen de buitensportaccommodatie in gebruik van de gemeente. De gemeente stelt een aantal verplichtingen ten aanzien van het gebruik. De vereniging moet ervoor zorgen dat er geen vervoersmiddelen of rijwielen binnen de omheining van de buitensportaccommodatie worden toegelaten, met uitzondering van bestemmingsverkeer en van voertuigen voor gehandicapten.

Om het speeloppervlak in goede conditie te houden en voldoende vlak te houden zijn verenigingen verplicht om na de wedstrijden of de trainingen de speelschade te herstellen. Nadrukkelijk is hierover een artikel opgenomen omdat het wegwerken van de speelschade eraan bijdraagt dat het speeloppervlak in goede conditie blijft. Dit artikel geldt binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid.

Artikel 8

In de sportnota is geschreven dat de accommodatie planmatig moeten worden verbeterd. De normen van NOC*NSF worden gehanteerd, zodat het aanvaardbare niveau gehandhaafd c.q. bereikt wordt. Het college heeft als gevolg van deze beslissing extra mankracht vrijgemaakt voor het houden van toezicht op de sportvelden. De verenigingen moeten ervoor zorgen dat deze toezichthouder vrij toegang heeft op de sportvelden.

Artikel 9

Het is gebleken dat de verenigingen de onderhoudswerkzaamheden op verschillende manieren uitvoeren. Er is geen uniformiteit in de uitvoering. Omdat de buitensportaccommodaties (groot gedeelte kleedaccommodaties en sportvelden) eigendom zijn van de gemeente, is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderhoud. Om te komen tot een kwaliteitsverbetering van de sportvelden gaat de gemeente zich profileren als degene die de regie voert over de sportvelden. Er vindt een wisselwerking plaats tussen de verenigingen en de toezichthouder. De toezichthouder kan de vereniging vragen om te beregenen. Anderzijds kan de vereniging bij de toezichthouder aangeven dat zij willen beregenen.

Artikel 10

Er is in de afgelopen jaren veel onduidelijkheid geweest over wie de verantwoordelijkheid had over bepaalde onderhoudswerkzaamheden. Met de harmonisatie van de regelgevingen moet daar een einde aan komen. Er is voor gekozen om, naast het reglement met regels en bepalingen voor gebruik en onderhoud, bijlagen aan het reglement toe te voegen met een overzicht van de verantwoordelijkheidsverdeling. Verenigingen hebben ook tijdens de gesprekken aangegeven dat ze de verantwoordelijkheidsverdeling graag in een overzicht zien. In artikel tien wordt een verwijzing gegeven naar deze bijlagen.

Artikel 11

In artikel 17 wordt aangegeven dat met ingang van dit reglement de zelfwerkzaamheidsvergoeding komt te vervallen. In artikel elf wordt beschreven dat gemeente er wel voor open staat om met de gebruiker van de sportaccommodaties op individuele basis (meerjaren)afspraken te maken over bepaalde onderhoudswerkzaamheden. Daarmee kan dan voor beide partijen een win-win situatie worden gecreëerd.

Er zijn bijvoorbeeld verenigingen die beschikken over materialen om de overhoekjes te maaien.

Artikel 12

Vanwege de verschillen in de verantwoordelijkheid van de betaling van nutsvoorzieningen en het gevoel van rechtsongelijkheid bij sportverenigingen is hierover een artikel opgenomen. Hierin wordt duidelijk aangegeven dat de kosten voor het gebruik van de accommodatie zoals nutsvoorzieningen, afvalverwijdering en OZB voor rekening van de gebruiker komen.

Artikel 13

Dit artikel is opgenomen om aan te geven dat wanneer de gebruiker zich niet houdt aan de artikelen in dit reglement, het gebruik tijdelijk of definitief onttrokken wordt.

Artikel 14

Tijdens het gebruik van de buitensportaccommodatie kan er schade worden aangebracht door de leden van de vereniging of door de bezoekende vereniging of toeschouwers. Dit zijn geen kosten voor de gemeente. De kosten van het herstel van de schade komen voor rekening van de vereniging. De vereniging moet de gemeente wel inlichten over de schade.

Artikel 15

Artikel 15 is opgenomen om aan te wijzen wie aansprakelijk is bij schade. De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of letsel wat tijdens het gebruik is ontstaan.

Artikel 16

In de sportnota is een beslispunt opgenomen waarin staat dat de gemeente voornemens is om periodiek overleg te hebben met de verenigingen over beheer en onderhoud van de accommodaties.

Artikel 17

Uit het overleg met de verenigingen is de rechtsongelijkheid nogmaals nader aan de orde gekomen. Door het vervallen van de oude regelgevingen en het vaststellen van dit reglement ontstaat rechtsgelijkheid.

Artikel 11 van het reglement biedt de gemeente en de verenigingen de mogelijkheid om onderling afspraken te maken.

Artikel 18

Artikel 18 is opgenomen voor het geval dat een sportvereniging ontheffing wil aanvragen voor een bepaald artikel. B&W kan deze ontheffing, indien mogelijk, op verzoek verlenen.

Artikel 19

Het kan altijd voorkomen dat er zaken of problemen met betrekking tot onderhoud en/of gebruik van de buitensportaccommodaties niet expliciet zijn beschreven in artikelen of bijlagen. Artikel 19 dekt deze bijzondere gevallen.

Artikel 20

Er worden tot nu toe verschillende reglementen gehanteerd voor het gebruik en onderhoud van de buitensportaccommodaties. In dit artikel wordt vermeld dat de reglementen van de voormalige gemeenten, die tot nu worden gehanteerd, vervallen.

Met dit reglement ontstaat er één lijn voor alle verenigingen: met terugwerkende kracht voorzieningen vergoeden, betekent een afwijking van het reglement.

Onderhoudswerkzaamheden sportvelden (bijlage 1)

Beregening

De gemeente wil de regie voeren over het onderhoud op de velden. Er vindt een wisselwerking plaats tussen de verenigingen en de toezichthouder. De toezichthouder kan de vereniging vragen om te beregenen. Anderzijds kan de vereniging bij de toezichthouder aangeven dat zij willen beregenen.

Niet alle verenigingen beschikken over een beregeningsinstallatie. Ook zijn er sterk verouderde beregeningsinstallaties in bezit van verenigingen. Omdat er gelijke richtlijnen voor alle verenigingen moeten komen, moet de gemeente de aanschaf van de beregeningsinstallatie voor haar rekening nemen (er moet echter wel maatwerk per sportpark geleverd worden). Ook omdat de gemeente zich wil profileren als ‘goed gastheer’. De uitvoering komt voor rekening van de vereniging.

Snoeiwerk beplantingen

Een aantal verenigingen is van mening dat snoeiwerkzaamheden door de gemeenten moeten worden uitgevoerd.

Uit de onderzoeksresultaten(bijlage) is gebleken dat het werken met bijvoorbeeld motorzagen steeds meer eisen maar ook risico’s met zich meebrengt. Ook zouden verenigingen hiervoor speciale kleding aan moeten schaffen. Naar aanleiding hiervan is besloten om snoeiwerkzaamheden voor rekening van de gemeente te laten komen. Dit standpunt is ook door een aantal verenigingen kenbaar gemaakt. Overigens beschikken sommige verenigingen wel over materialen voor snoeiwerkzaamheden en andere verenigingen niet.

Onkruidbestrijding

Uit de onderzoeksresultaten is gebleken dat je voor bepaalde bestrijdingsmiddelen in het bezit moet zijn van een licentie. Geen enkele vereniging is op dit moment in het bezit van deze licentie.

Ook de afdeling Openbare Werken van de gemeente signaleert dat er door verschillende verenigingen veel gif gespoten wordt op en rond de sportvelden. Hier is geen enkele controle en grip op door/van de gemeente omdat verenigingen zelf bepalen wat en wanneer ze spuiten. Met de huidige regelgeving kan dit niet meer.

Uit de gesprekken komt naar voren dat een aantal verenigingen van mening is dat de gemeente de onkruidbestrijding op zich moet nemen. Besloten is, mede vanwege de risico’s die de werkzaamheden met zich meebrengen, om onkruidbestrijding door de gemeente te laten uitvoeren.

Bijmaaien

Het bijmaaien van de overhoekjes is niet meegenomen in het bestek wat gemaakt is door Oranjewoud. Dit betekent dat Krinkels B.V.(het specialistisch bedrijf die het groot groenonderhoud uitvoert op de sportaccommodaties) dergelijke hoekjes niet maait. Onder overhoekjes wordt verstaan, alle hoekjes die niet door de maaiers van het specialistisch bedrijf kunnen worden gemaaid.

Omdat de gemeente volgens de nieuwe sportnota een ‘goed gastheer’ wil zijn moeten de sportaccommodaties er representatief bijliggen. In het verleden werd het bijmaaien van overhoekjes ook door de gemeente uitbesteed. Er is besloten om het bijmaaien voor rekening van de gemeente te laten komen. Ook omdat er verenigingen zijn die niet in het bezit zijn van maaiers. Hiervoor zal maatwerk per sportpark moeten worden geleverd.

Herstel bestratingen

De verenigingen moet het onderhoud van het straatwerk rondom de velden en op de accommodatie op zich nemen. Het onderhoud van de bestrating van de toegangsweg buiten het complex komt voor rekening van de gemeente.

Inrichting en meubilair sportaccommodatie (bijlage 2)

Veldmeubilair en afrasteringen

Volgens het ISA moet iedere vereniging beschikken over tenminste één speelveld met speelveldafrastering. Op bepaalde niveaus is dit ook verplicht. De gemeente zal de speltechnische materialen voor het hoofdveld ter beschikking stellen, zoals een speelveldafrastering. Ten aanzien van ballenvangers en complexafrastering bekostigt de gemeente de eerste aanschaf en de aanschaf na afschrijving. De verenigingen die een complexafrastering delen, zijn er gezamenlijk verantwoordelijk voor. Een complexafrastering kan ook een natuurlijke afrastering zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bossingel.

Daarnaast moet de gemeente de doelen ter beschikking stellen voor alle velden. Uitgangspunt is vaste doelen. In het reglement zijn alleen vaste voorzieningen een investering die de gemeente betaalt. Hetzelfde geldt voor de atletiek: alleen de vaste voorzieningen worden vergoed door de gemeente.

De vereniging is verplicht om deze materialen te onderhouden, inclusief kleine reparaties aan afrasteringen.

Lichtmasten

Voor aanvang van de gesprekken met de buitensportverenigingen in de gemeente Steenwijkerland is onderzoek gedaan naar de verschillen met betrekking tot onderhoud in de voormalige gemeenten. Hieruit blijkt dat er verschil is in eigendom van de lichtmasten. Ook tijdens de gesprekken komt dit naar voren. Het blijkt dat een aantal verenigingen over lichtmasten beschikt die aangeschaft zijn door de gemeente. Vooral bij de Steenwijker verenigingen is dit het geval. Ook worden de lampen voor de lichtmasten nog vergoed door de gemeente. Bij de verenigingen in voormalig Brederwiede en IJsselham lijkt dit over het algemeen niet het geval. Vrijwel alle verenigingen uit deze voormalige gemeenten schaffen zelf de lampen aan en vervangen deze ook. Ook de lichtmasten op deze accommodaties zijn meestal in eigendom van de vereniging.

Het volgende is besloten: de gemeente geeft de mogelijkheid om lichtmasten te plaatsen op trainingsvelden zodat de verenigingen meer mogelijkheden hebben om in de avonduren trainingen te verzorgen.

Het onderhoud van deze lichtmasten op de trainingsvelden, zoals de vervanging van de lampen, komt ook voor rekening van de gemeente. Het onderhoud van de lichtmasten op overige velden wordt bekostigd door de verenigingen. Andere verlichting op het complex is ook een verantwoordelijkheid van de verenigingen.

Onderhoudswerkzaamheden opstallen (bijlage 3)

De verenigingen doen het onderhoud van de kantine. In veel gevallen is de kantine eigendom van de vereniging. De gemeente is over het algemeen eigenaar van de kleedaccommodaties. Dat zou betekenen dat het onderhoud van de kleedaccommodatie ook voor rekening van de gemeente moet komen. Het blijkt dat veel kleine onderhoudswerkzaamheden door de verenigingen zelf worden uitgevoerd.

Volgens het ISA(Instituut Sport Accommodaties) wordt tot het klein onderhoud gerekend: schilderwerk, voorzieningen aan ramen en deuren, douchekoppen, douchekranen, toiletten, banken, kledinghaken, spiegels, elektrische schakelaars en lampen. Het klein onderhoud en de benodigdheden voor het klein onderhoud komen voor rekening van de vereniging.

Het groot onderhoud komt voor rekening van de gemeente. Onder groot onderhoud wordt verstaan het onderhoud en de vervanging van gevels, kozijnen, buitendeuren en ramen, binnendeuren en kozijnen, boiler/Cv-ketel, dakbedekking, vloeren(tegels), plafonds, wanden(tegels) en wastafels etc.

Er wordt op dit moment gewerkt aan een meerjaren onderhoudsplanning voor het groot onderhoud van de kleedaccommodaties. Het gebouwenbeheer is in de afgelopen jaren bijgehouden en is op dit moment voor 80% actueel.

Wat betreft legionella is de eigenaar van de accommodatie hier verantwoordelijk voor. De eigenaar kan met de gebruiker afspraken maken over legionellabestrijding. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op periodieke keuringen.

Overige sporten (bijlage 4)

Omdat voor, met name, atletiek andere onderhoudswerkzaamheden nodig zijn voor bepaalde voorzieningen zijn deze apart opgenomen in een bijlage. Voor dezelfde onderhoudswerkzaamheden als op voetbalaccommodaties, zoals onderhoud aan kleedaccommodaties, maaiwerk, afrasteringen etc, wordt verwezen naar de overige drie bijlagen.

Kunstgrasvelden (bijlage 5)

De taakverdeling voor kunstgrasvelden is vastgelegd in bijlage 5.