Regeling vervallen per 04-07-2012

Aanwijzingsbesluit en voorschriften ex artikel 2:6 Apv (Tijdelijke terrassen bij horeca-bedrijven tijdens kermisdagen

Geldend van 10-06-2011 t/m 03-07-2012

Intitulé

Aanwijzingsbesluit en voorschriften ex artikel 2:6 Apv (Tijdelijke terrassen bij horeca-bedrijven tijdens kermisdagen

De burgemeester van de gemeente Veldhoven;

overwegende,

dat het op grond van artikel 2:6 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) verboden is zonder vergunning van het bevoegd bestuursorgaan een openbare plaats anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan;

dat het bevoegd bestuursorgaan op grond van artikel 2:6 lid 6 van de Apv bevoegd is om categorieën van voorwerpen aan te wijzen, al dan niet beperkt in plaats en tijd, waarvoor het verbod als hiervoor bedoeld niet geldt en daarbij voorschriften te stellen;

dat de burgemeester bevoegd bestuursorgaan is in het kader van de openbare orde (artikel 174 Gemeentewet) en dat (tijdelijke) terrassen bij horecabedrijven hiertoe behoren;

dat de voorschriften in dit besluit van toepassing zijn op tijdelijke terrassen bij horecabedrijven op voor publiek toegankelijke plaatsen (openbare plaatsen) met een publieke functie;

dat het wenselijk is tijdelijke terrassen bij horecabedrijven tijdens kermisdagen als categorie van voorwerpen aan te wijzen, vanwege de wens om te dereguleren en de administratieve lasten van de horeca-ondernemers te verminderen en op deze manier nog wel te kunnen reguleren door middel van het stellen van voorschriften;

gelet op artikel 2:6 van de Algemene plaatselijke verordening;

b e s l u i t :

Tijdelijke terrassen bij horecabedrijven tijdens kermisdagen,

als categorie van voorwerpen aan te wijzen zoals bedoeld in artikel 2:6 lid 6 van de Algemene plaatselijke verordening, onder oplegging van de volgende voorschriften:

 • 1.

  Het tijdelijk terras al dan niet met overkapping/tent moet binnen de groene zones (nog in te richten openbaar gebied) geplaatst worden zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende en door de burgemeester vastgestelde “Integrale zonetekening” van de betreffende kermis;

 • 2.

  De groene/witte zone (nog in te richten openbaar gebied voor horeca, na collectieve afstemming door horeca) zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende en door de burgemeester vastgestelde “Integrale zonetekening” van de betreffende kermis, mag pas in gebruik worden genomen, na indiening van een plan van aanpak door de horeca-ondernemer(s) die gebruik wil(len) maken van de groene/witte zone. Dit plan van aanpak moet minimaal 2 weken voorafgaande aan de start van de kermis worden ingediend bij de gemeente. Uit dit plan van aanpak moet in ieder geval blijken dat de ingebruikname van de groene/witte zone collectief afgestemd is met de andere horeca-ondernemers in de nabijheid van de betreffende kermis (voorzien van handtekeningen) en wat de activiteiten zijn op de betreffende zone;

 • 3.

  De rode zones (vrijhouden voor hulpdiensten), zoals vermeld op de integrale zonetekening, moeten geheel vrijgehouden worden van obstakels (zoals o.a. tafels, stoelen, bar, podium, palen van trussen enzovoorts);

 • 4.

  De gele zones (gebied voor kermisattracties en verkoopwagens), zoals vermeld op de integrale zonetekening, moeten door de horeca geheel vrijgehouden worden van obstakels (zoals o.a. tafels, stoelen, bar, podium, palen van trussen enzovoorts);

 • 5.

  De witte (met zwart gearceerde) zones (niet te gebruiken terrein) mogen tijdens de kermis niet gebruikt worden;

 • 6.

  Het tijdelijk terras al dan niet met overkapping/tent op kermis Veldhoven-Dorp en Zeelst mag vanaf 18.00 uur op de laatste woensdag voorafgaande aan de kermis in Veldhoven-Dorp en Zeelst opgebouwd worden, waarbij geldt dat de doorgaande openbare weg tot de eerstvolgende donderdagmiddag 16.00 uur niet geblokkeerd dan wel afgesloten mag worden. Dit in verband met de bereikbaarheid;

 • 7.

  Het tijdelijk terras al dan niet met overkapping/tent op kermis d’Ekker en Oerle mag vanaf 18.00 uur op de laatste donderdag voorafgaande aan de kermis in d’Ekker en Oerle opgebouwd worden, waarbij geldt dat de doorgaande openbare weg tot de eerstvolgende vrijdagmiddag 16.00 uur niet geblokkeerd dan wel afgesloten mag worden. Dit in verband met de bereikbaarheid;

 • 8.

  Uiterlijk op de eerste dag na de kermis wordt de wegafzetting voor het doorgaande rijdende verkeer om 16.00 uur verwijderd. Om deze reden moet het tijdelijk terras al dan niet met overkapping/tent op de eerste dag na de kermis om 16.00 uur van de rijbaan verwijderd zijn en op de eerste dag na de kermis om 18.00 uur geheel afgebroken zijn;

 • 9.

  De doorrijdhoogte op de openbare weg moet altijd, gemeten over de gehele minimale doorrijdbreedte, minimaal 4,20 meter zijn.

 • 10.

  Attracties, luchtkussens en andere zaken die gerelateerd zijn aan de kermis, zijn niet toegestaan in de groene zones, welke gesitueerd zijn op een openbare plaats met een publieke functie;

 • 11.

  Het is verboden om voorwerpen (zoals asbakken, windlichten e.d.), anders dan van kunststof materiaal, te gebruiken op het tijdelijk terras al dan niet met overkapping/tent. Dit verbod geldt niet voor en conform de uitzonderingen die zijn genoemd in het Uitvoeringsbesluit ex artikel 2:36 Apv (Kunststof drinkgerei);

 • 12.

  Het is verboden op het tijdelijk terras al dan niet met overkapping/tent alcoholhoudende drank te verstrekken gedurende de tijd, dat de inrichting krachtens wettelijk voorschrift voor het publiek gesloten moet zijn;

 • 13.

  De terrashouder is verplicht het zwerfvuil, afkomstig van zijn verkoopgelegenheid, binnen een straal van 25 meter gerekend vanuit zijn horeca-inrichting te verwijderen;

 • 14.

  Het openbaar gebied dient in dezelfde staat te worden opgeleverd als waarin het in gebruik wordt genomen;

 • 15.

  Beschadigingen van gemeente-eigendommen als gevolg van het plaatsen of hebben van een tijdelijk terras al dan niet overkapping/tent op de openbare weg moeten door de terrashouder worden vergoed;

 • 16.

  Alle door bevoegde ambtenaren van politie, brandweer en gemeente te geven aanwijzingen dienen strikt en onverwijld te worden opgevolgd.

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit en voorschriften ex artikel 2:6 Apv (Tijdelijke terrassen bij horecabedrijven tijdens kermisdagen)’ en treedt in werking op 10 juni 2011.

Het ‘Aanwijzingsbesluit en voorschriften ex artikel 2:6 Apv (Tijdelijke terrassen bij horeca-bedrijven tijdens kermisdagen) wat op 27 april 2010 bij besluit van de burgemeester is vastgesteld en op 1 juni 2010 in werking is getreden, is per 6 juni 2011 ingetrokken.