Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Teylingen 2007

Geldend van 23-12-2014 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2014

Intitulé

Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Teylingen 2007

De raad der gemeente Teylingen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 september 2007;

gelet op artikel 140/141 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 134/135 van de Wet op de expertisecentra en artikel 96g/96h van de Wet op het voortgezet onderwijs;

gelet op de artikelen XIII, XV en XVII van de Wet dualisering gemeentelijk medebewindsbevoegheden;

gelet op artikel 5 van de Gemeentewet;

gelet op hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht;

gezien het gevoerde schriftelijke overleg met vertegenwoordigers van de bevoegde gezagsorganen van de niet door gemeente in stand gehouden scholen in de gemeente;

overwegende dat het noodzakelijk is de toekenning van voorzieningen in het kader van aanvullend gemeentelijk beleid ten aanzien van het onderwijs bij verordening te regelen;

BESLUIT:

1. vast te stellen de onderstaande Verordening Materiële en Financiële Gelijkstelling Onderwijs gemeente Teylingen 2007 met bijlage I over de gelden voor de praktijkruimten van het VSO/ZMOK;

2. het college te mandateren om het bedrag ad. € 120.000,- zoals opgenomen in Programma 6 van de begroting 2007 voor nieuw beleid, beschikbaar te stellen aan VSO/ZMOK school De Burcht voor besteding aanpassing praktijkruimten conform Bijlage I van de verordening.

VERORDENING MATERIELE EN FINANCIELE GELIJKSTELLING ONDERWIJS GEMEENTE TEYLINGEN 2007

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen;

 • b.

  schoolbestuur: bevoegd gezag van een volgens de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs bekostigde in de gemeente gelegen openbare of bijzondere school, of, voorzover in deze verordening is bepaald, van een nevenvestiging waarvan de hoofdvestiging is gelegen in een andere gemeente;

 • c.

  school: school voor basisonderwijs, school voor (voortgezet) speciaal onderwijs en school voor voortgezet onderwijs;

 • d.

  nevenvestiging: deel van een school dat door de minister ingevolge artikel 85 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 76a of artikel 76b van de Wet op de expertisecentra, artikel X van de wet van 31 mei 1995 (Stb. 319) of artikel 75 van de Wet op het voortgezet onderwijs voor bekostiging in aanmerking is gebracht;

 • e.

  voorziening: een voorziening zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen van deze verordening;

 • f.

  aanvullende voorziening: een door het college vastgestelde nieuwe voorziening waarmee de verordening tijdelijk wordt aangevuld;

 • g.

  indieningsdatum: uiterste moment zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen van deze verordening, waarvoor een aanvraag voor een voorziening voor het eerste daaropvolgende tijdvak moet zijn ingediend;

 • h.

  toekenningscriteria: de omstandigheden zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen van deze verordening, waaronder een schoolbestuur in aanmerking komt voor een voorziening of een aanvullende voorziening;

 • i.

  tijdvak: periode zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen van deze verordening, waarvoor een voorziening wordt toegekend;

 • j.

  subsidieplafond: het door de raad of het college vastgestelde bedrag, voor een door de raad aangewezen voorziening, dat ten hoogste beschikbaar is binnen een bepaald tijdvak;

 • k.

  feitelijke beschikbaarstelling: de beschikking van het college waarbij een voorziening of aanvullende voorziening in natura beschikbaar wordt gesteld; •

 • l.

  subsidievaststelling: de beschikking van het college waarin het subsidiebedrag voor een voorziening of aanvullende voorziening definitief wordt vastgesteld en een recht op uitbetaling ontstaat.

Artikel 2 Subsidieplafond en verdelingsregels

 • 1.

  De raad kan voor een voorziening een subsidieplafond vaststellen. Hierbij bepaalt de raad hoe het beschikbare bedrag wordt verdeeld.

 • 2.

  De raad kan voor een voorziening het gestelde in het eerste lid overdragen aan het college. Het college neemt daarbij de gemeentebegroting in acht.

 • 3.

  Het college maakt het subsidieplafond en de wijze van verdeling van het beschikbare bedrag, uiterlijk zes weken voor de indieningsdatum aan de schoolbesturen bekend.

Artikel 3 Aanvullende voorziening

 • 1.

  Het college kan bepalen dat de verordening tijdelijk wordt aangevuld met een voorziening.

 • 2.

  Het college stelt de toekenningscriteria vast waaronder aanspraak bestaat op de aanvullende voorziening.

Artikel 4 Jaarlijks overzicht

Jaarlijks voor 1 juli zendt het college aan de schoolbesturen een overzicht van de op basis van deze verordening toegekende voorzieningen. Het overzicht omvat de periode van 1 juni van het voorafgaande jaar tot en met 31 mei van het jaar van toezending.

Hoofdstuk 2 Procedures

Paragraaf 2.1 Aanvraag voorzieningen; weigeringsgronden

Artikel 5 Toevoegen, wijzigen en intrekken

Een wijziging van de verordening die leidt tot het toevoegen, wijzigen of intrekken van een voorziening, wordt uiterlijk zes weken voor de indieningsdatum bekendgemaakt door het college.

Artikel 6 Indiening aanvraag

 • 1.

  Het schoolbestuur dat een voorziening voor het eerste daaropvolgend tijdvak wenst, dient voor de indieningsdatum een aanvraag in bij het college. De indieningsdatum is niet van toepassing indien voor de voorziening is bepaald dat een indieningsdatum niet is voorgeschreven. Indien de aanvraag niet voor de indieningsdatum is ingediend, besluit het college om de aanvraag niet te behandelen. Bij de indiening van een aanvraag en de verstrekking van de gegevens dient het schoolbestuur gebruik te maken van het door het college vastgestelde formulier.

 • 2.

  De aanvraag vermeldt:

  • a.

   naam en adres van het schoolbestuur;

  • b.

   de dagtekening;

  • c.

   de gewenste voorziening;

  • d.

   de naam van de school en de onderwijssoort indien de voorziening is bestemd voor een school;

  • e.

   een motivering dat wordt voldaan aan de toekenningscriteria.

 • 3.

  Bij het ontbreken van een of meer gegevens deelt het college dit schriftelijk mee aan het schoolbestuur. Daarbij krijgt het schoolbestuur de gelegenheid om binnen drie weken na de datum van verzending van de mededeling de gegevens schriftelijk aan te vullen. Indien het schoolbestuur de ontbrekende gegevens niet binnen deze termijn verstrekt, beslist het college de aanvraag niet te behandelen.

Artikel 7 Beslissingstermijn

 • 1.

  Het college besluit binnen twaalf weken na de indieningsdatum op een aanvraag. Indien ten aanzien van een voorziening geen indieningsdatum is voorgeschreven, beslist het college binnen twaalf weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 2.

  Het college kan de termijn van twaalf weken met vier weken verlengen. Bij verlenging wordt uiterlijk twee weken voor het einde van de termijn van twaalf weken hiervan door het college schriftelijk mededeling gedaan aan het schoolbestuur. Hierbij geeft het college de reden voor de verlenging aan.

 • 3.

  Het college stelt binnen twee weken na de datum van de beslissing op de aanvraag het schoolbestuur hiervan schriftelijk in kennis.

Artikel 8 Weigeringsgronden

Het college weigert de voorziening in ieder geval indien:

 • a.

  de gewenste voorziening geen voorziening is in de zin van deze verordening;

 • b.

  niet is voldaan aan één van de toekenningscriteria;

 • c.

  door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden.

Paragraaf 2.2 Aanvraag aanvullende voorzieningen; weigeringsgronden

Artikel 9 Indiening aanvraag

 • 1.

  Het schoolbestuur dat een aanvullende voorziening wenst, dient een aanvraag in bij het college.

 • 2.

  Op de aanvraag is artikel 6, tweede en derde lid, van toepassing.

Artikel 10 Beslissingstermijn

Het college besluit binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag of binnen vier weken na de verstrekking van de aanvullende gegevens. Binnen twee weken na de datum van de beschikking stelt het college het schoolbestuur hiervan schriftelijk in kennis.

Artikel 11 Weigeringsgronden

Het college weigert de aanvullende voorziening in ieder geval indien:

 • a.

  de gevraagde voorziening geen aanvullende voorziening zoals bedoeld in artikel 3 is;

 • b.

  niet is voldaan aan een van de toekenningscriteria.

Paragraaf 2.3 Toekenning; intrekking of wijziging; verbod vervreemding

Artikel 12 Inhoud beschikking tot toekenning; betaling

 • 1.

  De beschikking van het college tot toekenning van een voorziening of een aanvullende voorziening kan inhouden:

  • a.

   feitelijke beschikbaarstelling van de voorziening; of

  • b.

   een subsidievaststelling.

 • 2.

  De beschikking bevat:

  • a.

   het tijdvak en het doel waarvoor de voorziening is toegekend;

  • b.

   de wijze waarop het schoolbestuur de voorziening dient uit te voeren.

 • 3.

  De beschikking tot subsidievaststelling bevat voorts:

  • a.

   het bedrag van de subsidie;

  • b.

   voorzover van belang de wijze waarop rekening en verantwoording door het schoolbestuur wordt afgelegd aan het college.

 • 4.

  De betaling van het subsidiebedrag vindt binnen zes weken na de subsidievaststelling plaats.

Artikel 13 Intrekken of wijzigen beschikking

 • 1.

  Het college kan een beschikking intrekken of ten nadele van het schoolbestuur wijzigen:

  • a.

   op grond van feiten en omstandigheden waarvan het college bij de toekenning van de voorziening redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn en op grond waarvan de toekenning van de voorziening anderszins zou hebben plaatsgevonden;

  • b.

   indien het schoolbestuur niet voldoet aan de in de beschikking gestelde verplichtingen;

  • c.

   indien de beschikking onjuist was en het schoolbestuur dit wist of behoorde te weten.

 • 2.

  De intrekking of wijziging van een beschikking tot subsidievaststelling werkt terug tot en met het tijdstip van toekenning van de voorziening, tenzij bij de intrekking of wijziging anders is bepaald.

Artikel 14 Terugvordering

Onverschuldigd betaalde subsidiebedragen kunnen worden teruggevorderd voor zover na de dag waarop de subsidie is vastgesteld, dan wel de handelingen als bedoeld in artikel 13, eerste lid onder b, heeft plaatsgevonden, nog geen vijf jaren zijn verstreken. Ten onrechte feitelijk beschikbaar gestelde voorzieningen kunnen worden teruggevorderd voor zover na de dag waarop de voorziening is toegekend nog geen vijf jaren zijn verstreken en de aard van de voorziening dit mogelijk maakt.

Artikel 15 Verbod tot vervreemding

Vervreemding door het schoolbestuur van op basis van deze verordening toegekende voorzieningen, is niet toegestaan zonder toestemming van het college tenzij sprake is van een overdracht van voorzieningen aan een ander schoolbestuur als gevolg van samenvoeging van het betreffende schoolbestuur met een ander schoolbestuur.

HOOFDSTUK 3 Slotbepalingen

Artikel 16 Informatieverstrekking

Het schoolbestuur verstrekt op verzoek van het college nadere gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 17 Beslissing van het college in gevallen waarin de verordening niet voorziet

In gevallen, de uitvoering van de verordening betreffende, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 18 Citeertitel; inwerkingtreding

 • 1.

  De verordening kan worden aangehaald als: Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Teylingen 2007.

De verordening treedt in werking met ingang van 1 november 2007

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 8 november 2007.
De raad voornoemd,
De griffier, de voorzitter,
R. van Dijk drs. S.W.J.G. Schelberg

Afschriften van dit besluit naar:

Schoolbesturen van de scholen in de gemeente Teylingen

Bijlage I

Voorziening kwaliteitslag praktijklokalen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs

I Aanduiding van de voorziening

Kwaliteitslag praktijklokalen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), conform meicirculaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

II Indieningsdatum

Uiterlijk 1 december 2007

III Tijdvak waarvoor voorziening wordt toegekend

De voorziening kan in 2007 en 2008 worden toegekend.

IV Toekenningscriteria op grond waarvan het schoolbestuur in aanmerking komt voor een voorziening

 • IVa Schoolsoort

 • Voortgezet Speciaal Onderwijs, ZMOK

 • IVb Voorziening staat open voor een nevenvestiging van een hoofdvestiging in een andere gemeente

 • Voor VSO/ZMOK school De Burcht in justitiële inrichting Teylingereind. Deze school is een nevenvestiging van VSO/ZMOK school De Lakestenen in Almelo

 • IVc Hoofdgebouw/ dislocatie/ nevenvestiging

 • De voorziening kan worden aangevraagd voor de in Teylingen gevestigde school “De Burcht”

 • IVd Overige criteria op basis waarvan het schoolbestuur van een school in aanmerking komt voor een voorziening.

 • De voorziening is bestemd voor het maken van een kwaliteitslag voor praktijklokalen in het VSO

V Wijze van toekenning met eventueel daarbij behorende berekeningseenheid

 • De school dient een plan in waarin de aanvraag wordt onderbouwd. Uit het plan moet blijken om welke aanpassing het gaat, wat daarvan de doelstelling is en welk bedrag wordt aangevraagd. Een nieuwe inrichting ten behoeve van praktijkgericht onderwijs en materiaal voor de voorbereiding voor zowel de docenten als de leerlingen vallen ook onder de subsidie.

VI Subsidieplafond

 • VIa Voor deze voorziening wordt een subsidieplafond gehanteerd.

 • Het subsidieplafond is berekend volgends de aangegeven methodiek in de meicirculaire 2006.

 • Dit plafond bedraagt € 120.000,-

TOELICHTING

In het voortgezet speciaal onderwijs(VSO) is er de behoefte om voor leerlingen de overgang tussen school en werk te verkleinen. Een versterking van de mogelijkheden voor een gerichte toeleiding naar arbeid is nodig, zodat leerlingen beter kunnen worden voorbereid op arbeidsmatige activiteiten. Meer praktijkgericht onderwijs betekent dat meer praktijkruimte nodig is. Om dit mogelijk te maken heeft het Kabinet in 2006 eenmalig een bedrag toegekend via het gemeentefonds. Voor elke (V)SO-leerling ouder dan 12 jaar is eenmalig een bedrag van € 1.000,- aan het gemeentefonds toegekend.

De gemeente Teylingen heeft in dit kader € 120.000,- ontvangen. Dit op basis van 120 leerlingen van de justitieschool VSO/ZMOK-school De Burcht van Teylingereind. // function sitestat(ns_l){ns_l+='&#38;ns__t='+(new Date()).getTime();ns_pixelUrl=ns_l; ns_0=document.referrer; ns_0=(ns_0.lastIndexOf('/')==ns_0.length-1)?ns_0.substring(ns_0.lastIndexOf('/'),0):ns_0; if(ns_0.length>0)ns_l+='&#38;ns_referrer='+escape(ns_0); if(document.images){ns_1=new Image();ns_1.src=ns_l;}else document.write('<img src="'+ns_l+'" ="1" height="1" alt="">');} sitestat("http://nl.sitestat.com/sdu/modelverordeningen/s?modelverordeninen.modelverordening"); //

Bijlage II

Voorziening renovatie van schoolgebouwen waarbij geen sprake is van doordecentralisatie.

I Aanduiding van de voorziening

Renovatie van schoolgebouwen waarbij geen sprake is van doordecentralisatie, conform de in deze bijlage genoemde criteria.

II Indieningsdatum

De indieningsdatum is gelijk aan de indieningsdatum die is op opgenomen in de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Teylingen, van enig jaar. In afwijking van de gestelde beslissingstermijn genoemd in artikel 7 van deze verordening is de beslissingstermijn gelijk aan die van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Teylingen.

Overgangsregel:

Deze bijlage is vastgesteld na 1 februari 2014, deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking. In 2014 is de indieningsdatum daarom uiterlijk 1 mei.

III Tijdvak waarvoor voorziening wordt toegekend

De voorziening kan met ingang van 2014 jaarlijks worden aangevraagd.

IV Toekenningscriteria op grond waarvan het schoolbestuur in aanmerking komt voor een voorziening

IVa Schoolsoort

PO, VO en (V)SO, wanneer geen sprake is van doordecentralisatie. Bij doordecentralisatie ontvangt het schoolbestuur direct de middelen van de gemeente waardoor zij zelf volledig verantwoordelijk is voor de huisvesting.

IVb De voorziening staat open voor een hoofdgebouw, dislocatie of nevenvestiging in de gemeente Teylingen.

IVc De voorziening staat open voor een nevenvestiging in de gemeente Teylingen waarvan de hoofdvestiging in een andere gemeente staat.

IVd De voorziening staat niet open voor een dislocatie in de gemeente Teylingen waarvan de hoofdvestiging in een andere gemeente staat.

IVe Overige criteria op basis waarvan het schoolbestuur van een school in aanmerking komt voor deze voorziening.

De voorziening is bestemd voor schoolgebouwen waarvan het oudste gedeelte minstens 40 jaar oud is en dit gedeelte minimaal 50% van het totale oppervlak is.

Bovendien mogen deze schoolgebouwen niet in aanmerking komen voor nieuwbouw volgens de criteria genoemd in de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Teylingen. Na renovatie moet de levensduur van de school minimaal met 25 jaar verlengd zijn.

V Wijze van toekenning met eventueel daarbij behorende berekeningseenheid

Het schoolbestuur dient een bouwkundig rapport in waaruit blijkt dat er geen recht is op nieuwbouw maar wel noodzaak tot renovatie. Na voorlopige toekenning van de voorziening dient het schoolbestuur een plan in waaruit blijkt dat door renovatie het energielabel van het schoolgebouw minimaal twee niveaus omhoog gaat (A-E). Daarnaast moet het gebouw na renovatie voldoen aan het programma van eisen Frisse Scholen (Klasse A-C).

Nadat het renovatieplan is getoetst aan de voorwaarden gesteld in deze regeling, wordt het plan goedgekeurd en wordt de voorziening toegekend. Als de renovatie is uitgevoerd, vindt definitieve vaststelling van de voorziening plaats.

VI Subsidieplafond

Voor deze voorziening wordt een subsidieplafond gehanteerd. Het subsidieplafond is gebaseerd op het daadwerkelijk aanwezige aantal vierkante meters BVO, volgens de bij de gemeente aanwezige rapportage (volgens NEN 2580). Hiertoe worden alleen de permanent aanwezige vierkante meters BVO gerekend. Dit plafond bedraagt maximaal € 850,- per vierkante meter BVO, inclusief BTW en bijkomende kosten. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd, gelijk aan de VNG prijsbijstelling normbedragen voor onderwijshuisvesting. Eerste indexering vindt plaats per 1 januari 2015.

Toelichting

Wanneer een schoolgebouw 40 jaar oud is, is het economisch gezien afgeschreven en zou er recht kunnen zijn op nieuwbouw. Volgens de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Teylingen is er alleen recht op nieuwbouw als dat goedkoper is dan renovatie. Verbouwingen en uitbreidingen die gedurende de 40 jaar zijn uitgevoerd, maken dat dit meestal niet het geval is. Daarnaast verkeren de schoolgebouwen na 40 jaar, door het verrichten van onderhoud volgens een meerjarenonderhoudsplan (MOP), meestal in een technisch redelijk goede staat van onderhoud, waardoor nieuwbouw niet altijd nodig is.

Schoolgebouwen van 40 jaar oud voldoen niet meer aan de huidige eisen die het onderwijs stelt. Wat inrichting betreft niet, maar ook niet wanneer gekeken wordt naar het binnenmilieu en energiezuinigheid. Het schoolgebouw is meestal nog te goed om gesloopt te worden, terwijl het door middel van renovatie weer kan worden tot een volwaardig, toekomstbestendig gebouw.

Uitbreiding maakt geen onderdeel uit van renovatie, de gemeente blijft verantwoordelijk voor uitbreiding en nieuwbouw. Aanvragen hiervoor worden getoetst aan de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Teylingen.

Deze bijlage bij de Verordening financiële en materiële gelijkstelling onderwijs gemeente Teylingen 2007 geeft invulling aan de lacune die ontstaat als volgens de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Teylingen geen recht is op nieuwbouw. Het geeft elk schoolbestuur de mogelijkheid een voorziening renovatie aan te vragen, waarbij alle aanvragen op een gelijkwaardige manier behandeld kunnen worden. Dit geeft dezelfde rechtszekerheid en transparantie als de verordening onderwijshuisvesting.

Overzicht leeftijd schoolgebouwen Teylingen:

School

Bestuur

50% gebouw is 40 jaar oud

De Springplank

Sophia

2011

Kinderburg

Sophia

2020

De Overplaats

Sophia

2024

De Rank, Diligence

PCPO

2024

De Startbaan

Sophia

2028

De Achtbaan, Distelweg

OBO

2029

Emmaus

Sophia

2028

Regenboog, Distelweg

PCPO

2029

De Achtbaan, Beukenrode

OBO

2035

Bolwerk

OBO

2037

Antonius

Sophia

2040

De Achtbaan, Cluster

OBO

2040

Regenboog, Cluster

PCPO

2040

De Rank, Antoniuslaan

PCPO

2040

Andreas

Sophia

2055

Scholen Warmond

div.

2056