Regeling vervallen per 20-12-2019

Mandaatbesluit van de bestuursorganen van MijnGemeenteDichtbij

Geldend van 09-06-2018 t/m 19-12-2019 met terugwerkende kracht vanaf 25-05-2018

Intitulé

Mandaatbesluit van de bestuursorganen van MijnGemeenteDichtbij

Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij;

ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

overwegende dat:

 • -

  met de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij is opgericht;

 • -

  per 1 januari 2016 het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij daadwerkelijk van start is gegaan;

 • -

  het, ter bevordering van spoedige besluitvorming, gewenst is bevoegdheden en uitvoeringsaspecten door middel van mandaat, volmacht dan wel machtiging door te geven aan ambtenaren van MijnGemeenteDichtbij;

gelet op de desbetreffende artikelen van de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel;

b e s l u i t :

vast te stellen het “Mandaatbesluit van de bestuursorganen van MijnGemeenteDichtbij”

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  algemeen bestuur: het algemeen bestuur als bedoeld in de Regeling;

 • b.

  bestuursorgaan: het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur of de voorzitter van MijnGemeenteDichtbij;

 • c.

  dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur als bedoeld in de Regeling;

 • d.

  directie: de directie als bedoeld in de Regeling;

 • e.

  machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling inhouden;

 • f.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • g.

  mandaatontvanger: degene aan wie het mandaat door een mandaatverlener wordt verleend;

 • h.

  mandaatverlener: het bestuursorgaan dat wettelijk bevoegd is een besluit te nemen en deze bevoegdheid mandateert aan een ander;

 • i.

  MijnGemeenteDichtbij: het openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid, zoals opgericht bij de Regeling;

 • j.

  medewerker: een ambtenaar van MijnGemeenteDichtbij die op ambtelijk niveau binnen een team belast is met de totstandkoming van een besluit;

 • k.

  Regeling: de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint‑Michielsgestel;

 • l.

  team: organisatieonderdeel binnen een venster;

 • m.

  teammanager: de leidinggevende van een team;

 • n.

  volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • o.

  venster: organisatieonderdeel binnen MijnGemeenteDichtbij;

 • p.

  voorzitter: de voorzitter als bedoeld in de Regeling.

Artikel 2. Mandaat, volmacht en machtiging

 • 1. Aan de voorzitter van de directie, teammanagers en medewerkers wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend ten aanzien van de aan het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter toegekende bevoegdheden voor zover deze zijn vermeld in het bij dit besluit behorende register.

 • 2. Voor zover aan mandaat, volmacht of machtiging voorwaarden zijn verbonden, worden deze voorwaarden vermeld in het register.

 • 3. Mandaat, volmacht of machtiging doet geen afbreuk aan de binnen de organisatie van toepassing zijnde verantwoordingslijnen.

 • 4. In het vervolg van dit besluit dient onder mandaat tevens volmacht en machtiging te worden verstaan.

Artikel 3. Reikwijdte bevoegdheden

Daar waar een bevoegdheid door middel van mandaat is doorgegeven, dient dit te worden gezien in de ruimste zin van het woord. Daaronder dient dan ook te worden verstaan alle met de bevoegdheid samenhangende handelingen.

Artikel 4. Vervanging

 • 1. Voor zover mandaat is verleend aan de voorzitter van de directie, kan hij worden vervangen door een ander lid van de directie.

 • 2. Voor zover mandaat is verleend aan een teammanager, kan hij worden vervangen door een andere teammanager.

 • 3. Mandaat verleend aan een teammanager of een medewerker wordt eveneens geacht te zijn verleend aan diens leidinggevende.

Artikel 5. Financiële mandaten en volmachten

Daar waar mandaat is verleend en de uitoefening van dit mandaat het beslissen over de besteding van budgetten met zich meebrengt, mag dit mandaat slechts worden uitgeoefend indien de mandaatontvanger is aangewezen als budgethouder dan wel -beheerder.

Artikel 6. Uitzondering op mandaat

Aan het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur of de voorzitter blijft, voor zover op het betreffende bestuursorgaan van toepassing, voorbehouden de bevoegdheid met betrekking tot:

 • a.

  besluiten inzake bevoegdheden die in het register zijn opgenomen, maar waarvan door het bestuursorgaan vooraf wordt aangegeven dat hij daarover zelf een besluit wenst te nemen;

 • b.

  het ondertekenen van correspondentie waarvan ondertekening door het bestuursorgaan zelf, uit oogpunt van representatie van het openbaar lichaam, gewenst is;

 • c.

  beslissingen waarbij voorzienbaar is dat het besluit financiële, publicitaire en/of andere belangrijke consequenties heeft;

 • d.

  besluiten die bestuurlijk gevoelig liggen.

Artikel 7. Ondertekening

 • 1. Daar waar door het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur of de voorzitter een bevoegdheid is verleend tot het nemen van een besluit, wordt tevens de bevoegdheid tot ondertekening verleend, voor zover dit niet wettelijk is uitgesloten.

 • 2. In de ondertekening dient tot uitdrukking te worden gebracht, dat het besluit is genomen krachtens mandaat. Hierbij wordt de volgende formulering aangehouden:

  “Het algemeen bestuur van MijnGemeenteDichtbij / het dagelijks bestuur van MijnGemeenteDichtbij / de voorzitter van MijnGemeenteDichtbij, namens deze / hem” en dan “de functie en naam van de mandaatontvanger”.

 • 3. Indien een bevoegdheid is uitgeoefend door een plaatsvervanger, dient dit in de ondertekening tot uitdrukking te worden gebracht door gebruikmaking van "b.a.” (bij afwezigheid) of "plv.” (plaatsvervanger).

Artikel 8. Citeertitel, inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit kan worden aangehaald als: Mandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij.

 • 2. Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 april 2016.

Ondertekening

Aldus besloten op 24 mei 2016.
Het algemeen bestuur van MijnGemeenteDichtbij,
De voorzitter,
mr. J.C.M. Pommer
De secretaris,
mr. J. Vorstenbosch
Het dagelijks bestuur van MijnGemeenteDichtbij,
De voorzitter,
mr. J.C.M. Pommer
De secretaris,
mr. J. Vorstenbosch
De voorzitter van MijnGemeenteDichtbij,
De voorzitter,
mr. J.C.M. Pommer

Bijlage - Mandaatregister bij "Mandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij"

Omschrijving

Wettelijke grondslag

Bevoegd

Mandaat

Openstellen vacature

 

DB

Directie

Uitvoeren procedure werving en selectie (o.a. brieven inzake uitnodigen gesprek, afwijzingsbrieven)

 

DB

Medewerker

Mediumkeuze voor werving alsmede opdrachtverlening hiertoe

 

DB

Medewerker

Behandelen (inclusief toe- of afwijzen) van open sollicitaties, verzoeken om stage, etc.

 

DB

Teammanager* (bij toewijzing) en medewerker (bij afwijzing)

Voeren van (overige) correspondentie inzake personeel, niet zijnde het besluit m.b.t. aanstelling, schorsing en ontslaan personeel

 

DB

Medewerker

Opdragen overwerk

 

DB

Teammanager*

Besluit m.b.t. het uitsluiten van de toepasselijkheid van de CAR-UWO en de uitwerkingsovereenkomst of van delen daarvan op medewerkers of groepen medewerkers

Art.1:3 CAR-UWO

DB

Directie

Vaststellen bijzondere voorschriften en/of instructies m.b.t. de uitvoering van de bepalingen van de CAR-UWO alsmede ten behoeve van het functioneren van de dienst

Art. 1:4:1 CAR-UWO

DB

Directie

Besluit inzake nadere regeling (tijdelijke aanstelling, salaris etc.)

Art. 1:6 CAR-UWO

DB

Directie

Besluit tot het aanstellen van een programmamanager, teammanager, wijkmakelaar, concerncontroller of directiesecretaris

Art. 2.1 CAR-UWO

DB

Directie

Besluit tot het aanstellen van personeel binnen een team

Art. 2.1 CAR-UWO

DB

Teammanager*

Vaststellen nadere regels aanstelling in algemene dienst

Art. 2:1A, lid 2, CAR-UWO

DB

Directie

Nemen besluit inzake passende functie

Art. 2:1B CAR-UWO

DB

Directie

Beslissen tot onderzoek naar bekwaamheid en geschiktheid en/of geneeskundig onderzoek

Art. 2:2 en art. 2:3 CAR-UWO

DB

Teammanager*

Uitvoeren procedure m.b.t. onderzoeken naar bekwaamheid en geschiktheid en/of geneeskundig onderzoek (verstrekken opdracht aan uitvoerend bureau etc.)

Art. 2:2 en art. 2:3 CAR-UWO

DB

Medewerker

Besluiten inzake aanpassing arbeidsduur

Art. 2:7 en/of art. 2:7a CAR-UWO

DB

Directie

Besluiten m.b.t. vaststellen salaris

Art. 3:3 CAR-UWO

DB

Teammanager*

Besluiten inzake opdragen van waarneming

Art. 3:10 CAR-UWO

DB

Teammanager*

Besluiten inzake billijke vergoedingen in andere gevallen dan waarneming

Hfst. 3 CAR-UWO

DB

Teammanager*

Besluiten inzake toelagen

Par. 3.3 CAR-UWO

DB

Teammanager*

Besluiten inzake overwerkvergoeding

Art. 3:18 CAR-UWO

DB

Teammanager*

Besluiten inzake gratificatie ambtsjubileum

Art. 3:19 CAR-UWO

DB

Teammanager*

Besluit m.b.t. bijzondere prestaties

Art. 3:20 CAR-UWO

DB

Teammanager*

Besluit m.b.t. reis- en verblijfkosten

Art. 3:21 CAR-UWO

DB

Teammanager*

Besluiten inzake overlijdensuitkering

Art. 3:23 CAR-UWO

DB

Teammanager*

Maken van afspraken en voeren van overleggen inzake werktijden met medewerker

Art. 4:2 CAR-UWO

DB

Teammanager*

Besluiten inzake het vaststellen van werktijden van medewerker (standaardregeling)

Art. 4:2, lid 10, CAR-UWO

DB

Teammanager*

Houden evaluatie met OR over werktijden

Art. 4:2, lid 12, CAR-UWO

DB

Directie

Vaststellen werktijden van medewerker (bijzondere regeling)

Art. 4.4, lid 1, CAR-UWO

DB

Teammanager*

Vaststellen rooster van medewerker

Art. 4.4, lid 3, CAR-UWO

DB

Teammanager*

Stellen nadere regels m.b.t. de werktijden

Art. 4:7 CAR-UWO

DB

Directie

Besluiten m.b.t. kapitalisatie verloftegoed

Art. 4:9 CAR-UWO

DB

Teammanager*

Uitwisselen vakantie-uren tegen geld

Art. 4a:1 CAR-UWO

DB

Teammanager*

Besluiten inzake het uitwisselen van geld tegen vakantie-uren

Art. 4a:2 CAR-UWO

DB

Teammanager*

Verlagen bezoldiging voor vastgestelde bestedingsmogelijkheden

Art. 4a:3 CAR-UWO

DB

Teammanager*

Verlenen vakantie

Art. 6:1:1, lid 2, CAR-UWO

DB

Teammanager*

Besluiten inzake verzoeken overschrijden arbeidsduur

Art. 6:2, leden 2 en 3, CAR-UWO

DB

Teammanager*

Stellen regels inzake duur vakantie

Art. 6:2:1 CAR-UWO

DB

Directie

Besluiten inzake vakantie-opbouw tijdens ziekte, arbeidsongeschiktheid, en andere redenen van afwezigheid

Art. 6:2:3 CAR-UWO

DB

Directie

Besluiten inzake niet genoten vakantie wegens dienstbelang, intrekking, niet verleende vakantie etc.

Art. 6:2:4 t/m art. 6:2:7 CAR-UWO

DB

Teammanager*

Stellen regels m.b.t. uitbetaling vakantietoelage

Art. 6:3:1, lid 4, CAR-UWO

DB

Teammanager*

Besluiten inzake verlenen buitengewoon verlof

Art. 6:4 en art. 6:4:1 CAR-UWO

DB

Teammanager*

Besluiten inzake langdurend zorgverlof, kortdurend zorgverlof en verlof bij vakbondsactiviteiten

Art. 6:4:1a, art. 6:4:2 en art. 6:4:3 CAR-UWO

DB

Teammanager*

Besluiten inzake nadere regels non-activiteit

Art. 6:4:4 CAR-UWO

DB

Directie

Besluiten inzake het verlenen en het stellen van nadere voorwaarden m.b.t. overig buitengewoon verlof

Art. 6:4:5 en art. 6:4:5a CAR-UWO

DB

Directie

Besluiten inzake ouderschapsverlof

Art. 6:5 t/m art. 6:5a:1 CAR-UWO

DB

Teammanager*

Besluiten inzake zwangerschaps- en bevallingsverlof

Art. 6:7 CAR-UWO

DB

Teammanager*

Besluiten inzake adoptie- en pleegzorgverlof

Art. 6:8 CAR-UWO

DB

Teammanager*

Besluiten inzake onbetaald verlof

Art. 6:9 CAR-UWO

DB

Teammanager*

Besluiten inzake samenloop met ziekte

Art. 6:11 CAR-UWO

DB

Teammanager*

Besluit inzake levensloopregeling

Art. 6a:1 t/m art. 6a:11 CAR-UWO

DB

Teammanager*

Besluit m.b.t. stellen nadere regels inzake geneeskundige begeleiding/-onderzoek

Art. 7:2 CAR-UWO

DB

Directie

Besluit m.b.t. opdracht geneeskundig onderzoek

Art. 7:2:5 CAR-UWO

DB

Teammanager*

Besluit m.b.t. buitendienststelling

Art. 7:2:6 CAR-UWO

DB

Teammanager*

Besluit m.b.t. verzoek aan UWV

Art. 7:2:7 CAR-UWO

DB

Teammanager*

Besluit m.b.t. stellen nadere regels inzake recht op bezoldiging

Art. 7:3 CAR-UWO

DB

Directie

Besluiten en stellen nadere voorschriften inzake (vergoeding) geneeskundige kosten

Art. 7:7 CAR-UWO

DB

Teammanager*

Besluit m.b.t. stellen nadere regels

Art. 7:8 CAR-UWO

DB

Directie

Besluiten inzake verplichtingen bestuursorgaan

 

Art. 7:9 CAR-UWO

DB

Teammanager*

Besluiten m.b.t. stellen nadere regels t.a.v. redenen van medisch onderzoek

Art. 7:12 CAR-UWO

DB

Directie

Besluit m.b.t. aanspraak doorbetaling bezoldiging

Art. 7:13:1 en art. 7:13:2 CAR UWO

DB

Teammanager*

Besluit m.b.t. sanctie nalatigheid

Art. 7:14 CAR-UWO

DB

Teammanager*

Besluit m.b.t. bezoldiging uitbetalen aan anderen

Art. 7:15:1 CAR-UWO

DB

Teammanager*

Besluit m.b.t. herplaatsing passende arbeid

Art. 7:16 CAR-UWO

DB

Teammanager*

Besluit m.b.t. terugkeer na ziekte

Art. 7:17 CAR-UWO

DB

Teammanager*

Besluiten m.b.t. in mindering brengen inkomsten op bezoldiging

Art. 7:18 en/of art. 7:18:1 CAR-UWO

DB

Teammanager*

Besluit m.b.t. bijzondere situaties

Art. 7:19 t/m art. 7:25a CAR-UWO

DB

Teammanager*

Besluit m.b.t. overgangsbepalingen

Art. 7:26 t/m art. 7:28b CAR-UWO

DB

Teammanager*

Ontslag op verzoek, eventueel met afwijkende opzegtermijn

Art. 8:1 en art. 8:1:1 CAR-UWO

DB

Directie

Besluit m.b.t. ontslag (ouderdomspensioen)

Art. 8:2 t/m art. 8:2a CAR UWO

DB

Directie

Besluit m.b.t. ontslag (ontslag wegens reorganisatie)

Art. 8:3 t/m art. 8:3:1 CAR-UWO

DB

Directie

Besluit m.b.t. ontslag i.v.m. (deels) arbeidsongeschikt

Art. 8:4 t/m art. 8:5a CAR-UWO

DB

Directie

Besluit m.b.t. ontslag (onbekwaamheid/ongeschiktheid)

Art. 8:6 CAR-UWO

DB

Directie

Besluit m.b.t. ontslag (overige ontslaggronden)

 

Art. 8:7 t/m art. 8:8:1 CAR-UWO

DB

Directie

Besluit m.b.t. ontslag (functie publiekrechtelijk college)

Art. 8:9 CAR-UWO

DB

Directie

Besluit m.b.t. (tussentijds) ontslag

Art. 8:12 t/m art. 8:12:2 CAR-UWO

DB

Directie

Besluit m.b.t. ontslag als disciplinaire straf

Art. 8:13 CAR-UWO

DB

Directie

Besluit m.b.t. schorsing als ordemaatregel

Art. 8:15 t/m art. 8:15:3 CAR-UWO

DB

Directie

Besluiten m.b.t. gedeeltelijk ontslag (terugbrengen arbeidsduur)

Art. 8:17 CAR-UWO

DB

Directie

Besluiten of stellen regels (voorziening werkloosheid)

Hfst. 10d CAR-UWO

DB

Directie

Besluiten of stellen regels (uitkeringsregeling ontslag)

Hfst. 11 CAR-UWO

DB

Directie

Besluiten of verlenen toestemming (persoonlijk gebruik goederen/diensten, aannemen geschenken/geld)

Art. 15:1b t/m art. 15:1d CAR-UWO

DB

Teammanager*

Besluiten m.b.t. nevenwerkzaamheden

Art. 15:1e CAR-UWO

DB

Teammanager*

Besluiten m.b.t. financieel belang

Art. 15:1f CAR-UWO

DB

Teammanager*

Besluiten m.b.t. aanneming en levering t.b.v. openbare dienst

Art. 15:1g CAR-UWO

DB

Teammanager*

Besluiten inzake aanvaarden andere werkzaamheden wegens staking

Art. 15:1:10 CAR-UWO

DB

Directie

Besluiten inzake aanvaarden andere werkzaamheden

Art. 15:1:11 CAR-UWO

DB

Directie

Besluiten tot verplichting tot vergoeden van door gemeente geleden schade

Art. 15:1:12 CAR-UWO

DB

Directie

Besluiten tot ontheffing verplichting aanzuivering tekort rekenplichtige ambtenaar

Art. 15:1:13 CAR-UWO

DB

Directie

Besluiten m.b.t. beoordeling

Art. 15:1:15 CAR-UWO

DB

Teammanager*

Besluit m.b.t. dragen van dienstkleding

Art. 15:1:16 CAR-UWO

DB

Teammanager*

Besluit m.b.t. standplaats

Art. 15:1:17 CAR-UWO

DB

Directie

Besluit m.b.t. verbod betreden arbeidsterrein

Art. 15:1:19 CAR-UWO

DB

Directie

Besluit m.b.t. infectieziekten

Art. 15:1:20 CAR-UWO

DB

Teammanager*

Besluit m.b.t. schadevergoeding

Art. 15:1:23 CAR-UWO

DB

Teammanager*

Besluit m.b.t. gebruik motorvoertuig

Art. 15:1:24 CAR-UWO

DB

Teammanager*

Besluit m.b.t. schadeloosstelling

Art. 15:1:25 CAR UWO

DB

Directie

Besluit m.b.t. volgen van opleiding

Art. 15:1:26 en art. 15:1:27 CAR-UWO

DB

Teammanager*

Besluit tot opleggen disciplinaire maatregel

Hfst. 16 CAR-UWO

DB

Directie

Besluit m.b.t. loopbaanadvies

Art. 17:2 CAR-UWO

DB

Teammanager*

Besluit m.b.t. loopbaanbudget

Art. 17:3 CAR-UWO

DB

Teammanager*

Besluit m.b.t. persoonlijk ontwikkelingsplan

Art. 17:4 CAR-UWO

DB

Teammanager*

Besluit m.b.t. aanwijzen deskundige loopbaanadvies

Art. 17:5 CAR-UWO

DB

Teammanager*

Besluit m.b.t. afspraken belasting en belastbaarheid

Art. 17:6 CAR-UWO

DB

Teammanager*

Besluit m.b.t. vaststellen flankerend beleid

Art. 17:7 CAR-UWO

DB

Directie

Besluiten inzake verplaatsingskosten

Hfst. 18 CAR-UWO

DB

Directie

Besluiten inzake rechtspositionele erkenning alternatieve samenlevingsvormen

Hfst. 21 CAR-UWO

DB

Directie

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten met tijdelijke krachten, detacheringsbureaus etc. (niet zijnde een aanstelling of arbeidsovereenkomst)

 

DB

Directie

Afgifte werkgeversverklaring

 

DB

Medewerker

Verlenen van voorschotten op salaris, vakantie- of andere toelagen of uitkeringen

 

DB

Medewerker

Uitvoeren van loonbeslag

 

DB

Medewerker

Verwerken aanpassingen n.a.v. LOGA-brieven

 

DB

Medewerker

Het aansprakelijk stellen van derden bij beschadigingen MijnGemeenteDichtbij-eigendommen en persoonlijk letsel van gemeentepersoneel

 

DB

Medewerker

Besluit tot het maken van bezwaar/instellen van (hoger) beroep, voeren van rechtsgedingen, instellen cassatie namens MijnGemeenteDichtbij

 

Betreffende bestuursorgaan

Teammanager*

Ondertekenen en indienen van stukken t.b.v. hoor- en rechtszittingen zoals een notitie van heroverweging, verweer- en beroepschrift en overige (proces‑)stukken

 

Betreffende bestuursorgaan

Medewerker

Het vertegenwoordigen van het bestuursorgaan/MijnGemeenteDichtbij bij bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke geschillen

 

Betreffende bestuursorgaan

Medewerker

Aannemen documenten/zaken zoals:

poststukken, fax- en e-mailberichtenaangetekende stukkendeurwaardersexplotenpakketten (incl. aftekenen pakbonnen)

 

Betreffende bestuursorgaan

Medewerker

Verzenden van correspondentie die uitsluitend mededelingen, inlichtingen of feitelijke informatie bevat, het verstrekken van statistische gegevens en brieven als begeleidend schrijven bij toezending van stukken

 

Betreffende bestuursorgaan

Medewerker

Versturen/afgeven ontvangstbevestiging, met uitzondering van klachten

 

Betreffende bestuursorgaan

Medewerker

Mondeling verstrekken van informatie en/of gegevens van feitelijke aard

 

Betreffende bestuursorgaan

Medewerker

Uitoefenen doorzendplicht c.q. terugzendplicht

Art. 2:3 Algemene wet bestuursrecht

Betreffende bestuursorgaan

Medewerker

Toepassing geven aan de uniforme openbare voorbereidingsprocedure

Afd. 3.4 Algemene wet bestuursrecht

Betreffende bestuursorgaan

Teammanager*

Het stellen van een termijn voor het aanvullen van een aanvraag

Art. 4:5 Algemene wet bestuursrecht

Betreffende bestuursorgaan

Medewerker

Het niet in behandeling nemen van een aanvraag

Art. 4:5 Algemene wet bestuursrecht

Betreffende bestuursorgaan

Medewerker

Het afwijzen van een herhaalde aanvraag

Art. 4:6 Algemene wet bestuursrecht

Betreffende bestuursorgaan

Medewerker

Het bieden van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen

Art. 4:7 en art. 4:8 Algemene wet bestuursrecht

Betreffende bestuursorgaan

Medewerker

Besluit om een mogelijkheid tot indienen zienswijze achterwege te laten

Art. 4:11 en art. 4:12 Algemene wet bestuursrecht

Betreffende bestuursorgaan

Medewerker

Mededeling inzake verlengen termijn

Art. 4:14 en art. 4:15 Algemene wet bestuursrecht

Betreffende bestuursorgaan

Medewerker

Het vaststellen van de (al dan niet) verschuldigde dwangsom bij niet tijdig beslissen

Art. 4:18 Algemene wet bestuursrecht

Betreffende bestuursorgaan

Teammanager*

Toezenden stukken aan gemachtigde

Art. 6:17 Algemene wet bestuursrecht

Betreffende bestuursorgaan

Medewerker

Beslissen op verzoek om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter

Art. 7:1a Algemene wet bestuursrecht

Betreffende bestuursorgaan

Teammanager*

Opschorten en verdagen beslissing op bezwaar of het verder uitstellen daarvan met instemming bezwaarmaker

Art. 7:10 Algemene wet bestuursrecht

Betreffende bestuursorgaan

Medewerker

Het behandelen van en beslissen op verzoeken om informatie

Art. 3 Wet openbaarheid van bestuur

Betreffende bestuursorgaan

Medewerker

Doorzending verzoeken om informatie

Art. 4 Wet openbaarheid van bestuur

Betreffende bestuursorgaan

Medewerker

Het behandelen van en beslissen op verzoeken om hergebruik

Art. 3 Wet hergebruik van overheidsinformatie

Betreffende bestuursorgaan

Medewerker

Doorzending verzoeken om hergebruik

Art. 4 Wet hergebruik van overheidsinformatie

Betreffende bestuursorgaan

Medewerker

Aangaan van overeenkomsten voor de levering van goederen en diensten, die betrekking hebben op de reguliere bedrijfsvoering van MijnGemeenteDichtbij, respectievelijk het team, voor zover daartoe reeds een toereikend bedrag op de begroting van baten en lasten is opgenomen binnen de daarvoor in de begroting opgenomen bedragen en conform de Regeling inzake budgethouders

Art. 160, eerste lid onder e, en art. 171 Gemeentewet en Burgerlijk Wetboek

DB & voorzitter

Teammanager*

Het aanbesteden, inclusief het gunnen, van diensten, leveringen en werken onder voorwaarde dat hiermee binnen de financiële kaders wordt gebleven en dat overeenkomstig het inkoopbeleid wordt gegund

Aanbestedingswet

DB

Teammanager*

Beslissen op ingebrekestellingen

Artt. 4:17 en 7:14 Algemene wet bestuursrecht

Betreffende bestuursorgaan

Teammanager*

Aangaan en opzeggen van bruikleenovereenkomsten voor apparaten noodzakelijk voor de uitoefening van werkzaamheden

Art. 160, eerste lid onder e, en art. 171 Gemeentewet en Burgerlijk Wetboek

DB & voorzitter

Medewerker

Het doen van aanvragen, het verrichten van opgaven en het raadplegen van databanken voor zover een e-herkenningsmiddel daarin voorziet

DB & voorzitter

Medewerker met e-herkenning

Het doen van kennisgevingen, mededelingen en meldingen, het verstrekken van informatie en communicatie, het beslissen op verzoeken en het houden van een register als bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming

Algemene verordening gegevensbescherming

Betreffende bestuursorgaan

Medewerker

Het aangaan van verwerkersovereenkomsten

Algemene verordening gegevensbescherming

DB & voorzitter

Teammanager*

* Directie bij ontbreken team(manager)