BESLUIT VAN 12 FEBRUARY 1869 HOUDENDE VASTSTELLING VAN HET COSTUUM DER REGTERLYKE AMBTENAREN

Geldend van 01-08-1904 t/m heden

Intitulé

BESLUIT VAN 12 FEBRUARY 1869 HOUDENDE VASTSTELLING VAN HET COSTUUM DER REGTERLYKE AMBTENAREN

Artikel 1

 • 1. Het costuum der regterlyke ambtenaren by de openbare teregtzittingen, gelyk mede wanneer zy, hetzy en corps, hetzy by commissiën uit hun midden, ten Gouvernements huize verschynen of ambtshalve openbare plegtigheden bywonen, zal zyn als volgt:

 • 2. Zwarte onderkleeding, een zwart bovenkleed of simare, gesloten met een breeden nederhangenden gordel, een zwarte tabbaard of toga met wyde mouwen, eene zwarte muts tot hoofddeksel en eene nederhangende geplooide bef van wit batist, en zulks met de volgende onderscheidingen:

 • 3. Voor het Hof van Justitie, de simare en gordel van zwarte zyde; de toga van zwarte stof met omslagen van zwarte zyde; de muts van zwart fluweel.

 • 4. Voor den President en den Procureur Generaal de fluweelen muts met een zwarte zyden geborduurden rand.

 • 5. Het costuum van den Advocaat-Generaal is gelijk aan dat van den Procureur-Generaal; de muts echter met een effen zwart zijden rand.

 • 6. [vervallen]

 • 7. [vervallen]

 • 8. [vervallen]

 • 9. De simare, de toga en de gordel, alsmede de muts der Kantonregters, de ambtenaren belast met het Openbaar Ministerie by de kantongeregten, en de Griffiers (die van St. Martin uitgezonderd) zyn van zwarte stof; de gordel van zwarte zyde.

 • 10. De Kantonrechter, de ambtenaren van het Openbaar-Ministerie en de Griffier bij het Kantongerecht op St. Martin, gelijk mede de Advocaat-Generaal, als ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het Kantongerecht op Curaçao, behouden de kleeding, voor hen bij het Hof en dan Raad van Justitie voorgeschreven.

 • 11. Alles volgens in Nederland gebruikelyke modellen.

 • 12. Voor zooveel het voormelde ambtsgewaad niet met 1 Mei 1869 mogt in gereedheid zyn, zullen aanvankelyk, tot op 1 Augustus aanst., de leden van de regterlyke magt kunnen volstaan met zwarte kleeding.

Artikel 2

Het costuum, waarin de leden der regterlyke magt, individueel ten Gouvernements huize verschynende of openbare plegtigheden bywonende, gekleed zullen kunnen zyn, zal by nader besluit van den Gouverneur worden bepaald.