BESLUIT van den 11den December 1917, houdende aanwijzing der plaatsen, waar het gezondheidsonderzoek wordt ingesteld en waar de quarantaine-maatregelen worden toegepast

Geldend van 29-10-1930 t/m heden

Intitulé

BESLUIT van den 11den December 1917, houdende aanwijzing der plaatsen, waar het gezondheidsonderzoek wordt ingesteld en waar de quarantaine-maatregelen worden toegepast

Artikel 1

Als plaatsen voor het gezondheidsonderzoek en voor de toepassing van quarantaine-verordening worden aangewezen:

op Curaçao: het geheele havengebied der St. Annabaai en van het Schottegat, benevens de Caracas-baai;

op Aruba: de Paardenbaai en de reede van Taratata;

op Bonaire: de reede van Kralendijk, de ankerplaats bij Playa di leche en bij de Noordwestpunt van Klein Bonaire;

op St. Martin N.G.: bewesten en beoosten Grootbaai;

op St. Eustatius: het benedeneinde of Noorwestelijk gedeelte der Oranjebaai;

op Saba: de Fortbaai en de Ladderbaai.

Artikel 1a

als plaatsen waar het gezondheidsonderzoek kan worden ingesteld, uitgezonderd in gevallen wanneer zich aan boord van het schip een of meer gevallen, of verdachte gevallen, van een der ziekten, bedoeld in artikel 7 der quarantaine-verordening, voorkomen, worden, behalve de reeds bestaande, aangewezen:

op het eiland Curaçao: de Fuikbaai en de Bullenbaai;

op het eiland Aruba: de St. Nicolaasbaai en de plaats, genaamd Druif.

Artikel 2

Indien dringende redenen van algemeenen aard zulks noodig maken kan de geneeskundige voor een of meer gevallen eene andere plaats aanwijzen dan dit besluit genoemd.

Artikel 3

Bovendien kan, bij uitzondering, ten behoeve van de daarbij betrokken reederijen of vertegenwoordigers worden toegestaan, dat een schip op eene andere dan de hier vastgestelde plaatsen ligplaats neemt, mits belanghebbenden zich vooraf schriftelijk bereid verklaren tot stipte naleving van de voorschriften, die door de buitengewone omstandigheden noodig mochten blijken, en eventueel tot de regeling van en geheele zorg voor het vervoer, genoemd in het tweede lid van art. 22 der quarantaine-verordening.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking tegelijk met de quarantaine-verordening.